Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu "komanditsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komandītsabiedrība" (attiecīgā locījumā), vārdu "komandits" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komandīts" (attiecīgā locījumā) un vārdu "delkredere" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "delkrēdere" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem."

3. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komercdarbību regulē šis likums, Civillikums un citi likumi, kā arī Latvijas Republikai saistošās starptautisko tiesību normas."

4. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likumā var būt noteikta atsevišķu veidu komercdarbība, kuras veikšanai nepieciešama atļauja (licence) vai arī kuru drīkst veikt komersants atbilstoši likumā noteiktajām prasībām."

5. 8.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) to personālsabiedrības biedru vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt personālsabiedrību, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu, vai kuri ir izslēgti no pārstāvības;";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) to kapitālsabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, kuri saskaņā ar statūtiem ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt kapitālsabiedrību, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;";

izslēgt trešās daļas 6.punktu;

papildināt piektās daļas 1.punktu ar vārdiem "un norāde uz šā likuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas".

6. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Visus komercreģistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt 12.panta ceturto daļu ar vārdiem "ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta".

8. Papildināt 16.pantu ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi".

9. Izteikt 18.panta tekstu šādā redakcijā:

"Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai."

10. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja uzņēmums vai tā patstāvīga daļa pāriet citas personas īpašumā vai lietošanā, uzņēmuma ieguvējs atbild par visām uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas saistībām. Tomēr par tām saistībām, kuras radušās pirms uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pārejas citas personas īpašumā vai lietošanā un kuru izpildes termiņš vai nosacījums iestājies piecu gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas, uzņēmuma nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atbild solidāri, ja pārejas līgumā nav noteikts citādi."

11. Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

"Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība."

12. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdu "viņš" ar vārdu "tas".

13. Izteikt 28.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.pants. Firmas atšķiramība".

14. Izteikt 30.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pastāvošā personālsabiedrībā iestājas jauns personiski atbildīgs biedrs vai kāds no personiski atbildīgiem biedriem izstājas no tās, personālsabiedrība var arī turpmāk izmantot līdzšinējo firmu. Ja no personālsabiedrības izstājas biedrs, kura vārds, uzvārds (nosaukums) ietverts firmā, līdzšinējās firmas izmantošanas turpināšanai nepieciešama šā biedra, bet viņa nāves gadījumā - mantinieku rakstveida piekrišana, ja dibināšanas līgumā nav noteikts citādi."

15. 38.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"38.pants. Pieteikums prokūras izdošanas, prokūrista pārstāvības tiesību izmaiņu un prokūras izbeigšanās ierakstīšanai komercreģistrā";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izmaiņas prokūrista pārstāvības tiesībās un prokūras izbeigšanos komersants piesaka ierakstīšanai komercreģistrā."

16. 39.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc individuālā komersanta nāves prokūra paliek spēkā.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un izslēgt tajā vārdus "bet ne ar komersanta".

17. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

1) gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;

2) tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus."

18. Izteikt 87.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu to sabiedrības biedru piekrišana, kuriem ir tiesības attiecīgo lēmumu pieņemt."

19. Izteikt 88.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja sabiedrības biedrs līdz peļņas sadalei nav iemaksājis savu ieguldījumu, ko viņam vajadzēja iemaksāt saskaņā ar sabiedrības līgumu, tas kopā ar procentiem tiek ieturēts no biedram pienākošās peļņas daļas."

20. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodod glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam."

21. 143.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar vārdiem "daļu skaitu un nominālvērtību";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Dibinātāju paraksti publiski apliecināmi pie notāra vai pagasttiesā.";

izslēgt ceturto daļu.

22. 144.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dibinot sabiedrību, statūtus paraksta visi dibinātāji, norādot parakstīšanas datumu. Dibinātāju paraksti publiski apliecināmi pie notāra vai pagasttiesā."

23. 146.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "līdz reģistrācijai" ar vārdiem "līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls 50 procentu apmērā apmaksājams līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai. Pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā."

24. Aizstāt 147.panta pirmajā daļā vārdu "dibināšanai" ar vārdiem "reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai".

