Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 8. jūlija likumu: Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās.

Ministru kabineta noteikumi Nr.310

Rīgā 1996.gada 6.augustā (prot. nr.40 24.§)

Kārtība, kādā slēdzams pilnvarojuma līgums ar valsts vai pašvaldības pilnvarnieku

Izdoti saskaņā ar Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdoto
Ministru kabineta 1996.gada 10.aprīļa noteikumu nr.127
"Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi
uzņēmējsabiedrībās
" 36.punktu

 

1. Valsts (pašvaldības) kapitāla daļas turētājs uzņēmējsabiedrībā patstāvīgi izstrādā un slēdz pilnvarojuma līgumu, pamatojoties uz pilnvarojuma parauglīgumu (1.pielikums) un ievērojot valsts (pašvaldības) kapitāla daļas lielumu uzņēmējsabiedrībā, kā arī citas īpatnības.

2. Valsts (pašvaldības) kapitāla daļas turētājs valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībā patstāvīgi izstrādā un slēdz pilnvarojuma līgumu, pamatojoties uz pilnvarojuma parauglīgumu valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībai (2.pielikums).

3. Valsts (pašvaldības) pilnvarnieka pretendentam jāiesniedz valsts (pašvaldības) pilnvarnieka pretendenta paziņojums (3.pielikums) kapitāla daļas turētājam tā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz pretendenta iecelšanai par valsts (pašvaldības) pilnvarnieku.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 

1.pielikums
Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta
oteikumiem nr.310

 

Pilnvarojuma parauglīgums

   

199___.gada___.__________

(līguma noslēgšanas vieta)

 

 

Valsts (pašvaldības) kapitāla daļas turētājs  
   

(kapitāla daļas turētāja nosaukums)

 
 

(amata nosaukums)

 
  personā (turpmāk tekstā - "Pilnvarotājs"),

(vārds un uzvārds)

   
kurš darbojas saskaņā ar  
   

(dokumenta nosaukums)

 
no vienas puses, un  
   

(vārds un uzvārds)

 
(turpmāk tekstā - "Pilnvarnieks"), no otras puses, ievērojot savu apzināti, brīvi un nopietni pausto gribu, noslēdz šādu līgumu.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Pilnvarotājs uzdod un Pilnvarnieks uzņemas pārstāvēt Pilnvarotāju uzņēmējsabiedrībā

 

(uzņēmējsabiedrības nosaukums)

(turpmāk tekstā-"Sabiedrība").

2. Pilnvarnieks uzņemas realizēt Pilnvarotāja akcionāra (dalībnieka) tiesības un pienākumus Sabiedrībā saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Sabiedrība atrodas ________________________________________(uzņēmējsabiedrības juridiskā adrese).

4. Sabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 199___.gada ____._____________________ ar reģistrācijas nr._____

5. Pilnvarotāja un Pilnvarnieka attiecības un darbība pamatojas:

5.1. uz likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās";

5.2. uz likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās";

5.3. uz likumu "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu";

5.4. uz likumu, kas reglamentē Sabiedrības uzņēmējdarbības formu;

5.5. uz Civillikumu;

5.6. uz citiem tiesību aktiem, kā arī uz šo līgumu.

II. Pilnvarnieka pienākumi un tiesības

6. Pārstāvot Pilnvarotāju Sabiedrībā, Pilnvarniekam jāveicina Sabiedrības statūtos noteikto darbības mērķu sasniegšana.

7. Pilnvarniekam jāveic tās darbības, kuras akcionāram (dalībniekam) paredzētas likumā, kas reglamentē Sabiedrības uzņēmējdarbības formu, un jāievēro šī līguma noteikumi.

8. Pilnvarnieks drīkst veikt tikai tādas darbības, ko prasa akcionāra (dalībnieka) pienākumu un tiesību realizācija Sabiedrībā un kas ir ar to nepieciešamā sakarā.

9. Ja Pilnvarnieks ir pārkāpis sava pilnvarojuma robežas, tad viņa izdarītās darbības ir spēkā tikai tiktāl, ciktāl tās izpildītas saskaņā ar viņam doto uzdevumu.

10. Ja Pilnvarnieks bez viņam uzdotās lietas izpildījis vēl kādu citu lietu, tad viņš attiecībā uz to pakļauts noteikumiem par neuzdotu lietvedību.

11. Pilnvarniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nedēļas laikā, ir jāziņo Pilnvarotājam:

11.l. ja kāds Sabiedrības dalībnieks grib atsavināt viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas, daļas);

11.2. ja Sabiedrības manta tiek atsavināta vai apgrūtināta un atsavināmās vai apgrūtināmās mantas vērtība pārsniedz 10 procentu no Sabiedrības mantas kopējās vērtības;

11.3. ja Sabiedrība izdara ieguldījumus citās uzņēmējsabiedrībās;

11.4. ja kāds Sabiedrības pārvaldes institūcijas vai izpildinstitūcijas loceklis vai Sabiedrības izpilddirektors (prezidents), kas nav izpildinstitūcijas loceklis, atstāj amatu vai tiek atstādināts no amata;

11.5. par revīzijas komisijas, revidenta vai zvērināta revidenta veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem;

11.6. par svarīgākajiem Sabiedrības pārvaldes institūcijas un izpildinstitūcijas lēmumiem;

11.7. par katru nozīmīgu Sabiedrības darbības jautājumu;

11.8. par savas pamatdarbavietas maiņu;

11.9. ja šī līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas neļauj Pilnvarniekam būt par pilnvarnieku un kas ir paredzēti likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmēj sabiedrībās".

12. Pilnvarniekam jāziņo Pilnvarotājam par katru akcionāru pilnsapulci (dalībnieku sapulci) tūlīt pēc tās izsludināšanas vai izziņošanas un vienlaikus jāiepazīstina Pilnvarotājs ar sapulces darba kārtību.

13. Pilnvarniekam nekavējoties jāsniedz Pilnvarotājam visas ziņas, kuras ir Pilnvarnieka rīcībā un kuras ir nepieciešamas Pilnvarotājam lēmuma pieņemšanai.

14. Pilnvarnieks akcionāru sapulcē (dalībnieku sapulcē) drīkst balsot tikai tā, kā uzdevis Pilnvarotājs.

15. Pilnvarniekam jāsaņem Pilnvarotāja iepriekšēja rakstiska piekrišana:

15.1. Pilnvarnieka ievēlēšanai Sabiedrības pārvaldes institūcijā vai izpildinstitūcijā, revīzijas komisijā vai par Sabiedrības revidentu;

15.2. Pilnvarnieka ievēlēšanai jebkuras citas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijā vai izpildinstitūcijā, revīzijas komisijā vai par citas uzņēmējsabiedrības revidentu;

15.3. lai kļūtu par cita pilnvarotāja pilnvarnieku jebkurā uzņēmējsabiedrībā.

16. Pēc Pilnvarotāja norādījumu saņemšanas Pilnvarniekam ir jārīkojas stingri saskaņā ar tiem. Ja Pilnvarotājs nav sniedzis norādījumus, Pilnvarniekam jārīkojas tā, kā attiecīgajā gadījumā rīkotos pats Pilnvarotājs, lai panāktu nepieciešamo vai visizdevīgāko iznākumu.

17. Šī līguma noteikumu izpildes laikā Pilnvarniekam ar vislielāko rūpību jāpieņem lēmumi un jāveic darbības, ievērojot šādus ierobežojumus:

17.1. Pilnvarnieks nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt kapitāla daļas (akcijas, pajas, daļas);

17.2. Pilnvarniekam ir aizliegts atteikties no balsstiesību izlietošanas Sabiedrības akcionāru pilnsapulcē (dalībnieku sapulcē). Par šādu atteikšanos ir uzskatāma arī neierašanās sapulcē pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas, ja Pilnvarnieks par nespēju piedalīties akcionāru pilnsapulcē (dalībnieku sapulcē) nav paziņojis Pilnvarotājam laikā, kas nodrošina Pilnvarotājam iespēju, ja nepieciešams, iecelt uz šo sapulci citu pilnvarnieku;

17.3. Pilnvarnieks nedrīkst savus pienākumus deleģēt citai personai, t.i., veikt pārpilnvarojumu (substitūciju), tādēļ uz Pilnvarnieku neattiecas Civillikuma 2299.panta noteikumi;

17.4. Pilnvarnieks nedrīkst pārkāpt viņam dotā uzdevuma robežas, un viņam jārīkojas pēc Pilnvarotāja norādījumiem;

17.5. Pilnvarnieks nav tiesīgs personiski saņemt maksājumus (dividendes, likvidācijas kvotu u.c.), ko veic Sabiedrība Pilnvarotājam;

17.6. Pilnvarnieks nedrīkst gūt no akcionāra (dalībnieka) pienākumu veikšanas peļņu sev pašam; Pilnvarniekam viss, ko viņš ar pilnvarojumu ieņēmis vai dabūjis, kā ari visas uz uzdevuma pamata iegūtās lietas, tiesības un prasības jāatdod Pilnvarotājam;

17.7. Pilnvarniekam šī līguma darbības laikā un trīs gadus pēc tā izbeigšanās ir aizliegts: 17.7. l. tieši vai ar trešās personas starpniecību saņemt jebkāda veida atalgojumu, materiālās vērtības vai dāvanas no Sabiedrības, tās pārvaldes institūcijas vai izpildinstitūcijas, tās locekļiem vai amatpersonām;

17.7.2. kļūt par Sabiedrības akcionāru (dalībnieku) vai Sabiedrības citas mantas īpašnieku.

