Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.09.2002. - 29.06.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 1998.gada 21.jūlijā (prot. Nr. 39, 14.§)
Latvijas Muzeju padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu

1. Latvijas Muzeju padome (turpmāk - Padome) ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas veicina valsts stratēģijas izstrādi muzeju jomā, muzeju attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri attiecas uz muzejiem un Nacionālo muzeju krāju mu.

2. Padomei ir šādas tiesības:

2.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību muzejiem ikgadēju pārskatu par katra muzeja darbību;

2.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privāto akreditēto muzeju īpašniekiem informāciju, kas nepieciešama Padomes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai;

2.3. uzaicināt Padomes sēdēs ar ekspertu vai konsultantu tiesībām piedalīties pārstāvjus no citām institūcijām.

3. Padomes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī sasauc Padomes priekšsēdētājs. Par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību ne vēlāk kā nedēļu pirms kārtējās sēdes paziņo visiem Padomes locekļiem.

(Grozīts ar MK 24.09.2002. noteikumiem Nr. 435)

4. Ja nepieciešams, Padomes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārpuskār-tas sēdi, un Padomes locekļi par to informējami ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms sēdes.

5. Pirmo Padomes sēdi sasauc kultūras ministrs vai viņa pilnvarota persona.

6. Padomes locekļi pirmajā Padomes sēdē, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

7. Padome ir lemtti esīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas Padomes locekļu.

8. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

8.1 Padomes loceklis var iesniegt Padomes priekšsēdētājam motivētu lūgumu atbrīvot viņu no Padomes locekļa pienākumu pildīšanas.

(MK 24.09.2002. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

8.2 Padomes priekšsēdētājs pēc Padomes locekļa motivēta lūguma saņemšanas vai pēc paša iniciatīvas ir tiesīgs ierosināt kultūras ministram atbrīvot Padomes locekli no pienākumu pildīšanas. Kultūras ministrs iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumu par jauna Padomes locekļa kandidatūru.

(MK 24.09.2002. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

9. Padomes sēdes protokolē, un tās lēmumus ieraksta protokolā.

10. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu Padomes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss. Ja kāds no Padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā Padomes locekļa viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta protokolā.

11. Par attiecīgo jautājumu Padome lēmumu pieņem mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.

12. Padomes sēdes protokolu paraksta visi Padomes sēdē klātesošie Padomes locekļi.

13. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina un lietvedību kārto Muzeju valsts pārvalde.

Ministru prezidents G.Krasts

Kultūras ministra vietā - izglītības un zinātnes ministrs J.Gaigals
28.09.2002