Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2001. gada 20. jūnija likumu: Darba likums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par darba koplīgumiem
I. NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Darba koplīgums ir vienošanās, ko darbinieku arodu organizācija vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, ja šādas organizācijas nav, slēdz ar darba devēju par darba, tā samaksas un sociālās aizsardzības nosacījumiem.

Darba koplīgumā nedrīkst paredzēt mazākas darbinieku tiesību garantijas, nekā noteikts Latvijas Republikas likumos.

Darba devējs nav tiesīgs atteikties slēgt saskaņotu darba koplīgumu.

2. pants. Par darba un citām sociālās aizsardzības garantijām darbinieku arodu organizāciju apvienības var noslēgt ģenerālvienošanos ar darba devēju republikāniskajām apvienībām {arī pārvaldes institūcijām).

Pušu saistības un noteikumi, ko paredz ģenerālvienošanās, ir obligāti nozares darba koplīguma slēdzējām pusēm.

3. pants. Darba koplīgumā noteiktās saistības attiecas uz darba devēju un visiem uzņēmuma, iestādes un organizācijas darbiniekiem, ja darba koplīgumā nav paredzēts citādi.

4. pants. Darba koplīgumu noslēdz vai nu uz noteiktu laiku, ko nosaka, pusēm vienojoties, vai konkrēta darba veikšanai.

5. pants. Darba koplīgums neaizstāj individuālo darba līgumu ar darba devēju un nenodibina tiešas darba līguma attiecības starp darbinieku un darba devēju.

Nav spēkā tie darba koplīguma noteikumi, kuri salīdzinājumā ar darba likumdošanas aktiem pasliktina darbinieku stāvokli.

II. NODAĻA
DARBA KOPLĪGUMA FORMA UN SATURS

6. pants. Darba koplīgumu noslēdz rakstveidā.

7. pants. Darba koplīgumā jāietver noteikumi par darba samaksu, darbinieku darba samaksas indeksāciju atbilstoši likumdošanas aktu noteiktajai kārtībai par iedzīvotāju naudas ienākumu indeksāciju, darbinieku sociālās nodrošinātības un izbrīvējamo darbinieku pārkvalificēšanās garantijas, noteikumi par darba un atpūtas laiku (arī par papildatvaļinājumiem sakarā ar darbu kaitīgos un smagos darba apstākļos), kvalifikācijas celšanu, darba apstākļu uzlabošanu, darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību.

Darba koplīgumā var ietvert noteikumus par darba un sociālajiem atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm, mātēm, kurām ir nepilngadīgi bērni vai bērns invalīds, darbiniekiem, kuri darbu savieno ar mācībām, pensionāriem — bijušajiem uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbiniekiem; noteikumus par papildatvaļinājumiem un papildu samaksu par sevišķi svarīgu uzdevumu veikšanu, izciliem darba rezultātiem, nakts darbu, maiņu darbu, ilggadēju darbu, kā arī noteikumus par sadzīves apstākļu uzlabošanu un citas pušu savstarpējās saistības.

Darba koplīgums var paredzēt darbinieku arodu organizāciju vēlēto darbinieku, kā arī organizāciju vēlēto uzticības personu tiesības un garantijas sakarā ar sabiedrisko pienākumu veikšanu darbinieku interesēs.

Darba koplīgumam var pievienot pielikumus, un tādā gadījumā tie ir neatņemama koplīguma sastāvdaļa.

III. NODAĻA
DARBA KOPLĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

8. pants. Darba koplīguma noslēgšanu ierosina darbinieku arodu organizācija vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, ja šādas organizācijas nav, vai darba devējs.

Darba koplīguma noslēgšanai darbinieku arodu organizācija vai, ja šādas organizācijas nav, darbinieku pilnvaroti pārstāvji (vēlētas uzticības personas) un darba devējs rīko sarunas. Priekšlikumu par koplīguma noslēgšanu tās iniciators iesniedz otrai pusei rakstveidā. Koplīguma izstrādāšanas un noslēgšanas kārtību nosaka, pusēm vienojoties, un par to sastāda protokolu.

Darba koplīguma projekta izstrādāšanai puses var pieaicināt speciālistus, uz paritātes pamatiem izveidot darba grupas no pušu pilnvarotiem pārstāvjiem, kā arī katra līgumslēdzēja puse ir tiesīga patstāvīgi izstrādāt koplīguma projektu.

Ja uzņēmumā, iestādē vai organizācijā ir vairākas darbinieku arodu organizācijas, tās sarunām ar darba devēju un koplīguma projekta izstrādāšanai var pilnvarot savus pārstāvjus proporcionāli katras organizācijas biedru skaitam, bet ne mazāk kā vienu pārstāvi.

