Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt papildinājumus un grozījumus šādos likumdošanas aktos:

I. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura 108.1, 108.2, 108.3,  108.4 un 126.3 pantu:

«108.1 pants. Valsts veterinārā departamenta apstiprinātajos un publicētajos normatīvajos priekšrakstos paredzēto dzīvnieku produkcijas ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, pārvadāšanas un realizācijas veterinārsanitāro noteikumu pārkāpšana

Par Valsts veterinārā departamenta apstiprinātajos un publicētajos normatīvajos priekšrakstos paredzēto dzīvnieku produkcijas ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, pārvadāšanas vai realizācijas veterinārsanitāro noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz trim tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz septiņiem tūkstošiem rubļu.

108.2 pants. Dzīvnieku līķu un kaušanas atlieku novākšanas un utilizēšanas, dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku līķu vai kaušanas atlieku novākšanas vai utilizēšanas, dzīvnieku kapsētu iekārtošanas vai uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

108.3 pants. Dzīvnieku barības un veterināro zāļu līdzekļu ražošanas un realizācijas veterināro noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku barības vai veterināro zāļu līdzekļu ražošanas vai realizācijas veterināro noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu, konfiscējot dzīvnieku barības vai veterināro zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas.

108.4 pants. Eksportam un importam izvirzīto veterināro prasību neievērošana

Par eksportam vai importam izvirzīto veterināro prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.»

«126.3 pants. Alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošajai pārbaudei vai līdz atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šīs pārbaudes

Personai, kura vadīja transporta līdzekli un piedalījās satiksmes negadījumā, par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošajai pārbaudei vai līdz atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šīs pārbaudes -

uzliek naudas sodu piecpadsmit tūkstošu rubļu apmērā vai atņem visu veidu transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz astoņpadsmit mēnešiem.»

2. Izteikt 105., 107., 108., 121., 122., 122.1, 124., 126., 126.1, 126.2, 130., 140., 141., 142., 166., 214., 221.1 un 230. pantu šādā redakcijā:

«105. pants. Karantīnas noteikumu un citu veterināro noteikumu pārkāpšana dzīvnieku lipīgo slimību skartā punktā un apdraudētā joslā

Ja dzīvnieku lipīgo slimību skartā punktā vai apdraudētā joslā pārkāpti karantīnas noteikumi vai citi veterinārie noteikumi, kas paredzēti Latvijas Republikas likumā «Par veterinārmedicīnu» vai Valsts veterinārā departamenta apstiprinātajos priekšrakstos, kā arī Latvijas Republikas Ministru Padomes vai rajona (pilsētas), pagasta pašvaldības lēmumos, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.»

«107. pants. Dzīvnieku slēpšana un izvairīšanās no to uzskaites

Ja dzīvnieku īpašnieks slēpj dzīvniekus no valsts veterinārā inspektora vai izvairās no to uzskaites pašvaldībā, -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.

108. pants. Dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības un izsolīšanas zoohigiēnisko, veterinārsanitāro, pretepizootisko un citu noteikumu pārkāpšana

Dzīvnieku īpašniekam vai citai atbildīgai personai, kas pārkāpj dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības vai izsolīšanas zoohigiēniskos, veterinārsanitāros, pretepizootiskos vai citus noteikumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumā «Par veterinārmedicīnu» vai Valsts veterinārā departamenta apstiprinātajos un publicētajos normatīvajos priekšrakstos, -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«121. pants. Transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Par drošības jostu vai aizsargķiveru lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, uz kuriem attiecas satiksmes noteikumos norādītie nosacījumi, kuru dēļ šo transporta līdzekļu ekspluatācija aizliegta, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem trīssimt rubļu apmērā.

Par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuriem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem piecsimt rubļu apmērā.

Par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā vai kuriem valsts numura zīmes nav sakopotas un kuru simboli transporta līdzeklim nav salasāmi vismaz no 40 metru attāluma gaišā diennakts laikā vai no 20 metru attāluma tumšā diennakts laikā, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem viena tūkstoša rubļu apmērā.

