Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 11.03.1997., Latvijas Vēstnesis Nr.69/70 (784/785)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 82

Rīgā 1997.gada 25.februārī (prot. nr.11 29.§)

Zemes nodokļa aprēķināšanas un nodokļa atvieglojumu piemērošanas noteikumi 1997.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par zemes nodokli" Pārejas noteikumu 1.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķināms zemes nodoklis un piemērojami nodokļa atvieglojumi pilsētās un lauku apvidos 1997.gadā.

2. Zemes nodokli pašvaldības aprēķina 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības vai no pašvaldības aprēķinātās zemes kadastrālās bāzes vērtības, kas ir zemes vērtību zonu paraugvērtība pilsētās un pagastu zemes vidējā kadastrālā paraugvērtība lauku apvidos.

3. Ja zemes kadastrālā vērtība ir augstāka par zemes kadastrālo bāzes vērtību, zemes nodokli aprēķina pēc zemes kadastrālās bāzes vērtības.

4. Valsts zemes dienests līdz 1997.gada 6.martam iesniedz attiecīgajām pašvaldībām to zemes gabalu sarakstu, kuru kadastrālā vērtība ir noteikta līdz 1996.gada 31.decembrim.

5. Zemes gabaliem, kuru kadastrālā vērtība nav noteikta, pašvaldības aprēķina zemes kadastrālo bāzes vērtību:

5.1. pilsētās - pēc zemes kadastrālās paraugvērtības, ņemot vērā zemes lietošanas mērķi un zemes gabala piederību pie konkrētas zemes vērtību zonas;

5.2. lauku apvidos - pēc zemes vidējās kadastrālās paraugvērtības pa zemes lietošanas mērķu grupām.

6. Zemes lietošanas mērķu klasifikācija pilsētās un lauku apvidos noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

7. Ja pašvaldības aprēķinātā zemes kadastrālā bāzes vērtība tiek apstrīdēta, attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz zemes īpašnieka (lietotāja) iesniegto zemes kadastrālo novērtējumu, to pārskata līdz 1997.gada 1.jūlijam.

8. Zemes gabaliem, kuru kadastrālā vērtība līdz 1997.gada 1.janvārim nav noteikta, zemes nodokli aprēķina pēc zemes kadastrālās bāzes vērtības. Pašvaldības aprēķinātajam zemes nodoklim var piemērot koeficientu no 0,5 līdz 1,5, ņemot vērā zemes gabala atrašanās vietu un zemes lietošanas mērķi, izņemot gadījumus, kad, piemērojot koeficientu, zemes nodokļa apmērs pārsniedz 1996.gadam aprēķināto.

II. Zemes nodokļa aprēķināšana pilsētās

9. Zemes gabaliem, kuru kadastrālā vērtība ir noteikta, zemes nodokli aprēķina, reizinot zemes kadastrālo vērtību ar koeficientu 0,015.

10. Zemes gabaliem, kuru kadastrālā vērtība nav noteikta, zemes nodokli aprēķina, reizinot zemes kadastrālo bāzes vērtību ar koeficientu 0,015.

11. Zemes kadastrālo bāzes vērtību pilsētās aprēķina pēc formulas:

NB = P x L,

kur:

NB - zemes kadastrālā bāzes vērtība latos;

P - attiecīgās zemes vērtību zonas viena kvadrātmetra paraugvērtība latos;

L - ar nodokli apliekamā zemes gabala platība kvadrātmetros.

12. Zemes vērtību zona ir pilsētu zemes teritorija, kuru veido nemainīgs zemes vērtību raksturojošo datu kopums. Nosakot zemes kadastrālo bāzes vērtību, pilsētu zemes vērtību zonu paraugvērtībām, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 12.aprīļa noteikumiem nr.94 "Par pilsētu zemes vērtēšanu", piemērojams Valsts statistikas komitejas aprēķinātais patēriņa cenu indekss 1996.gadam - 1,131.

13. Ja zemes gabalam pašvaldība ir noteikusi vairākus zemes lietošanas mērķus, zemes kadastrālo bāzes vērtību aprēķina proporcionāli - atbilstoši katram zemes lietošanas mērķim piekrītošajai zemes platībai.

14. Pilsētās lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām izmantojamās zemes kadastrālo bāzes vērtību aprēķina pēc pilsētai piegulošo pagastu zemes vidējām kadastrālajām paraugvērtībām, reizinot tās ar koeficientu 1,2.

III. Zemes nodokļa aprēķināšana lauku apvidos

15. Zemes gabaliem, kuru kadastrālā vērtība ir noteikta, zemes nodokli aprēķina, reizinot zemes kadastrālo vērtību ar koeficientu 0,015.

16. Zemes gabaliem, kuru kadastrālā vērtība nav noteikta, zemes nodokli aprēķina, reizinot zemes kadastrālo bāzes vērtību ar koeficientu 0,015.

17. Zemes kadastrālo bāzes vērtību aprēķina, reizinot ar nodokli apliekamā zemes gabala platību ar zemes vidējo kadastrālo paraugvērtību.

18. Zemes vidējo kadastrālo paraugvērtību nosaka atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim.

19. Zemes vidējā kadastrālā paraugvērtība tiek noteikta:

19.1. zemnieku saimniecību un piemājas saimniecību zemei, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām piešķirtajai zemei pagastos un pilsētu lauku teritorijās (2.pielikums);

19.2. individuālo augļu dārzu (dārzkopības sabiedrību) zemei pagastos un pilsētu lauku teritorijās (3.pielikums);

19.3. lauku apbūves zemei (pa zemes lietošanas mērķu grupām) (4.pielikums).

20. Ja zemes gabalam pašvaldība ir noteikusi vairākus zemes lietošanas mērķus, zemes kadastrālo bāzes vērtību aprēķina proporcionāli - atbilstoši katram zemes lietošanas mērķim piekrītošajai zemes platībai.

IV. Zemes nodokļa atvieglojumi

21. Pašvaldības, izdodot saistošus noteikumus, var piešķirt atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām zemes nodokļa atvieglojumus, piemērojot aprēķinātajam zemes nodoklim koeficientu no 0,1 līdz 1,0.

22. Pašvaldībām, saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu pieņemot lēmumu par zemes nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, jāņem vērā, ka ieņēmumu apmēra samazinājums, kas pašvaldībai radies atvieglojumu piešķiršanas dēļ, neietekmē pašvaldību finansu izlīdzināšanu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 25.februāra noteikumiem nr.82

Zemes lietošanas mērķu klasifikācija pilsētās un lauku apvidos

I. Zemes lietošanas mērķu iedalījums

1. Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme:

1.1. neapgūta pilsētu un lauku apvidu zeme, kurai saskaņā ar pilsētas vai pagasta teritoriālplānojumu ir noteikts šāds zemes lietošanas mērķis;

1.2. esošo individuālo ģimenes māju un vasarnīcu apbūves zeme pilsētās un lauku apvidos, kā arī dārza māju apbūves zeme pilsētās; dārza māju uzturēšanai paredzēto zemi lauku apvidos pielīdzina lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķim - individuālie augļu dārzi (dārzkopības sabiedrības);

1.3. privatizēto dzīvojamo māju (1-2 stāvi) apbūves zeme;

1.4. personiskā īpašumā esošo mazstāvu (1-3 stāvi) dzīvojamo māju apbūves zeme, neatkarīgi no minētajās mājās dzīvojošo ģimeņu skaita, ja starp mājas īpašnieku un tās apdzīvotājiem nav nomas vai īres attiecību;

1.5. pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā zeme apbūves teritorijās esošo inženierkomunikāciju, būvju un apbūves labiekārtošanas elementu uzturēšanai;

1.6. garāžu kooperatīvu apbūves zeme lauku apvidos.

2. Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme:

2.1. neapgūta pilsētu un lauku apvidu zeme, kurai saskaņā ar pilsētas vai pagasta teritoriālplānojumu ir noteikts šāds zemes lietošanas mērķis;

2.2. mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves zeme, kas atrodas valsts, pašvaldību un citu personu īpašumā un uz kuras esošo ēku lietošana pamatojas uz nomas vai īres attiecībām starp ēku īpašnieku un lietotāju;

2.3. individuālo dzīvojamo māju (vairāk par trim stāviem) apbūves zeme, neatkarīgi no minētajās mājās dzīvojošo ģimeņu skaita;

2.4. privatizēto dzīvojamo māju (vairāk par diviem stāviem) apbūves zeme;

2.5. pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā zeme apbūves teritorijās esošo inženierkomunikāciju, būvju un apbūves labiekārtošanas elementu uzturēšanai.

3. Zeme, kas izmantojama visu veidu uzņēmējdarbībai (izņemot šī pielikuma 4. un 5.punktā minēto zemi):

3.1. komercbanku un kredītiestāžu darbībai;

3.2. apdrošināšanas sabiedrību darbībai;

3.3. loteriju un azartspēļu uzņēmējdarbībai;

3.4. visu veidu mazumtirdzniecībai;

3.5. viesnīcu, moteļu (vairāk par 100 vietām) apbūvei un uzturēšanai;

3.6. restorānu, kafejnīcu, bāru (vairāk par 50 vietām) apbūvei un uzturēšanai;

3.7. pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā zeme attiecīgajās teritorijās esošo inženierkomunikāciju, būvju un apbūves labiekārtošanas elementu uzturēšanai.

4. Rūpniecisko un lauksaimniecisko ražotņu apbūves zeme:

4.1. neapgūta pilsētu un lauku apvidu zeme, kurai saskaņā ar pilsētas vai pagasta teritoriālplānojumu noteikts šāds zemes lietošanas mērķis;

4.2. visu tautsaimniecības nozaru uzņēmumu apbūves zeme, uz kuras veiktās pamatdarbības - fiziskā un intelektuāli garīgā darba - mērķis ir preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana;

4.3. atsevišķu rūpniecisko ražotņu administratīvo ēku, zinātniski tehniskās un materiāltehniskās apkalpes un palīgražotņu apbūves zeme, kā arī zeme to teritorijas iekšējā transporta, inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai;

4.4. komunālo zonu un noliktavu apbūves zeme, kā arī zeme to teritorijas iekšējā transporta inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai;

4.5. pilsētu un lauku apvidu iekšējā un ārējā transporta (dzelzceļš, autotransports, lidostas, ūdenstransports, ostas) un tā apkalpes, palīgražotņu un noliktavu apbūves zeme;

4.6. pilsētas vai pagasta teritoriālplānojumā noteiktā tehniskās apbūves zeme;

4.7. juridiski atsevišķi noformēta pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā zeme lauku apvidos, kas izmantojama:

4.7.1. lauksaimniecības servisa uzņēmumu (mehāniskās darbnīcas, kaltes, noliktavas, pagrabi, saldētavas, lopkautuves u.c. uzņēmumi) apbūvei un uzturēšanai;

4.7.2. lauksaimniecisko ražotņu (liellopu fermas, cūku nobarošanas kompleksi, putnu fermas, kažokzvēru fermas u.c. ražotnes) apbūvei un uzturēšanai;

4.8. zeme lauku apvidos lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu (pienotavas, sierotavas, maizes ceptuves, desu cehi u.c. uzņēmumi) apbūvei un uzturēšanai;

4.9. pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā apbūves zeme, uz kuras veiktās uzņēmējdarbības veids ir pakalpojumu sniegšana šādās jomās:

4.9.1. intelektuāli garīgā darbība, kuras rezultātā tiek sniegts pakalpojums (piemēram, juridiskie pakalpojumi, reklāmdarbība, dizains un projektēšana, iespieddarbi, informācijas apzināšana un apstrāde, datorprogrammu izstrāde, konsultācijas, ekspertīžu atzinumi);

4.9.2. sadzīves pakalpojumi;

4.9.3. komunālie pakalpojumi;

4.9.4. atpūtas un tūrisma organizācija un apkalpošana;

4.9.5. viesnīcu, moteļu (līdz 100 vietām), kempingu pakalpojumi;

4.9.6. restorānu, kafejnīcu, bāru (līdz 50 vietām) pakalpojumi;

4.10. pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā zeme, kas izmantojama apbūves teritorijās esošo inženierkomunikāciju, būvju un apbūves labiekārtošanas elementu uzturēšanai.

5. Sabiedrisko iestāžu ēku apbūves zeme:

5.1. neapgūta pilsētu un lauku apvidu zeme, kurai saskaņā ar pilsētas vai pagasta teritoriālplānojumu noteikts šāds zemes lietošanas mērķis;

5.2. valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju ēku apbūves zeme;

5.3. valsts un pašvaldību sociālās aprūpes, izglītības, veselības aizsardzības, zinātnes, kultūras un sporta ēku apbūves zeme;

5.4. ārvalstu diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūves zeme;

5.5. sabiedrisko un reliģisko organizāciju un biedrību ēku apbūves zeme;

5.6. fizisko un juridisko personu izmantojamā zeme, uz kuras veiktās intelektuāli garīgās darbības kā uzņēmējdarbības mērķis ir pakalpojumu sniegšana šādās jomās:

5.6.1. sociālā aprūpe;

5.6.2. izglītība;

5.6.3. veselības aizsardzība;

5.6.4. sports;

5.6.5. zinātne;

5.6.6. kultūra;

5.7. pie minētā lietošanas mērķa pieskaitītā zeme apbūves teritorijās esošo inženierkomunikāciju, būvju un apbūves labiekārtošanas elementu uzturēšanai.

6. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

6.1. neapgūta lauku apvidu zeme, kurai saskaņā ar pagasta teritoriālplānojumu noteikts šāds zemes lietošanas mērķis;

6.2. zemnieku saimniecību zeme;

6.3. piemājas saimniecību zeme;

6.4. individuālo augļu dārzu (dārzkopības sabiedrību) zeme; lauku apvidos individuālo augļu dārzu (dārzkopības sabiedrību) zemei pēc lietošanas mērķa pielīdzina zemstikla kultūru audzēšanai piešķirto zemi;

6.5. pašvaldību zeme lauku apvidos, kas piešķirta personisko palīgsaimniecību izveidošanai;

6.6. pilsētu zeme, kas piešķirta sakņu dārzu izveidošanai;

6.7. specializēto valsts saimniecību (valsts mācību un izmēģinājumu saimniecības, lauksaimniecības skolas un tehnikumi, kā arī citas specializētas valsts saimniecības) zeme, kuras lietošanas mērķis ir lauksaimniecība;

6.8. statūtsabiedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību un citu juridisko personu zeme, kuras lietošanas mērķis ir lauksaimniecība.

7. Mežsaimniecībā izmantojamā zeme:

7.1. neapgūta lauku apvidu un pilsētu zeme, kurai saskaņā ar pagasta teritoriālplānojumu vai pilsētas ģenerālplānu noteikts šāds zemes lietošanas mērķis;

7.2. Valsts meža dienesta pārziņā esošā zeme;

7.3. pašvaldību zeme, kuras lietošanas mērķis ir mežsaimniecība;

7.4. fizisko un juridisko personu zeme, kuras lietošanas mērķis ir mežsaimniecība.

