Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.269

Rīgā 2000.gada 17.aprīlī

Par muitas deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā

Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 2.2. sadaļas "Deklarācijas iesniegšana, izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus" 49.punktu, ar muitas iestādes atļauju deklarētājs rakstiskajā deklarācijā norādāmās ziņas var iesniegt elektroniskā veidā, nosūtot ziņas uz muitas iestādi apstrādāšanai ar datoru.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, nosaku šādu informācijas aprites kārtību, nosūtot ziņas uz muitas iestādi elektroniskā veidā:

1. Pieņemot muitas deklarācijas preču ievešanas (IM) procedūrām, deklarācijas un pavaddokumentu iesniegšana jāveic šādā secībā:

1.1. Deklarētājs, kurš atbilstoši VID ģenerāldirektora 2000.gada 8.februāra rīkojumam Nr.97 "Par atļaujām preces deklarēt elektroniski" ir saņēmis atļauju deklarēt elektroniski, pieslēdzas ASYCUDA sistēmas serverim ar elektroniskās deklarēšanas atļaujā noteikto lietotāja vārdu un savu personīgo lietotāja paroli un elektroniski nosūta deklarāciju. Ja deklarācijas dati atbilst kontroles nosacījumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un klasifikatoru datiem, deklarāciju saglabā muitas datorsistēmā un tai piešķir atbilstošu reģistrācijas numuru. Uz deklarētāja datoru serveris pārsūta ziņojumu, kas satur deklarācijas reģistrācijas laiku un reģistrācijas numuru.

1.2. Deklarētājs izdrukā reģistrēto deklarāciju uz VAD veidlapām ar savam datoram pieslēgtu printeri, paraksta VAD 54.aili, un kopā ar deklarācijas pavaddokumentiem nogādā muitas iestādē, kurā deklarāciju iesniedz. Deklarāciju muitas amatpersonai deklarētājs iesniedz pēc tam, kad preces nogādā muitas iestādē iespējamās kontroles veikšanai. Ja deklarāciju iesniedz muitas iestādē uz robežas, atļauts uz VAD formulāra izdrukātu deklarāciju neiesniegt. Šādā gadījumā pēc deklarētāja vai viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma, kurā uzrādīts VAD reģistrācijas numurs, muitas amatpersona izdrukā deklarāciju uz balta papīra lapām 2 eksemplāros. Vienu no šiem eksemplāriem deklarētājs vai tā pilnvarots pārstāvis paraksta, un to pēc preču izlaišanas saglabā saskaņā ar muitas iestādes dokumentu uzglabāšanas kārtību kā VAD 6.formulāru kopā ar pavaddokumentiem. Otru izdrukas eksemplāru ar muitas iestādes atzīmēm atdod deklarētājam.

1.3. Ja preču izlaišana ir saistīta ar muitas maksājumu iekasēšanu, deklarētājs iesniedz muitas amatpersonai maksājumus apliecinošu dokumentu. Ja muitas maksājumus kārto atbilstoši Muitas likuma 187.pantam 10 dienu laikā, muitas deklarācijas datos jābūt ziņām par galvojuma apliecības numuru vai arī deklarētāja kredīta maksājumu kontu.

1.4. Pēc preču izlaišanas muitas iestādē izdrukā "Preču izlaišanas paziņojumu" (ar VID ģenerāldirektora 1999.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.321 "Par ASYCUDA sistēmas veidlapu un datorizdruku apstiprināšanu" apstiprināta datorizdruka AI 004), kas kopā ar VAD izdrukas eksemplāru kalpo par apliecinājumu preču izlaišanai to transportēšanas laikā.

2. Pieņemot muitas deklarācijas preču izvešanas (EK) procedūrām, jāpiemēro šāda deklarāciju un pavaddokumentu iesniegšanas kārtība:

2.1. Deklarētājs, kurš atbilstoši VID ģenerāldirektora 2000.gada 8.februāra rīkojumam Nr.97 "Par atļaujām preces deklarēt elektroniski" ir saņēmis atļauju deklarēt elektroniski, pieslēdzas ASYCUDA sistēmas serverim ar elektroniskās deklarēšanas atļaujā noteikto lietotāja vārdu un savu personīgo lietotāja paroli un elektroniski nosūta deklarāciju. Ja deklarācijas dati atbilst kontroles nosacījumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un klasifikatoru datiem, deklarāciju saglabā muitas datorsistēmā un tai piešķir atbilstošu reģistrācijas numuru. Uz deklarētāja datoru muitas serveris pārsūta ziņojumu, kas satur deklarācijas reģistrācijas laiku un reģistrācijas numuru.