Par transporta līdzekļu vadīšanu, ja tiem ir bojājumi, kuru dēļ satiksmes noteikumi aizliedz šo transporta līdzekļu tālāku kustību, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem viena tūkstoša piecsimt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuriem valsts numura zīme nav nostiprināta šim nolūkam paredzētajā vietā, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem trīs tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuriem ir uzstādīti speciāli gaismas vai skaņu signāli, kas nav reģistrēti noteiktā kārtībā, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem desmit tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuriem valsts numura zīme apslēpta, viltota vai neatbilst reģistrācijas dokumentiem, kā arī par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuriem nav valsts numura zīmes, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem piecpadsmit tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

Par transporta līdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122.-126. pantā, 126.1, 126.2 un 126.3 pantā, 129. panta otrajā daļā, 130. panta pirmajā daļā un 131. pantā uzskatāmi visu veidu automobiļi, traktori un citas pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli un citi mehāniskie transporta līdzekļi, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus.

122. pants. Ātruma pārsniegšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Transporta līdzekļu vadītājiem, kas atļauto kustības ātrumu pārsnieguši ne vairāk kā par divdesmit kilometriem stundā, -

uzliek naudas sodu piecsimt rubļu apmērā.

Transporta līdzekļu vadītājiem, kas atļauto kustības ātrumu pārsnieguši par vairāk nekā divdesmit kilometriem stundā, -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša piecsimt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Transporta līdzekļu vadītājiem par kustību pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par brīdinājuma signālu došanas noteikumu pārkāpšanu pirms pārkārtošanās, pagrieziena vai braukšanas virziena maiņas -

uzliek naudas sodu trīssimt rubļu apmērā.

Transporta līdzekļu vadītājiem par to, ka pārkāpti noteikumi, kas regulē braukšanas kārtību pa automaģistrālēm, braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām, kā arī par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par to, ka pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, avārijas gaismas signalizācijas ieslēgšanas noteikumi, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu tumšā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos -

uzliek naudas sodu piecsimt rubļu apmērā.

Transporta līdzekļu vadītajiem par luksofora aizlieguma signāla vai regulētāja žesta neievērošanu, par braukšanas priekšrocības prasību neievērošanu, kā arī par apdzīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša piecsimt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.»

«124. pants. Transporta līdzekļu vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām par transporta līdzekļu vadīšanu, kā arī par transporta līdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu desmit tūkstošu rubļu apmērā vai atņem visu veidu transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.»

«126. pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām

Personām, kurām nav līdzi transporta līdzekļa vadītāja apliecības vai transporta līdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas, vai transporta līdzekļa reģistrācijas vai citu transporta līdzekļa dokumentu, par transporta līdzekļa vadīšanu -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā.

Par transporta līdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav šā transporta līdzekļa vadīšanas tiesību, -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā.

Personām, kurām nav attiecīgo transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu trīs tūkstošu rubļu apmērā.

Personām, kurām atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu piecu tūkstošu rubļu apmērā.

Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām personām par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transporta līdzekļi (izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa vai citas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu septiņu tūkstošu rubļu apmērā.

126.1 pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām, kurām nav transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu piecpadsmit tūkstošu rubļu apmērā.

126.2 pants. Transporta līdzekļu apstādināšanas prasību neizpildīšana, satiksmes negadījuma vietas atstāšana vai izvairīšanās no alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes

Transporta līdzekļu vadītājiem, ja viņi neizpilda policijas darbinieka, zemessarga vai robežsarga (uz valsts robežas vai pierobežas zonā) prasību apstādināt transporta līdzekli, -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā.

Transporta līdzekļu vadītājiem, ja viņi, pārkāpuši satiksmes noteikumus, neizpilda policijas darbinieka, zemessarga vai robežsarga (uz valsts robežas vai pierobežas zonā) prasību apstādināt transporta līdzekli vai atstāj tāda satiksmes negadījuma vietu, kura dalībnieki viņi ir, vai ja viņi izvairās no noteiktā kārtībā izdarāmas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes, -

uzliek naudas sodu divdesmit tūkstošu rubļu apmērā vai atņem visu veidu transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.»

«130. pants. Norīkojumu došana lietot transporta līdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi

Par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekļus, ja šiem transporta līdzekļiem ir bojājumi vai uz tiem attiecas nosacījumi, kuru dēļ tos aizliegts ekspluatēt, vai arī tie nav reģistrēti noteiktā kārtībā, vai tiem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā personām, kuras atbildīgas par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju.