II. Īpašu zemes lietošanas mērķu noteikšana

8. Ja zemes lietošanas mērķis ir īpašs un tā pieskaitīšana pie kāda no noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem ir apgrūtināta vai tieši nav iespējama, tad veicama īpašā zemes lietošanas mērķa funkcionālo procesu izpēte un īpašais zemes lietošanas mērķis pielīdzināms citam lietošanas mērķim ar līdzīgiem funkcionālajiem procesiem.

9. Ielu, laukumu, bulvāru, skvēru, parku, mežaparku, kapsētu, sanācijas objektu un citu koplietošanas objektu zemi, ja ir nepieciešams noteikt tās kadastrālo vērtību, pēc lietošanas mērķa pielīdzina sabiedrisko iestāžu ēku apbūves zemei.

10. Pilsētās automašīnu sabiedrisko garāžu, garāžu kooperatīvu, kā arī individuālo garāžu zemi pielīdzina attiecīgās teritorijas galvenajam zemes lietošanas mērķim vai pilsētas teritoriālplānojumā noteiktajam zemes lietošanas mērķim.

11. Pilsētās un lauku apvidos automašīnu stāvlaukumu un apbūves labiekārtojuma elementu zemi pielīdzina attiecīgās teritorijas galvenajam un funkcionāli saistītajam zemes lietošanas mērķim.

12. Attiecīgā zemes īpašuma (lietojuma) zemes lietošanas mērķa piederību pie minētajiem zemes lietošanas mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka valsts vai pašvaldību institūcijas.

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 

2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 25.februāra noteikumiem nr.82

Zemnieku un piemājas saimniecību, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes vidējās kadastrālās paraugvērtības pagastos un pilsētu lauku teritorijās

Pagasts, pilsētas lauku teritorija

Lati par vienu hektāru

1

2

Aizkraukles rajons

 

Aiviekstes pagasts

130

Aizkraukles pagasts

191

Bebru pagasts

129

Daudzeses pagasts

120

Iršu pagasts

117

Jaunjelgavas p.l.t.

130

Klintaines pagasts

143

Kokneses pagasts

163

Kurmenes pagasts

114

Mazzalves pagasts

109

Neretas pagasts

111

Pilskalnes pagasts

106

Seces pagasts

131

Sērenes pagasts

159

Skrīveru pagasts

209

Staburaga pagasts

127

Sunākstes pagasts

106

Valles pagasts

125

Vietalvas pagasts

117

Zalves pagasts

110

Alūksnes rajons

 

Alsviķu pagasts

100

Annas pagasts

114

Apes pilsētas l.t.

113

Gaujienas pagasts

110

Ilzenes pagasts

100

Jaunalūksnes pagasts

106

Jaunannas pagasts

117

Jaunlaicenes pagasts

96

Kalncempju pagasts

110

Liepnas pagasts

80

Malienas pagasts

124

Mālupes pagasts

100

Mārkalnes pagasts

86

Pededzes pagasts

85

Trapenes pagasts

108

Veclaicenes pagasts

86

Virešu pagasts

114

Zeltiņu pagasts

90

Ziemeru pagasts

95

Balvu rajons

 

Baltinavas pagasts

103

Balvu pagasts

115

Bērzkalnes pagasts

100

Bērzpils pagasts

92

Briežuciema pagasts

96

Krišjāņu pagasts

85

Kubuļu pagasts

112

Kupravas pagasts

100

Lazdukalna pagasts

94

Lazdulejas pagasts

108

Medņevas pagasts

92

Rugāju pagasts

94

Susāju pagasts

94

Šķilbēnu pagasts

102

Tilžas pagasts

95

Vectilžas pagasts

92

Vecumu pagasts

93

Vīksnas pagasts

92

Žīguru pagasts

106

Bauskas rajons

 

Bārbeles pagasts

141

Brunavas pagasts

174

Ceraukstes pagasts

250

Codes pagasts

250

Dāviņu pagasts

157

Gailīšu pagasts

265

Iecavas pagasts

194

Īslīces pagasts

262

Mežotnes pagasts

260

Rundāles pagasts

247

Skaistkalnes pagasts

138

Stelpes pagasts

140

Svitenes pagasts

237

Vecsaules pagasts

144

Vecumnieku pagasts

133

Viesturu pagasts

243

Cēsu rajons

 

Amatas pagasts

140

Drabešu pagasts

173

Drustu pagasts

87

Dzērbenes pagasts

116

Inešu pagasts

96

Jaunpiebalgas pagasts

98

Kaives pagasts

92

Liepas pagasts

172

Līgatnes pagasts

179

Mārsnēnu pagasts

156

Mores pagasts

138

Nītaures pagasts

120

Priekuļu pagasts

207

Raiskuma pagasts

161

Raunas pagasts

152

Skujenes pagasts

110

Stalbes pagasts

132

Straupes pagasts

154

Taurenes pagasts

113

Vaives pagasts

160

Vecpiebalgas pagasts

96

Veselavas pagasts

148

Zaubes pagasts

109

Zosēnu pagasts

88

Daugavpils rajons

 

Ambeļu pagasts

86

Bebrenes pagasts

96

Biķernieku pagasts

105

Demenes pagasts

115

Dubnas pagasts

131

Dvietes pagasts

120

Eglaines pagasts

92

Kalkūnes pagasts

165

Kalupes pagasts

116

Laucesas pagasts

165

Līdumnieku pagasts

100

Līksnas pagasts

180

Maļinovas pagasts

143

Medumu pagasts

110

Naujenes pagasts

148

Nīcgales pagasts

140

Pilskalnes pagasts

123

Salienas pagasts

103

Skrudalienas pagasts

120

Subates p.l.t.

100

Sventes pagasts

148

Šēderes pagasts

110

Tabores pagasts

150

Vaboles pagasts

136

Vecsalienas pagasts

124

Višķu pagasts

135

Dobeles rajons

 

Annenieku pagasts

187

Auces p.l.t.

216

Augstkalnes pagasts

225

Auru pagasts

219

Bēnes pagasts

166

Bērzes pagasts

262

Bikstu pagasts

174

Bukaišu pagasts

214

Dobeles pagasts

223

Īles pagasts

132

Jaunbērzes pagasts

228

Krimūnu pagasts

270

Lielauces pagasts

127

Naudītes pagasts

146

Penkules pagasts

223

Tērvetes pagasts

244

Ukru pagasts

161

Vītiņu pagasts

167

Zebrenes pagasts

120

Gulbenes rajons

 

Beļavas pagasts

129

Daukstu pagasts

132

Druvienas pagasts

104

Galgauskas pagasts

133

Jaungulbenes pagasts

130

Lejasciema pagasts

98

Litenes pagasts

112

Lizuma pagasts

118

Līgo pagasts

123

Rankas pagasts

102

Stāmerienas pagasts

125

Stradu pagasts

130

Tirzas pagasts

119

Jēkabpils rajons

 

Aknīstes p.l.t.

129

Asares pagasts

107

Atašienes pagasts

105

Ābeļu pagasts

154

Dignājas pagasts

136

Dunavas pagasts

105

Elkšņu pagasts

114

Gārsenes pagasts

121

Kalna pagasts

129

Krustpils pagasts

155

Kūku pagasts

155

Leimaņu pagasts

120

Mežāres pagasts

120

Rites pagasts

100

Rubenes pagasts

109

Salas pagasts

150

Saukas pagasts

122

Sēlpils pagasts

123

Variešu pagasts

132

Viesītes p.l.t.

126

Vīpes pagasts

136

Zasas pagasts

124

Jelgavas rajons

 

Cenu pagasts

175

Elejas pagasts

260

Glūdas pagasts

275

Jaunsvirlaukas pagasts

253

Kalnciema p.l.t.