2.2. Deklarētājs izdrukā reģistrēto deklarāciju uz VAD veidlapām ar savam datoram pieslēgtu printeri, paraksta VAD 54.aili, un kopā ar deklarācijas pavaddokumentiem nogādā muitas iestādē, kurā deklarāciju iesniedz. Deklarāciju muitas amatpersonai deklarētājs iesniedz pēc tam, kad preces nogādā muitas iestādē iespējamās kontroles veikšanai. Ja preču izlaišana ir saistīta ar muitas maksājumu iekasēšanu, deklarētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis iesniedz muitas amatpersonai maksājumu veikšanu apliecinošu dokumentu. Ja muitas maksājumus kārto atbilstoši Muitas likuma 187.pantam, muitas deklarācijas datos jābūt ziņām par galvojumu vai arī deklarētāja kredīta maksājumu kontu.

2.3. Pēc preču izlaišanas muitas iestādē izdrukā "Preču izlaišanas paziņojumu" (ar VID ģenerāldirektora 1999.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.321 "Par ASYCUDA sistēmas veidlapu un datorizdruku apstiprināšanu" apstiprināta datorizdruka AI 004), kas kopā ar apstiprināto VAD eksemplāru kalpo par apliecinājumu preču izlaišanai.

3. Pieņemot muitas deklarācijas tranzīta procedūrām, jāpiemēro šāda deklarāciju un pavaddokumentu iesniegšanas kārtība:

3.1. Deklarētājs, kurš atbilstoši VID ģenerāldirektora 2000.gada 8.februāra rīkojumam Nr.97 "Par atļaujām preces deklarēt elektroniski" ir saņēmis atļauju deklarēt elektroniski, pieslēdzas ASYCUDA sistēmas serverim ar elektroniskās deklarēšanas atļaujā noteikto lietotāja vārdu un savu personīgo lietotāja paroli un elektroniski nosūta deklarāciju. Ja deklarācijas dati atbilst kontroles nosacījumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un klasifikatoru datiem, deklarāciju saglabā muitas datorsistēmā. Uz deklarētāja datoru serveris pārsūta ziņojumu par deklarācijas saturu, kas satur deklarācijas saglabāšanas laiku un tās uzziņas numuru.

3.2. Deklarētājs izdrukā muitas datorsistēmā saglabāto deklarāciju uz VAD veidlapām ar savam datoram pieslēgtu printeri un kopā ar deklarācijas pavaddokumentiem nogādā muitas iestādē, kurā deklarācija ir iesniegta elektroniski. Deklarāciju muitas amatpersonai deklarētājs iesniedz pēc tam, kad preces ir nogādātas muitas iestādē iespējamās kontroles veikšanai. Ja deklarāciju iesniedz muitas iestādē uz robežas, atļauts uz VAD formulāra izdrukātu deklarāciju neiesniegt. Šādā gadījumā pēc deklarētāja vai viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma, kurā uzrādīts deklarācijas uzziņas numurs, muitas amatpersona izdrukā šo deklarāciju uz balta papīra lapām 3 eksemplāros. Principāls paraksta izdruku 50.aili, un vienu izdruku kopā ar pavaddokumentiem pēc procedūras uzsākšanas saglabā saskaņā ar muitas iestādes dokumentu uzglabāšanas kārtību kā VAD 1.formulāru. Otro un trešo izdrukas eksemplāru ar muitas iestādes atzīmēm par preču izlaišanu atdod deklarētājam un tos kopā ar precēm transportē uz saņemšanas muitas iestādi.

3.3. Ja procedūras uzsākšanai ir nepieciešama galvojuma iesniegšana, principāls iesniedz muitas amatpersonai galvojuma apliecību. Šādā gadījumā VAD jāsatur informācija par galvojuma apliecības numuru.

4. Ja uz VAD formulāra izdrukātu muitas deklarāciju vai arī pieteikumu par deklarācijas izdrukāšanu neiesniedz muitas iestādē 7 kalendāro dienu laikā pēc elektroniski nosūtītās deklarācijas iesniegšanas dienas, deklarētāja pienākums ir rakstiski informēt muitas iestādi par nepieciešamību iesniegto deklarāciju uzskatīt par spēkā neesošu. Ja muitas iestāde šādu pieteikumu nesaņem, tā atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 7.punktam 30 dienu laikā iesniegto deklarāciju anulē. Ja deklarētājs viena mēneša laikā 3 vai vairāk reizes nav informējis par nepieciešamību anulēt iesniegtās deklarācijas, muitas iestāde par to informē Galveno muitas pārvaldi, un deklarētāja piekļūšana ASYCUDA sistēmas serverim pēc šī ziņojuma saņemšanas nekavējoties tiek apturēta. Lai atjaunotu iespēju deklarēt elektroniski, deklarētājs iesniedz Galvenajā muitas pārvaldē rakstisku iesniegumu atjaunot piekļūšanu serverim. Šajā iesniegumā deklarētājs apstiprina, ka ir informēts par to, ka viņam, atkārtoti pārkāpjot noteikumu par muitas iestādes informēšanu, uzskatīt deklarāciju par spēkā neesošu, viņam izsniegtā atļauja iesniegt deklarācijas elektroniski tiks anulēta bez papildu brīdinājuma.

5. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 

21.04.2000