Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Par valsts robežas joslas zemes Valkas rajonā piešķiršanu Aizsardzības ministrijai

Lēmums Nr. 50 (prot. Nr. 19, 6. §)

Saskaņā ar 1990. gada 20. decembra likumu «Par Latvijas Republikas valsts robežu» (Ziņotājs, 1991, 9/10):

1. Piešķirt Aizsardzības ministrijai pastāvīgā lietošanā valsts robežas joslas zemi Valkas rajonā saskaņā ar 1. pielikumu un atbilstoši 2. pielikumā norādītajām robežām.

2. Aizsardzības ministrijai ar šo lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirtajos zemes nogabalos, kuri atrodas īpaši aizsargājamo dabas objektu robežās, ievērot likumdošanas un normatīvos aklus, kuri regulē šo objektu tiesisko režīmu, un noslēgt atsevišķu līgumu ar Ziemeļvidzemes reģionālo dabas aizsardzības kompleksu.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Valkas rajona Tautas deputātu padomes priekšsēdētājam.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Aizsardzības ministrs V. PAVLOVSKIS

Rīgā 1993. gada 23. novembrī

1. pielikums

Aizsardzības ministrijai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemju eksplikācija Valkas rajonā

Nr.
p.k.
Zemes nogabala atrašanās vieta Zemes lietotājs, no kura zemēm piešķir zemes nogabalus Kopplatība (ha) to skaitā

Piešķiršanas noteikumi

Attiecīgo lēmuma
2. pielikuma lapu nr.
tīrumi pļavas ganības kopā lauksaimniecībā izmantojamā zeme meži pārējās zemes
1. Ērģemes pagasta Tautas deputātu padome Piemājas saimniecība "Lejaskoprēni" 0,3 - - - - 0,3 -   1
    Zemnieku saimniecība "Dzirnavas" 0,1 - - - - 0,1 -   2
    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Omuļi" (3 zemes nogabali) 1,7 0,1 - - 0,1 1,5 0,1   1
    Strenču virsmežniecības Pedeles mežniecība (4 zemes nogabali) 10,9 - - - - 8,3 2,6   1-3
    Kopā 13,0 0,1 - - 0,1 10,2 2,7    
2. Valkas pagasta Tautas deputātu padome Zemnieku saimniecība "Dzirnavkalni" 0,2 - 0,1 - 0,1 0,1 -   7
    Zemnieku saimniecība "Rūšas" 0,4 0,4 - - 0,4 - - Aizsardzības ministrijai iztīrīt robežgrāvi no apauguma 7
    Zemnieku saimniecība "Līles" 0,2 0,2 - - 0,2 - -   6
    Zemnieku saimniecība "Čakši" 0,5 0,4 - 0,1 0,5 - -   6
    Piemājas saimniecība "Dunduri" 0,1 - - 0,1 0,1 - -   6
    Zemnieku saimniecība "Teteri" 0,2 0,1 - - 0,1 0,1 -   6
    Zemnieku saimniecība "Jaunstoķi" 0,1 - - - - 0,1 -   6
    Piemājas saimniecība "Upmaņi" - - - - - - -   6
    Piemājas saimniecība "Lambas" - - - - - - - Aizsardzības ministrijai iztīrīt robežgrāvi no apauguma 6
    Zemnieku saimniecība "Apses" - - - - - - -   6
    Zemnieku saimniecība "Kalēji" 0,3 0,3 - - 0,3 - -   5
    Piemājas saimniecība "Uzpiļi" 0,1 - - - - - 0,1   5
    Piemājas saimniecība "Mazuzpiļi" 0,2 - - - - - 0,2   5
    Zemnieku saimniecība "Kalnķimburi" - - - - - - -   5
    Zemnieku saimniecība "Sulas" 0,4 0,1 - 0,1 0,2 - 0,2   5
    Piemājas saimniecība "Paegļi" 0,2 0,2 - - 0,2 - -   5
    Zemnieku saimniecība "Viesturi" 0,2 - - - - 0,2 -   5
    Piemājas saimniecība "Āboli" 0,1 - - 0,1 0,1 - -   5
    Zemnieku saimniecība "Marģi" 0,2 0,2 - - 0,2 - -   5
    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lugaži" (10 zemes nogabali) 4,7 2,1 0,3 1,0 3,4 0,5 0,8 Atļauts robežjoslā 0,9 ha kopplatībā iesētos ilggadīgos zālājus izmantot SIA "Lugaži" 1994. gadā 5-7
    Valsts rezerves zeme (2 zemes nogabali) 1,1 0,4 - 0,1 0,5 0,6 -   5,6
    Koplietošanas zemes (4 zemes nogabali) 0,9 0,3 - - 0,3 0,4 0,2   6
    Strenču virsmežniecības Pedeles mežniecība (3 zemes nogabali) 8,5 0,5 - - 0,5 7,2 0,8   4,5
    Strenču virsmežniecības Zīles mežniecība 1,4 - - - - 1,4 -   7
    Kopā 20,0 5,2 0,4 1,5 7,1 10,6 2,3    
    Rajonā kopā 33,0 5,3 0,4 1,5 7,2 20,8 5,0 * (Skat. zemāk)  

* Aizsardzības ministrijai saglabāt koku stādījumus gar valsts nozīmes autoceļiem ar ainavas vērtību. Jebkura meža, atsevišķi augošu koku un apauguma ciršana Gaujas upes piekrastes joslā Valkas rajonā pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Valmieras reģionālo vides aizsardzības komiteju. Gar valsts nozīmes autoceļiem robežjoslā nodrošināt attiecīgajiem sakaru uzņēmumiem piekļūšanu pie kabeļu ekspluatācijas un remonta darbiem. Jebkāda darbība robežjoslā jāsaskaņo attiecīgajiem sakaru uzņēmumiem.

Aizsardzības ministrs V. PAVLOVSKIS

 

02.12.1993