160

Lielplatones pagasts

275

Līvbērzes pagasts

230

Ozolnieku pagasts

170

Platones pagasts

275

Sesavas pagasts

262

Sidrabenes pagasts

175

Svētes pagasts

252

Valgundes pagasts

188

Vilces pagasts

214

Vircavas pagasts

272

Zaļenieku pagasts

235

Krāslavas rajons

 

Andrupenes pagasts

91

Andzeļu pagasts

87

Asūnes pagasts

97

Aulejas pagasts

84

Bērziņu pagasts

87

Dagdas pagasts

120

Ezernieku pagasts

76

Grāveru pagasts

84

Indras pagasts

110

Izvaltas pagasts

95

Kalniešu pagasts

113

Kaplavas pagasts

106

Kastuļinas pagasts

76

Kombuļu pagasts

111

Konstantinovas pagasts

92

Krāslavas pagasts

135

Ķepovas pagasts

86

Piedrujas pagasts

104

Robežnieku pagasts

114

Skaistas pagasts

107

Svariņu pagasts

76

Šķaunes pagasts

82

Šķeltovas pagasts

82

Ūdrīšu pagasts

122

Kuldīgas rajons

 

Alsungas pagasts

112

Ēdoles pagasts

102

Gudenieku pagasts

113

Īvandes pagasts

124

Kabiles pagasts

126

Kurmāles pagasts

150

Laidu pagasts

135

Nīkrāces pagasts

106

Padures pagasts

154

Pelču pagasts

154

Raņķu pagasts

150

Rendas pagasts

112

Rudbāržu pagasts

125

Rumbas pagasts

146

Skrundas p.l.t.

135

Snēpeles pagasts

132

Turlavas pagasts

135

Vārmes pagasts

132

Liepājas rajons

 

Aizputes pagasts

145

Bārtas pagasts

138

Bunkas pagasts

150

Cīravas pagasts

150

Dunalkas pagasts

160

Dunikas pagasts

115

Durbes p.l.t.

153

Embūtes pagasts

110

Gaviezes pagasts

160

Gramzdas pagasts

125

Grobiņas pagasts

180

Kalētu pagasts

132

Kalvenes pagasts

133

Kazdangas pagasts

156

Lažas pagasts

135

Medzes pagasts

180

Nīcas pagasts

160

Otaņķu pagasts

164

Priekules pagasts

155

Rucavas pagasts

95

Sakas pagasts

92

Tadaiķu pagasts

188

Vaiņodes pagasts

132

Vecpils pagasts

130

Vērgales pagasts

142

Virgas pagasts

137

Limbažu rajons

 

Ainažu p.l.t.

106

Alojas p.l.t.

131

Braslavas pagasts

135

Brīvzemnieku pagasts

122

Katvaru pagasts

146

Lēdurgas pagasts

162

Liepupes pagasts

165

Limbažu pagasts

156

Pāles pagasts

133

Salacas pagasts

125

Salacgrīvas p.l.t.

120

Skultes pagasts

172

Staiceles p.l.t.

106

Umurgas pagasts

144

Vidridžu pagasts

163

Viļķenes pagasts

145

Ludzas rajons

 

Blontu pagasts

108

Briģu pagasts

108

Ciblas pagasts

98

Cirmas pagasts

118

Goliševas pagasts

84

Isnaudas pagasts

110

Istras pagasts

76

Lauderu pagasts

80

Līdumnieku pagasts

78

Malnavas pagasts

136

Mežvidu pagasts

105

Mērdzenes pagasts

103

Miglinieku pagasts

98

Nautrēnu pagasts

98

Nirzas pagasts

96

Ņukšas pagasts

102

Pasienes pagasts

82

Pildas pagasts

80

Pureņu pagasts

124

Pušmucovas pagasts

117

Rundēnu pagasts

75

Salnavas pagasts

108

Zaļesjes pagasts

90

Zvirgzdenes pagasts

120

Madonas rajons

 

Aronas pagasts

123

Barkavas pagasts

132

Bērzaunes pagasts

123

Cesvaines p.l.t.

127

Dzelzavas pagasts

144

Ērgļu pagasts

112

Indrānu pagasts

110

Jumurdas pagasts

104

Kalsnavas pagasts

113

Lazdonas pagasts

143

Liezēres pagasts

112

Ļaudonas pagasts

138

Mārcienas pagasts

141

Mētrienas pagasts

130

Murmastienes pagasts

130

Ošupes pagasts

120

Praulienas pagasts

137

Sarkaņu pagasts

144

Sausnējas pagasts

115

Varakļānu pagasts

136

Vestienas pagasts

119

Ogres rajons

 

Birzgales pagasts

134

Jumpravas pagasts

192

Krapes pagasts

150

Ķeguma p.l.t.

150

Ķeipenes pagasts

134

Lauberes pagasts

134

Lēdmanes pagasts

159

Lielvārdes p.l.t.

206

Madlienas pagasts

144

Mazozolu pagasts

118

Meņģeles pagasts

127

Ogresgala pagasts

218

Rembates pagasts

197

Suntažu pagasts

158

Taurupes pagasts

120

Tīnūžu pagasts

193

Preiļu rajons

 

Aglonas pagasts

84

Aizkalnes pagasts

121

Galēnu pagasts

124

Jersikas pagasts

142

Pelēču pagasts

100

Preiļu pagasts

145

Riebiņu pagasts

149

Rožkalnu pagasts

107

Rožupes pagasts

124

Rudzātu pagasts

114

Rušonu pagasts

98

Saunas pagasts

131

Silajāņu pagasts

117

Sīļukalna pagasts

114

Stabulnieku pagasts

128

Sutru pagasts

126

Turku pagasts

131

Upmalas pagasts

113

Vārkavas pagasts

134

Rēzeknes rajons

 

Audriņu pagasts

130

Bērzgales pagasts

115

Čornajas pagasts

110

Dekšāres pagasts

120

Dricānu pagasts

106

Feimaņu pagasts

96

Gaigalavas pagasts

109

Griškānu pagasts

155

Ilzeskalna pagasts

96

Kantinieku pagasts

134

Kaunatas pagasts

85

Lendžu pagasts

115

Lūznavas pagasts

108

Maltas pagasts

110

Mākoņkalna pagasts

82

Nagļu pagasts

92

Ozolaines pagasts

130

Ozolmuižas pagasts

155

Pušas pagasts

82

Rikavas pagasts

118

Sakstagala pagasts

125

Silmalas pagasts

129

Sokolu pagasts

125

Stoļerovas pagasts

122

Stružānu pagasts

95

Vērēmu pagasts

150

Viļānu pagasts

150

Rīgas rajons

 

Ādažu pagasts

246

Allažu pagasts

183

Babītes pagasts

244

Baldones p.l.t.

184

Carnikavas pagasts

219

Daugmales pagasts

192

Garkalnes pagasts

180

Inčukalna pagasts

183

Krimuldas pagasts

188

Ķekavas pagasts

225

Mālpils pagasts

170

Mārupes pagasts

270

Olaines pagasts

240

Ropažu pagasts

184

Salas pagasts

211

Salaspils p.l.t.

260

Saulkrastu p.l.t.

185

Sējas pagasts

188

Siguldas pagasts

231

Stopiņu pagasts

268

Saldus rajons

 

Blīdenes pagasts

142

Brocēnu p.l.t.