18. Pilnvarnieks ir tiesīgs prasīt un saņemt no Pilnvarotāja savu pienākumu veikšanai nepieciešamos līdzekļus.

19. Pilnvarniekam jādod Pilnvarotājam norēķins par uzdevuma izpildi, sevišķi par visiem ar to saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem.

20. Ja Pilnvarotājs ir iecēlis vairākus pilnvarniekus Sabiedrībā, tad Pilnvarotājs nosaka vai pilnvarnieki paši vienojas, kurš no viņiem izteiks pieņemto lēmumu (balsos) Sabiedrības pilnsapulcē. Nav pieļaujams vairāk kā viens gribas izpaudums no visiem pilnvarniekiem katrā akcionāru pilnsapulces (dalībnieku sapulces) darba kārtības jautājumā.

III. Pilnvarotāja pienākumi un tiesības

21. Pilnvarniekam tiek noteikta atlīdzība par pilnvarojuma uzdevuma veikšanu Ls _____ (_________________) (summa vārdiem) mēnesī.

22. Šī līguma 21.punktā noteiktās atlīdzības apmēru var mainīt, ja Ministru kabinets ir noteicis citu pilnvarojuma atlīdzības izmaksāšanas kārtību vai apmēru.

23. Pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas Pilnvarniekam izmaksā papildu atlīdzību par pilnvarojuma uzdevuma izpildi ______________ (norādīt summu, procentus no kāda lieluma vai rādītāja, citu samaksas principu).

24. Pilnvarotājam rakstiski jāpaziņo Pilnvarniekam par to, kurai personai (personām) pilnvarniekam ir jāiesniedz šajā līguma paredzētie ziņojumi un dokumenti un kura persona (personas) var dot uzdevumus Pilnvarniekam Pilnvarotāja vārdā.

25. Pilnvarotājam jāsniedz Pilnvarniekam viņa pienākumu sekmīgai veikšanai nepieciešamā informācija un dokumenti par Sabiedrību.

26. Pilnvarotājam jādod Pilnvarniekam rakstisks uzdevums, kā jābalso katrā darba kārtības jautājumā akcionāru pilnsapulcē (dalībnieku sapulcē).

27. Ja Pilnvarotājs vēlas, lai Pilnvarnieks veic kādas konkrētas darbības, tad Pilnvarotājam jādod Pilnvarniekam rakstisks uzdevums.

28. Pilnvarotājam par savu lēmumu jāpaziņo Pilnvarniekam termiņā, kas nodrošina lēmuma realizēšanu.

29. Saistības, kuras uzņēmies Pilnvarnieks, Pilnvarotājam ir jāatzīst un jāizpilda, ja vien Pilnvarnieks nav pārkāpis viņam dotā uzdevuma robežas.

30. Pilnvarotājam ir tiesības:

30.1. jebkurā brīdī pieprasīt no Pilnvarnieka viņa rīcībā esošās ziņas par Sabiedrību un sniegt Pilnvarniekam norādījumus jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Sabiedrības akcionāra (dalībnieka) tiesību izlietošanu;

30.2. uzdot citai personai uz laiku veikt pilnvarnieka pienākumus, ja Pilnvarnieks tos nespēj veikt slimības vai cita iemesla dēļ.

31. Pilnvarotājam jādod Pilnvarniekam lietas vešanai nepieciešamie līdzekļi, bet, ja Pilnvarnieks ir izlietojis savus līdzekļus, tad Pilnvarotājam šie izdevumi nekavējoties jāatlīdzina, pēc tam kad Pilnvarnieks iesniedzis šos izdevumus attaisnojošus dokumentus.

IV. Līdzēju atbildība

32. Pilnvarniekam uzdevuma izpildes laikā ir jādarbojas ar vislielāko rūpību, un viņš atbild Pilnvarotājam par katru neuzmanību, kuras dēļ Pilnvarotājam ir radušies zaudējumi, ja šajā līgumā nav paredzēts citādi.

33. Ja Pilnvarnieks uzdevumu nav izpildījis, bet Pilnvarotājam tā dēļ nekāds zaudējums nav radies, tad šī pienākuma neizpilde nedod Pilnvarotājam tiesības ne uz kādām prasībām pret Pilnvarnieku.

34. Visus zaudējumus, ko Pilnvarnieks uzdevuma izpildes laikā cietis Pilnvarotāja neuzmanības dēļ, Pilnvarotājam pienākas viņam atlīdzināt.

35. Par nejauša gadījuma sekām Pilnvarnieks atbild tikai tad, ja viņš noteikti uzņēmies šādu risku.

36. Ja Pilnvarnieks nesniedz Pilnvarotājam šajā līgumā paredzētās ziņas un dokumentus vai sniedz nepareizas ziņas, viņš atbild par zaudējumu, kas tā dēļ radies Pilnvarotājam vai Sabiedrībai.

37. Pilnvarotājs un Pilnvarnieks apliecina, ka tiem ir spēja un tiesības uzņemties saistības šajā līgumā noteiktajā apjomā un tie atbild par zaudējumiem, kas rodas otram līdzējam, ja šis līgums tiek atzīts par spēkā neesošu saskaņā ar Civillikuma 1405. un 1415.panta noteikumiem.

38. Šajā līgumā tieši neminētajos gadījumos Pilnvarnieks atbild likumā noteiktajā kārtībā.

39. Ja pildīt akcionāra (dalībnieka) pienākumus Sabiedrībā Pilnvarotājs uzdod vairākiem pilnvarniekiem kopīgi, tad tie atbild Pilnvarotājam kā kopparādnieki, bet, ja viens no šiem pilnvarniekiem nokārto saistības pret Pilnvarotāju, tad citi ir atsvabināti no jebkādas turpmākas atbildības pret Pilnvarotāju.

V. Līguma izbeigšanās

40. Līgums izbeidzas:

40.1. ar līdzēju savstarpēju vienošanos;

40.2. kad Pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu;

40.3. kad Pilnvarnieks uzteic pilnvarojumu;

40.4. ar Pilnvarnieka rīcībspējas ierobežošanu;

40.5. ar Pilnvarnieka nāvi;

40.6. ar Pilnvarotāja reorganizāciju vai likvidāciju;

40.7. ar kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) turētāja maiņu;

40.8. ar kapitāla daļas privatizāciju;

40.9. ar šī līguma termiņa notecējumu vai dotā uzdevuma izbeigšanu.

41. Pilnvarotājs var atsaukt pilnvarojumu jebkurā laikā.

42. Pilnvarniekam par pilnvarojuma uzteikumu Pilnvarotājs jābrīdina vismaz mēnesi iepriekš.

43. Pilnvarnieks var uzteikt šo līgumu tikai pēc tam, kad viņš ir nokārtojis iesāktās lietas, iesniedzis pārskatu un nodevis visu viņa rīcībā esošo ar šī līguma izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Pilnvarotājam vai tā norādītajai personai. Līdz lietu nodošanai Pilnvarnieks nav tiesīgs pārtraukt šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi.

44. Pilnvarnieks var uzteikt pilnvarojumu, bet viņš to nedrīkst darīt ļaunā nolūkā un nelaikā, lai Pilnvarotājam būtu iespējams spert nepieciešamos soļus lietas vešanai.

45. Ja Pilnvarotājs pats vēlas realizēt savas akcionāra (dalībnieka) tiesības un pienākumus, viņam iepriekš jāinformē Pilnvarnieks par to, ka Pilnvarnieka darbība saskaņā ar šo līgumu uz noteiktu laiku tiek ierobežota, neizbeidzot šo līgumu.

VI. Strīdu izskatīšana

46. Strīdi, kas rodas šī līguma izpildes laikā un ir saistīti ar zaudējumu atlīdzību, un nevar tikt atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, tiek izskatīti tiesā.

47. Strīdus, kas rodas starp vairākiem pilnvarniekiem Sabiedrībā viņu pilnvarojuma līgumos noteikto pienākumu izpildes laikā, izšķir Pilnvarotājs.

VII. Noslēguma noteikumi

48. Līgums noslēgts ____________________________ (pilnvarojuma līguma termiņš vai sasniedzamais mērķis).

49. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

50. Līgums ir sastādīts uz lapām četros eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

51. Viens līguma eksemplārs tiek nodots Uzņēmumu reģistram, otrs tiek nodots Sabiedrības izpildinstitūcijai, un pa vienam līguma eksemplāram saņem Pilnvarotājs un Pilnvarnieks.

52. Ziņas par Pilnvarotāju:

Adrese ________________________________________

53. Ziņas par Pilnvarnieku:

Adrese ________________________________________

Pases sērija un numurs ___________________________

Pases izdošanas vieta ____________________________

Personas kods _________ - ________

Pilnvarotāja vārdā   Pilnvarnieks
     

(paraksts)

 

(paraksts)

Z.v.

