Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības ziņotājs, 1990, 49 un 1991, 27/28) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. 2. pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo rindkopu;

izteikt pirmās daļas ceturto rindkopu šādā redakcijā:

«- ārvalstu uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, starptautisko komercorganizāciju filiāles, kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās viens no dalībniekiem ir ārvalstu ieguldītājs, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā»;

papildināt pirmo daļu ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

«- bezpeļņas organizācijās»;

papildināt trešo daļu ar šādu tekstu:

«Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā mainās tā pamatkapitāla lielums vai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) iesaistās jauni dalībnieki, tas jāreģistrē sākotnējās reģistrācijas vietā»;

papildināt piekto daļu ar šādu tekstu:

«Uz reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtu titullapas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atzīmē reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru.»

2. Izteikt 4. panta 6. punktu šādā redakcijā:

«6) ziņo attiecīgajām valsts institūcijām par konkrētiem likumpārkāpumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības.»

3. Aizstāt 5. panta pirmo un otro daļu ar šādu tekstu:

«Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais nosaukums jāveido saskaņā ar šo likumu un likumiem par atsevišķām uzņēmējdarbības formām, produkcijas marķēšanai un reklāmai var lietot uzņēmuma saīsināto nosaukumu vai firmas zīmi.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajam nosaukumam jāatbilst likumam par attiecīgo uzņēmējdarbības formu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) jāveido latviešu valodā, atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām. Izņēmums ir ārvalstu un jaukta kapitāla uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām. Strīdu gadījumos jautājumu izšķir Latvijas Republikas Ministru Padomes Valsts valodas centrs.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nav tulkojami.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nedrīkst sakrist ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā agrāk reģistrēta uzņēmuma nosaukumu.»

4. Papildināt 8. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

«Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts finansu inspekcijas motivēta iesnieguma pārreģistrē to par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.»

5. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«Pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes, Ministru Padomes tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Pašvaldības šo informāciju bez maksas var saņemt savas teritorijas robežās.

Pēc valsts nodevas samaksāšanas šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības saņemt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra visas ziņas, kas ierakstītas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrācijas žurnālā. Citas ziņas un dokumentus šiem pieprasītājiem neizsniedz.

Dokumentu norakstus no reģistrācijas lietas var izsniegt tikai ar attiecīgās firmas īpašnieka rakstveida piekrišanu vai pēc izmeklēšanas, prokuratūras, tiesas iestāžu, kā arī likumā noteikto amatpersonu pieprasījuma.»

6. Papildināt 12. pantu ar šāda satura otro daļu: «Par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.»

7. Noteikt, ka šis likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 7. aprīlī

07.04.1992