Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.8

Rīgā 2002.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 2.§)
Fiskālās politikas konsultatīvās padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Fiskālās politikas konsultatīvā padome (turpmāk — padome) ir konsultējoša un koordinējoša institūcija, kuras lēmumi fiskālās politikas jomā ir rekomendējoši valsts iestādēm un pašvaldībām.

2. Padomes mērķis ir sniegt Ministru kabinetam ieteikumus fiskālās politikas veidošanas uzlabošanai un valsts budžeta optimizēšanai, iesaistot fiskālās politikas jautājumu apspriešanā valsts un privātā sektora pārstāvjus, kā arī nevalstiskās organizācijas.

II. Padomes funkcijas un tiesības

3. Padomei ir šādas galvenās funkcijas:

3.1. izskatīt fiskālās politikas, makroekonomisko prognožu un tautsaimniecības attīstības scenārijus un saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu sniegt Ministru kabinetam priekšlikumus:

3.1.1. par valsts fiskālās politikas (ieskaitot nodokļu sistēmu un valsts budžeta izdevumus kopumā) veidošanas principiem;

3.1.2. par fiskālās disciplīnas uzlabošanu;

3.2. Ministru prezidenta uzdevumā izvērtēt ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu sniegtos priekšlikumus par budžeta prioritātēm saistībā ar valsts fiskālo politiku un saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu sniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par valsts budžeta optimizāciju.

4. Padomei ir tiesības:

4.1. atbilstoši savai kompetencei pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju no jebkuras valsts pārvaldes institūcijas;

4.2. uzaicināt amatpersonas un ekspertus piedalīties padomes sēdēs un ieteikumu izstrādāšanā. Uzaicinātajiem ekspertiem padomes sēdēs ir padomdevēja tiesības.

III. Padomes sastāvs un darba kārtība

5. Padomes personālsastāvu, padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku apstiprina Ministru prezidents.

6. Padomes sastāvā ir divi pārstāvji no Finansu ministrijas un pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Bankas, Tautsaimniecības padomes, Finansu un kapitāla tirgus komisijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Banku augstskolas. Pārstāvjus darbam padomē pilnvaro attiecīgo institūciju vadītāji.

7. Padomes sēdes sasauc Ministru prezidents vai padomes priekšsēdētājs vismaz divas reizes gadā — pirms valsts budžeta projekta nākamajam gadam sagatavošanas un tā sagatavošanas laikā.

8. Padomes priekšsēdētājs apstiprina padomes sēdes darba kārtību, vada padomes sēdi, paraksta padomes sēdes protokolu, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

9. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

10. Valsts kanceleja pilda padomes sekretariāta funkcijas un organizē padomes darbu, kā arī nodrošina padomes sēžu sagatavošanu un norisi.

IV. Padomes lēmumi

11. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

12. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot.

13. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to balso vismaz puse no klātesošajiem padomes locekļiem. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

14. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus, sēdes dalībniekus, personas, kas ir runājušas par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus.

15. Padomes sēdes protokolu (ar lēmumiem) nosūta visām ministrijām, kā arī visām padomē pārstāvētajām institūcijām. Finansu ministrija padomes sēdes protokolu pievieno fiskālās politikas, makroekonomisko prognožu un tautsaimniecības attīstības scenārijiem un iesniedz Ministru kabinetā. Padomes sēdes protokols ir publiski pieejams Ministru kabineta mājas lapā internetā.

16. Izvērtējot padomes sniegtos ieteikumus fiskālās politikas jautājumos, Ministru kabinets var izvērtēt arī padomes darbības efektivitāti.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
12.01.2002