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 

2.pielikums
Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta
noteikumiem nr.310

Pilnvarojuma parauglīgums valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībai

   

199___.gada___.__________

(līguma noslēgšanas vieta)

 

 

Valsts (pašvaldības) kapitāla daļas turētājs  
   

(kapitāla daļas turētāja nosaukums)

 
 

(amata nosaukums)

 
  personā (turpmāk tekstā - "Pilnvarotājs"),

(vārds un uzvārds)

   
kurš darbojas saskaņā ar  
   

(dokumenta nosaukums)

 
no vienas puses, un  
   

(vārds un uzvārds)

 
(turpmāk tekstā - "Pilnvarnieks"), no otras puses, ievērojot savu apzināti, brīvi un nopietni pausto gribu, noslēdz šādu līgumu.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Pilnvarotājs uzdod un Pilnvarnieks uzņemas pārstāvēt Pilnvarotāju

 

(statūtsabiedrības nosaukums)

(turpmāk tekstā - "Sabiedrība").

2. Pilnvarnieks uzņemas realizēt Pilnvarotāja akcionāra (dalībnieka) tiesības un pienākumus Sabiedrībā saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Sabiedrība atrodas __________________________________________________ (statūtsabiedrības juridiskā adrese).

4. Sabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 199___.gada_____.______________ ar reģistrācijas nr._____.

5. Pilnvarotāja un Pilnvarnieka attiecības un darbība pamatojas:

5.1. uz likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās";

5.2. uz likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās";

5.3. uz likumu "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu";

5.4. uz likumu, kas reglamentē Sabiedrības uzņēmējdarbības formu;

5.5. uz Civillikumu;

5.6. uz citiem tiesību aktiem, kā ari uz šo līgumu.

II. Pilnvarnieka pienākumi un tiesības

6. Pārstāvot Pilnvarotāju Sabiedrībā, Pilnvarniekam jāveicina Sabiedrības statūtos noteikto darbības mērķu sasniegšana.

7. Pilnvarniekam jāveic tās darbības, kas paredzētas Sabiedrības statūtos, kā arī jāievēro likums, kas reglamentē Sabiedrības uzņēmējdarbības formu, likums "Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un šī līguma noteikumi.

8. Pilnvarniekam pirms lēmuma pieņemšanas akcionāru pilnsapulcē ir jāsaņem Pilnvarotāja iepriekšēja rakstiska piekrišana Sabiedrības statūtos paredzētajos jautājumos, bet, ja statūtos tas nav paredzēts, tad vismaz jautājumos par Sabiedrības statūtu grozīšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, kā arī par Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju.

9. Ja Sabiedrības statūtos nav izdarīti attiecīgi grozījumi, lai statūti nebūtu pretrunā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", tad Pilnvarniekam jāveic darbības, lai attiecīgie grozījumi tiktu pēc iespējas ātrāk izdarīti, bet līdz šo grozījumu izdarīšanai Pilnvarniekam savas darbības un lēmumi jāsaskaņo ar minētā likuma prasībām.

10. Ja turpmāk likumos tiks izdarīti grozījumi, pēc kuriem Sabiedrības statūti nonāks pretrunā ar likuma prasībām, tad Pilnvarniekam jārīkojas tāpat, kā noteikts šī līguma 9.punktā.

11. Ja Pilnvarnieks ir pārkāpis sava pilnvarojuma robežas, tad viņa izdarītās darbības ir spēkā tikai tiktāl, ciktāl tās izpildītas saskaņā ar šo pilnvarojumu.

12. Ja Pilnvarnieks bez viņam uzdotās lietas izpildījis vēl kādu citu lietu, tad viņš attiecībā uz to pakļauts noteikumiem par neuzdotu lietvedību.

13. Pilnvarniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nedēļas laikā, ir jāziņo Pilnvarotājam:

13.1. ja Sabiedrība iegūst, palielina vai samazina līdzdalību citās uzņēmējsabiedrībās;

13.2. ja kāds Sabiedrības izpildinstitūcijas loceklis vai izpilddirektors (prezidents), kas nav izpildinstitūcijas loceklis, atstāj amatu vai tiek atstādināts no amata;

13.3. par katru nozīmīgu Sabiedrības darbības jautājumu;

13.4. par savas pamatdarbavietas maiņu;

13.5. ja šī līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas neļauj Pilnvarniekam būt par pilnvarnieku un kas ir noteikti likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās".

14. Pilnvarniekam jāziņo Pilnvarotājam par katru akcionāru pilnsapulci (dalībnieku sapulci) tūlīt pēc tās izsludināšanas vai izziņošanas un vienlaikus jāiepazīstina Pilnvarotājs ar sapulces darba kārtību.

15. Pilnvarniekam nekavējoties jāsniedz Pilnvarotājam visas ziņas, kuras ir Pilnvarnieka rīcībā un kuras ir nepieciešamas Pilnvarotājam lēmuma pieņemšanai.

16. Pilnvarniekam jāsaņem Pilnvarotāja iepriekšēja rakstiska piekrišana:

16.1. Pilnvarnieka ievēlēšanai jebkuras citas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijā, izpildinstitūcijā, revīzijas komisijā vai par revidentu;

16.2. lai kļūtu par cita pilnvarotāja pilnvarnieku jebkurā uzņēmējsabiedrībā.

17. Pēc Pilnvarotāja norādījumu saņemšanas Pilnvarniekam ir jārīkojas stingri saskaņā ar tiem. Ja Pilnvarotājs nav sniedzis norādījumus jautājumos, kas paredzēti šajā līgumā, Pilnvarniekam jārīkojas tā, kā attiecīgajā gadījumā rīkotos pats Pilnvarotājs, lai panāktu nepieciešamo vai visizdevīgāko iznākumu.

18. Šī līguma noteikumu izpildes laikā Pilnvarniekam ar vislielāko rūpību jāpieņem lēmumi un jāveic darbības, ievērojot šādus ierobežojumus:

18.1. Pilnvarnieks nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt kapitāla daļas (akcijas, pajas, daļas);

18.2. Pilnvarniekam ir aizliegts atteikties no balsstiesību izlietošanas Sabiedrības akcionāru pilnsapulcē (dalībnieku sapulcē). Par šādu atteikšanos ir uzskatāma ari neierašanās sapulcē pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas, ja Pilnvarnieks par nespēju piedalīties akcionāru pilnsapulcē (dalībnieku sapulcē) nav paziņojis Pilnvarotājam laikā, kas nodrošina Pilnvarotājam iespēju, ja nepieciešams, iecelt uz šo sapulci citu pilnvarnieku;

18.3. Pilnvarnieks nedrīkst savus pienākumus deleģēt citai personai, t.i., veikt pārpilnvarojumu (substitūciju), tādēļ uz Pilnvarnieku neattiecas Civillikuma 2299.panta noteikumi;

18.4. Pilnvarnieks nedrīkst pārkāpt viņam dota uzdevuma robežas, un viņam jārīkojas pēc Pilnvarotāja norādījumiem;

18.5. Pilnvarnieks nedrīkst gūt no akcionāra (dalībnieka) pienākumu veikšanas peļņu sev pašam; Pilnvarniekam viss, ko viņš ar pilnvarojumu ieņēmis vai dabūjis, kā arī visas uz uzdevuma pamata iegūtās lietas, tiesības un prasības jāatdod Pilnvarotājam;

18.6. Pilnvarniekam šī līguma darbības laikā un trīs gadus pēc tā izbeigšanās ir aizliegts: 18.6. l. tieši vai ar trešās personas starpniecību saņemt jebkāda veida atalgojumu, materiālās vērtības vai dāvanas no Sabiedrības, tās pārvaldes institūcijas vai izpildinstitūcijas, tās locekļiem vai amatpersonām;

18.6.2. kļūt par Sabiedrības akcionāru (dalībnieku) vai Sabiedrības citas mantas īpašnieku.

19. Pilnvarnieks ir tiesīgs prasīt un saņemt no Pilnvarotāja un/vai Sabiedrības savu pienākumu veikšanai nepieciešamos līdzekļus.

20. Pilnvarniekam jādod Pilnvarotājam un/vai Sabiedrībai norēķins par uzdevuma izpildi, sevišķi par visiem ar to saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem.

III. Pilnvarotāja pienākumi un tiesības

21. Pilnvarniekam tiek noteikta atlīdzība pārpilnvarojuma uzdevuma veikšanu Ls_____ (____________________) (summa vārdiem) mēnesī.

22. Šī līguma 21.punktā noteiktās atlīdzības apmēru var mainīt, ja Ministru kabinets ir noteicis citu pilnvarojuma atlīdzības izmaksāšanas kārtību vai apmēru.

23. Pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas Pilnvarniekam izmaksā papildu atlīdzību par pilnvarojuma uzdevuma izpildi _______________ (norādīt summu, procentus no kāda lieluma vai rādītāja, citu samaksas principu)

24. Šī līguma 21. un 23.punktā noteikto atlīdzību Pilnvarniekam izmaksā Sabiedrība.

25. Pilnvarotājam rakstiski jāpaziņo Pilnvarniekam par to, kurai personai (personām) Pilnvarniekam ir jāiesniedz šajā līgumā paredzētie ziņojumi, norēķini un citi dokumenti un kura persona (personas) var dot uzdevumus Pilnvarniekam Pilnvarotāja vārdā.