25. Izteikt 149.panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) valdes locekļu notariāli apliecinātu paraksta paraugu;".

26. 150.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ceturtdaļu no balsstiesīgā" ar vārdiem "divdesmitdaļu no";

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par ceturtās daļas otro teikumu.

27. Izteikt 154.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

28. Izteikt 156.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja persona neapmaksā daļu šā panta pirmajā daļā minētajā valdes noteiktajā termiņā, tā zaudē tiesības uz šo daļu, kura pāriet sabiedrībai. Kad daļas jaunais ieguvējs samaksājis tās pārdošanas cenu, sabiedrība ietur vienu piektdaļu no pārdošanas cenas un atlikušo summu izmaksā attiecīgajam dalībniekam."

29. Izslēgt 157.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "ar ierobežotu atbildību".

30. Izslēgt 158., 159. un 160.pantu.

31. 161.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dividendes nedrīkst aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par apmaksāto pamatkapitālu.

(5) Dalībniekiem dividendes aprēķināmas reizi gadā. Dividendes izmaksājamas tikai naudā, pamatojoties uz lēmumu par peļņas sadali."

32. Izslēgt 163.panta trešajā daļā, 176.panta piektajā daļā, 270.panta pirmajā daļā, 274.panta otrajā daļā, 275.pantā un 282.panta sestajā daļā vārdu "balsstiesīgā".

33. Izteikt 168.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona, kura ar ļaunu nolūku panāk to, ka valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks rīkojas pretēji sabiedrības vai tās dalībnieku interesēm, atbild sabiedrībai par šādas rīcības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā ir pamats valdes vai padomes locekļa saukšanai pie atbildības saskaņā ar šā likuma 169.pantu, viņš atbild solidāri ar personu, kura izmantojusi savu ietekmi. Ja ir pamats saukt pie atbildības prokūristu vai komercpilnvarnieku, viņi atbild solidāri ar personu, kura izmantojusi savu ietekmi.

(3) Valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks."

34. Izteikt 169.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

(2) Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.

(3) Valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

(4) Valdes un padomes locekļi neatbild par nodarīto zaudējumu, ja rīkojušies saskaņā ar dalībnieku sapulces likumīgu lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā."

35. Aizstāt 170.panta otrās daļas 3.punktā vārdu "valdes" ar vārdiem "dalībnieku sapulces".

36. Papildināt 171.panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda "dalībnieku" ar vārdu "sapulces".

37. 172.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "kuru rīcībā tiesa konstatējusi ļaunprātību vai nolaidību" ar vārdiem "kuru rīcībā konstatēts ļauns nolūks vai rupja neuzmanība";

izslēgt astoto daļu.

38. 173.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "no atbildības" ar vārdiem "vai pieņemt lēmumu par izlīguma slēgšanu";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "no atbildības" ar vārdiem "vai par izlīguma slēgšanu".

39. 180.pantā:

izslēgt trešās daļas 2. un 3.punktu;

izslēgt piekto daļu.

40. 182.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un obligātās rezerves kopējo";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmajā un trešajā daļā minētās saistības neattiecas uz izmaksām dalībniekiem, pret kuriem saistības radušās citādi, nevis no dalības sabiedrībā."

41. 183.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "desmitdaļu" ar vārdu "divdesmitdaļu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja valde nepiekrīt revīzijas veikšanai, tā nekavējoties sasauc dalībnieku sapulci, iekļaujot tās darba kārtībā jautājumu par revīzijas veikšanu. Ja dalībnieku sapulce noraida pieprasījumu, dalībnieku mazākums, kas pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmitdaļu no pamatkapitāla, var prasīt, lai komercreģistra iestāde uzdod veikt revīziju revidentam, kurš iekļauts tās apstiprinātajā sarakstā, vai arī pats pieaicināt revidentu, kurš atbilst šā likuma 176.panta trešās daļas noteikumiem.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja revidentu ir pieaicinājuši paši dalībnieki, šāda revīzija veicama uz šo dalībnieku rēķina."