Par to, ka uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju vadītāji atkārtoti nav izpildījuši Ceļu satiksmes drošības departamenta darbinieku norādījumus novērst to noteikumu, normatīvu vai standartu pārkāpumus, kuri attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, -

uzliek naudas sodu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem trīs tūkstošu rubļu apmērā.»

«140. pants. Autoceļu un ielu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu vai ielu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izpaužas autoceļu, ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju vai satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu bojāšanā, satiksmes traucējumu radīšanā, ceļa braucamās daļas, ietves, nomaļu, sadales joslu, ceļa būvju vai zemes nodalījuma joslu piegružošanā vai aizsprostošanā, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu, transparentu, plakātu, reklāmas, vairogu, kiosku vai citu tamlīdzīgu objektu nelikumīgā uzstādīšanā tiešā ceļa tuvumā, kā arī darbībās, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

141. pants. Autoceļu un ielu aizsardzības zonas režīma neievērošana

Par autoceļu vai ielu aizsardzības zonas režīma neievērošanu, kas izpaužas kā visādu veidu celtniecības un montāžas vai kalnrūpniecības darbu veikšana šajā zonā bez ceļu dienesta atļaujas, kā arī meža izciršana, zemessegas bojāšana, kura var izraisīt noslīdeņu, gravu, plūstošo smilšu vai sniega sanesumu veidošanos, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

142. pants. Autoceļu un ielu uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri nosaka autoceļu vai ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī vai darbu veikšanas kārtību uz autoceļiem vai ielām, vai par pasākumu neveikšanu, lai savlaicīgi aizliegtu vai ierobežotu satiksmi atsevišķos ceļa posmos, kad šo ceļa posmu lietošana var apdraudēt satiksmes drošību, kā arī par autoceļu vai ielu būvniecības, remonta vai uzturēšanas darbiem, kuri pasliktina hidroloģisko režīmu autoceļu vai ielu aizsardzības zonā vai rada traucējumus ceļam blakus esošajās vai to šķērsojošajās melioratīvajās sistēmās vai būvju sistēmās, -

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par autoceļu, ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju stāvokli vai darbu veikšanas kārtību uz autoceļiem vai ielām, no trim tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

«166. pants. Nodarbošanās ar individuālo darbu bez patenta vai reģistrācijas apliecības

Par nodarbošanos ar individuālo darbu bez patenta vai reģistrācijas apliecības -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«214. pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 46., 109.-114., 121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126., 126.1 pantā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 129., 131., 135.-136., 138.-139., 162., 164.1, 167., 169., 169.2, 171. pantā, 173. panta otrajā daļā, 174.2 un 191. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 122. panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125. panta otrajā daļā, 126. panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136., 171. un 191. pantā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 122. panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125. panta otrajā daļā, 126. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129. pantā;

4) visi valsts policijas darbinieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 129. panta pirmajā daļā.»

«221.1 pants. Valsts ceļu dienesta un ceļu satiksmes drošības iestādes

Valsts ceļu dienesta un ceļu satiksmes drošības iestādes izskata šā kodeksa 130., 134. un 140.-142. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ceļu dienesta un ceļu satiksmes drošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autoceļu departamenta direktors, Ceļu satiksmes drošības departamenta direktors un viņa vietnieks, daļas priekšnieks un rajonu (pilsētu) nodaļu priekšnieki - naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu;

2) Valsts ceļu tehniskās inspekcijas priekšnieks un galvenais inspektors, Ceļu satiksmes drošības departamenta daļas priekšnieka vietnieks - naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu;

3) Valsts ceļu tehniskās inspekcijas inspektori un Ceļu satiksmes drošības departamenta nodaļas priekšnieka vietnieks - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

4) rajonu ceļu pārvalžu priekšnieki - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu;

5) rajonu ceļu pārvalžu inspektori - naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.»

