Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.19 izraksts

Rīgā 2001.gada 20.aprīlī

1.¤

Par Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.17, 35.¤) "Par nepieciešamo finansējumu medicīnas māsu darba algām"

Apspriešanā piedalījās: A.Požarnovs, G.Bērziņš, M.Segliņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.17, 35.¤) "Par nepieciešamo finansējumu medicīnas māsu darba algām" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt, ka resursus jaunākā un vidējā medicīnas personāla algu palielināšanai veselības aprūpes pakalpojumu cenā veido:

2.1. naudas līdzekļi no 1598212 latiem pēc minimālās darba algas paaugstināšanas ar 2001.gada 1.jūliju;

2.2. 23477 lati - no Finansu ministrijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

2.3. 81000 latu - no bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" rezerves fonda;

2.4. 66000 latu - no iedzīvotāju ienākuma nodokļa apstiprinātā gada plāna pārpildes 2000.gadā."

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Finansu līdzekļus, kuri tiks iegūti, veidojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu rindas un sašaurinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, novirzīt jaunākā un vidējā medicīnas personāla atalgojuma paaugstināšanai kopējā pakalpojumu cenā atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa sēdē akceptētajiem noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumos Nr.13 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi"".

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane