Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 2. novembra noteikumus Nr. 370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 90

Rīgā 1994. gada 5. aprīlī (prot. Nr., 18 2. §)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā

Izdoti, saskaņā ar likumu «Par 1925. gada 1. aprīļa likuma
«Ministru kabineta iekārta» atjaunošanu» 14. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Tiesības braukt bez maksas vai ar atlaidi no braukšanas maksas rajonu un tālsatiksmes autobusos, kā arī pilsētas sabiedriskajā pasažieru transportā (izņemot visu veidu taksometrus) un dzelzceļa transportā ir šo noteikumu pielikumā minētajām pasažieru kategorijām.

2. Pilsētu (republikas pilsētu) un rajonu pašvaldības šo noteikumu pielikumā minēto pasažieru kategoriju saraksta var iekļaut ari citas pasažieru kategorijas, ja pašvaldības pilnībā vai daļēji sedz attiecīgos transporta izdevumus.

3. Finansu ministrija, izdarot izmaiņas kārtēja gada valsts budžetā un izstrādājot valsts budžetu projektu turpmākajiem gadiem, paredz ikgadējas mērķsubsīdijas no valsts budžeta Labklājības ministrijai, kas novirzāmas Satiksmes ministrijas rīcībā, lai segtu transporta uzņēmumiem (uzņēmējiem) ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu sabiedriskajā transportā saistītos izdevumus.

4. Transporta izdevumi (50% no braukšanas maksas) dienas nodaļu audzēkņiem un studentiem tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, kas iedalīti tām ministrijām, kuru pakļautībā atrodas arodizglītības, vidējās speciālās un augstākās mācību iestādes.

5. Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija un Finansu ministrija kopīgi ar Satiksmes ministriju izstrādā kārtību, kādā sadalāmi šo noteikumu 4. punktā minētajiem mērķiem iedalītie līdzekli, ņemot vērā, ka pakāpeniski tiek ieviesta kārtība, saskaņā ar kuru arodizglītības, vidējo speciālo mācību iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko mācību iestāžu dienas nodaļu studenti biļetes pērk par pilnu maksu. Noteikto atlaidi (50% no braukšanas maksas) šīs kategorijas pasažieri saņem attiecīgajā mācību iestādē.

6. Transporta izdevumi, kas rodas, politiski represētajiem iegādājoties biļetes braucieniem tālsatiksmes autobusos un piepilsētas vilcienos, kā arī laukos dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem - braucieniem pilsētas, rajonu un tālsatiksmes autobusos, piepilsētas un vietējos vilcienos no dzīvesvietas un uz mācību iestādi un atpakaļ, tiek segti no vietējo budžetu līdzekļiem.

7. Priekšlikumi par līdzekļu piešķiršanu, lai segtu valsts amatpersonām ar dienesta pienākumu izpildi saistītos transporta izdevumus, iesniedzami Finansu ministrijai, pievienojot attiecīgus aprēķinus.

II. Pārejas jautājumi

8. Izdarīt Ministru Padomes lēmumos šādus grozījumus:

8.1. izteikt 1992. gada 12. augusta lēmumu Nr. 331 «Par Latvijas Republikas pašvaldības policijas paraugnolikumu» 23. punkta piekto daļu šādā redakcijā:

«Pašvaldību policijas darbiniekam ir tiesības saņemt kompensāciju, lai segtu ar dienesta pienākumu izpildi apkalpojamās teritorijas robežās saistītos transporta izdevumus.»;

8.2. atzīt par spēku zaudējušiem:

8.2.1. 1991. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 173 «Par Latvijas Republikas rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu un pagastu padomju tautas deputātu bezmaksas braukšanas noteikumiem un kārtību, kādā šai sakarā izdarāmi norēķini ar transporta organizācijām» (Ziņotājs; 1991, 40) - ar 1994. gada 1. jūniju;

8.2.2. 1992. gada 2. novembra lēmumu Nr. 452 «Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā» (Ziņotājs, 1992, 49/50):

lēmuma 1. punkta otro rindkopu un 3. un 4.punktu un lēmuma pielikuma 1.-7. punktu - ar šo noteikumu spēkā stāšanas dienu;

lēmuma 2. punktu un lēmuma pielikuma 8. punktu - ar 1994. gada 1. septembri;

pārējos lēmuma punktus - ar 1995. gada 1. janvāri.

9. Šie noteikumi stājas spēkā:

9.1. noteikumu 1.-6. punkts un 8. punkts un noteikumu pielikuma 1.-3. punkts - ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu;

9.2. noteikumu pielikuma 4. un 5. punkts - ar 1994, gada 1. septembri;

9.3. noteikumu 7. punkts un noteikumu pielikuma 6. punkts - ar 1995. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Satiksmes ministrs A. GŪTMANIS

PIELIKUMS
Ministru kabineta 1994. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 90

Pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības sabiedriskajā transportā braukt bez maksas vai ar braukšanas maksas atlaidi

Nr. p.k. Pasažieru kategorija Transporta veids un atlaide Braukšanas laiks un vieta Transporta izdevumu kompensācija
1 2 3 4 5
1. Bērni:      
  līdz 7 gadu vecumam pilsētas sabiedriskais pasažieru transports, rajonu un tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - bez maksas neierobežots nav (iekļauts pārvadājumu pašizmaksā)
  no 7 līdz 10 gadu vecumam tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas neierobežots nav (iekļauts pārvadājumu pašizmaksā)
  bērni bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni, kas atrodas bērnunamos, t. sk. ģimenes bērnunamos, vai mācās jebkura veida mācību iestādēs pilsētas sabiedriskais pasažieru transports, rajonu un tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - bez maksas neierobežots nav (iekļauts pārvadājumu pašizmaksā)
2. Visi 1. un 2. grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona, kura pavada 1. grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pilsētas sabiedriskais pasažieru transports, rajonu un tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - bez maksas neierobežots mērķsubsīdija no valsts budžeta pārvadātājiem
3. Apgādājamie, kuri dzīvo sociālās nodrošināšanas veco ļaužu un invalīdu pansionātos, kā arī bērnu pansionātos tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas neierobežots nav (iekļauts pārvadājumu pašizmaksā)
4. Vispārizglītojošo skolu skolēni***:
lauku apvidu dzīvojošie pamatskolas klašu (1.-9. kl.) skolēni
pilsētas, rajonu un tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - bez maksas mācību gada laikā no pastāvīgās dzīvesvietas līdz tuvākajai skolai un atpakaļ* no pašvaldību budžeta
  lauku apvidū dzīvojošie (10.- 12. kl.) skolēni** pilsētas, rajonu un tālsatiksmes autobusi, piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas mācību gada laikā no pastāvīgās dzīvesvietas līdz tuvākajai skolai un atpakaļ* no pašvaldību budžeta
  pilsētās dzīvojošie skolēni pilsētas sabiedriskais pasažieru transports - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas (ar mēnešbiļetēm) neierobežots no pašvaldību budžeta
5. Arodizglītības, vidējo speciālo mācību iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko mācību iestāžu dienas nodaļu studenti*** pilsētas sabiedriskais pasažieru transports - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas (ar mēnešbiļetēm) neierobežots no pašvaldību budžeta
rajonu un tālsatiksmes autobusi - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas mācību gada laikā no pastāvīgās dzīvesvietas līdz mācību iestādei un atpakaļ mērķsubsīdijas no valsts budžeta ministrijām, kuru pakļautībā atrodas mācību iestādes
piepilsētas un vietējie vilcieni (kopējos vagonos) - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas neierobežots mācību gada laikā

-"-

6. Politiski represētie*** tālsatiksmes autobusi - ar 50% atlaidi no braukšanas maksas neierobežots no pašvaldību budžeta
piepilsētas vilcieni - bez maksas neierobežots no pašvaldību budžeta

Piezīmes:

1. Visas atlaides no braukšanas maksas ir piemērojamas tikai republikas teritorijā un neattiecas uz starptautiskajiem autobusiem un tālsatiksmes vilcieniem.

Atlaides no braukšanas maksas starptautiskajos autobusos un tālsatiksmes vilcienos nosaka transporta uzņēmēji, vienojoties ar partneruzņēmējiem.

2. Ar jēdzienu «pilsētas sabiedriskais pasažieru transports» saprot pilsētas maršrutu autobusus, tramvajus un trolejbusus, izņemot visu veidu taksometrus.

* Nosaka Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija.

** Neattiecas uz vakara un neklātienes mācību iestāžu audzēkņiem.

*** Minēto kategoriju pasažieri, braucot sabiedriskajā transportā, iegādājas biļetes par pilnu maksu; braukšanas izdevumi viņiem tiek segti no vietējo budžetu vai attiecīgo ministriju līdzekļiem.

Satiksmes ministrs A. GŪTMANIS

04.05.1994