Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.233 Rīgā 2001.gada 12. aprīlī

Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde pieņem pārskatus, deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskām personām" apstiprināšanu

1. Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 8.panta 4.punktu, kā arī ņemot vērā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 3.punkta un pārejas noteikumu 34.punkta nosacījumus, apstiprinu "Kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde pieņem pārskatus, deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskām personām".

2. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprināto kārtību publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo rīkojumu apstiprinātā kārtība piemērojama pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta

ģenerāldirektors A.Sončiks

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde elektroniskā veidā pieņem pārskatus, deklarācijas no nodokļu maksātājiem-juridiskām personām

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu maksātājam ir tiesības deklarācijas, pārskatus un nodokļu aprēķinu pārskatus (tālāk tekstā - deklarācijas) Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt rakstveidā vai elektroniskā veidā.

Iepriekšminētā likuma pārejas noteikumu 34.punkts savukārt nosaka, ka līdz normatīvā akta par elektroniskā paraksta izmantošanas kārtību spēkā stāšanās dienai nodokļu maksātāji, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā, iesniedz arī rakstveida deklarācijas.

Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja:

1) tā ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

2) iesniegtajā rakstveida deklarācijā iekļautā informācija atbilst elektroniskā veidā iesniegtajai;

3) rakstveida deklarācija ir iesniegta ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas elektroniskā veidā.

Lai nodokļu maksātājs VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē, kurā tas reģistrējies kā nodokļu maksātājs, varētu deklarācijas iesniegt elektroniskā veidā, tam ar VID jānoslēdz līgums, kurā tiek noteikta deklarāciju iesniegšanas kārtība ar interneta starpniecību un nodokļu maksātāja atbildība par elektronisko datu patiesumu (sk. 1. pielikumu).

Līguma 2.0. pielikums "Paroles un identifikatora saņemšanas apstiprinājums" vienlaikus ir arī pieteikums līguma slēgšanai. Nodokļu maksātājs iepriekšminēto pielikumu VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē iesniedz aizpildītu, bet neparakstītu. Pielikums tiek parakstīts, saņemot aploksni ar sistēmas lietotāja identifikatoriem un sākotnējām parolēm.

Pēc līguma noslēgšanas VID darbinieks reģistrē nodokļu maksātāja elektronisko deklarāciju sistēmas lietotājus un pēc reģistrācijas izsniedz aploksni ar vēstuli, kurā norādīti lietotāju identifikatori un sākotnējās paroles. No šī brīža nodokļu maksātājs var iesniegt VID deklarācijas elektroniskā veidā.

Pieslēdzoties pie elektronisko deklarāciju sistēmas pirmo reizi, jaunajam lietotājam sākotnējā (VID izsniegtā) parole jānomaina pret citu - tikai lietotājam zināmu paroli.

Papīra veidā dokumentus nodokļu maksātājs VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē var:

- iesniegt personīgi,

- nosūtīt pa pastu,

- iesniegt, izmantojot VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē speciāli novietoto vēstuļu kastīti.

Termiņiem, līdz kuriem nodokļu maksātāji VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē elektroniskā veidā iesniegs deklarācijas, jāsakrīt ar attiecīgajos normatīvajos aktos norādītajiem termiņiem. Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, viņam saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.1 pantu par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos atkarībā no novēlošanās ilguma tiek uzlikta soda nauda šādos apmēros, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi:

1) līdz 15 kalendāra dienām - 0,1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;

2) no 16 līdz 30 kalendāra dienām - 0,5 procenti no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļu summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām - 1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu.

 

1.pielikums

Līgums Nr.

Par elektroniskās deklarēšanas

pakalpojuma izmantošanu

200-. gada ..................... .....................
(vieta)
Valsts ieņēmumu dienests, turpmāk saukts VID, VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes direktora (es) ..................... personā, kurš(a) darbojas uz VID ģenerāldirektora izsniegtas pilnvaras..................... pamata,
(numurs, datums)
no vienas puses, un .....................
(uzņēmējsabiedrības nosaukums)
....................., n n n n n n n n n n n,
(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
turpmāk saukts Klients, .....................
(amats, vārds, uzvārds)

personā, kurš darbojas saskaņā ar ....................., no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas par Pusēm, noslēdz šādu līgumu.

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar šo līgumu VID piešķir Klienta pilnvarotām personām tiesības elektroniski iesniegt VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinu pārskatus (turpmāk tekstā - deklarācijas), kuru saraksts pievienots šī līguma 1.X. pielikumā/os (turpmāk tekstā - Informācija), kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo līgumu.

1.2. Klients iesniedz Informāciju, izmantojot interneta www.vid.gov.lv lapu (turpmāk tekstā - Pakalpojums).

1.3. VID Klienta pilnvarotām personām (turpmāk tekstā - lietotājiem) papildus nodrošina darbības saskaņā ar šī Līguma 2.X. pielikumu/iem.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. VID apņemas:

2.1.1. Informācijas pieņemšanai nodrošināt lietotājiem pieeju Informācijas iesniegšanas paraugiem;

2.1.2. nodrošināt lietotāju autorizācijas pārbaudi saskaņā ar viņiem piešķirtajiem identifikatoriem un parolēm;

2.1.3. pieņemt izpildei ar Pakalpojuma palīdzību no Klienta saņemto Informāciju, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo līgumu, ja ir pozitīvi 2.1.2. apakšpunktā minētās pārbaudes rezultāti;

2.1.4. reģistrēt saņemto Informāciju;

2.1.5. nodrošināt Klientam papildu pakalpojumus, kas ir norādīti šī līguma 2.X. pielikumā/os.