26. Pilnvarotājam jāsniedz Pilnvarniekam viņa pienākumu sekmīgai veikšanai nepieciešamā informācija un dokumenti par Sabiedrību.

27. Ja Pilnvarotājs vēlas, lai Pilnvarnieks veic kādas konkrētas darbības, tad viņam jādod Pilnvarniekam rakstisks uzdevums.

28. Saistības, kuras uzņēmies Pilnvarnieks, Pilnvarotājam jāatzīst un jāizpilda, ja vien Pilnvarnieks nav pārkāpis sava uzdevuma robežas.

29. Pilnvarotājam ir tiesības:

29.1. jebkurā brīdī pieprasīt no Pilnvarnieka viņa rīcībā esošās ziņas par Sabiedrību un sniegt Pilnvarniekam norādījumus jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Sabiedrības akcionāra (dalībnieka) tiesību izlietošanu;

29.2. uzdot citai personai uz laiku veikt Pilnvarnieka pienākumus, ja Pilnvarnieks tos nespēj veikt slimības vai cita iemesla dēļ.

30. Pilnvarotajam un/vai Sabiedrībai jādod Pilnvarniekam lietas vešanai nepieciešamie līdzekļi, bet, ja Pilnvarnieks ir izlietojis savus līdzekļus, tad Pilnvarotājam un/vai Sabiedrībai šie izdevumi nekavējoties jāatlīdzina, pēc tam kad Pilnvarnieks iesniedzis Š6s izdevumus attaisnojošus dokumentus.

IV. Līdzēju atbildība

31. Pilnvarniekam uzdevuma izpildes laikā ir jādarbojas ar vislielāko rūpību, un viņš atbild Pilnvarotājam par katru neuzmanību, kuras dēļ Pilnvarotājam vai Sabiedrībai ir radušies zaudējumi, ja šajā līgumā nav paredzēts citādi.

32. Ja Pilnvarnieks uzdevumu nav izpildījis, bet Pilnvarotājam tā dēļ nekāds zaudējums nav radies, tad šī pienākuma neizpilde nedod Pilnvarotājam tiesības ne uz kādām prasībām pret Pilnvarnieku.

33. Visus zaudējumus, ko Pilnvarnieks uzdevuma izpildes laikā cietis Pilnvarotāja neuzmanības dēļ, Pilnvarotājam pienākas viņam atlīdzināt.

34. Par nejauša gadījuma sekām Pilnvarnieks atbild tikai tad, ja viņš noteikti uzņēmies šādu risku.

35. Ja Pilnvarnieks nesniedz Pilnvarotājam šajā līgumā paredzētās ziņas un dokumentus vai sniedz nepatiesas ziņas, viņš atbild par zaudējumu, kas tā dēļ radies Pilnvarotājam vai Sabiedrībai.

36. Pilnvarotājs un Pilnvarnieks apliecina, ka tiem ir spēja un tiesības uzņemties saistības šajā līgumā noteiktajā apjomā un tie atbild par zaudējumiem, kas rodas otram līdzējam, ja šis līgums tiek atzīts par spēkā neesošu saskaņā ar Civillikuma 1405. un 1415.panta noteikumiem.

37. Šajā līgumā tieši neminētajos gadījumos Pilnvarnieks atbild likumā noteiktajā kārtībā.

38. Ja pildīt akcionāra (dalībnieka) pienākumus Sabiedrībā Pilnvarotājs uzdod vairākiem pilnvarniekiem kopīgi, tad tie atbild Pilnvarotājam kā kopparādnieki, bet, ja viens no šiem pilnvarniekiem nokārto saistības pret Pilnvarotāju, tad citi ir atsvabināti no jebkādas turpmākas atbildības pret Pilnvarotāju.

V. Līguma izbeigšanās

39. Līgums izbeidzas:

39. l. ar līdzēju savstarpēju vienošanos;

39.2. kad Pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu;

39.3. kad Pilnvarnieks uzteic pilnvarojumu;

39.4. ar Pilnvarnieka rīcībspējas ierobežošanu;

39.5. ar Pilnvarnieka nāvi;

39.6. ar Pilnvarotāja reorganizāciju vai likvidāciju;

39.7. ar kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) turētāja maiņu;

39.8. ar Sabiedrības privatizāciju;

39.9. ar šī līguma termiņa notecējumu vai dotā uzdevuma izpildi.