177

Ezeres pagasts

150

Gaiķu pagasts

142

Jaunauces pagasts

146

Jaunlutriņu pagasts

155

Kursīšu pagasts

152

Lutriņu pagasts

172

Nīgrandes pagasts

137

Novadnieku pagasts

170

Pampāļu pagasts

136

Remtes pagasts

140

Rubas pagasts

145

Saldus pagasts

210

Šķēdes pagasts

149

Vadakstes pagasts

152

Zaņas pagasts

147

Zirņu pagasts

168

Zvārdes pagasts

90

Talsu rajons

 

Abavas pagasts

145

Balgales pagasts

160

Dundagas pagasts

100

Ģibuļu pagasts

131

Īves pagasts

120

Kolkas pagasts

90

Ķūļciema pagasts

124

Laidzes pagasts

170

Laucienes pagasts

130

Lībagu pagasts

181

Lubes pagasts

137

Mērsraga pagasts

108

Rojas pagasts

120

Strazdes pagasts

158

Valdemārpils p.l.t.

139

Valdgales pagasts

136

Vandzenes pagasts

149

Virbu pagasts

144

Tukuma rajons

 

Degoles pagasts

180

Džūkstes pagasts

176

Engures pagasts

118

Irlavas pagasts

162

Jaunpils pagasts

172

Jaunsātu pagasts

165

Kandavas p.l.t.

 

(bijušais Cēres pagasts)

147

Kandavas p.l.t.

 

(bijušais Kandavas pagasts)

136

Lapmežciema pagasts

125

Lestenes pagasts

168

Matkules pagasts

131

Pūres pagasts

164

Sēmes pagasts

148

Slampes pagasts

196

Smārdes pagasts

172

Tumes pagasts

210

Vānes pagasts

132

Viesatu pagasts

144

Zantes pagasts

146

Zemītes pagasts

158

Zentenes pagasts

130

Valkas rajons

 

Bilskas pagasts

110

Blomes pagasts

127

Brantu pagasts

125

Ērģemes pagasts

114

Ēveles pagasts

122

Grundzāles pagasts

102

Jērcēnu pagasts

136

Kārķu pagasts

107

Launkalnes pagasts

110

Palsmanes pagasts

102

Plāņu pagasts

134

Sedas p.l.t.

90

Smiltenes pagasts

163

Trikātas pagasts

160

Valkas pagasts

140

Variņu pagasts

108

Vijciema pagasts

136

Zvārtavas pagasts

95

Valmieras rajons

 

Bērzaines pagasts

152

Brenguļu pagasts

172

Burtnieku pagasts

152

Dikļu pagasts

134

Ipiķu pagasts

105

Jeru pagasts

122

Kauguru pagasts

182

Kocēnu pagasts

171

Ķoņu pagasts

127

Lodes pagasts

116

Matīšu pagasts

149

Mazsalacas p.l.t.

128

Naukšēnu pagasts

108

Ramatas pagasts

94

Rencēnu pagasts

142

Sēļu pagasts

119

Skaņkalnes pagasts

124

Vaidavas pagasts

168

Valmieras pagasts

174

Vecates pagasts

125

Vilpulkas pagasts

118

Zilākalna pagasts

140

Ventspils rajons

 

Ances pagasts

97

Jūrkalnes pagasts

96

Piltenes p.l.t.

150

Popes pagasts

114

Puzes pagasts

102

Tārgales pagasts

166

Ugāles pagasts

130

Usmas pagasts

103

Užavas pagasts

123

Vārves pagasts

194

Ziru pagasts

142

Zlēku pagasts

124

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 

3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 25.februāra noteikumiem nr.82

Individuālo augļu dārzu (dārzkopības sabiedrību) zemes vidējās kadastrālās paraugvērtības pagastos un pilsētu lauku teritorijās

Pagasts, pilsētas lauku teritorija

Lati par vienu kvadrātmetru

1

2

Aizkraukles rajons

 

Sērenes pagasts

0,151

Alūksnes rajons

 

Alsviķu pagasts

0,100

Jaunalūksnes pagasts

0,083

Balvu rajons

 

Balvu pagasts

0,121

Kubuļu pagasts

0,129

Bauskas rajons

 

Ceraukstes pagasts

0,165

Iecavas pagasts

0,097

Vecsaules pagasts

0,134

Cēsu rajons

 

Drabešu pagasts

0,140

Priekuļu pagasts

0,108

Raiskuma pagasts

0,137

Daugavpils rajons

 

Demenes pagasts

0,080

Kalkūnes pagasts

0,116

Laucesas pagasts

0,196

Līksnas pagasts

0,133

Medumu pagasts

0,089

Maļinovas pagasts

0,089

Naujenes pagasts

0,198

Sventes pagasts

0,098

Šēderes pagasts

0,070

Tabores pagasts

0,184

Dobeles rajons

 

Auru pagasts

0,111

Dobeles pagasts

0,120

Krimūnu pagasts

0,134

Penkules pagasts

0,078

Gulbenes rajons

 

Beļavas pagasts

0,097

Stradu pagasts

0,097

Jelgavas rajons

 

Cenu pagasts

0,158

Glūdas pagasts

0,160

Jaunsvirlaukas pagasts

0,171

Līvbērzes pagasts

0,217

Ozolnieku pagasts

0,222

Sidrabenes pagasts

0,093

Svētes pagasts

0,203

Jēkabpils rajons

 

Ābeļu pagasts

0,116

Kalna pagasts

0,090

Krustpils pagasts

0,117

Kūku pagasts

0,102

Salas pagasts

0,105

Variešu pagasts

0,083

Krāslavas rajons

 

Krāslavas pagasts

0,098

Ūdrīšu pagasts

0,080

Kuldīgas rajons

 

Pelču pagasts

0,129

Rumbas pagasts

0,073

Liepājas rajons

 

Aizputes pagasts

0,097

Dunikas pagasts

0,077

Grobiņas pagasts

0,111

Lažas pagasts

0,107

Medzes pagasts

0,109

Rucavas pagasts

0,076

Sakas pagasts

0,095

Limbažu rajons

 

Limbažu pagasts

0,121

Skultes pagasts

0,215

Umurgas pagasts

0,098

Ludzas rajons

 

Cirmas pagasts

0,104

Madonas rajons

 

Aronas pagasts

0,101

Bērzaunes pagasts

0,070

Praulienas pagasts

0,097

Sarkaņu pagasts

0,102

Ogres rajons

 

Jumpravas pagasts

0,098

Ķeipenes pagasts

0,062

Lēdmanes pagasts

0,101

Lielvārdes p.l.t.

0,239

Ogresgala pagasts

0,106

Rembates pagasts

0,083

Suntažu pagasts

0,068

Tīnūžu pagasts

0,108

Preiļu rajons

 

Jersikas pagasts

0,106

Rušonu pagasts

0,095

Turku pagasts

0,119

Vārkavas pagasts

0,125

Rēzeknes rajons

 

Audriņu pagasts

0,133

Griškānu pagasts

0,159

Ilzeskalna pagasts

0,104

Lendžu pagasts

0,098

Ozolaines pagasts

0,161

Ozolmuižas pagasts

0,196

Vērēmu pagasts

0,171

Viļānu pagasts

0,102

Rīgas rajons

 

Allažu pagasts

0,089

Ādažu pagasts

0,188

Babītes pagasts

0,197

Baldones p.l.t.

0,108

Carnikavas pagasts

0,281

Garkalnes pagasts

0,209

Inčukalna pagasts

0,132

Ķekavas pagasts

0,132

Mārupes pagasts

0,183

Olaines pagasts

0,105

Ropažu pagasts

0,174

Salaspils p.l.t.

0,162

Saulkrastu p.l.t.

0,201

Sējas pagasts

0,110

Siguldas pagasts

0,120

Stopiņu pagasts

0,218

Saldus rajons

 

Brocēnu p.l.t.