42. Izteikt 186.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Daļa nav dalāma, un tās visas ir vārda daļas."

43. Izslēgt 188.panta piekto daļu.

44. 189.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valdei ir pienākums pēc šāda paziņojuma saņemšanas nekavējoties to darīt zināmu visiem dalībniekiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja divi vai vairāki dalībnieki vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, bet pārdodamo daļu skaits nav pietiekams, lai tās sadalītu proporcionāli, valde starp šiem dalībniekiem rīko slēgtu izsoli uz atlikušajām daļām, kuras nevar proporcionāli sadalīt."

45. Izteikt 191.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Dalībnieka nāves gadījumā viņam piederošā daļa pāriet mantojumā viņa mantiniekiem, ja statūtos nav noteikts, ka daļa pāriet sabiedrībai. Ja statūtos paredzēts, ka mirušā dalībnieka daļa pāriet sabiedrībai, tad sabiedrībai ir pienākums izmaksāt mantiniekiem atlīdzību atbilstoši tai likvidācijas kvotai, kuru saņemtu mirušais dalībnieks mantojuma atklāšanās brīdī.

(2) Daļas, kurām nav mantinieku, piekrīt valstij. Valstij nav balsstiesību, un, nosakot pārstāvības normu, šīs daļas netiek ņemtas vērā.

(3) Iegūtās daļas valsts piedāvā pārdošanai esošajiem sabiedrības dalībniekiem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc to iegūšanas. Valsts vārdā šo daļu pārdošanu veic attiecīga valsts iestāde."

46. 192.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

"2) dalībnieka nāves gadījumā, ja statūtos paredzēts, ka mirušā dalībnieka daļas pāriet sabiedrībai;";

uzskatīt pirmās daļas līdzšinējo 2., 3., 4. un 5.punktu attiecīgi par 3., 4., 5. un 6.punktu.

47. Izteikt 194.panta tekstu šādā redakcijā:

"Dalībniekam ir tiesības saņemt no valdes informāciju par sabiedrības darbību un iepazīties ar visiem sabiedrības dokumentiem. Šīs tiesības var ierobežot katrā konkrētajā gadījumā ar dalībnieku sapulces lēmumu, ja ir pamatotas aizdomas, ka dalībnieks iegūtās ziņas varētu izmantot pretēji sabiedrības mērķim, nodarot sabiedrībai vai ar to vienā koncernā ietilpstošajam subjektam, vai trešajām personām būtisku kaitējumu vai zaudējumus."

48. 197.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pēc gada pārskata vai ārkārtas bilances apstiprināšanas palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un pamatkapitālu;";

izslēgt piekto daļu.

49. Izteikt 199.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja daļas, uz kurām dalībnieks nav izmantojis pirmtiesības, vēlas iegūt divi vai vairāki citi dalībnieki, tās sadalāmas proporcionāli šiem dalībniekiem piederošajām daļām. Ja pārdodamo daļu skaits nav pietiekams, lai tās sadalītu proporcionāli, valde starp šiem dalībniekiem rīko slēgtu izsoli uz atlikušajām daļām, kuras nevar proporcionāli sadalīt."

50. 210.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pirms vārda "dalībnieku" ar vārdu "Tikai";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6)  revidenta, sabiedrības kontroliera un likvidatora ievēlēšana un atsaukšana;";

izslēgt pirmās daļas 8. punktu;

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda "dalībnieki" ar vārdiem "kuri balsojuši par šo lēmumu".

51. Izslēgt 211.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "vai darījuma slēgšanu starp viņu un sabiedrību".

52. Papildināt 212.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pilnvara nav vajadzīga personām, kuras dalībnieku pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības."

53. Izteikt 213.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla;".

54. Izteikt 219.pantu šādā redakcijā:

"219.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana, ja sabiedrība cietusi zaudējumus

Ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla, valde par to ziņo padomei (ja tāda ir izveidota) un sasauc dalībnieku sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus."

