Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Šis likums piemērojams:

1) valsts īpašuma objektiem, izņemot tos valsts īpašuma objektus, kuri privatizējami saskaņā ar likumu "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" un uz kuriem attiecas tikai šā likuma 6.panta ceturtajā daļā paredzētā atbrīvošana no visiem valsts un pašvaldību noteiktajiem nodokļiem un nodevām;

2) pašvaldību īpašuma objektiem.";

izslēgt otro daļu;

papildināt ceturto daļu pēc vārda "regulē" ar vārdiem "šā likuma 57. un 58. pants un".

2. 2. pantā:

papildināt otro daļu ar 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"4) valsts vai pašvaldības uzņēmumu vai statūtsabiedrību kreditoru parādu aizstāšana ar akcijām vai kapitāla daļām. Šī privatizācijas metode turpmāk likumā tiks saukta par parādu kapitalizācijas metodi;

5) statūtsabiedrības ar privātu kapitālu pievienošana valsts vai pašvaldības statūtsabiedrībai, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrības apvienošana ar statūtsabiedrību ar privātu kapitālu, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrības pievienošana statūtsabiedrībai ar privātu kapitālu. Šī privatizācijas metode turpmāk likumā tiks saukta par reorganizācijas metodi;

6) statūtsabiedrības kapitāla daļu pārdošana šīs sabiedrības izpildinstitūcijas locekļiem, ja izpildinstitūcijas darbības rezultātā statūtsabiedrībai privatizācijas noteikumu (privatizācijas projekta) apstiprināšanas brīdī nav valsts vai pašvaldības noteikto nodokļu un nodevu parādu, statūtsabiedrības darbiniekiem izmaksājamās darba algas parādu, kā arī ja statūtsabiedrības manta nav apgrūtināta ar parādiem un citām saistībām vairāk par 10 procentiem no sabiedrības pašas kapitāla un statūtsabiedrība nodarbojas ar tiem uzņēmējdarbības veidiem, kuri ir minēti tās statūtos. Kapitāla daļu pārdošanas apjoms nedrīkst pārsniegt 25 procentus no statūtsabiedrības pamatkapitāla. Šī privatizācijas metode turpmāk likumā tiks saukta par vadības privatizācijas metodi. Šo metodi var piemērot arī, pārveidojot uzņēmumu par statūtsabiedrību un vienlaikus pārdodot šīs sabiedrības kapitāla daļas.";

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"5. Ar parādu kapitalizācijas metodi veicamās privatizācijas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi.

6. Ar reorganizācijas metodi veicamā privatizācija notiek likumā "Par uzņēmējdarbību" paredzētajā kārtībā.

7. Valsts vai pašvaldības īpašuma objektu var privatizēt:

1) kopumā;

2) sadalot to daļās un privatizējot katru daļu atsevišķi;

3) nodalot no tā atsevišķas daļas un privatizējot katru daļu atsevišķi;

4) apvienojot vairākus privatizējamos objektus vai to daļas vienā objektā.

8. Vienu un to pašu valsts vai pašvaldības īpašuma objektu var privatizēt, izmantojot vienu vai vairākas šajā pantā norādītās privatizācijas metodes."

3. 3. pantā:

izslēgt trešās daļas 8.punktā vārdus "un pārdodot atsevišķi šā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības kustamo un nekustamo mantu";

izslēgt devītās daļas pirmajā teikumā vārdus "un atsevišķi pārdod šā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības kustamo un nekustamo mantu".

4. 4.pantā:

aizstāt vārdus "un/vai" ar vārdu "vai";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"2. Likvidējot valsts vai pašvaldības uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību un pārdodot šā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības kustamo un nekustamo mantu, mantas pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, kā arī statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus.

3. Ja privatizācijā tiek izmantota reorganizācijas metode, privatizācijas subjekts var būt arī tāda statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus.

4. Ja privatizējamais objekts ir nekustamais īpašums vai atsevišķa manta, šā nekustamā īpašuma vai mantas pircējs privatizācijas procesā var būt arī valsts un pašvaldība, valsts un pašvaldības uzņēmums, valsts un pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas."

5. 6. pantā:

aizstāt otrās daļas trešajā teikumā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "objekta";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja, privatizējot valsts vai pašvaldības uzņēmumu vai statūtsabiedrību, tiek izmantota vadības privatizācijas metode, uzņēmuma vadībai vai sabiedrības izpildinstitūcijas locekļiem ir tiesības izvēlēties vienu no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem maksāšanas līdzekļiem vai abus šos līdzekļus par tiem noteikto kapitāla daļu skaitu.";

papildināt trešo daļu ar šāda satura tekstu:

"bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Darījumus, kurus veic Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība" ar vārdiem "vai - to vārdā - pilnvarotas personas";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Privatizējot specializētos valsts lauksaimniecības uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), uz kuriem attiecas Ministru kabineta 1995. gada 22. augusta noteikumi nr.259 "Noteikumi par valsts vajadzībām paturētās kapitāla daļas kompensāciju specializētajos valsts lauksaimniecības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)", Privatizācijas aģentūra ienākumus, kas gūti no šo valsts īpašuma objektu privatizācijas, var izlietot minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā, izmaksājot aprēķināto kompensāciju par sākotnēji apvienoto mantu."

6. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Privatizācijas aģentūras ietvaros tiek izveidota šķīrējtiesa, kas darbojas saskaņā ar nolikumu. Šķīrējtiesa izskata strīdus, kas radušies no civiltiesiskajām attiecībām starp privatizētiem uzņēmumiem, privatizējamiem uzņēmumiem, kā arī jebkurus citus strīdus, ja strīdā iesaistītās puses tā ir pielīgušas."

7. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) izstrādā un apstiprina valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumus, kā arī izdara grozījumus apstiprinātajos privatizācijas noteikumos pēc objekta pirkuma līguma noslēgšanas;";

papildināt pirmās daļas 8.punktu ar šāda satura tekstu:

"un kapitalizē privatizēto un privatizējamo valsts uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus;";

izslēgt pirmās daļas 11.punktā vārdu "prasīt";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Pildot savas funkcijas, Privatizācijas aģentūra veic šādas darbības:

1) organizē valsts īpašuma objektu izsoles un objektu piedāvājumu konkursus;

2) pārveido valsts uzņēmumus statūtsabiedrībās, vienlaikus pārdodot to kapitāla daļas;

3) veic to valsts uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību likvidāciju, attiecībā uz kurām ir pieņemts lēmums par likvidāciju;

4) veic valsts uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību administratora pienākumus likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktajā kārtībā;

5) veic citas ar valsts īpašuma privatizāciju saistītās darbības;

6) nodrošina šķīrējtiesas darbībai nepieciešamos apstākļus: darba telpas, materiāltehnisko nodrošinājumu u.c.";

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tai nepieciešamo ar īpašuma privatizāciju saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, valsts pilnvarniekiem uzņēmējsabiedrībās, Valsts statistikas komitejas, Valsts nekustamā īpašuma aģentūras, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un valsts uzņēmumiem un statūtsabiedrībām;";

izslēgt ceturtās daļas 3. un 4.punktā vārdu "prasīt";

papildināt ceturtās daļas 6.punktu pēc vārdiem "kreditoru parādus" ar vārdiem "vai kapitalizēt kreditoru parādus";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"7. Attiecībā uz dokumentiem, kurus saskaņā ar šo likumu un valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem valsts īpašuma objekta privatizācijas procesa laikā iesniedz Privatizācijas aģentūrā, netiek piemērotas likuma "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās normas."

8. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "privatizācijas valsts ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ministrs, kurš pārrauga valsts īpašuma privatizāciju" (attiecīgā locījumā).

9. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Privatizācijas aģentūras darbinieku tiesību ierobežojumi un atbildība

1. Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektora, citu aģentūras amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus, pienākumus un atbildību nosaka Korupcijas novēršanas likums.

2. Ja Privatizācijas aģentūras darbinieks nav amatpersona, viņa darbības ierobežojumus un atbildību attiecībā uz valsts īpašuma objektiem, kuru privatizāciju viņš tieši organizē vai pārrauga, nosaka Korupcijas novēršanas likums."

10. 13.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja Privatizācijas aģentūra piekrīt, objekta pārņemšanas termiņu var pagarināt.";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) citas ziņas un dokumenti, ko pieprasa Privatizācijas aģentūra."

11. 15.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācijas aģentūra attiecībā uz pārņemto valsts statūtsabiedrību pilda tās pilnsapulces funkcijas, kuras noteiktas likumos par attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu;

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "par mantas apgrūtināšanu ar parādiem" ar vārdiem "slēgt cesijas līgumus";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja Ministru kabinets ir nodevis Privatizācijas aģentūras pārziņā vai valdījumā uzņēmumus vai statūtsabiedrības, attiecībā uz kurām nav pieņemts lēmums par privatizāciju, Privatizācijas aģentūrai ir tiesības, kuras noteiktas šā panta pirmajā un otrajā daļā, bet statūtsabiedrībai vai uzņēmumam jāievēro šā panta trešās daļas nosacījumi.

5. Privatizācijas aģentūra nenes civiltiesisku atbildību par tās pārziņā vai valdījumā nodoto valsts īpašuma objektu parādiem un citām saistībām."

12. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Paziņojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai un valsts statūtsabiedrības privatizācijā lietojamo reorganizācijas metodi

1. Divu nedēļu laikā no dienas, kad pieņemts Ministru kabineta lēmums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:

1) objekta nosaukumu;

2) objekta adresi (ja objekta struktūrvienības vai nekustamā manta atrodas vairākās vietās, - visu struktūrvienību adreses);

3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz privatizējamo uzņēmumu vai statūtsabiedrību;

4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.

2. Ja Privatizācijas aģentūra pieņem lēmumu par valsts statūtsabiedrības privatizāciju ar reorganizācijas metodi, aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas statūtsabiedrība ar privāto kapitālu, kuru pievieno valsts statūtsabiedrībai vai kuru apvieno ar valsts statūtsabiedrību, vai kurai pievieno valsts statūtsabiedrību, paziņojumu par reorganizācijas metodes lietošanu valsts statūtsabiedrības privatizācijā. Paziņojumā norāda:

1) tās valsts statūtsabiedrības nosaukumu, kura tiek privatizēta ar reorganizācijas metodi;

2) statūtsabiedrības ar privāto kapitālu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz statūtsabiedrību ar privāto kapitālu;

4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.

3. Ja Privatizācijas aģentūra pieņem lēmumu par valsts statūtsabiedrības privatizāciju ar reorganizācijas metodi, aģentūra var publicēt oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas statūtsabiedrība ar privāto kapitālu, kuru pievieno valsts statūtsabiedrībai vai kuru apvieno ar valsts statūtsabiedrību, vai kurai pievieno valsts statūtsabiedrību, paziņojumu par reorganizācijas metodes lietošanu valsts statūtsabiedrības privatizācijā. Paziņojumā norāda:

1) tās valsts statūtsabiedrības nosaukumu, kura tiek privatizēta ar reorganizācijas metodi;

2) statūtsabiedrības ar privāto kapitālu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz statūtsabiedrību ar privāto kapitālu, kura izveidojusies, lietojot reorganizācijas metodi valsts statūtsabiedrības privatizācijā;

4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.

4. Šā panta pirmās daļas 3.punktā, otrās daļas 3.punktā un trešās daļas 3.punktā minētais termiņš ir divi mēneši.

5. Šajā pantā minēto termiņu sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

13. 17.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Tiesības uz privatizējamā valsts īpašuma objekta pirmpirkumu un uzņēmējsabiedrības akciju vai daļu vairākuma pirmpirkumu ir:";

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) privatizējamā valsts īpašuma objekta nomniekam, ja viņš nomā visu privatizējamo objektu ilgāk par vienu gadu un šis nomas līgums ir reģistrēts likumā paredzētajā kārtībā, ja nomniekam nav nomas maksas parādu un ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas nav realizējušas savas pirmpirkuma tiesības;";

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) aptiekas privatizācijas gadījumā pirmpirkuma tiesības uz privatizējamo aptieku ir:

a) individuālajam uzņēmumam, kura dibinātājs ir farmaceits, kas privatizējamā aptiekā ir vienīgais darbinieks,

b) statūtsabiedrībām, kurās ne mazāk kā 51 procents pamatkapitāla pieder personām ar farmaceitisko izglītību, kuras strādā privatizējamā aptiekā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja tās piesakās mēneša laikā no dienas, kad publicēts vai nosūtīts paziņojums par valsts īpašuma objekta privatizācijas uzsākšanu, iegūst pirmpirkuma tiesības. Ja privatizācijai nodotais valsts īpašuma objekts tiek reorganizēts, sadalot to vairākos privatizējamos objektos, Privatizācijas aģentūra atkārtoti izsludina pieteikšanās termiņu (tas nevar būt īsāks par divām nedēļām), kurā uz pirmpirkuma tiesību izmantošanu var pieteikties šā panta pirmajā daļā minētās personas."

14. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Privatizējamā valsts īpašuma objekta novērtēšana un kreditoru saistību ievērošana

1. Privatizējamais valsts īpašuma objekts novērtējams saskaņā ar likumu "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību".

2. Privatizējamo valsts īpašuma objektu novērtē Privatizācijas aģentūra vai tās pilnvarotas juridiskās personas, kuras konkursa kārtībā noteikusi Privatizācijas aģentūra. Konkursā var piedalīties juridiskās personas, kuru darbiniekiem ir zvērināta revidenta licence vai Valsts zemes dienesta izsniegta licence.

3. Pēc šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētā termiņa izbeigšanās savas pretenzijas nepieteikušie kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību noteikto nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, nevar prasīt, lai tiktu grozīta valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumos paredzētā privatizējamā objekta nosacītā cena un jaunajam objekta īpašniekam nododamo tiesību un saistību kopums.