0,133

Saldus pagasts

0,111

Zirņu pagasts

0,132

Talsu rajons

 

Dundagas pagasts

0,105

Laidzes pagasts

0,097

Laucienes pagasts

0,079

Rojas pagasts

0,077

Tukuma rajons

 

Engures pagasts

0,120

Sēmes pagasts

0,095

Smārdes pagasts

0,117

Tumes pagasts

0,101

Valkas rajons

 

Launkalnes pagasts

0,097

Palsmanes pagasts

0,053

Plāņu pagasts

0,113

Smiltenes pagasts

0,108

Valkas pagasts

0,126

Valmieras rajons

 

Brenguļu pagasts

0,088

Burtnieku pagasts

0,099

Kauguru pagasts

0,111

Kocēnu pagasts

0,090

Rencēnu pagasts

0,062

Valmieras pagasts

0,095

Zilākalna pagasts

0,067

Ventspils rajons

 

Tārgales pagasts

0,171

Vārves pagasts

0,177

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 

4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 25.februāra noteikumiem nr.82

Lauku apbūves zemes vidējās kadastrālās paraugvērtības (pa zemes lietošanas mērķu grupām)

Pagasts, pilsētas lauku teritorija

Lauku apbūves zemes lietošanas mērķu grupas

Individuālo dzīvojamo māju celtniecība un uzturēšana

(Ls/m2)

Daudzdzīvokļu māju celtniecība un uzturēšana

(Ls/m2)

Rūpniecisko un lauksaimniecisko ražošanas objektu celtniecība un uzturēšana

(Ls/m2)

Visu veidu uzņēmējdarbība

(Ls/m2)

Sabiedrisko ēku celtniecība un uzturēšana

(Ls/m2)

1

2

3

4

5

6

Aizkraukles rajons

         

Aiviekstes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Aizkraukles pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Bebru pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Daudzeses pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Iršu pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Klintaines pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Kokneses pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Kurmenes pagasts

0,087

0,131

0,174

0,384

0,113

Mazzalves pagasts

0,091

0,137

0,182

0,364

0,118

Neretas pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Pilskalnes pagasts

0,075

0,113

0,150

0,300

0,098

Seces pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Sērenes pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Skrīveru pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Staburaga pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Sunākstes pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Valles pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Vietalvas pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Zalves pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Alūksnes rajons

         

Alsviķu pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Annas pagasts

0,089

0,134

0,178

0,356

0,116

Apes p.l.t.

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Gaujienas pagasts

0,090

0,135

0,180

0,360

0,117

Ilzenes pagasts

0,090

0,135

0,180

0,360

0,117

Jaunalūksnes pagasts

0,087

0,131

0,174

0,348

0,113

Jaunannas pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Jaunlaicenes pagasts

0,073

0,110

0,146

0,292

0,095

Kalncempju pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Liepnas pagasts

0,073

0,110

0,146

0,292

0,095

Malienas pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Mālupes pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Mārkalnes pagasts

0,075

0,113

0,150

0,300

0,098

Pededzes pagasts

0,055

0,083

0,110

0,220

0,072

Trapenes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Veclaicenes pagasts

0,061

0,092

0,122

0,244

0,079

Virešu pagasts

0,096

0,143

0,192

0,384

0,125

Zeltiņu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Ziemera pagasts

0,087

0,131

0,174

0,348

0,113

Balvu rajons

         

Baltinavas pagasts

0,091

0,137

0,182

0,364

0,118

Balvu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Bērzkalnes pagasts

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Bērzpils pagasts

0,111

0,167

0,222

0,444

0,144

Briežuciema pagasts

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Krišjāņu pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Kubuļu pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Kupravas pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Lazdukalna pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Lazdulejas pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Medņevas pagasts

0,081

0,122

0,162

0,324

0,105

Rugāju pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Susāju pagasts

0,075

0,113

0,150

0,300

0,098

Šķilbēnu pagasts

0,083

0,125

0,166

0,332

0,108

Tilžas pagasts

0,096

0,144

0,192

0,384

0,125

Vectilžas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Vecumu pagasts

0,077

0,116

0,154

0,308

0,100

Vīksnas pagasts

0,089

0,134

0,178

0,356

0,116

Žīguru pagasts

0,075

0,113

0,150

0,300

0,098

Bauskas rajons

         

Bārbeles pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Brunavas pagasts

0,090

0,135

0,180

0,360

0,117

Ceraukstes pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Codes pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Dāviņu pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Gailīšu pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Iecavas pagasts

0,148

0,222

0,296

0,592

0,192

Īslīces pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Mežotnes pagasts

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Rundāles pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Skaistkalnes pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Stelpes pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Svitenes pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Vecsaules pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Vecumnieku pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Viesturu pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Cēsu rajons

         

Amatas pagasts

0,148

0,222

0,296

0,592

0,192

Drabešu pagasts

0,153

0,230

0,306

0,612

0,199

Drustu pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Dzērbenes pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Inešu pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Jaunpiebalgas pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Kaives pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Liepas pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Līgatnes pagasts

0,147

0,220

0,294

0,588

0,191

Mārsnēnu pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Mores pagasts

0,153

0,229

0,306

0,612

0,199

Nītaures pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Priekuļu pagasts

0,144

0,216

0,288

0,756

0,187

Raiskuma pagasts

0,140

0,211

0,280

0,560

0,182

Raunas pagasts

0,119

0,178

0,238

0,476

0,155

Skujenes pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Stalbes pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Straupes pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Taurenes pagasts

0,111

0,167

0,222

0,444

0,144

Vaives pagasts

0,143

0,215

0,286

0,572

0,186

Vecpiebalgas pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Veselavas pagasts

0,145

0,218

0,290

0,580

0,189

Zaubes pagasts

0,111

0,167

0,222

0,444

0,144

Zosēnu pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Daugavpils rajons

         

Ambeļu pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Bebrenes pagasts

0,096

0,144

0,192

0,384

0,125

Biķernieku pagasts

0,139

0,209

0,278

0,556

0,181

Demenes pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Dubnas pagasts

0,140

0,211

0,280

0,560

0,182

Dvietes pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Eglaines pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Kalkūnes pagasts

0,156

0,234

0,312

0,624

0,203

Kalupes pagasts

0,123

0,185

0,246

0,492

0,160

Laucesas pagasts

0,159

0,239

0,318

0,636

0,207

Līdumnieku pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Līksnas pagasts

0,160

0,241

0,320

0,640

0,208

Maļinovas pagasts

0,160

0,240

0,320

0,640

0,208

Medumu pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Naujenes pagasts

0,165

0,248

0,330

0,660

0,215

Nīcgales pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Pilskalnes pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Salienas pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Skrudalienas pagasts

0,128

0,192

0,256

0,512

0,166

Subates p.l.t.

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Sventes pagasts

0,134

0,201

0,268

0,536

0,174

Šēderes pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Tabores pagasts

0,152

0,228

0,304

0,608

0,198

Vaboles pagasts

0,153

0,230

0,306

0,612

0,199

Vecsalienas pagasts

0,133

0,199

0,266

0,532

0,173

Višķu pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Dobeles rajons

         

Annenieku pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Auces p.l.t.

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Augstkalnes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Auru pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Bēnes pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Bērzes pagasts

0,140

0,211

0,280

0,560

0,182

Bikstu pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Bukaišu pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Dobeles pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Īles pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Jaunbērzes pagasts

0,172

0,258

0,344

0,688

0,224

Krimūnu pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Lielauces pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Naudītes pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Penkules pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Tērvetes pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Ukru pagasts

0,089

0,134

0,178

0,356

0,116

Vītiņu pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Zebrenes pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Gulbenes rajons

         

Beļavas pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Daukstu pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Druvienas pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Galgauskas pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Jaungulbenes pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Lejasciema pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Litenes pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Lizuma pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Līgo pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Rankas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Stāmerienas pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Stradu pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Tirzas pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Jelgavas rajons

         

Cenu pagasts

0,193

0,290

0,386

0,772

0,251

Elejas pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Glūdas pagasts

0,165

0,248

0,330

0,660

0,215

Jaunsvirlaukas pagasts

0,190

0,285

0,380

0,760

0,247

Kalnciema p.l.t.