40. Pilnvarotājs var atsaukt Pilnvarojumu jebkurā laikā.

41. Pilnvarniekam par pilnvarojuma uzteikumu jābrīdina Pilnvarotājs vismaz mēnesi iepriekš.

42. Pilnvarnieks var uzteikt šo līgumu tikai pēc tam, kad viņš ir nokārtojis iesāktas lietas, iesniedzis pārskatu un nodevis visu viņa rīcībā esošo ar šī līguma izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Pilnvarotājam vai tā norādītajai personai. Līdz lietu nodošanai Pilnvarnieks nav tiesīgs pārtraukt šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi.

43. Pilnvarnieks var uzteikt pilnvarojumu, bet viņš to nedrīkst darīt ļaunā nolūkā un nelaikā, lai Pilnvarotājam būtu iespējams spert nepieciešamos soļus lietas vešanai.

44. Ja Pilnvarotājs pats vēlas realizēt savas akcionāra (dalībnieka) tiesības un pienākumus, viņam iepriekš jāinformē Pilnvarnieks, ka Pilnvarnieka darbība saskaņā ar šo līgumu uz noteiktu laiku tiek ierobežota, neizbeidzot šo līgumu.

VI. Strīdu izskatīšana

45. Strīdi, kas rodas šī līguma izpildes laikā un ir saistīti ar zaudējumu atlīdzību, un nevar tikt atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, tiek izskatīti tiesā.

46. Strīdus, kas rodas starp vairākiem pilnvarniekiem Sabiedrībā viņu pilnvarojuma līgumos noteikto pienākumu izpildes laikā, izšķir Pilnvarotājs.

VII. Noslēguma noteikumi

47. Līgums noslēgts ___________________________________________________ (pilnvarojuma līguma termiņš vai sasniedzamais mērķis).

48. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

49. Līgums ir sastādīts uz lapām četros eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

50. Viens līguma eksemplārs tiek nodots Uzņēmumu reģistram, otrs tiek nodots Sabiedrības izpildinstitūcijai, un pa vienam līguma eksemplāram saņem Pilnvarotājs un Pilnvarnieks.

51. Ziņas par Pilnvarotāju:

Adrese ________________________________________

52. Ziņas par Pilnvarnieku:

Adrese ________________________________________

Pases sērija un numurs ___________________________

Pases izdošanas vieta ____________________________

Personas kods _________ - ________

Pilnvarotāja vārdā   Pilnvarnieks
     

(paraksts)

 

(paraksts)

Finansu ministrs A.G.Kreituss

3.pielikums
Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta
noteikumiem nr.310

Valsts (pašvaldības) pilnvarnieka pretendenta paziņojums

   

199___.gada___.__________

(paziņojuma parakstīšanas vieta)

 

Ar šo es, _____________________________ (vārds, uzvārds), valsts (pašvaldības) pilnvarnieka pretendents uzņēmējsabiedrībā ___________________________ (uzņēmējsabiedrības nosaukums) (turpmāk tekstā - "Sabiedrība"), saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" sniedzu Sabiedrības kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) turētājam ______________________________ (kapitāla daļu turētāja nosaukums) (turpmāk tekstā - "Kapitāla daļu turētājs") par sevi, savu laulāto, saviem radiniekiem, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei, un saviem svaiņiem, skaitot svainību līdz otrajai pakāpei, šādas ziņas:

1. Mēs pašlaik neesam un pēdējā gada laikā neesam bijuši Sabiedrības padomes, valdes vai citas izpildinstitūcijas locekļi, revīzijas komisijas locekļi vai revidenti (zvērināti revidenti).

2. Mēs pašlaik neesam un pēdējā gada laikā neesam noslēguši darījumus ar Sabiedrību, nepiedalāmies un neesam piedalījušies ar Sabiedrību saistītos darījumos (izņemot Sabiedrības tipveida darījumus, ko šī Sabiedrība slēdz par pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem), kuru dēļ manas intereses varētu nonākt pretrunā ar Kapitāla daļu turētāja interesēm.

3. Mēs citādi nepiedalāmies un pēdējā gada laikā neesam piedalījušies Sabiedrībā.

4. Mums nepieder un pēdējā gada laikā nav piederējušas kapitāla daļas (pajas, akcijas, daļas, ieguldījumi) Sabiedrībā.

5. Es esmu valsts (pašvaldības) pilnvarnieks šādās uzņēmējsabiedrībās:

6. Es neesmu pašvaldības domes vai padomes amatpersona.

7. Par sevi sniedzu šādas ziņas:

Adrese ________________________________________

Darbavieta _____________________________________

Amats ________________________________________

Pases sērija un numurs ___________________________

Pases izdošanas vieta ____________________________

Personas kods _________ - ________

____________________________
(personīgais paraksts)

Finansu ministrs A.G.Kreituss

15.08.1996