Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību» un likumā «Par izņēmuma stāvokli»

1. Izdarīt likumā «Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes un tās Prezidija lēmumi, Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi» ar vārdiem «Ministru kabineta noteikumi».

2. 5. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

«Par sistēmas darbību un tās uzdevumu izpildi atbild Ministru prezidents.

Sistēmas darbību plāno, organizē, koordinē un kontrolē Latvijas Republikas Civilās aizsardzības centrs, kas ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā. Latvijas Republikas Civilās aizsardzības centram ir juridiskās personas tiesības. Centra direktoru amatā ieceļ Ministru kabinets pēc aizsardzības ministra ierosinājuma. Centra direktors vada un koordinē sistēmas darbu»;

izslēgt trešo un ceturto daļu;

aizstāt piektajā daļā vārdus «Latvijas Republikas valdības vadītājs» ar vārdiem «Ministru prezidents»;

uzskatīt panta piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

3. 8. pantā:

aizstāt piektās daļas 1. punktā vārdus «Latvijas Republikas valdības vadītājs» ar vārdiem «Ministru prezidents»;

izteikt sesto un septīto dalu šādā redakcijā:

«Ministru prezidents avārijas un glābšanas darbos iesaista citu reģionu un valstu spēkus, starptautiskos glābšanas un palīdzības dienestus un vienības.

Ātrās reaģēšanas spēkus ar Ministru prezidenta piekrišanu var iesaistīt avārijas un glābšanas darbos ārpus valsts teritorijas.»

4. 21. panta:

izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

«2) Ministru prezidents - reģiona un valsts mērogā»;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

«Ministru prezidents izsludina par katastrofas zonu valsts teritoriju, kurā dzīves un saimnieciskās darbības atjaunošanai nepieciešami apjomīgi ilgtermiņa ārkārtējās situācijas seku likvidēšanas pasākumi. Par pieņemto lēmumu Ministru prezidents nekavējoties paziņo Saeimai.»

5. Aizstāt 22. panta otrās daļas 1. punktā vārdus «Latvijas Republikas valdības vadītājs» ar vārdiem «Ministru prezidents».

6. Aizstāt 23. panta piektajā daļā vārdus «Latvijas Republikas valdība» ar vārdiem «Ministru kabinets».

7. Aizstāt 26. pantā vārdus «Latvijas Republikas valdības vadītājs» ar vārdiem «Ministru prezidents» un vārdu «izpilddirektors» - ar vārdu «direktors».

II. Izdarīt likumā «Par izņēmuma stāvokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 51/52) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

«2. pants. Izņēmuma stāvokli var izsludināt:

1) ja valsti apdraud ārējais ienaidnieks,

2) ja valstī vai tās daļā izcēlušies vai draud izcelties iekšējie nemieri, kas apdraud pastāvošo valsts iekārtu.»

2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

«3. pants. Izņēmuma stāvokli izsludina Ministru kabinets.

Ja Saeima 48 stundu laikā neapstiprina Ministru kabineta lēmumu par izņēmuma stāvokļa izsludināšanu, lēmums par izņēmuma stāvokļa izsludināšanu zaudē spēku no tā izsludināšanas brīža.»

3. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«9. pants. Ministru kabinets rajonā vai pilsētā, kur izsludināts izņēmuma stāvoklis, ir tiesīgs atcelt jebkuru valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijas lēmumu.»

4. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

«10. pants. Ministru kabinets rajonā vai pilsētā, kur izsludināts izņēmuma stāvoklis, var pakļaut sev visas valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, kā arī iecelt tur īpašas valsts pārvaldes amatpersonas - valsts pilnvarotos.»

5. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«12. pants. Nepieciešamos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai nosaka Ministru kabinets.»

6. 13. panta:

izteikt pirmās daļas pirmo rindkopu šāda redakcija:

«13. pants. Ministru kabinets, izsludinot izņēmuma stāvokli, var noteikt šādus ierobežojumus:»; izslēgt trešo daļu.

7. Izslēgt 19. panta pirmo daļu.

8. Izteikt 22. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Izņēmuma stāvokli izbeidz ar Ministru kabineta lēmumu.»

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 13. janvārī

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 29. janvārī

29.01.1994