Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 104/3

Rīgā 2003. gada 17. jūlijā

Par ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

2. Apstiprināt "Naudas tirgus darījumu pārskata" veidlapu (pielikumā).

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2004. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

"Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi

1. Pamatnostādnes

1.1. "Naudas tirgus darījumu pārskats" (tālāk tekstā - pārskats) tiek sagatavots nolūkā iegūt Latvijas naudas tirgu raksturojošo statistisko informāciju, lai nodrošinātu Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanu un informētu sabiedrību un starptautiskās institūcijas par naudas tirgus attīstību Latvijas Republikā.

1.2. ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par Latvijas Banku" un "Valsts statistikas likumu".

1.3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un ārvalstu banku filiālēm (tālāk tekstā - pārskata sniedzēja banka).

2. Lietotie termini

2.1. Darījumi - pārskata sniedzējas bankas naudas tirgū noslēgtie īstermiņa aizņēmumi un aizdevumi, repo un reverse repo darījumi un valūtas mijmaiņas darījumi ar noteikto atmaksas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu (365 dienas ieskaitot).

2.2. Darījuma partneri - kredītiestādes (t.sk. monetārās finanšu institūcijas) un finanšu institūcijas.

2.3. Terminu "kredītiestādes", "monetārās finanšu institūcijas" un "finanšu institūcijas" lietojums atbilst Latvijas Bankas "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumu" terminu lietojumam.

2.4. Rezidenti - darījuma partneri (t.sk. ārvalstu), kas reģistrēti un darbojas Latvijas Republikā.

2.5. Nerezidenti - darījuma partneri, kas reģistrēti ārvalstīs.

2.6. Nenodrošināts aizņēmums - naudas resursu aizņemšanās bez nodrošinājuma.

2.7. Nenodrošināts aizdevums - naudas resursu aizdošana bez nodrošinājuma.

2.8. Aizņēmums pret ķīlu - naudas resursu aizņemšanās darījums, kam par nodrošinājumu kalpo vērtspapīru vai citu aktīvu ķīla.

2.9. Aizdevums pret ķīlu - naudas resursu aizdošanas darījums, kam par nodrošinājumu kalpo vērtspapīru vai citu aktīvu ķīla.

2.10. Repo darījums - līgums par vērtspapīru pārdošanu par noteiktu cenu ar nosacījumu atpirkt tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu cenu darījuma termiņa beigās. Repo darījuma laikā īpašuma tiesības uz vērtspapīriem pāriet no pārskata sniedzējas bankas darījuma partnerim.

2.11. Reverse repo darījums - līgums par vērtspapīru pirkšanu par noteiktu cenu ar nosacījumu atpārdot tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu cenu darījuma termiņa beigās. Reverse repo darījuma laikā īpašuma tiesības uz vērtspapīriem pāriet no darījuma partnera pārskata sniedzējai bankai.

2.12. Valūtas mijmaiņas darījums - darījums, kurā pērk vai pārdod latus par ārvalstu valūtu pēc darījuma sākumkursa (tagadnes daļa - spot) ar nosacījumu atpārdot vai atpirkt latus pēc darījuma beigu kursa (nākotnes daļa - forward) darījuma termiņa beigās.

2.13. Sākuma norēķinu diena - darbadiena, kad maksājuma veicējam jāieskaita darījumā noteiktā summa maksājuma saņēmēja norādītajā kontā (izņemot kredītlīnijas). Valūtas mijmaiņas darījumam sākuma norēķinu diena attiecas uz darījumā iesaistītajiem latu resursiem.

2.14. Beigu norēķinu diena - darbadiena, kad maksājuma veicējam darījumā noteiktā summa jāpārskaita atpakaļ maksājuma saņēmēja norādītajā kontā (izņemot kredītlīnijas). Valūtas mijmaiņas darījumam beigu norēķinu diena attiecas uz darījumā iesaistītajiem latu resursiem.

