Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas laulības un ģimenes kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj: Izdarīt Latvijas laulības un ģimenes kodeksā šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izslēgt preambulu.

2. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

«1. pants. Latvijas Republikas laulības un ģimenes likumdošanas uzdevumi

Latvijas Republikas laulības un ģimenes likumdošanas uzdevumi ir:

veidot un nostiprināt ģimenes attiecības, kuru pamatā ir sievietes un vīrieša brīvprātīga laulība, ģimenes locekļu savstarpēja mīlestība, uzticība un cieņa;

radīt atbildību pret ģimeni un panākt, lai ģimene audzinātu bērnus saskaņā ar sabiedrības morāles principiem, ieaudzinātu viņos uzticību Latvijai, godīgu attieksmi pret darbu un sagatavotu viņus patstāvīgai dzīvei;

aizsargāt bērnu un vecāku intereses.»

3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

«7. pants. Laulības un ģimenes likumdošana

Laulības un ģimenes attiecības Latvijas Republikā regulē šis kodekss un citi Latvijas Republikas laulības un ģimenes likumdošanas akti.»

4. Izteikt 13. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Atsevišķos izņēmuma gadījumos pēc to personu lūguma, kuras vēlas stāties laulībā, rajona, pilsētas, pilsētas rajona dzimtsarakstu nodaļa, rajona pilsētas vai pagasta valde var atļaut samazināt šo termiņu.»

5. Izteikt 15. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Atsevišķos izņēmuma gadījumos rajona, pilsētas, pilsētas rajona, rajona pilsētas vai pagasta valde var samazināt laulības vecumu, bet ne vairāk kā par vienu gadu vīriešiem un par diviem gadiem sievietēm.»

6. 76. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

«Alimentus nepilngadīgo bērnu uzturēšanai no viņu vecākiem piedzen šādā apmērā: vienam bērnam - vienu ceturto daļu, diviem bērniem - vienu trešo daļu, trim un vairāk bērniem - pusi no vecāku izpeļņas (ienākumiem), bet ne mazāk kā pusi no valdības noteiktā iztikas minimuma katram bērnam mēnesī.»;

papildināt pantu ar šāda satura ceturto daļu:

«Pēc alimentu maksātāja vai alimentu saņēmēja lūguma tiesa, ņemot vērā abu ieinteresēto pušu materiālo stāvokli, var noteikt alimentu maksimālo apmēru, norādot to attiecībā pret alimentu maksātāja atalgojuma kategoriju un valdības noteikto iztikas minimumu.»

7. Izteikt 167. pantu šādā redakcijā:

«167. pants. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes

Civilstāvokļa aktus reģistrē rajona, pilsētas, pilsētas rajona dzimtsarakstu nodaļa, rajona pilsētās un lauku apdzīvotajās vietās - pilsētas vai pagasta valde.»

8. Izteikt 168. pantu šādā redakcijā:

«168. pants. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu kompetence

Rajona, pilsētas, pilsētas rajona dzimtsarakstu nodala reģistrē dzimšanu, laulības noslēgšanu, laulības šķiršanu, adopciju, paternitātes noteikšanu, vārda, tēvvārda un uzvārda maiņu, miršanu, kā arī groza, papildina, izlabo un anulē civilstāvokļa aktu ierakstus, atjauno nozaudētos ierakstus, izsniedz atkārtotas apliecības un glabā aktu grāmatas.

Rajona pilsētas un pagasta valde reģistrē dzimšanu, miršanu, laulības noslēgšanu un paternitātes noteikšanu.»

9. Izteikt 169. pantu šādā redakcijā:

«169. pants. Aktu grāmatas

Civilstāvokļa aktu ierakstu grozīšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību, kā arī civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatu formas un uz šajās grāmatās izdarīto ierakstu pamata izsniedzamo apliecību veidlapas, aktu grāmatu glabāšanas kārtību un termiņus nosaka Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.»

10. Izteikt 173. pantu šādā redakcijā:

«173. pants. Vārda, tēvvārda un uzvārda maiņas reģistrācija

Vārda, tēvvārda un uzvārda maiņu 16 gadu vecumu sasniegušie pilsoņi reģistrē dzimtsarakstu nodaļā pēc viņu pastāvīgās dzīvesvietas ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atļauju.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 14. janvārī

12.02.1992