55. 221.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par valdes locekli nevar būt šīs sabiedrības padomes loceklis, šīs sabiedrības revidents, persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību, un koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis. Statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

(5) Valdei ir pienākums sniegt ziņas dalībnieku sapulcei par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un dalībnieku, padomes locekli vai valdes locekli.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu. Statūtos var paredzēt, ka valdes priekšsēdētāju ieceļ padome, ja tāda ir izveidota.";

izteikt astotās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības finansiālajam stāvoklim.";

izslēgt devīto un desmito daļu;

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja sabiedrības izpildinstitūcijā ir viens loceklis, tad viņš ir sabiedrības rīkotājdirektors ar 221.-224.pantā deleģētajām tiesībām un pienākumiem."

56. Izteikt 222.pantu šādā redakcijā:

"222.pants. Valdes tiesības vadīt sabiedrību

Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi."

57. Izteikt 223.pantu šādā redakcijā:

"223.pants. Valdes pārstāvības tiesības

(1) Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi, ja statūtos nav noteikts citādi. Statūtos var noteikt, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu.

(2) Kopīgas pārstāvības gadījumā valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šis noteikums attiecīgi piemērojams arī tad, ja sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu.

(3) Valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot. Statūtos noteiktās valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi, vai kopīgi ar prokūristu nav uzskatāmas par valdes pārstāvības tiesību ierobežojumu šā panta izpratnē.

(4) Attiecībā uz sabiedrību valdes locekļiem jāievēro pārstāvības ierobežojumi, kas noteikti statūtos, dalībnieku sapulces un padomes lēmumos."

58. 224.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dalībnieku sapulce ar savu lēmumu ievēlē un atsauc valdes locekļus, kā arī nosaka izmaiņas pārstāvības tiesībās (223.pants). Iesniedzot komercreģistra iestādei pieteikumu par valdes locekļa pilnvaru izbeigšanos, izmaiņām pārstāvības tiesībās vai par jauna valdes locekļa ievēlēšanu, pieteikumam pievienojams dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu.";

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc skaitļa un vārda "171.panta" ar skaitli un vārdiem "un 221.panta ceturtās daļas";

izslēgt piekto un septīto daļu;

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana."

59. Izteikt 229.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vārda akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas."

60. Aizstāt 233.panta ceturtās daļas 1.punktā, 246.panta nosaukumā un tekstā, 252. un 253.panta nosaukumā un tekstā, 257.panta pirmās daļas 9.punktā, 258.panta otrajā daļā, 370.panta pirmajā daļā un 374.panta pirmajā daļā vārdus "pirmpirkuma tiesības" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pirmtiesības" (attiecīgā locījumā).

61. 235.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "kategoriju" ar vārdu "skaitu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "akcionāru sastāvā vai par izmaiņām akcionāram piederošo akciju skaitā" ar vārdiem "akcionāru reģistra ierakstos";

izslēgt ceturto daļu.

62. 238.panta otrajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "vārda akcijas atsavināšanai" ar vārdiem "vārda akcijas pārdošanai" un vārdus "pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo akciju" - ar vārdiem "pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju";

aizstāt otrajā teikumā vārdu "atsavināšanu" ar vārdu "pārdošanu";

papildināt daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valde pēc šāda paziņojuma saņemšanas nekavējoties izsludina to šā likuma 252.pantā noteiktajā kārtībā."

63. Izslēgt 240.panta trešajā un sestajā daļā vārdus "un obligātās rezerves kopējo".

64. 241.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "vai citādi" ar vārdiem "tieši vai netieši";

izslēgt otro daļu.

65. Papildināt 244.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā likuma noteikumi par konvertējamām obligācijām attiecināmi arī uz citiem vērtspapīriem, kurus var apmainīt pret sabiedrības akcijām."

66. Izslēgt 250.panta ceturto daļu.

67. 251.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"251.pants. Akcionāra pirmtiesības";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pamatkapitāla palielināšanas gadījumā līdzšinējam akcionāram ir pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas proporcionāli viņam jau piederošo akciju nominālvērtību summai.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja kāds no akcionāriem noteiktajā termiņā neizmanto savas pirmtiesības, attiecīgās jaunās emisijas akcijas pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajā kārtībā piedāvājamas parakstīšanai tiem līdzšinējiem akcionāriem, kuri izmantojuši pirmtiesības."