0,155

0,233

0,310

0,620

0,202

Lielplatones pagasts

0,125

0,188

0,250

0,500

0,163

Līvbērzes pagasts

0,212

0,318

0,424

0,848

0,276

Ozolnieku pagasts

0,230

0,345

0,460

0,920

0,299

Platones pagasts

0,179

0,269

0,358

0,716

0,233

Sesavas pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Sidrabenes pagasts

0,179

0,269

0,358

0,716

0,233

Svētes pagasts

0,190

0,285

0,380

0,760

0,247

Valgundes pagasts

0,173

0,260

0,346

0,692

0,225

Vilces pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Vircavas pagasts

0,160

0,241

0,320

0,640

0,208

Zaļenieku pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Jēkabpils rajons

         

Aknīstes p.l.t.

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Asares pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Atašienes pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Ābeļu pagasts

0,123

0,185

0,246

0,492

0,160

Dignājas pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Dunavas pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Elkšņu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Gārsenes pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Kalna pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Krustpils pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Kūku pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Leimaņu pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Mežāres pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Rites pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Rubenes pagasts

0,096

0,144

0,192

0,384

0,125

Salas pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Saukas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Sēlpils pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Variešu pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Viesītes p.l.t.

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Vīpes pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Zasas pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Krāslavas rajons

         

Andrupenes pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Andzeļu pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Asūnes pagasts

0,089

0,134

0,178

0,356

0,116

Aulejas pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Bērziņu pagasts

0,081

0,122

0,162

0,324

0,105

Dagdas pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Ezernieku pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Grāveru pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Indras pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Izvaltas pagasts

0,111

0,167

0,222

0,444

0,144

Kalniešu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Kaplavas pagasts

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Kastuļinas pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Kombuļu pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Konstantinovas pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Krāslavas pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Ķepovas pagasts

0,083

0,125

0,166

0,332

0,108

Piedrujas pagasts

0,083

0,125

0,166

0,332

0,108

Robežnieku pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Skaistas pagasts

0,090

0,135

0,180

0,360

0,117

Svariņu pagasts

0,090

0,135

0,180

0,360

0,117

Šķaunes pagasts

0,087

0,131

0,174

0,348

0,113

Šķeltovas pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Ūdrīšu pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Kuldīgas rajons

         

Alsungas pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Ēdoles pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Gudenieku pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Īvandes pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Kabiles pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Kurmāles pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Laidu pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Nīkrāces pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Padures pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Pelču pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Raņķu pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Rendas pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Rudbāržu pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Rumbas pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Skrundas p.l.t.

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Snēpeles pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Turlavas pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Vārmes pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Liepājas rajons

         

Aizputes pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Bārtas pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Bunkas pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Cīravas pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Dunalkas pagasts

0,111

0,167

0,222

0,444

0,144

Dunikas pagasts

0,137

0,206

0,274

0,548

0,178

Durbes p.l.t.

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Embūtes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Gaviezes pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Gramzdas pagasts

0,096

0,144

0,192

0,384

0,125

Grobiņas pagasts

0,139

0,209

0,278

0,556

0,181

Kalētu pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Kalvenes pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Kazdangas pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Lažas pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Medzes pagasts

0,123

0,185

0,246

0,492

0,160

Nīcas pagasts

0,166

0,249

0,332

0,664

0,216

Otaņķu pagasts

0,163

0,245

0,326

0,652

0,212

Priekules pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Rucavas pagasts

0,145

0,218

0,290

0,580

0,189

Sakas pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Tadaiķu pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Vaiņodes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Vecpils pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Vērgales pagasts

0,147

0,220

0,294

0,588

0,191

Virgas pagasts

0,111

0,167

0,222

0,444

0,144

Limbažu rajons

         

Ainažu p.l.t.

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Alojas p.l.t.

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Braslavas pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Brīvzemnieku pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Katvaru pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Lēdurgas pagasts

0,139

0,209

0,278

0,556

0,181

Liepupes pagasts

0,163

0,245

0,326

0,652

0,212

Limbažu pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Pāles pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Salacas pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Salacgrīvas p.l.t.

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Skultes pagasts

0,186

0,279

0,372

0,744

0,242

Staiceles p.l.t.

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Umurgas pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Vidrižu pagasts

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Viļķenes pagasts

0,128

0,192

0,256

0,512

0,166

Ludzas rajons

         

Blontu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Briģu pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Ciblas pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Cirmas pagasts

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Goliševas pagasts

0,083

0,125

0,166

0,332

0,108

Isnaudas pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Istras pagasts

0,089

0,134

0,178

0,356

0,116

Lauderu pagasts

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Līdumnieku pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Malnavas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Mežvidu pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Mērdzenes pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Miglinieku pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Nautrēnu pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Nirzas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Ņukšas pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Pasienes pagasts

0,087

0,131

0,174

0,348

0,113

Pildas pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Pureņu pagasts

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Pušmucovas pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Rundēnu pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Salnavas pagasts

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Zaļesjes pagasts

0,091

0,137

0,182

0,364

0,118

Zvirgzdenes pagasts

0,096

0,144

0,192

0,384

0,125

Madonas rajons

         

Aronas pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Barkavas pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Bērzaunes pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Cesvaines p.l.t.

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Dzelzavas pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Ērgļu pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Indrānu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Jumurdas pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Kalsnavas pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Lazdonas pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Liezēres pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Ļaudonas pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Mārcienas pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Mētrienas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Murmastienes pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Ošupes pagasts

0,085

0,128

0,170

0,340

0,111

Praulienas pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Sarkaņu pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Sausnējas pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Varakļānu pagasts

0,093

0,140

0,186

0,372

0,121

Vestienas pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Ogres rajons

         

Birzgales pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Jumpravas pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Krapes pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Ķeguma p.l.t.

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Ķeipenes pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Lauberes pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Lēdmanes pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Lielvārdes p.l.t.

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Madlienas pagasts

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Mazozolu pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Meņģeles pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Ogresgala pagasts

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Rembates pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Suntažu pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Taurupes pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Tīnūžu pagasts

0,162

0,243

0,324

0,648

0,211

Preiļu rajons

         

Aglonas pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Aizkalnes pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Galēnu pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Jersikas pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Pelēču pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Preiļu pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Riebiņu pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Rožkalnu pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Rožupes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Rudzātu pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Rušonu pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Saunas pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Silajāņu pagasts

0,103

0,155

0,206

0,412

0,134

Sīļukalna pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Stabulnieku pagasts

0,096

0,144

0,192

0,384

0,125

Sutru pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Turku pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Upmalas pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Vārkavas pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Rēzeknes rajons

         

Audriņu pagasts

0,148

0,222

0,296

0,592

0,192

Bērzgales pagasts

0,128

0,192

0,256

0,512

0,166

Čornajas pagasts

0,153

0,229

0,306

0,612

0,199

Dekšāres pagasts

0,090

0,135

0,180

0,360

0,117

Dricānu pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Feimaņu pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Gaigalavas pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Griškānu pagasts

0,146

0,219

0,292

0,584

0,190

Ilzeskalna pagasts

0,136

0,204

0,272

0,544

0,177

Kantinieku pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Kaunatas pagasts

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Lendžu pagasts

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Lūznavas pagasts

0,134

0,201

0,268

0,536

0,174

Maltas pagasts

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Mākoņkalna pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Nagļu pagasts

0,095

0,143

0,190

0,380

0,124

Ozolaines pagasts

0,153

0,229

0,306

0,612

0,199

Ozolmuižas pagasts

0,151

0,227

0,302

0,604

0,196

Pušas pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Rikavas pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Sakstagala pagasts

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Silmalas pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Sokolu pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Stoļerovas pagasts

0,136

0,204

0,272

0,544

0,177

Stružānu pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Vērēmu pagasts

0,146

0,219

0,292

0,584

0,190

Viļānu pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Rīgas rajons

         

Allažu pagasts

0,152

0,228

0,304

0,608

0,198

Ādažu pagasts

0,912

1,368

1,824

3,648

1,186

Babītes pagasts

0,912

1,368

1,824

3,648

1,186

Baldones p.l.t.

