Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi "Likumā par ostām"

Izdarīt "Likumā par ostām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta ceturtajā daļā vārdus "ja tās iegūtas likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā".

2. 7.pantā:

papildināt otrās daļas 6.punktu pēc vārdiem "piesārņoto ūdeņu pieņemšanu" ar vārdiem "izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu ostās";

papildināt otrās daļas 6.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtību un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību.";

papildināt trešās daļas 3.punktu pēc vārdiem "kā arī akvatoriju" ar vārdiem "un navigācijas ierīces Satiksmes ministrijas noteiktajos apsaimniekošanas rajonos".

3. Izslēgt 8.panta trešajā daļā vārdus "vai pārstāvim".

4. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ostas pārvalde nedrīkst ar saviem finansu līdzekļiem piedalīties uzņēmējsabiedrību darbībā ārpus ostas teritorijas."

5. 13.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ostas pārvalde var apvienot ostas maksas, ievērojot šā likuma 14.pantā minētos nosacījumus.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"(3) Ostas maksas un tarifus nosaka ostas pārvalde un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ostas maksas paaugstinājumi stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) No ārvalstu karakuģiem netiek iekasētas ostas maksas, izņemot sanitāro, ledus un loču maksu, ja tiek izmantoti loču pakalpojumi."

6. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ostās iekasēto tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, enkura, ledus, kravas, loču maksu, kā arī piestātnes, pasažieru un sanitāro maksu saņem ostas pārvalde.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) 2001.gadā trīs procenti no visām ostas maksām tiek ieskaitīti ostu attīstības fondā un izlietojami atbilstoši ostu attīstības fonda nolikumam.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) 2002.gadā 1,5 procenti no ostas maksām tiek ieskaitīti ostu attīstības fondā un izlietojami mazo ostu attīstībai."

7. 15.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

"2) maksu par dzeramā ūdens piegādi;";

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

8. Izteikt 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Valsts nodeva

Kuģošanas drošības nodrošināšanai līdz 2001.gada 31.decembrim Latvijas Republikā noteikta valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva), kuras likmes nosaka Ministru kabinets."

9. Izslēgt pārejas noteikumu 6.punktu.

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 7.panta otrās daļas 6.punktā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 6.aprīlī

Likums stājas spēkā ar 2001.gada 20.aprīli.

20.04.2001