Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par policiju"

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 10.panta 9.punktā, 12.panta pirmās daļas 25.punktā, 19.panta astotajā daļā, 21.panta pirmajā daļā, 23.panta sestajā daļā, 24.panta ceturtajā daļā, 30.panta otrajā daļā un 35.panta trešajā daļā vārdus "Ministru Padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 10.panta 17.punktā vārdus "un izmeklētāju" un vārdus "prokuroru lēmumus un prokuroru sankcionētus izmeklētāju lēmumus".

3. Izslēgt 11.panta 1.punktā, 12.panta pirmās daļas 18. un 19.punktā vārdu "tautas".

4. Izteikt 11.panta 8.punktu šādā redakcijā:

"8) vides aizsardzības un muitas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam un Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldei - to likumīgajā darbībā."

5. Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā vārdus "Veselības aizsardzības ministriju" ar vārdiem "Labklājības ministriju".

6. Izteikt 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Policijas struktūra un pakļautība

Policija sastāv no Valsts policijas un pašvaldības policijas.

Valsts policija izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā, pašvaldības policija - attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iekšlietu ministrijas Drošības policija ir Valsts policijas atsevišķs patstāvīgs dienests, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Valsts drošības iestāžu likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

Valsts policija ir iekļauta Iekšlietu ministrijas sistēmā un pakļauta iekšlietu ministram, bet pašvaldības policija - attiecīgās pašvaldības sastāvā un ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā. Darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm.

Šā likuma III nodaļā paredzētās pilnvaras ir tiesīga pildīt tikai policija un citas Ministru kabinetam pakļautās kārtības sargāšanas institūcijas likumā noteiktajā kārtībā.

16.pants. Valsts policija

Valsts policijas sastāvā ietilpst Valsts policijas centrālais aparāts un tam pakļautās struktūrvienības.

Valsts policijai ir savs karogs. Valsts policijas struktūrvienībām var būt savi karogi.

Valsts policijas organizatorisko sistēmu un struktūru, policijas dienestus un amatus nosaka Ministru kabinets."

7. Izteikt 17.panta tekstu šādā redakcijā:

"Kārtības policija sastāv no Valsts policijas Kārtības policijas pārvaldes, tai pakļautiem Ceļu policijas un apvienības "Apsardze" dienestiem, teritoriālo, transporta un imigrācijas policijas iestāžu kārtības policijas apakšvienībām, kā arī policijas iecirkņiem, un tās uzdevums ir garantēt sabiedrisko kārtību, apkarot noziedzību un apsargāt atsevišķus objektus."

8. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Kriminālpolicija sastāv no Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes, teritoriālo un citu policijas iestāžu kriminālpolicijas apakšvienībām."

9. 20.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"20.pants. Valsts policijas centrālā aparāta un tam pakļauto apakšvienību kompetence";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Policijas departaments" ar vārdiem "Valsts policijas centrālais aparāts";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Policijas departamenta" ar vārdiem "Valsts policijas centrālā aparāta";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Instrukcijas par policijas pilnvaru nošķiršanu Valsts policijas ietvaros izdod iekšlietu ministrs."

10. Aizstāt 21.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Policijas departamenta" ar vārdiem "Valsts policijas".

11. Aizstāt 31.panta piektajā daļā vārdus "valsts dienestā" ar vārdiem "militārajā dienestā".

12. Aizstāt 19.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 20.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā, 20.panta trešajā daļā, 24.pantā, 34.panta 2.punktā, 35.panta otrajā daļā un 36.pantā vārdus "valsts policija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts policija" (attiecīgā locījumā).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 20.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 27.martā

10.04.1997