2.2. Klients apņemas:

2.2.1. garantēt, ka viņa sniegtā Informācija ir identiska ar to informāciju, kura uzrādīta viņa VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē iesniegtajās un nodokļu likumos paredzētajās deklarācijās;

2.2.2. iesniegt līguma 1.X.pielikumā/os norādīto Informāciju VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem;

2.2.3. nodrošināt Līguma 3.pielikumā minēto tehnisko prasību izpildi Pakalpojuma izmantošanai;

2.2.4. izmantot Pakalpojumu tikai līgumā paredzētajiem mērķiem;

2.2.5. nodrošināt Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamo identifikatoru un paroļu saglabāšanu un slepenību, kā arī paroļu nomaiņu. Ja lietotāja identifikators vai parole ir nonākušas trešo personu rokās, nekavējoties pieslēgties pie elektroniskās deklarēšanas sistēmas un nomainīt paroli;

2.2.6. ja līguma 2.2.5.apakšpunktā atrunātajā gadījumā tas kādu iemeslu dēļ (piem., vecā parole ir aizmirsta) nav iespējams, nosūtīt pieteikumu uz VID faksu (Nr......................) vai e-pastu edslnmp@vid.gov.lv ar lūgumu atjaunot lietotāja sākotnējo paroli vai nobloķēt lietotāju, vēstules nosaukumā (ailē "Subject") norādot pēc iespējas sīkāku vēstules tekstā iekļauto informāciju. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas;

2.2.7. nekavējoties paziņot VID par jebkurām grūtībām, kas radušās Pakalpojuma izmantošanas gaitā, nosūtot pieteikumu uz VID faksu (Nr........................................... ) vai e-pastu edslnmp@vid.gov.lv, vēstules nosaukumā (ailē "Subject") norādot pēc iespējas sīkāku vēstules tekstā iekļauto informāciju. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas.

2.3. Klientam ir tiesības:

2.3.1. lūgt VID lauzt šo līgumu un pārtraukt Pakalpojuma nodrošināšanu;

2.3.2. saskaņojot ar VID, saņemt papildu lietotāju identifikatorus un paroles, par ko puses noslēdz papildu līguma 2.X.pielikumu.

3. Pušu atbildība

3.1. Klients atbild par Informācijas savlaicīgu neiesniegšanu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

3.2. VID neatbild par iespējamām neprecizitātēm un kļūdām Klienta Informācijā, kas iesniegta, izmantojot Pakalpojumu, ja tās nav radušās VID vainas dēļ.

3.3. VID neatbild par Klienta ciestajiem zaudējumiem, ja Klienta neuzmanības vai tīšas darbības rezultātā nepilnvarotas personas ir ieguvušas iespēju nesankcionēti izmantot Pakalpojumu.

3.4. VID garantē konfidencialitātes saglabāšanu pēc Informācijas saņemšanas.

3.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas stihijas, kari un bruņoti konflikti, sakaru līniju bojājumi, iespējamie valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūciju un iestāžu aizliegumi, grozījumi normatīvajos aktos, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās un streiki.

3.6. Līguma 3.5.apakšpunktā minētās nepārvaramas varas definīcija nevar tikt piemērota, ja Klientam ir jāatbild saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

4. Strīdu atrisināšanas kārtība

4.1. Visus strīdus, kas saistīti ar šī līguma izpildi, Puses vienojas risināt sarunu ceļā.

4.2. Ja visiem mēģinājumiem labprātīgi noregulēt strīdu nebūs abām Pusēm pieņemamu rezultātu, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Vispārīgie noteikumi

5.1. Visas tiesiskās attiecības, kas izriet no šī līguma, bet nav šajā līgumā minētas, tiek regulētas saskaņā ar LR Civillikumu un citām spēkā esošo normatīvo aktu normām.

5.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un Klientam tiek nodoti Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamie identifikatori un paroles.

5.3. Šis līgums uzskatāms par lauztu nākamajā darba dienā:

5.3.1. pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par līguma laušanu vai

5.3.2. pēc tam, kad Klients tiek piereģistrēts kā nodokļu maksātājs VID teritoriālajā iestādē.

5.4. Pēc līguma darbības pārtraukšanas brīža ar Klienta identifikatoru apstiprināta Informācija vairs netiek pieņemta.

5.5. Šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un ja tos ir parakstījušas abas Puses.

5.6. Līguma pielikumi tiek numurēti ar diviem skaitļiem - Z un X, kur Z ir attiecīgais līguma pielikums, uz kuru ir sniegtas atsauces līgumā, bet X - to līguma pielikumu numuri, ar kuriem tiek papildināti jau noslēgtie pielikumi. Līguma sākotnējiem pielikumiem, kuri attiecas uz līgumu un tiek noslēgti vienlaikus ar līgumu, X skaitlis ir nulle.

5.7. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas, un uz tiem ir attiecināmi šī līguma noteikumi.

6. Pušu adreses un rekvizīti

VID Klients
Nosaukums .......................
Adrese Adrese ...............................................................
Reģ. Nr. ..................... Reģ. Nr. .....................
Tālrunis..................... Tālrunis .....................
Fakss ..................... Fakss .....................
E-pasts ..................... E-pasts .....................
..................... .....................
(VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes (amats, vārds, uzvārds)

direktora (es) vārds, uzvārds)

Z.v. Z.v.
..................... .....................
(paraksts) (paraksts)

1PIEL.GIF (51111 BYTES)

2APIEL.GIF (97804 BYTES)

2BPIEL.GIF (64679 BYTES)

3PIEL.GIF (72721 BYTES)

12.04.2001