Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Prokuratūras likumā

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likumā" ar vārdiem "likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

2. Izteikt 26.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesas apgabala prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas apgabaltiesā, kā arī attiecīgā tiesas apgabala rajonu (pilsētu) tiesās."

3. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam, bet Rīgā - atbilstoši Rīgas pilsētas tiesu rajoniem. Tās veic visas prokuratūras funkcijas rajonu (republikas pilsētu) teritorijās. Rajona (republikas pilsētas) prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesai piekritīgās lietās."

4. Izteikt 29.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ģenerālprokurora padome izveido prokuroru atestācijas un kvalifikācijas komisijas, apstiprina šo komisiju un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu nolikumus, nolikumu par prokurora tērpa un amata zīmes valkāšanas kārtību un paraugiem un Prokuroru ētikas kodeksu."

5. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par prokurora amata kandidātu var būt Latvijas pilsonis, kas ieguvis augstāko juridisko izglītību, ir stažējies prokuratūrā un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu."

6. Izteikt 37.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Par prokuroru un prokurora amata kandidātu nevar būt persona, kura:

1) nav Latvijas pilsonis;

2) neprot latviešu valodu;

3) ir atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

4) ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

5) bijusi notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet no soda atbrīvota;

6) ir saukta pie kriminālatbildības, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

7) ir vai ir bijusi PSRS Aizsardzības ministrijas, PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas vai to valstu, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstis, valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

8) ir vai ir bijusi ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas organizācijas dalībnieks pēc šīs organizācijas aizliegšanas.

(2) Par prokurora kandidātu nevar būt persona, kura ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais krimināllietā."

7. 40.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "37.pantā" ar skaitli un vārdiem "37.panta pirmajā daļā";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja ģenerālprokurors konstatējis faktu, ka nav ievērots kāds no likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem;".

8. Izteikt 41.1 panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nav ievērojis kādu no likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem;".

9. 42.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par atstādināšanas laiku prokuroram netiek izmaksāta darba samaksa.

(3) Ja likumā paredzētais atlaišanas pamats netiek konstatēts, prokuroram izmaksā vidējo izpeļņu par visu laiku, kurā viņš atstādināts no amata.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

10. Aizstāt 44.panta pirmās daļas 6.punktā vārdu "darba" ar vārdu "amata".

11. 45.pantā:

aizstāt otrajā un piektajā daļā vārdu "darba" ar vārdu "amata";

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus "Pirms prokurora" ar vārdiem "Pirms amatalgas samazināšanas, prokurora";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Disciplinārsodu drīkst uzlikt ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pārkāpuma atklāšanas dienas, neskaitot pārbaudes laiku un to laiku, kad prokurors nav bijis darbā pamatotu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas."

12. 46.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Prokuratūras administratīvo direktoru pieņem darbā un atbrīvo vai atlaiž no darba ģenerālprokurors. Administratīvais direktors vada prokuratūras finansiālo un saimniecisko darbību un nodrošina prokuratūras iestāžu materiālo apgādi.

(2) Administratīvais direktors pieņem darbā, atbrīvo vai atlaiž no darba prokuratūras apkalpojošo personālu un organizē tā darbu."

13. Izteikt 53. un 54.pantu šādā redakcijā:

"53.pants. Prokuroru darba stimulēšana

(1) Lai stimulētu prokuroru darbu, ģenerālprokurors var noteikt viņiem papildu samaksu, ņemot vērā katras konkrētās personas darba rezultātus.

(2) Par amata pienākumu priekšzīmīgu izpildīšanu, ilgu vai nevainojamu darbu un citiem sasniegumiem ģenerālprokurors var izteikt pateicību un piešķirt atzinības rakstu.

54.pants. Prokuroru atvaļinājumi

(1) Prokuroriem piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu - ne mazāku par piecām kalendārajām nedēļām.

(2) Atbilstoši prokurora darba stāžam ik pēc pieciem prokuratūrā nostrādātiem gadiem ikgadējais apmaksātais atvaļinājums tiek pagarināts par trim kalendārajām dienām, bet kopumā ne vairāk kā par 15 kalendārajām dienām.