«230. pants. Valsts veterinārā dienesta iestādes

Valsts veterinārā dienesta iestādes izskata šā kodeksa 105., 107., 108 un 108.1-108.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts veterinārā dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas valsts galvenais veterinārais inspektors - naudas sodu pilsoņiem līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu;

2) valsts vecākie veterinārie inspektori - naudas sodu pilsoņiem līdz desmit tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu;

3) valsts veterinārie inspektori - naudas sodu pilsoņiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

3. Izslēgt 5. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdu «(ciematu)».

4. Aizstāt 6. panta otrajā daļā vārdus «iekšlietu iestāžu» ar vārdiem «policijas iestāžu».

5. Izslēgt 20. pantu.

6. 26. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ir desmit tūkstoši rubļu» ar vārdiem «ir trīsdesmit tūkstoši rubļu»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«Rajonu, pilsētu un pagastu padomes var apstiprināt noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

7. Aizstāt 29. panta trešajā daļā vārdu «dzērumā» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā».

8. Aizstāt 34. panta 6. punktā vārdu «dzērumā» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā».

9. Izslēgt 39. panta pirmajā daļā vārdus «ciemata vai», aizstāt vārdu «izpildkomitejai» ar vārdu «valdei» un vārdus «piecdesmit rubļus» a vārdiem «piecsimt rubļus».

10. Izslēgt 45. pantu.

11. Aizstāt 46. panta pirmās daļas sankcijā vārdus «līdz simt rubļiem» ar vārdiem «līdz diviem tūkstošiem rubļu».

12. Izslēgt sestās nodaļas nosaukumā vārdu «sociālistisko».

13. Aizstāt 50.1 panta sankcijā vārdus «līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

14. 100. pantā:

izslēgt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus «kolhozu, padomju saimniecību un citu valsts un sabiedrisko saimniecību»;

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu»;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

15. Izteikt 101. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu».

16. Izteikt 102. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz desmit tūkstošiem rubļu».

17. Izteikt 103.1 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu».

18. Izteikt 103.2 panta sankciju šādā redakcijā:

«izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu».

19. 106. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz diviem tūkstošiem rubļu, konfiscējot dzīvniekus, un uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu».

20. Aizstāt 118. panta pirmajā daļā vārdus «mazmēra kuģu» ar vārdiem «mazo kuģu».

21. Izteikt 122.2 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu divu tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz četriem mēnešiem».

22. Izteikt 122.3 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu divu tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz četriem mēnešiem».

23. Izteikt 123. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu trīs tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem».

24. 125. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu trīs tūkstošu rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā».

25. 129. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā».

26. 131. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un dispozīcijā vārdus «dzēruma stāvoklī» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā».

aizstāt panta sankcijā vārdus «piecsimt rubļu apmērā» ar vārdiem «trīs tūkstošu rubļu apmērā».

27. Izslēgt 132. un 133. pantu.

28. 137.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu piecsimt rubļu apmērā»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

29. Izteikt 144. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu».

30. 145. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem».

31. 146. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu, konfiscējot izmantoto radioaparatūru»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu, konfiscējot izmantoto radioaparatūru».

32. Izteikt 148. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu».

33. Izteikt 149. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu».

34. Aizstāt 150.1 pantā vārdu «izpildkomiteju» ar vārdu «valžu».

35. Izslēgt 152.1 pantā vārdus «Latvijas PSR».

36. Izteikt 159. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu».

37. Izslēgt 159.1, 164. un 165. pantu.

38. Aizstāt 167. panta sankcijā vārdus «no desmit līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu».

39. Aizstāt 169. panta sankcijā vārdus «no trīsdesmit līdz simt rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

40. Izteikt 169.2 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

41. 170. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

aizstāt panta tekstā vārdus «dzēruma stāvoklī» ar vārdiem «alkohola, narkotiskā vai toksiskā reibuma stāvoklī».

42. 171. pantā:

aizstāt pirmās daļas dispozīcijā vārdus «vietējā Tautas deputātu padomes izpildkomiteja» ar vārdiem «pašvaldība»;

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus «no piecdesmit līdz simt rubļiem ar vārdiem «no diviem tūkstošiem līdz trim tūkstošiem rubļu»;

aizstāt ceturtās daļas sankcijā vārdus «no trīsdesmit līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz diviem tūkstošiem rubļu».

43. Izteikt 172. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem rubļu».

44. 173. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu».

45. 174.3 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus «līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «līdz trim tūkstošiem rubļu»;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus «līdz vienam tūkstotim rubļu» ar vārdiem «līdz pieciem tūkstošiem rubļu».

46. 175. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un dispozīcijā vārdus «milicijas darbinieka» un «tautas brīvprātīgā kārtības sarga» attiecīgi ar vārdiem «policijas darbinieka» un «zemessarga»;

aizstāt panta sankcijā vārdus «no desmit līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz pieciem tūkstošiem rubļu».