68. Izteikt 253.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Akcionāru pirmtiesības nevar atcelt vai ierobežot dibināšanas līgumā, statūtos vai ar akcionāru sapulces lēmumu. Palielinot pamatkapitālu šā likuma 254.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, akcionāriem nav pirmtiesību."

69. Aizstāt 254. un 257.panta tekstā vārdus "jaunās akcijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "jaunās emisijas akcijas" (attiecīgā locījumā).

70. Izslēgt 254.panta otrās daļas 4. un 5.punktu.

71. 255.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība var emitēt personāla akcijas. Personāla akcijas var iegūt tikai sabiedrības darbinieki un valdes locekļi.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Personāla akcijas tiek emitētas uz sabiedrības tīrās peļņas rēķina.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrībai apmaksājot personāla akcijas, sabiedrības pašu kapitāls nedrīkst kļūt mazāks par parakstīto pamatkapitālu.";

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Akcionārs drīkst atsavināt personāla akcijas, ja statūtos nav noteikti ierobežojumi.

(8) Ja darba tiesiskās attiecības starp sabiedrību un darbinieku izbeidzas vai sabiedrības valdes loceklis ir atsaukts vai atstājis amatu, pirmpirkuma tiesības iegādāties darbiniekam vai valdes loceklim piederošās personāla akcijas ir sabiedrībai."

72. Izslēgt 256.pantu.

73. 257.panta pirmajā daļā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5)  jaunās emisijas akciju nominālvērtību, pārdošanas maksu un minimālo iemaksu, kas jāizdara, parakstoties uz akcijām;";

papildināt 6., 7. un 8.punktu pirms vārda "akciju" ar vārdiem "jaunās emisijas".

74. Izslēgt 259.panta trešo daļu.

75. 262.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sabiedrībai iegūstot un dzēšot savas akcijas;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatkapitāla samazināšanas gadījumā izmaksāt akcionāriem dzēsto akciju nominālvērtību drīkst tikai pēc tam, kad ir pilnībā veikti šā likuma 264.pantā noteiktie kreditoru aizsardzības pasākumi."

76. 268.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3)  padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;";

izslēgt pirmās daļas 5.punktu.

77. Izteikt 271.pantu šādā redakcijā:

"271.pants. Akcionāru sapulces sasaukšana, ja sabiedrība cietusi zaudējumus

Ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla, valde par to ziņo padomei un sasauc akcionāru sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Akcionāru sapulce lemj par zaudējumu segšanu vai pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par atbilstoša nodrošinājuma piešķiršanu sabiedrības kreditoriem;

2) par pamatkapitāla samazināšanu;

3) par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju vai reorganizāciju;

4) par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu (ja konstatētas maksātnespējas pazīmes)."

78. 273.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos" ar vārdiem "par grozījumiem sabiedrības statūtos (šā panta sestā daļa)";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces."

79. Papildināt 275.pantu ar vārdiem "ja statūtos nav noteikta pārstāvības norma".

80. 276.pantā:

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru vai likvidatoru atsaukšana, ja šajā pašā sapulcē tiek ievēlēti jauni padomes locekļi, jauns revidents, sabiedrības kontrolieris vai likvidators;

2) prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, sabiedrības kontrolieri, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu;";

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem."

81. Izteikt 277.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valdes locekļiem un revidentiem, kā arī vismaz vienam padomes loceklim ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Šā noteikuma neievērošana nav pamats akcionāru sapulces atzīšanai par nenotikušu vai tajā pieņemto lēmumu apstrīdēšanai."

82. Papildināt 278.panta ceturto daļu pēc vārda "paraksta" ar vārdiem "šā panta trešajā daļā minēto".

83. 279.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcionāru sapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri ierakstīti šā likuma 278.panta trešajā daļā minētajā sarakstā.";

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

84. Izslēgt 280.panta otrās daļas 4.punktu.

85. 283.pantā:

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "turpmākās attīstības stratēģiju un perspektīvām" ar vārdiem "attīstības perspektīvām";

papildināt trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un akcionāru, padomes locekli vai valdes locekli.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "akcionāru sapulce" ar vārdu "tiesa".

