Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 121., 122., 123., 124., 125., 126. un 129. pantu šādā redakcijā:

«121. pants. Transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana, ko izdara to vadītāji

Par drošības jostu vai aizsargķiveru lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem desmit rubļu apmērā.

Par transporta līdzekļu vadīšanu, ja tie ir pārbūvēti bez attiecīgas atļaujas vai ja tiem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem trīsdesmit rubļu apmērā.

Par transporta līdzekļu vadīšanu, ja šiem līdzekļiem ir bojājumi, ar kuriem satiksmes noteikumi aizliedz to tālāku kustību, kā arī par transporta līdzekļu vadīšanu, kas nav reģistrēti noteiktajā kārtībā, -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem simt rubļu apmērā.

Par tādu transporta līdzekļu vadīšanu, kuriem viltota, apslēpta vai citādā veidā mainīta valsts numura zīme, kā arī par transporta līdzekļu vadīšanu bez valsts numura zīmes -

uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem piecsimt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz vienu gadu. Par transporta līdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122.-126. pantā, 126.1 un 126.2 pantā, 129. panta otrajā daļā, 130. panta pirmajā daļā un 131-133. pantā uzskatāmi visu veidu automobiļi, traktori un citas pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, kā arī motocikli un citi mehāniskie transporta līdzekļi, izņemot mopēdus un velosipēdus.

122. pants. Ātruma pārsniegšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Transporta līdzekļu vadītājiem, kas noteikto kustības ātrumu pārsnieguši ne vairāk kā par divdesmit kilometriem stundā, -

uzliek naudas sodu divdesmit rubļu apmērā.

Transporta līdzekļu vadītājiem, kas noteikto kustības ātrumu pārsnieguši vairāk nekā par divdesmit kilometriem stundā, -

uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

123. pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Transporta līdzekļu vadītājiem par dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

124. pants. Transporta līdzekļu vadīšana reibuma stāvoklī

Personām par transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī - uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā vai atņem visu veidu transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

125. pants. Satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ bojāti transporta līdzekļi vai citāda manta, kā arī citi satiksmes noteikumu pārkāpumi

Transporta līdzekļu vadītājiem par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transporta līdzekļi (izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un kad viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļi, ceļa un citas būves vai citāda manta, ka arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Transporta līdzekļu vadītājiem par citu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, izņemot šajā kodeksā norādītos, -

izsaka brīdinājumu.

126. pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām

Personām, kurām nav līdzi vadītāja apliecības vai transporta līdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas, vai transporta līdzekļa reģistrācijas, vai citu transporta līdzekļa dokumentu, par transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu desmit rubļu apmērā.

Personām, kurām nav attiecīgo transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par šo transporta līdzekļu vadīšanu, kā arī par transporta līdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav šā transporta līdzekļa vadīšanas tiesību,-

uzliek naudas sodu trīssimt rubļu apmērā.

Personām, kurām atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu piecsimt rubļu apmērā.

Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajām personām par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transporta līdzekļi (izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un kad viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļi, ceļa un citas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā.»

«129. pants. Satiksmes noteikumu neievērošana, ko izdara gājēji un citi satiksmes dalībnieki

Gājējiem par satiksmes regulēšanas signālu neievērošanu, brauktuves šķērsošanu vai virzīšanos pa to nenorādītās vietās, mopēdistiem vai velosipēdistiem, pajūgu vadītājiem un citām personām, kas lieto ceļus, par satiksmes regulēšanas signālu, ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību, kā arī uz autoceļiem noteiktās kustības kārtības neievērošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu piecu rubļu apmērā.

Par to pašu personu izdarītajiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ja tie radījuši avārijas situāciju, kā arī transporta līdzekļu, kravu, ceļa, ceļa un citu būvju vai citādas mantas bojāšanu, kā arī nodarījuši cietušajam vieglus miesas bojājumus bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 122.¹, 122.², 122.³, 126.¹, 126.² un 214.pantu:

«122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

Transporta līdzekļu vadītājiem par luksofora aizlieguma signāla vai regulētāja žesta neievērošanu, par kustību pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, par priekšrocības prasību, cilvēku pārvadāšanas un transporta līdzekļu apdzīšanas noteikumu neievērošanu, par to, ka pārkāpti noteikumi, kas regulē braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai gājēju pārejām, apgaismošanas ierīču lietošanu tumšajā diennakts laikā, brīdinājuma signālu došanu pirms pārkārtošanās, pagrieziena vai braukšanas virziena maiņas un kustību pa automaģistrālēm, -

uzliek naudas sodu desmit rubļu apmērā.

122.2 pants. Transporta līdzekļu vadītāju izdarīts satiksmes noteikumu pārkāpums, kura dēļ radusies avārijas situācija

Par transporta līdzekļu vadītāju izdarītu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kura dēļ radusies avārijas situācija, tas ir, citi kustības dalībnieki bijuši spiesti krasi mainīt ātrumu, kustības virzienu vai veikt citus pasākumus savas drošības vai citu pilsoņu drošības garantēšanai, -

uzliek naudas sodu piecdesmit rub|u apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

122.3 pants. Transporta līdzekļu vadītāju piedalīšanās grupas braucienos

Par motociklu un citu transporta līdzekļu vadītāju piedalīšanos grupu (vairāk par diviem) braucienos, kas rada satiksmes traucējumus vai avārijas situāciju, -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā vai atņem transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.»