3. Pārskata sagatavošana

3.1. Pārskatā jāiekļauj šādi pārskata sniedzējas bankas noslēgtie darījumi ar darījuma partneriem:

3.1.1. nenodrošināti aizdevumi;

3.1.2. nenodrošināti aizņēmumi;

3.1.3. aizdevumi pret ķīlu;

3.1.4. aizņēmumi pret ķīlu;

3.1.5. repo darījumi;

3.1.6. reverse repo darījumi;

3.1.7. valūtas mijmaiņas darījumi.

3.2. Pārskata sniedzējai bankai pārskatā jāiekļauj visi pārskata periodā noslēgtie 3.1. punktā minētie darījumi (t.sk. noslēgtie darījumi, kam sākuma norēķinu diena ir nākamajā pārskata periodā), izņemot darījumus ar Latvijas Banku. Pārskata sniedzējas bankas noslēgts darījums, kas paredz iepriekš noslēgtā darījuma termiņa pagarinājumu, pārskatā jāatspoguļo kā no jauna noslēgts darījums, par darījuma sākuma norēķinu dienu norādot dienu, kurā tiek veikts naudas resursu izvietošanas termiņa pagarinājums.

3.3. Darījuma partnera, darījuma veida, nodrošinājuma un procentu likmes veida norādīšanai pārskatā izmantojamie apzīmējumi ietverti 1. pielikumā.

3.4. Darījumi pārskatā jāsakārto hronoloģiskā secībā atbilstoši šo darījumu sākuma norēķinu datumam.

3.5. Pārskatā darījumu summas (neiekļaujot procentu maksājumus par šiem darījumiem) jānorāda veselos latos un darījumu gada procentu likmes jānorāda ar diviem cipariem aiz komata. Darījumi ārvalstu valūtās (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) jāatspoguļo latos, pārrēķinu veicot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā. Valūtas mijmaiņas darījumu summas jānorāda atbilstoši pārskata sniedzējas bankas pērkamo vai pārdodamo latu apjomam. Kredītlīnijai pārskatā jāuzrāda darījuma līguma summa.

3.6. Pārskata pozīcijās "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" jānorāda darījuma sākuma un beigu norēķinu dienas datums formā <gggg.mm.dd.>, kur gggg - gadskaitlis, mm - mēneša skaitlis un dd - dienas skaitlis. Kredītlīnijai pārskatā jāuzrāda darījuma līgumā noteiktais darījuma sākuma un beigu norēķinu dienas datums.

3.7. Pārskata pozīcijā "Kredītiestādes kods" jānorāda darījumā iesaistītās rezidentu kredītiestādes trīsciparu lokālās klasifikācijas kods saskaņā ar Latvijas Bankas "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību kodu sistēmu". Pozīcija "Kredītiestādes kods" nav jāaizpilda, ja darījuma partneris ir finanšu institūcija.

3.8. Pārskata pozīcijā "Valsts kods" jānorāda darījuma partnera reģistrācijas valsts divu burtu kods. Pozīcijā jāizmanto standartizētie valstu un teritoriju kodi saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Ja darījuma partneris ir starptautiska finanšu institūcija, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, pozīcijā "Valsts kods" jānorāda skaitlis "66".

3.9. Pārskata pozīcijās "Valūtas kods", "Pirktās valūtas kods" un "Pārdotās valūtas kods" valūtas koda apzīmēšanai jāizmanto starptautiskais standarts ISO 4217 ''Valūtu un resursu kodi''.

3.10. Pozīcijā "Procentu likme" jānorāda atbilstošā darījuma gada procentu likme. Darījuma gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu.

3.11. Pārskata daļas "Valūtas mijmaiņas darījumi" pozīcijā "Darījuma sākumkurss (spot)" jānorāda pārskata sniedzējas bankas pērkamās vai pārdodamās ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas kurss, kas izteikts latos par vienu ārvalstu valūtas vienību. Valūtas pirkšanas vai pārdošanas kurss jānorāda ar sešām zīmēm aiz komata.

