Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2004. - 27.06.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 500 "Grāmatvedības padomes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.437

Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43, 27.§)
Grāmatvedības padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību15.1 panta otro daļu un 15.2 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Grāmatvedības padome (turpmāk – padome) ir valsts izveidota institūcija, kuras mērķis ir veicināt finanšu pārskatu kvalitātes paaugstināšanu un finanšu pārskatu sagatavošanu reglamentējošo standartu un noteikumu saskaņošanu ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

2. Padomes darbu nodrošina Finanšu ministrija. Padomes darbības nodrošināšanas izdevumus sedz no Finanšu ministrijai šim mērķim iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Padomes galvenās funkcijas ir noteiktas likuma “Par grāmatvedību15.2 panta otrajā daļā.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, padome:

4.1. apstiprina projektu sagatavošanas programmu un gada plānus, kā arī projektu izstrādāšanas, iesniegšanas, virzības, apspriešanas un saskaņošanas kārtību;

4.2. organizē un vada projektu izstrādāšanu. Ja projekta izstrādei tiek izveidota darba grupa vai tehniskā komiteja, apstiprina tās sastāvu, pienākumus, darba uzdevumus un darba izpildes termiņus;

4.3. lemjot par iesniegto projektu, izvērtē tā atbilstību grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Kopienu tiesībām un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kā arī juridiskās tehnikas un latviešu valodas lietošanas prasībām;

4.4. pēc apspriešanas un saskaņošanas termiņa beigām apkopo priekšlikumus un precizē projektu vai uzdod to veikt projekta autoram;

4.5. nosaka subjektu loku, uz kuriem projekts attiecas, un spēkā stāšanās termiņu;

4.6. lemj par projekta atbalstīšanu;

4.7. atbalstīto projektu iesniedz saskaņošanai finanšu ministram. Pēc projekta saskaņošanas procedūras pabeigšanas pieņem Latvijas grāmatvedības standartu vai tā grozījumus;

4.8. pieņemto Latvijas grāmatvedības standartu vai tā grozījumus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

4.9. lemj par to, vai padomes izdoto Latvijas grāmatvedības standartu nepieciešams noteikt kā obligāti piemērojamu, kā arī sagatavo un iesniedz finanšu ministram normatīvā akta projektu par obligāti piemērojama Latvijas grāmatvedības standarta noteikšanu;

4.10. atbildot uz saņemtajiem pieprasījumiem, sagatavo un publicē skaidrojumus par padomes izdotajiem Latvijas grāmatvedības standartiem;

4.11. izvērtē izskatīšanai iesniegtos grāmatvedības jomā izstrādātos normatīvo aktu projektus vai spēkā esošos grāmatvedību reglamentējošos normatīvos aktus un sniedz finanšu ministram priekšlikumus to pilnveidošanai.

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.431)

5. Padomei ir tiesības:

5.1. izveidot darba grupas un tehniskās komitejas Latvijas grāmatvedības standartu un to grozījumu projektu izstrādāšanai, tajās iesaistot padomes locekļus, ekspertus un speciālistus;

5.2. sagatavot un iesniegt finanšu ministram normatīvo aktu projektus par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem, lai virzītu tos izskatīšanai Ministru kabinetā;

5.3. izskatīt nozaru grāmatvedības un citus vispārīga rakstura grāmatvedības metodoloģijas jautājumus un publicēt savus atzinumus, ieteikumus un skaidrojumus;

5.4. sagatavot un publicēt metodoloģiskus izdevumus par Latvijas grāmatvedības standartiem un to piemērošanu.

III. Padomes sastāvs

6. Finanšu ministrs, apstiprinot padomes personālsastāvu, no Finanšu ministrijas pārstāvju vidus ieceļ padomes priekšsēdētāju. Finanšu ministrs slēdz uzņēmuma līgumus ar padomes locekļiem par darbu padomē.

7. Padomes priekšsēdētājs:

7.1. vada padomes darbu;

7.2. organizē padomes darba gada plāna un projektu izstrādāšanas, iesniegšanas, izskatīšanas, apspriešanas un saskaņošanas kārtības izstrādi;

7.3. sasauc un vada padomes sēdes;

7.4. apstiprina padomes sēžu darba kārtību un nodrošina paredzēto jautājumu izskatīšanu;

7.5. paraksta padomes sēžu protokolus, padomes apstiprinātos Latvijas grāmatvedības standartus un citus padomes pieņemtos dokumentus;

7.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

8. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

9. Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē padome no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.

10. Padomes locekļu pienākums ir piedalīties padomes sēdēs, kā arī lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā.

IV. Padomes sēdes un lēmumi

11. Padomes sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

12. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem. Katram padomes loceklim ir viena balss.

13. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

14. Padomes sēdēs var pieaicināt ekspertus un konsultantus ar padomdevēja tiesībām.

15. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus, sēdes dalībniekus, personas, kas ir runājušas par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus.

16. Padomes sēdes protokolu, ja tas satur lēmumu, nosūta visām padomē pārstāvētajām institūcijām.

17. Padomes sēdes protokoli, Latvijas grāmatvedības standarti, kā arī to projekti ir pieejami Finanšu ministrijas mājas lapā internetā.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
01.05.2004