47. Izteikt 177. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

48. 178. pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus «līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim piecsimt rubļiem»;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus «līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

49. Izslēgt 180. pantu.

50. Izslēgt 188. pantā vārdu «ciematā».

51. Izslēgt 190.2 panta nosaukumā un dispozīcijā vārdus «Tieslietu ministrijas».

52. Izslēgt 190.3 panta nosaukumā un dispozīcijā vārdus «Tieslietu ministrijas».

53. Izslēgt 190.4 panta nosaukumā un dispozīcijā vārdus «Tieslietu ministrijas».

54. Izteikt 191. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

55. Aizstāt 197. pantā skaitļus un vārdus «138. panta otrajā daļā» un «195. panta 10. punktā» attiecīgi ar skaitļiem un vārdiem «138. panta trešajā daļā» un «201.18 pantā».

56. 202. pantā:

izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā»;

aizstāt dispozīcijā vārdu «milicijas» ar vārdu «policijas».

57. Izteikt 203. panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu».

58. Izteikt 204. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

59. 205. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

«rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu un pagastu padomju priekšsēdētāji un viņu vietnieki, kā arī pašvaldību direktori»;

izslēgt 2. punktā vārdus «ciematu un», bet vārdu «izpildkomitejās» aizstāt ar vārdu «valdes»;

izslēgt 3. punktā vārdus «ciematu» un «izpildkomiteju»;

aizstāt 6. punktā vārdus «iekšlietu iestādes» ar vārdiem «policijas iestādes».

60. 207. pantā:

izslēgt pirmo un otro daļu;

uzskatīt trešo daļu par pirmo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

«Kārtību, kādā izveidojamas koleģiālas institūcijas, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, nosaka attiecīgie likumdošanas akti.»

61. 208. pantā:

izslēgt vārdus «ciematu un», bet vārdu «izpildkomitejas» aizstāt ar vārdu «valdes».

62. 210. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «Tautas deputātu padomju izpildkomiteju», skaitli «45.», skaitļus un vārdus «132. (izņemot lietas par gadījumiem, kad transporta līdzekļus izmanto to vadītāji)», «133.», «159.1», bet skaitļus «180.-190.» aizstāt ar skaitļiem «181.-190.»; papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem «138. pantā (par pārkāpumiem autotransportā)» ar skaitļiem un vārdiem «140.-142. pantā (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «Ciematu un», «Tautas deputātu padomju izpildkomiteju», izslēgt skaitļus un vārdus «132. pantā (izņemot lietas par gadījumiem, kad transporta līdzekļus izmanto to vadītāji)», «159.1»; papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem «138. pantā (par pārkāpumiem autotransportā)» ar skaitļiem un vārdiem «140.-142. pantā (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)»;

izslēgt trešajā daļā vārdus «ciematu» un «Tautas deputātu padomju izpildkomiteju».

63. 211. pantā:

izslēgt panta nosaukumā un tekstā vārdus «Ciematu un», tekstā skaitļus un vārdus «132. pantā (izņemot lietas par gadījumiem, kad transporta līdzekļus izmanto to vadītāji), «159.1», bet vārdu «izpildkomitejas» panta nosaukumā un tekstā aizstāt ar vārdu «valdes».

64. 211.1 pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu «ciematu», aizstāt vārdu «izpildkomiteju» ar vārdu «padomju» un papildināt panta nosaukumu ar vārdiem «un pašvaldību direktori»;

izslēgt pirmajā daļā vārdu «ciematu», aizstāt vārdu «izpildkomiteju» ar vārdu «padomju» un papildināt daļu pēc vārdiem «viņu vietnieki» ar vārdiem «kā arī pašvaldību direktori»;

izslēgt otrajā daļā vārdu «ciematu», aizstāt vārdu «izpildkomiteju» ar vārdu «padomju» un papildināt daļu pēc vārdiem «viņu vietnieki» ar vārdiem «kā arī pašvaldību direktori», bet vārdus «nedrīkst pārsniegt piecsimt rubļus» aizstāt ar vārdiem «nedrīkst pārsniegt piecus tūkstošus rubļu»;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu «Izpildkomiteju» ar vārdu «Padomju», papildināt daļu pēc vārdiem «viņu vietnieki» ar vārdiem «pašvaldību direktori», bet vārdus «līdz piecdesmit rubļiem» aizstāt ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

65. 211.2 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus «līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «līdz diviem tūkstošiem rubļu», vārdus «līdz piecdesmit rubļiem» - ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «līdz vienam tūkstotim rubļu» ar vārdiem līdz desmit tūkstošiem rubļu».