3.12. Pārskata daļas "Valūtas mijmaiņas darījumi" pozīcijā "Darījuma beigu kurss (forward)" jānorāda pārskata sniedzējas bankas atpērkamās vai atpārdodamās ārvalstu valūtas atpirkšanas vai atpārdošanas kurss, kas izteikts latos par vienu ārvalstu valūtas vienību. Valūtas atpirkšanas vai atpārdošanas kurss jānorāda ar sešām zīmēm aiz komata.

3.13. Pārskatā nav jāuzrāda pārskata sniedzējas bankas darījumi, kuri saskaņā ar līgumu ar darījuma partneri paredz norēķinu konta dienas beigu atlikuma vai tā daļas automātisku izvietošanu noguldījumā uz nakti.

4. Pārskata sagatavošana elektroniskā veidā

4.1. Pārskats elektroniskā veidā jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo kredītiestāžu statistisko pārskatu sagatavošanas noteikumiem", ievērojot šādus nosacījumus:

4.1.1. rādītāja apzīmējuma DOK_KODS vērtība jānorāda formā <nnnnnnn>, kur nnnnnnn - pārskata UPDK;

4.1.2. rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtība jānorāda formā <gggg.mm.dd.>, kur gggg - gadskaitlis, mm - mēneša skaitlis un dd - dienas skaitlis, norādot pārskata perioda sākuma datumu;

4.1.3. rādītāja apzīmējumu ailēm veido pārskata sadaļas atbilstošais prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods aizstāts ar "Kontrolsumma";

4.1.4. sadaļu prefiksi ir šādi:

4.1.4.1. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar rezidentiem - "NTR",

4.1.4.2. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar nerezidentiem - "NTN",

4.1.4.3. valūtas mijmaiņas darījumiem ar rezidentiem - "VMR",

4.1.4.4. valūtas mijmaiņas darījumiem ar nerezidentiem - "VMN".

5. Pārskata iesniegšanas kārtība

5.1. Pārskata sniedzējai bankai jāsniedz pārskats par šādiem pārskata periodiem: no mēneša 1. datuma līdz 7. datumam (ieskaitot), no mēneša 8. datuma līdz 15. datumam (ieskaitot), no mēneša 16. datuma līdz 23. datumam (ieskaitot) un no mēneša 24. datuma līdz mēneša pēdējam datumam (ieskaitot).

5.2. Pārskats elektroniskā veidā jāiesniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei nākamajā darbadienā pēc 7., 15., 23. un mēneša pēdējā datuma saskaņā ar Latvijas Bankas "Kredītiestāžu elektroniskā veidā sagatavotu pārskatu nosūtīšanas noteikumiem".

5.3. Ja Latvijas Bankas Statistikas pārvalde konstatē, ka pārskata sniedzējas bankas iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas pa tālruni tiek paziņots attiecīgā pārskata izpildītājam. Pārskata sniedzējai bankai pārskats jāizlabo un pēc kļūdu novēršanas elektroniskā veidā jāiesniedz atkārtoti ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Latvijas Bankas.

5.4. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvalde.

 

1. pielikums

Naudas tirgus darījumu pārskatā izmantotie apzīmējumi

Pozīcijas nosaukums

Apzīmējums

Skaidrojums

Darījuma partnera apzīmējums

KR

Darījuma partneris - kredītiestāde (t.sk. monetārā finanšu institūcija)

FI

Darījuma partneris - finanšu institūcija

Darījuma veids

PN

Naudas resursu piesaiste (izņemot repo darījumus)

IN

Naudas resursu izvietošana (izņemot reverse repo darījumus)

PR

Repo darījums

IR

Reverse repo darījums

Nodrošinājums

VP

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AK

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

CN

Cits nodrošinājums

BN

Bez nodrošinājuma

Procentu likmes veids

FL

Fiksēta procentu likme

RIGIBOR1M;
RIGIBOR6M;
LIBORUSD3M;
LIBOREUR1M u.c.

Mainīgas procentu likmes gadījumā - attiecīgais naudas tirgus indekss, pie kura darījuma procentu likme piesaistīta1-104.3 COPY.GIF (87462 bytes)

2-104 COPY.GIF (64478 bytes)

01.01.2004