(3) Izņēmuma gadījumos, kad prokuroram piešķirtā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošana var nelabvēlīgi ietekmēt prokuratūras iestādes funkciju izpildi, ar prokurora rakstveida piekrišanu pieļaujams atsaukt prokuroru no atvaļinājuma, pārceļot neizmantotā atvaļinājuma daļu uz citu periodu.

(4) Prokuroriem piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, atvaļinājumu bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumu Darba likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Prokuratūras budžeta līdzekļu ietvaros prokuroram var piešķirt apmaksātu atvaļinājumu kvalifikācijas celšanai."

14. Izteikt 56.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prokuroriem ir tiesības uz dienesta ieroci. To piešķirot, glabājot, nēsājot un pielietojot, jāievēro Ieroču aprites likumā reglamentētie nosacījumi un kārtība."

15. Papildināt likumu ar 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7 un 57.8 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. Pabalsts prokurora ievainojuma, prokurora vai viņa ģimenes locekļa nāves gadījumā

(1) Prokurors, kas cietis smagā nelaimes gadījumā, saņem vienreizēju pabalstu mēnešalgas apmērā.

(2) Ja prokurors, pildot amata pienākumus, ir guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts citāds kaitējums un viņš nevar pildīt amata pienākumus, viņš saņem vienreizēju pabalstu, ievērojot amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpi, ko nosaka Veselības un darbspēju ekspertīzes komisija.

(3) Prokurora nāves gadījumā viņa ģimene saņem vienreizēju pabalstu mēnešalgas apmērā. Ja prokurors gājis bojā, pildot amata pienākumus, viņš tiek apbedīts par valsts līdzekļiem un viņa neatraidāmie mantinieki saņem vienreizēju pabalstu 50 000 latu apmērā.

(4) Prokurors saņem pabalstu mēnešalgas apmērā sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi.

57.2 pants. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Prokurors bērna piedzimšanas gadījumā saņem pabalstu sešu mēnešalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir prokurori vai viens no bērna vecākiem ir prokurors, bet otrs - persona, kurai ir tiesības saņemt Valsts civildienesta likumā noteikto pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, tiesības uz pabalstu ir vienam no vecākiem.

57.3 pants. Pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata

Prokurors saņem pabalstu mēnešalgas apmērā, ja ar viņu izbeidz darba tiesiskās attiecības sakarā ar iestādes vai amata likvidāciju vai darbinieku skaita samazināšanu.

57.4 pants. Piemaksa par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos

Prokurors saņem piemaksu pie mēnešalgas par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

57.5 pants. Atvaļinājuma pabalsts

Prokurors, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu mēnešalgas apmērā.

57.6 pants. Pārcelšanās izdevumu atlīdzināšana

Pārceļot prokuroru uz citu apdzīvotu vietu, viņam tiek atlīdzināti pārcelšanās izdevumi.

57.7 pants. Piemaksa par svešvalodu prasmi

Prokurors par trešās un katras nākamās svešvalodas prasmi var saņemt piemaksu līdz 10 procentu apmēram no mēnešalgas, ja šo zināšanu nepieciešamību atbilstoši ieņemamajam amatam un šīs valodas prasmi attiecīgā apjomā apstiprina ģenerālprokurors pēc atestācijas komisijas atzinuma saņemšanas.

57.8 pants. Citi pabalsti, piemaksas un prēmijas

Prokuroriem ir tiesības papildus mēnešalgai saņemt arī citus pabalstus, piemaksas un prēmijas."

16. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Citas garantijas

(1) Kārtību, kādā prokuroram, kurš dienesta interesēs tiek pārcelts uz citu apdzīvotu vietu, nosakāma kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem, un kompensācijas apmēru nosaka Ministru kabinets.

(2) Prokurori ir atbrīvoti no obligātā militārā dienesta."

17. 61.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Prokurora tērpa un amata zīmes valkāšanas kārtību un paraugus ar nolikumu nosaka ģenerālprokurora padome.";

izslēgt ceturto daļu.

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 57.1 panta otrajā daļā un 57.8 pantā paredzētos pabalstus izmaksā un 57.6 pantā paredzētos izdevumus atmaksā Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā, kāda paredzēta valsts civildienesta ierēdņiem."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 10.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 29.oktobrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 12.novembri.

12.11.2002