66. Izslēgt 212.1 pantā vārdus «Tautas deputātu padomju izpildkomiteju» un skaitli un vārdu «156. un».

67. Papildināt 213. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem «116. panta otrajā daļā» ar skaitli un vārdiem «126.2 panta otrajā daļā».

68. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli «165.».

69. 230.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu «103.5 pantā» ar skaitli un vārdu «103.6 pantā»;

aizstāt otrās daļas 1. punkta vārdus «līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trim tūkstošiem rubļu».

70. 231. pantā:

aizstāt pirmajā daļa skaitļus un vārdu «77.-88.2 pantā» ar skaitļiem un vārdiem «77.-81., 82. (izņemot lietas par zivju resursu nelikumīgu izpēti un izmantošanu), 83.-88.2 pantā»;

papildināt trešo daļu pēc skaitļa «82.» ar vārdiem «(izņemot lietas par zivju resursu nelikumīgu izpēti un izmantošanu)».

71. 232. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda «80.2 pantā» ar skaitli un vārdiem «82. pantā (par zivju resursu nelikumīgu izpēti un izmantošanu)»;

papildināt pantu ar šāda satura trešo daļu:

«Par pārkāpumiem, kuri paredzēti 82. pantā (par zivju resursu nelikumīgu izpēti un izmantošanu), ja tos pieļāvuši ārvalstu pilsoņi ārvalstu kuģu kapteiņi vai citu peldošo līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, - zivju resursu valsts uzraudzības dienesta priekšnieks un viņa vietnieki uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem ASV dolāru, kuru var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā;

zivju resursu valsts uzraudzības dienesta reģionālie uzraugi un teritoriālie uzraugi uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem ASV dolāru, kuru var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā»;

uzskatīt trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

72. Izslēgt 239. panta 8. punktā vārdus «vai neatcelts biedru tiesas lēmums, ja materiālus biedru tiesai nodevis orgāns (amatpersona), kuram ir tiesības uzlikt administratīvo sodu šajā lietā».

73. 247. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu «izpildkomiteja» ar vārdu «padomju», papildināt daļu pēc vārdiem «viņu vietnieki» ar vārdiem «pašvaldību direktori».

74. Izteikt 250. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 108.1 panta pirmajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 121. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 122. panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125. panta otrajā daļā, 126. panta pirmajā daļā, 129., 135.-137. pantā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar šo kodeksu un citiem likumiem naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz vienu tūkstoti rubļu vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.»

75. 251. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «pārkāpēju var nogādāt milicijā, tautas brīvprātīgo kārtības sargu vienības štābā vai ciemata vai ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejā milicijas darbinieks vai tautas brīvprātīgais kārtības sargs» ar vārdiem «pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policijas darbinieks vai zemessargs»;

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu «milicijā» ar vārdu «policijā»;

izslēgt sesto daļu.

76. 254. pantā:

aizstāt 1. punktā vārdus «iekšlietu orgāni» ar vārdiem «policijas iestādes», vārdus «milicijas darbinieka» - ar vārdiem «policijas darbinieka», vārdus «tautas brīvprātīgā kārtības sarga» - ar vārdu «zemessarga».

77. 255. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus «iekšlietu iestādes» ar vārdiem  «policijas» iestādes»;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu «dzērumā» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā».

78. Aizstāt 256. panta pirmajā un trešajā daļā vārdus «iekšlietu orgānu» ar vārdiem «policijas iestāžu».

79. 257. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus «līdz lēmuma pieņemšanai» ar vārdiem «līdz naudas soda samaksāšanai»;

papildināt pantu ar šāda satura piekto daļu:

«Par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (vadītāja prombūtnē) var tikt pielietotas transporta līdzekļu riteņu speciālās bloķēšanas ierīces, kā arī transporta līdzekļa novietošana speciālā maksas stāvvietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, bez vadītāja apliecības, kā arī bez transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem transporta līdzeklis var tikt novietots speciālā maksas stāvvietā. Amatpersonai, kas veikusi pasākumus transporta līdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties jāpaziņo ceļu policijas dežūrdaļai un policijas teritoriālajai apakšvienībai (pēc vietas, kur atrasts transporta līdzeklis), kā arī divdesmit četru stundu laikā jānosūta paziņojums personai, uz kuras vārda attiecīgais transporta līdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā»;

uzskatīt piekto daļu par sesto daļu un aizstāt tajā vārdus «milicijas darbiniekiem» ar vārdiem «policijas darbiniekiem».

