Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt otrās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) uz šīs zemes ir valstij piederošas ēkas (būves);

2) uz šīs zemes ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kuras nevar iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas vai zemes privatizācijas likumiem;

3) apstiprinātajā pagasta vai pilsētas ģenerālplānā vai zemes ierīcības projektā saskaņā ar zemes reformas laikā iesniegtajiem valsts institūciju pieprasījumiem paredzēti attiecīgi zemes gabali jaunu objektu celtniecībai un valsts funkciju realizēšanai.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībām, ja uz šīs zemes ir:

1) valstij piederošas ēkas (būves) un valsts uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) privatizēti valsts īpašuma objekti vai citādi atsavinātas valsts vai valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves)."

2. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves);

2) apstiprinātajā pagasta vai pilsētas ģenerālplānā vai zemes ierīcības projektā saskaņā ar zemes reformas laikā iesniegtajiem pašvaldību institūciju pieprasījumiem paredzēti attiecīgi zemes gabali jaunu objektu celtniecībai un pašvaldību funkciju realizēšanai. Ja šādi ģenerālplāni vai zemes ierīcības projekti vēl nav izstrādāti un apstiprināti, pašvaldību institūciju pieprasīto zemes gabalu nepieciešamības pamatojums un to platības saskaņojamas ar Finansu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, ja uz šīs zemes ir:

1) pašvaldībai piederošas ēkas (būves) un pašvaldības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) privatizēti pašvaldības īpašuma objekti vai citādi atsavinātas pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves)."

3. Papildināt 5.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šī zeme zem ēkām (būvēm) ir privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", tā ierakstāma zemesgrāmatā uz pircēja (fiziskās vai juridiskās personas) vārda."

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Pēc zemes reformas pabeigšanas bezīpašnieka zeme piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda."

5. 8.pantā:

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Uz valsts vārda bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā zemesgrāmatā tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", kā arī privatizētie, denacionalizētie vai citādi atsavinātie valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma objekti.";

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par sesto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"(6) Valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šā panta pirmajā - piektajā daļā, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vārda Finansu ministrijas personā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.28 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 13.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 27.martā

10.04.1997