126.1 pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām un reibuma stāvoklī

Personām, kurām nav transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par transporta līdzekļu vadīšanu reibuma stāvoklī --

uzliek naudas sodu viena tūkstoša piecsimt rubļu apmērā.

126.2 pants. Transporta līdzekļu apstādināšanas prasību neizpildīšana, satiksmes negadījuma vietas atstāšana vai izvairīšanās no reibuma stāvokli konstatējošas pārbaudes

Transporta līdzekļu vadītājiem, ja viņi neizpilda milicijas darbinieka prasību apstādināt transporta līdzekli, -

uzliek naudas sodu trīsdesmit rubļu apmērā.

Transporta līdzekļu vadītājiem, ja viņi, pārkāpuši satiksmes noteikumus, neizpilda milicijas darbinieka prasību apstādināt transporta līdzekli vai atstāj tāda satiksmes negadījuma vietu, kura dalībnieki viņi ir, vai ja viņi izvairās no noteiktā kārtībā izdarāmas reibuma stāvokli konstatējošas pārbaudes, -

uzliek naudas sodu divu tūkstošu rubļu apmērā vai atņem visu veidu transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.»

«214. pants. Milicijas iestādes

Milicijas iestādes izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 46., 109.-114., 121.-131., 132. pantā (par gadījumiem, kad transporta līdzekļus izmanto to vadītāji), 134.-136., 138.- 140., 162., 164., 167., 169., 169.²,171. pantā, 173. panta otrajā daļā, 174.² un 191.-193. pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus milicijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgi milicijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, milicijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu;

2) milicijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un milicijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikāniskajās pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 109.-110. pantā, 121. panta pirmajā daļā (par drošības jostu vai aizsargķiveru lietošanas noteikumu pārkāpumiem), 122¹., 129., 136., 140., 164., 171. un 191. pantā,- izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu;

3) ceļu milicijas (valsts autoinspekcijas) priekšnieks un viņa vietnieks - par tiem administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 121.-131. un 140. pantā;

4) ceļu patruļdienestu apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, vecākie ceļu patruļdienesta inspektori, valsts vecākie autoinspektori un autoinspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121. panta pirmajā daļā, 122.-123. un 129. pantā, - uzliek naudas sodu līdz simt rubļiem, bet ceļu patruļdienesta inspektori - uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit rubļiem;

5) visi milicijas darbinieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 129. panta pirmajā daļā.

Milicijas departamenta priekšnieks un viņa vietnieki var uzlikt administratīvos sodus par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas norādīti šā panta pirmajā daļā, kā arī atcelt nelikumīgi uzliktos sodus, ko uzlikušas amatpersonas, kuras norādītas šā panta otrajā daļā.»

3. Papildināt 130. pantu ar šāda satura otro daļu:

«Par to, ka uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vadītāji atkārtoti nav izpildījuši Valsts autoinspekcijas norādījumus par to noteikumu, normatīvu un standartu pārkāpumu novēršanu, kuri attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, -

uzliek naudas sodu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem divsimt rubļu apmērā.»

4. Aizstāt 131. panta sankcijā vārdus «simt rubļu» ar vārdiem «piecsimt rubļu».

5. Aizstāt 140. panta sankcijā vārdus «no divdesmit līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «simt rubļu apmērā».

6. Aizstāt 143. panta sankcijā vārdus «no trīsdesmit līdz simt rubļiem» ar vārdiem «trīssimt rubļu apmērā».

7. Papildināt 250. pantu pēc skaitļa «119.» ar skaitļiem un vārdiem «121. panta pirmajā un otrajā daļā, 122. panta pirmajā daļā, 122.¹ pantā, 125. panta otrajā daļā, 126. panta pirmajā daļā, 126.² panta pirmajā daļā, 129. pantā."

8. Izteikt 257. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

«Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var uzlikt administratīvo sodu - naudas sodu vai atņemt transporta līdzekļa vadīšanas tiesības, - transporta līdzekļa vadītājam atņem vadītāja apliecību uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai šajā lietā, par to tiek izdarīts ieraksts tiesībpārkāpumu protokolā, kā arī transporta līdzekļa vadīšanas tiesību pagaidatļaujā, ko vadītājam izsniedz vadītāja apliecības vietā.»

9. 312. pantā:

papildināt pantu ar šāda satura otro daļu:

«Ja transporta līdzekļa vadītājs, kam atņemtas tiesības vadīt transporta līdzekli, izvairās nodot Valsts autoinspekcijas iestādēm vadītāja apliecību un turpina vadīt transporta līdzekli laikā, kad atņemtas vadīšanas tiesības, šā kodeksa 214. panta otrās daļas 3. punktā norādītās milicijas iestāžu amatpersonas var šo tiesību atņemšanas laiku pagarināt par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība.»;

uzskatīt otro daļu par trešo daļu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 2. janvārī

02.01.1991