Darba devējs nav tiesīgs atteikties no sarunām par darba koplīguma noslēgšanu un no koplīguma projekta apspriešanas.

9. pants. Ja sarunu gaitā starp līgumslēdzējām pusēm vienas puses iebildumu dēļ nav panākta vienošanās par darba koplīguma satura izstrādāšanas un noslēgšanas kārtību, tad šai līgumslēdzējai pusei ne vēlāk kā 10 dienu laikā jāsniedz rakstveida atbilde uz koplīguma noslēgšanas priekšlikumu, bet, ja bijis iesniegts arī darba koplīguma projekts, tad rakstveida atbilde jāsniedz ne vēlāk kā mēneša laikā, norādot savus iebildumus un priekšlikumus par koplīguma noteikumiem.

10. pants. Darba devējam pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma jāsniedz ziņas par uzņēmuma, iestādes vai organizācijas ekonomisko stāvokli un visa cita informācija, kas nepieciešama koplīguma sagatavošanai.

Sarunu dalībnieki, darba grupu locekļi, speciālisti un citas personas, kuras saistītas ar darba koplīguma slēgšanu, nedrīkst izpaust ziņas, kas ir ražošanas noslēpums vai komercnoslēpums. Personas, kuras neievēro šo aizliegumu, saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

11. pants. Līgumslēdzēju pušu saskaņoto darba koplīguma projektu akceptē uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku kopsapulce (konference), kura pilnvaro pārstāvjus koplīguma parakstīšanai. Darba koplīgums uzskatāms par akceptētu, ja par to nobalsojis sapulcē (konferencē) klātesošo darbinieku vairākums.

12. pants. Darba koplīguma spēkā stāšanās kārtība tiek noteikta pašā koplīgumā.

Darba devējam ar darba koplīgumu jāiepazīstina visi attiecīgā uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieki.

13. pants. Grozījumus un papildinājumus darba koplīgumā tā spēkā esamības laikā var izdarīt paša koplīgumā noteiktajā kārtībā, bet, ja tā nav noteikta, — kārtībā, kādu darba koplīguma noslēgšanai paredz šis likums.

14. pants. Darba koplīgumu pirms termiņa var izbeigt saskaņā ar līgumslēdzēju pušu vienošanos.

Pēc darba koplīguma termiņa izbeigšanās to pēc pušu vienošanās var pagarināt uz jaunu termiņu.

IV. NODAĻA
DARBA KOPLĪGUMU NOSLĒDZOT, GROZOT UN PILDOT RADUŠOS STRĪDU IZŠĶIRŠANA

15. pants. Strīdus, kuri rodas, noslēdzot, grozot vai pildot darba koplīgumu, izšķir izlīgšanas komisija, kas izveidota uz paritātes pamatiem no līgumslēdzēju pušu pilnvarotiem pārstāvjiem.

Par domstarpībām jāsastāda protokols, kas trīs dienu laikā iesniedzams izlīgšanas komisijai.

Domstarpību protokolu izlīgšanas komisija izskata septiņu dienu laikā.

Komisija pieņem lēmumus, pusēm vienojoties. Tie ir obligāti abām līgumslēdzējām pusēm un ir ietverami koplīguma tekstā.

16. pants. Ja izlīgšanas komisijā netiek panākta vienošanās, pusēm ir tiesības griezties tiesā vai šķīrējtiesā, kuras lēmums ir galīgs.

17. pants. Ja puses nepilda izlīgšanas komisijas lēmumus, piemērojamas Latvijas Republikas likumos paredzētās sankcijas.

V NODAĻA
DARBA KOPLĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES KONTROLE UN ATBILDĪBA PAR ŠĀ LIKUMA PĀRKĀPŠANU

18. pants. Darba koplīguma saistību izpildi kontrolē līgumslēdzējas puses tieši vai to pilnvaroti pārstāvji.

Kontroles laikā darba koplīguma vienai pusei ir jāsniedz otrai pusei vai tās pilnvarotiem pārstāvjiem kontrolei nepieciešamie dokumenti, ziņas un paskaidrojumi.

19. pants. Darba devēji vai viņu pilnvarotas amatpersonas, kuras atsakās piedalīties sarunās par darba koplīguma noslēgšanu, grozīšanu vai papildināšanu, atsakās slēgt saskaņotu darba koplīgumu vai arī ir vainojamas darba koplīguma saistību nepildīšanā, saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 26. martā
01.05.1991