86. Papildināt 284.panta ceturto daļu pēc vārda "locekļiem" ar vārdiem "revidentu, sabiedrības kontrolieri".

87. 285.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "kā arī" ar vārdu "vismaz";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Protokolam pievieno akcionāru sarakstu, kas sastādīts saskaņā ar šā likuma 278.pantu, un dokumentus, kuri attiecas uz akcionāru sapulci."

88. 286.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus "sabiedriskajām interesēm" ar vārdiem "publiskajām interesēm";

aizstāt 1., 4. un 6.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

89. Izteikt 287.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) akcionārs, kuram nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, - šā likuma 286.panta 7.punktā minētajā gadījumā;".

90. Izteikt 290.pantu šādā redakcijā:

"290.pants. Atbildība par akcionāru sapulces lēmuma nepamatotu apstrīdēšanu

Par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies akcionāru sapulces lēmuma nepamatotas apstrīdēšanas dēļ, prasītāji atbild solidāri, ja viņi prasību cēluši ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības."

91. 292.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "kontrolēt" ar vārdu "uzraudzīt";

papildināt pirmās daļas 4.punktu ar vārdiem "un pārstāvēt sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem";

izslēgt otrajā daļā vārdu "balsstiesīgā".

92. 296.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā. Akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms padomes termiņa beigām, notiek jaunas padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu padomes sastāvu."

93. 299.pantā:

papildināt trešās daļas otro teikumu ar vārdiem "un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Padomes sēžu protokolus paraksta padomes locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā padomes sēdē."

94. Izteikt 303.pantu šādā redakcijā:

"303.pants. Valdes pārstāvības tiesības

(1) Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi, ja statūtos nav noteikts citādi. Statūtos var noteikt, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu.

(2) Kopīgas pārstāvības gadījumā valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šis noteikums attiecīgi piemērojams arī tad, ja sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu.

(3) Valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot. Statūtos noteiktās valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi, vai kopīgi ar prokūristu nav uzskatāmas par valdes pārstāvības tiesību ierobežojumu šā panta izpratnē.

(4) Attiecībā uz sabiedrību valdes locekļiem jāievēro pārstāvības ierobežojumi, kas noteikti statūtos, akcionāru sapulces un padomes lēmumos."

95. 305.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"305.pants. Valdes locekļu ievēlēšana un pārstāvības tiesību noteikšana

(1) Valdes locekļus ievēlē padome.";

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā skaitļus un vārdu "304. un 309." ar skaitļiem un vārdu "171. un 304.";

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

izslēgt piekto daļu.

96. Izteikt 306.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība."

97. Izteikt 307.pantu šādā redakcijā:

"307.pants. Valdes sastāva un pārstāvības tiesību izmaiņu izsludināšana

Izmaiņas valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās valde piesaka uzņēmējreģistra iestādei, iesniedzot valdes locekļu sarakstu un attiecīgo padomes lēmumu vai valdes locekļa paziņojumu."

98. Izteikt 308.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību atbilstoši viņa pienākumu apjomam un sabiedrības finansiālajam stāvoklim."

99. Izslēgt 309.panta pirmo un otro daļu.

100. Aizstāt 326., 328., 330., 332. un 347.pantā vārdu "bilance" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "finansu pārskats" (attiecīgā locījumā).

101. Izslēgt 345.panta nosaukumā vārdu "interešu".

102. Izteikt 348.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir viena iegūstošā sabiedrība, tā pēc reorganizācijas drīkst izmantot pievienojamās sabiedrības firmu."

103. 375.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "apvienošanas" ar vārdu "reorganizācijas";

aizstāt panta tekstā vārdus "pašas iegūtās daļas" ar vārdiem "tai piederošās savas daļas".

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 14.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 1.martā

 

15.03.2002