0,270

0,405

0,540

1,080

0,351

Carnikavas pagasts

1,177

1,766

2,354

4,708

1,530

Daugmales pagasts

0,372

0,558

0,744

1,488

0,484

Garkalnes pagasts

1,231

1,846

2,461

4,922

1,600

Inčukalna pagasts

0,155

0,233

0,310

0,620

0,202

Krimuldas pagasts

0,151

0,227

0,302

0,604

0,196

Ķekavas pagasts

0,912

1,368

1,824

3,648

1,186

Mālpils pagasts

0,148

0,222

0,296

0,592

0,192

Mārupes pagasts

1,140

1,710

2,280

4,560

1,482

Olaines pagasts

0,472

0,708

0,944

1,888

0,614

Ropažu pagasts

0,270

0,405

0,540

1,080

0,351

Salas pagasts

0,472

0,708

0,944

1,888

0,614

Salaspils p.l.t.

0,590

0,885

1,180

2,360

0,767

Saulkrastu p.l.t.

0,472

0,708

0,944

1,888

0,614

Sējas pagasts

0,155

0,233

0,310

0,620

0,202

Siguldas pagasts

0,172

0,258

0,344

0,688

0,224

Stopiņu pagasts

0,708

1,062

1,416

2,832

0,920

Saldus rajons

         

Blīdenes pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Brocēnu p.l.t.

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Ezeres pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Gaiķu pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Jaunauces pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Jaunlutriņu pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Kursīšu pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Lutriņu pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Nīgrandes pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Novadnieku pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Pampāļu pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Remtes pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Rubas pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Saldus pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Šķēdes pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Vadakstes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Zaņas pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Zirņu pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Zvārdes pagasts

0,110

0,165

0,220

0,440

0,143

Talsu rajons

         

Abavas pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Balgales pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Dundagas pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Ģibuļu pagasts

0,134

0,201

0,268

0,536

0,174

Īves pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Kolkas pagasts

0,094

0,141

0,188

0,376

0,122

Ķūļciema pagasts

0,156

0,234

0,312

0,624

0,203

Laidzes pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Laucienes pagasts

0,136

0,204

0,272

0,544

0,177

Lībagu pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Lubes pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Mērsraga pagasts

0,189

0,284

0,378

0,756

0,246

Rojas pagasts

0,137

0,206

0,274

0,548

0,178

Strazdes pagasts

0,119

0,179

0,238

0,476

0,155

Valdemārpils p.l.t.

0,125

0,188

0,250

0,500

0,163

Valdgales pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Vandzenes pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Virbu pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Tukuma rajons

         

Degoles pagasts

0,148

0,222

0,296

0,592

0,192

Džūkstes pagasts

0,134

0,201

0,268

0,536

0,174

Engures pagasts

0,356

0,534

0,712

1,424

0,463

Irlavas pagasts

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Jaunpils pagasts

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Jaunsātu pagasts

0,139

0,209

0,278

0,556

0,181

Kandavas p.l.t.

         

(bijušais Cēres pagasts)

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Kandavas p.l.t.

         

(bijušais Kandavas pagasts)

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Lapmežciema pagasts

0,480

0,720

0,960

1,920

0,624

Lestenes pagasts

0,134

0,201

0,268

0,536

0,174

Matkules pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Pūres pagasts

0,126

0,189

0,252

0,504

0,164

Sēmes pagasts

0,122

0,183

0,224

0,488

0,159

Slampes pagasts

0,153

0,230

0,306

0,612

0,199

Smārdes pagasts

0,180

0,270

0,360

0,720

0,234

Tumes pagasts

0,153

0,229

0,306

0,612

0,199

Vānes pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Viesatu pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Zantes pagasts

0,115

0,173

0,230

0,460

0,150

Zemītes pagasts

0,125

0,187

0,250

0,500

0,163

Zentenes pagasts

0,129

0,194

0,258

0,516

0,168

Valkas rajons

         

Bilskas pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Blomes pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Brantu pagasts

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Ērģemes pagasts

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Ēveles pagasts

0,106

0,159

0,212

0,424

0,138

Grundzāles pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Jērcēnu pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Kārķu pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Launkalnes pagasts

0,124

0,186

0,248

0,496

0,161

Palsmanes pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Plāņu pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Sedas p.l.t.

0,099

0,149

0,198

0,396

0,129

Smiltenes pagasts

0,113

0,170

0,226

0,452

0,147

Trikātas pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Valkas pagasts

0,096

0,143

0,192

0,384

0,125

Variņu pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Vijciema pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Zvārtavas pagasts

0,092

0,138

0,184

0,368

0,120

Valmieras rajons

         

Bērzaines pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Brenguļu pagasts

0,134

0,201

0,268

0,536

0,174

Burtnieku pagasts

0,126

0,189

0,252

0,504

0,164

Dikļu pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Ipiķu pagasts

0,108

0,162

0,216

0,432

0,140

Jeru pagasts

0,127

0,191

0,254

0,508

0,165

Kauguru pagasts

0,139

0,209

0,278

0,556

0,181

Kocēnu pagasts

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Ķoņu pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Lodes pagasts

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Matīšu pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Mazsalacas p.l.t.

0,104

0,156

0,208

0,416

0,135

Naukšēnu pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Ramatas pagasts

0,097

0,146

0,194

0,388

0,126

Rencēnu pagasts

0,131

0,197

0,262

0,524

0,170

Sēļu pagasts

0,112

0,167

0,224

0,448

0,146

Skaņkalnes pagasts

0,101

0,152

0,202

0,404

0,131

Vaidavas pagasts

0,139

0,209

0,278

0,556

0,181

Valmieras pagasts

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Vecates pagasts

0,120

0,180

0,240

0,480

0,156

Vilpulkas pagasts

0,117

0,175

0,234

0,468

0,152

Zilākalna pagasts

0,137

0,206

0,274

0,548

0,178

Ventspils rajons

         

Ances pagasts

0,122

0,183

0,244

0,488

0,159

Jūrkalnes pagasts

0,142

0,213

0,284

0,568

0,185

Piltenes p.l.t.

0,119

0,178

0,238

0,476

0,155

Popes pagasts

0,152

0,228

0,304

0,608

0,198

Puzes pagasts

0,133

0,200

0,266

0,532

0,173

Tārgales pagasts

0,170

0,255

0,340

0,680

0,221

Ugāles pagasts

0,145

0,218

0,290

0,580

0,189

Usmas pagasts

0,143

0,215

0,286

0,572

0,186

Užavas pagasts

0,170

0,256

0,340

0,680

0,221

Vārves pagasts

0,152

0,228

0,304

0,608

0,198

Ziru pagasts

0,145

0,218

0,290

0,580

0,189

Zlēku pagasts

0,128

0,192

0,256

0,512

0,166

Ekonomikas ministrs G.Krasts

06.03.1997