Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"(1) Cukurbiešu audzētāju un pārstrādātāju attiecību tiesiski ekonomiskais pamats ir līgums, kuru slēdz katru gadu, ievērojot šā likuma prasības un cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) noteiktos maksimālos cukura ražošanas apjomus (kvotas), kā arī cukurbiešu piegāžu pamatapjomus cukurbiešu audzētājiem.

(2) Cukura ražošanas kvotu piešķiršanas kārtību un šo kvotu veidus nosaka Ministru kabinets, ievērojot šādus principus:

1) cukura ražošanas kvotas Ministru kabinets nosaka katru gadu ar rīkojumu, pamatojoties uz iepriekšējā gada valsts cukura ražošanas un patēriņa bilanci un iespējamā patēriņa prognozēm;

2) cukura ražošanas kvotas Ministru kabinets ar rīkojumu sadala starp cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

3) ja cukura ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atzīst par maksātnespējīgu vai likvidē, Ministru kabinets visas šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) cukura ražošanas kvotas vai to daļas nākamajā gadā sadala starp pārējiem cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ievērojot cukurbiešu audzētāju intereses;

4) cukurbiešu audzētājs ir tiesīgs savu cukurbiešu piegādes pamatapjomu nodot citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(3) Cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izveido cukurbiešu audzētāju reģistru. Cukurbiešu audzētāju reģistrs ir datu bāze, kurā iekļautas ziņas par katru cukurbiešu audzētāju un viņa cukurbiešu piegādes pamatapjomu.

(4) Cukurbiešu audzētāju reģistrā cukurbiešu audzētāja cukurbiešu piegādes pamatapjoms tiek reģistrēts kā noteikts cukurbiešu daudzums tonnās.

(5) Cukurbiešu audzētāju reģistrā kā cukurbiešu audzētāja cukurbiešu piegādes pamatapjomu reģistrē lielāko no šādiem rādītājiem:

1) 77 procenti no 1998.gadā vai 1999.gadā piegādātā cukurbiešu apjoma;

2) pārņemtajās līgumsaistībās uzrādītais cukurbiešu piegādes apjoms;

3) šīs daļas 1. un 2.punktā minēto cukurbiešu apjomu kopsumma.

(6) Cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo un no tā izsniedzamo informāciju un šā reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(7) Cukurbiešu piegādes apjomu cukurbiešu audzētājam līdz katra gada 1.martam nosaka cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ievērojot:

1) cukurbiešu piegādes pamatapjomu, kas reģistrēts cukurbiešu audzētāju reģistrā;

2) cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piešķirtās cukura ražošanas kvotas;

3) cukura iznākuma prognozi.

(8) Cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) informē cukurbiešu audzētāju par viņam noteikto cukurbiešu piegādes apjomu.

(9) Noteiktais cukurbiešu piegādes apjoms ir pamats cukurbiešu piegādes līguma noslēgšanai starp cukura ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un cukurbiešu audzētāju.

(10) Ja cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) kārtējā gadā piešķirto cukura ražošanas kvotu ietvaros nepieciešams mazāks cukurbiešu piegādes apjoms nekā cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrētais cukurbiešu piegādes pamatapjoms, kārtējā gada cukurbiešu piegādes apjoms proporcionāli tiek samazināts visiem cukurbiešu audzētājiem.

(11) Ja cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) kārtējā gadā piešķirto cukura ražošanas kvotu ietvaros nepieciešams lielāks cukurbiešu piegādes apjoms nekā cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrētais cukurbiešu piegādes pamatapjoms, kārtējā gada cukurbiešu piegādes apjoms proporcionāli tiek palielināts tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri iepriekšējā gadā ir izpildījuši cukurbiešu piegādes līguma saistības par 100 procentiem.

(12) Cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija ir tiesīga:

1) izslēgt no cukurbiešu audzētāju reģistra to cukurbiešu audzētāju, kurš līdz 1.maijam nav noslēdzis cukurbiešu piegādes līgumu kārtējam gadam un nav rakstveidā paziņojis par šā līguma nenoslēgšanas iemeslu;

2) samazināt cukurbiešu audzētājam cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrēto cukurbiešu piegādes pamatapjomu proporcionāli nepiegādātajam cukurbiešu daudzumam, ja cukurbiešu audzētājs divus gadus pēc kārtas nav izpildījis cukurbiešu piegādes līguma saistības vairāk par 10 procentiem;

3) sadalīt proporcionāli cukurbiešu piegādes pamatapjomu šīs daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos starp tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri iepriekšējā gadā ir izpildījuši cukurbiešu piegādes līguma saistības par 100 procentiem."

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Cukurbiešu audzētāji līdz 2002.gada 15.martam iesniedz cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) saskaņā ar šo pārejas noteikumu 2.punktu apliecinātas šādu dokumentu kopijas:

1) par cukurbiešu piegādi;

2) par līgumsaistībām, kas pārņemtas no citām fiziskajām vai juridiskajām personām.

2. Cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) cukurbiešu piegādes apjomus 2002.gada pārstrādes sezonai nosaka līdz 2002.gada 1.aprīlim tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri:

1) 1998.gadā vai 1999.gadā piegādāja cukurbietes;

2) ir pārņēmuši no citām fiziskajām vai juridiskajām personām līgumsaistības par cukurbiešu piegādes apjomiem.

3. Cukurbiešu piegādes apjomu nenosaka tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri līdz likuma grozījumu attiecībā uz cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanas kārtību spēkā stāšanās dienai ir nodevuši savas līgumsaistības par cukurbiešu piegādes apjomiem citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.aprīlim izdod noteikumus, kas reglamentē cukura ražošanas kvotu piešķiršanas kārtību un kvotu veidus, cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo un no tā izsniedzamo informāciju un šā reģistra uzturēšanas kārtību.

5. Ar 2003.gada 1.janvāri cukurbiešu audzētāju reģistru uztur cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija.

6. Šā likuma 3.panta divpadsmitā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 28.februārī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 8.martā

09.03.2002