Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.01.2005. - 10.08.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.104

Rīgā 2003.gada 4.martā (prot. Nr.13 18.§)
Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomes nolikums

1. Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padome (turpmāk — padome) ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteikto uzdevumu izpildi tautsaimniecības attīstības veicināšanai un labākai koordinācijai, sekmēt ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu, kā arī veicināt valsts ilgtspējīgas attīstības procesu un sabiedrības līdzdalību tajā.

(Grozīts ar MK 30.09.2003. noteikumiem Nr. 542)

2. Padome veic šādas funkcijas:

2.1. koordinē tautsaimniecības vienotās stratēģijas izstrādi un ieviešanu;

2.2. saskaņo tautsaimniecības vienoto stratēģiju ar Nacionālo attīstības plānu un citiem valsts ilgtspējīgas attīstības politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī koordinē Eiropas Savienības līdzekļu piesaistes institucionālās sistēmas darbību;

2.3. koordinē valsts institūciju darbu, lai veicinātu eksportu un ārvalstu investīciju piesaistīšanu;

2.4. nodrošina informatīvo saikni starp valdību, pašvaldībām un uzņēmējiem tautsaimniecības koordinācijas un vadības jautājumos.

(Grozīts ar MK 30.09.2003. noteikumiem Nr. 542)

3. Padomei ir tiesības:

3.1. veidot darba grupas, lai nodrošinātu sabiedrības un valsts interesēm atbilstošas tautsaimniecības vienotās stratēģijas un valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saskaņotu izstrādi;

3.2. atbilstoši kompetencei pieprasīt un ar padomes sekretariāta starpniecību saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju;

3.3. iesaistīt padomes darbā neatkarīgus ekspertus atsevišķu ar tautsaimniecības vienotās stratēģijas ieviešanu saistītu problēmu izvērtēšanai;

3.4. ierosināt tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi.

4. Padomes sastāvā ir:

4.1. Ministru prezidents (padomes priekšsēdētājs);

4.2. ekonomikas ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);

4.3. satiksmes ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);

4.4. ārlietu ministrs;

4.5. finanšu ministrs;

4.6. iekšlietu ministrs;

4.7. izglītības un zinātnes ministrs;

4.8. reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs;

4.9. tieslietu ministrs;

4.10. vides ministrs;

4.11. zemkopības ministrs.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

5. Padomi vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Latvijas Bankas prezidents vai Latvijas Bankas prezidenta vietnieks, Ministru prezidenta un ministru padomnieki, ministriju valsts sekretāri vai viņu vietnieki, Valsts kancelejas pārstāvji, kā arī citas padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļu uzaicinātas personas.

7. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

8. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

9. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes locekļi, kuri neatbalsta pieņemto lēmumu, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc padomes sēdes var rakstiski iesniegt motivētus iebildumus. Iebildumus pievieno sēdes protokolam.

10. Padomes priekšsēdētājs vai persona, kas pilda viņa funkcijas:

10.1. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

10.2. sasauc un vada padomes sēdes;

10.3. paraksta padomes sēdes protokolu.

11. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus.

12. Padomes sēžu darba kārtību sagatavo un materiālus apkopo padomes sekretariāts kopīgi ar padomes priekšsēdētāja vietnieku, kura kompetencē ietilpst attiecīgie jautājumi. Padomes sekretariāta funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

(MK 07.09.2004. noteikumu Nr. 775 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr. 38)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumus Nr.100 "Ilgtspējīgas attīstības padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 38.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
20.01.2005