80. 258. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus «alkohola reibuma pārbaude» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošā pārbaude»;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus «alkohola reibuma stāvoklī» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā», aizstāt otrajā daļā vārdus «Satiksmes ministrija» ar vārdiem «Jūras lietu ministrija».

81. Aizstāt 260. panta otrajā daļā vārdus «iekšlietu orgānu» ar vārdiem «policijas iestāžu» un izslēgt skaitli «50.».

82. Papildināt 269. panta otro daļu pēc vārdiem «reģistrācijas vietas» ar vārdiem «vai pārkāpēja dzīvesvietas».

83. 270. pantā:

izslēgt trešajā daļā skaitli un vārdus «50. pantā paredzētās -- piecu dienu laikā»;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

84. Izslēgt 272. pantā vārdus «vai ir pamats materiālus par administratīvo pārkāpumu nodot izskatīšanā biedru tiesā, uzņēmuma, iestādes, organizācijas un to struktūrvienību žūpības apkarošanas komisijā, sabiedriskajā organizācijā vai darba kolektīvā».

85. Izslēgt 274. panta pirmajā daļā vārdus «ciemata un», aizstāt vardu «izpildkomiteja» ar vārdu «valde», skaitļus «1.-4.» - ar skaitļiem 1.-5.».

86. Izslēgt 275. panta otrajā daļā vārdus «biedru tiesa, uzņēmuma, iestādes, organizācijas un to struktūrvienību žūpības apkarošanas komisijā, sabiedriskajā organizācijā vai darba kolektīvā vai».

87. Aizstāt 276. panta piektajā daļā vārdus «iekšlietu orgānam» ar vārdiem «policijas iestādei».

88. Izslēgt 277. pantā skaitļus «124. un 127.» un vārdus «Lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 50. pantā, par pieņemto lēmumu paziņot arī uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācijai vai iekšlietu orgānam, kas nosūtījuši tiesai protokolu par sīko izlaupīšanu», bet skaitli un vārdus «134. panta pirmajā un otrajā daļā» aizstāt ar skaitli un vārdiem «134. panta pirmajā daļā».

89. 280. pantā:

aizstāt 1. punktā vārdu «izpildkomitejai» ar vārdu «valdei»;

izslēgt 2. punktā vārdus «ciemata un», bet vārdus «izpildkomitejas», «izpildkomitejai» aizstāt attiecīgi ar vārdiem «valdes», «valdei»;

izslēgt 3. punktā vārdu «ciemata», aizstāt vārdu «izpildkomitejas» ar vārdu «padomes», papildināt daļu pēc vārdiem «viņa vietnieka» ar vārdiem «kā arī pašvaldības direktora»;

aizstāt 5. punktā vārdus «iekšlietu iestādes» ar vārdiem «policijas iestādes»;

izslēgt 6. punktu un 7. punktu uzskatīt par 6. punktu.

90. Papildināt 284. pantu pēc vārdiem «no to saņemšanas» ar vārdiem «bet lietās par satiksmes noteikumu pārkāpumiem - no lietas materiālu saņemšanas».

91. Papildināt 287. pantu pēc skaitļa un vārdiem «116. panta otrajā daļā» ar skaitli un vārdiem «126.2 panta otrajā daļā», bet vārdus «iekšlietu iestādes» aizstāt ar vārdiem «policijas iestādes».

92. Aizstāt 292. panta otrajā daļā vārdus «iekšlietu orgāni» ar vārdiem «policijas iestādes».

93. Izslēgt 298. panta trešo daļu.

94. Aizstāt 299. pantā vārdus «septiņu dienu laikā» ar vārdiem «desmit dienu laikā».

95. Aizstāt 303. panta otrajā daļā vārdus «iekšlietu iestādes» ar vārdiem «policijas iestādes».

96. 304. pantā:

izslēgt otrajā rindkopā skaitli «159.1»;

aizstāt trešajā rindkopā vārdus «iekšlietu iestāžu» ar vārdiem «policijas iestāžu»;

izslēgt sesto rindkopu;

uzskatīt septīto rindkopu par sesto rindkopu un izteikt to šādā redakcijā:

«valsts veterinārā dienesta iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 108.3 pantā»;

uzskatīt astoto, devīto, desmito un vienpadsmito rindkopu attiecīgi par septīto, astoto, devīto un desmito rindkopu un izslēgt no astotās rindkopas skaitli «165.».

97. Izteikt 308. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Lēmumu par transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu izpilda uz to pilnvarotas iestādes (amatpersonas) kārtībā, kāda noteikta šajā kodeksā un citos likumdošanas aktos.»

98. 309. pantā:

izslēgt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus «un mazo kuģu»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «bet mazmēra kuģu vadītāja apliecības -- Latvijas Mazo kuģu inspekcija».

99. Aizstāt 311. pantā vārdus «Ja personai» ar vārdu «Personai», izslēgt vārdus «apzinīgi izturas pret darbu un priekšzīmīgi uzvedas» un «pēc sabiedriskās organizācijas vai darba kolektīva lūguma».

100. 312. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «kuģu vadītāji»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «Valsts autoinspekcijas iestādēm» ar vārdiem «ceļu policijas iestādēm» un vārdus «šā kodeksa 214. panta otrās daļas 3. punktā norādītās milicijas iestāžu amatpersonas» ar vārdiem «uz to pilnvarotas iestādes (amatpersonas)».

101. Aizstāt 316. pantā vārdus «no desmit līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «no simt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu».

102. Aizstāt 318. panta pirmajā daļā vārdus «iekšlietu iestādes» ar vārdiem «policijas iestādes».

103. Aizstāt 319. panta otrajā daļā vārdu «izpildkomitejas» ar vārdu «valdes».

II. Latvijas kriminālkodeksā:

1. 213. pantā:

izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus «vai nodarīti ievērojami materiāli zaudējumi»;

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus «līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «līdz desmit tūkstošiem rubļu».

2. 213.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus «dzēruma stāvoklī» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā»;

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

«Par transporta līdzekļa vadīšanu, kā arī par transporta līdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu no divdesmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu, atņemot vadītājam transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz pieciem gadiem vai bez tā.»

3. Aizstāt 213.2 panta sankcijā vārdus «līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «līdz desmit tūkstošiem rubļu».

4. 213.3 pantā:

aizstāt panta nosaukumā un dispozīcijā vārdus «dzēruma stāvoklī» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā»;

aizstāt panta sankcijā vārdus «no simt līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «līdz desmit tūkstošiem rubļu».

5. Aizstāt 156. panta sankcijā vārdus «līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu».

III. Latvijas Republikas 1991. gada 11. decembra likumā «Par Iedzīvotāju reģistru»:

Izslēgt 2., 14., 16., 20. un 21. pantā vārdus «Tieslietu ministrijas».

IV. Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 17. decembra lēmumā «Par Latvijas Republikas likuma «Par Iedzīvotāju reģistru» spēkā stāšanās kārtību»:

Izslēgt 1. punkta 1. apakšpunktu.

V. Latvijas Republikas 1992. gada 7. aprīļa likumā «Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā iedzīvotāju reģistrācijas jautājumos»:

Izslēgt II punktā vārdus «Tieslietu ministrijas».

VI. Latvijas Republikas 1992. gada 11. jūlija likumā «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā»:

1. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

«Izslēgt 29. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».»

2. Izteikt 70. pantu šādā redakcijā:

«254. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «Latvijas PSR»;

izslēgt 4. punktu;

uzskatīt 5. punktu par 4. punktu, bet punktu, kas nosaka vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonu tiesības, - par 5. punktu.»

3. Izteikt 71. pantu šādā redakcijā:

«Izslēgt 255. panta pirmajā daļā vārdus «Latvijas PSR» un otrajā daļā vārdu «PSRS».»

4. Izteikt 72. pantu šādā redakcijā:

«Izslēgt pirmajā un trešajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR».»

5. Izslēgt 73. pantu.

6. Izteikt 75. pantu šādā redakcijā:

«Izslēgt 260. panta trešajā daļā vārdus «Latvijas PSR».»

7. Izteikt 78. pantu šādā redakcijā:

«Izslēgt 279. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 3. novembrī

16.11.1992