4. Privatizācijas aģentūrai, veicot privatizējamā objekta novērtēšanu un nosakot tā nosacīto cenu, kā arī nosakot jaunajam objekta īpašniekam nododamo tiesību un saistību kopumu, jāņem vērā privatizējamā valsts uzņēmuma vai statūtsabiedrības grāmatvedības reģistros fiksētie parādi neatkarīgi no tā, vai kreditori savas pretenzijas ir vai nav pieteikuši.

5. Pēc šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētā termiņa izbeigšanās savas pretenzijas nepieteikušie kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību noteikto nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, nevar vērst savas kreditoru prasības un citas pretenzijas pret statūtsabiedrību ar privāto kapitālu, kura izveidota, privatizējot valsts statūtsabiedrību ar reorganizācijas metodi."

15. Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus "darbības, kas minētajā likumā noteiktas valsts īpašuma privatizācijas komisijām" ar vārdiem "minētajā likumā noteiktās darbības".

16. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Valsts īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana un privatizācijas priekšlikumi

1. Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta privatizācijas uzsākšanu. Paziņojumā norāda:

1) šā likuma 16.panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētās ziņas;

2) termiņu, līdz kuram privatizācijas subjekti var iesniegt valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumus;

3) termiņu, līdz kuram šā likuma 17.pantā minētās personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu.

2. Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Privatizācijas aģentūra ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot.

3. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis.

4. Jebkurš privatizācijas subjekts var iesniegt jebkura privatizācijai nodotā valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumu (turpmāk - privatizācijas priekšlikums) termiņā, kāds norādīts Privatizācijas aģentūras publicētajā paziņojumā.

5. Privatizācijas priekšlikumā ietveramas šādas ziņas:

1) objekta nosaukums;

2) objekta adrese;

3) objekta struktūrvienības, kuras privatizācijas subjekts vēlas privatizēt;

4) vai privatizācijas subjekts vēlas privatizēt objekta aizņemto zemi;

5) piedāvājamā privatizācijas metode, paņēmiens un iespējamā privatizācijas norise;

6) maksāšanas līdzekļi, veidi un kārtība;

7) objekta darbība vai tā izmantošana pēc privatizācijas;

8) privatizācijas subjekta - fiziskās personas - vārds, uzvārds, pilsonība un pases dati, adrese, tālruņa, teleksa vai telefaksa numurs; privatizācijas subjekta - juridiskās personas - nosaukums, juridiskā adrese, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tālruņa, teleksa vai telefaksa numurs. Ja privatizācijas subjekts ir juridiskā persona, privatizācijas priekšlikumam pievienojams šīs juridiskās personas reģistrācijas apliecības noraksts;

9) ziņas, kuras savā paziņojumā lūdz uzrādīt Privatizācijas aģentūra.

6. Privatizācijas aģentūrai ir tiesības valsts īpašuma objektu privatizācijai rīkot starptautiskus piedāvājumu konkursus, to noteikumos paredzot šā likuma 24.panta trešajā daļā minēto apliecinājumu iesniegšanas ierobežojumus."

17. 23.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) akciju sabiedrības pamatkapitāla sadale pa akciju veidiem un kategorijām un pa pircēju grupām;";

izteikt pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11) kapitāla daļu realizācijas kārtība;";

papildināt piekto daļu pēc vārda "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

18. 24. pantā:

papildināt pirmās daļas 2. punktu ar šādu tekstu:

"kā arī privatizējamā valsts īpašuma objekta darbinieku arodu organizācijai, bet, ja privatizējamā valsts īpašuma objektā nav darbinieku arodu organizācijas, - privatizējamā objekta darbiniekiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Privatizācijas subjektam ir tiesības iepazīties ar apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas aģentūras noteiktajā kārtībā iesniegt apliecinājumu privatizēt objektu saskaņā ar šiem noteikumiem."

19. 26.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts īpašuma objekta pircēja noteikšanai izsludina izsoli vai piedāvājumu konkursu, ja uz objekta privatizāciju ir pieteikušies vairāki pretendenti;";

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar šāda satura tekstu:

"izņemot gadījumu, ja par valsts īpašuma objekta privatizācijas paņēmienu ir noteikta izsole.";

papildināt otro daļu pēc vārda "pagarina" ar vārdiem "vai atjauno".

20. Papildināt 30. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas noteikumiem un pirkuma līgumu. Privatizācijas aģentūras valde pieņem lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu un paziņo par to valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgajai pašvaldībai."

21. Papildināt 31.panta trešo daļu ar šādu teikumu:

"Minētajā lēmumā var noteikt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas pamatprincipus."

22. Papildināt 33.pantu pēc vārdiem "par mantas apgrūtināšanu ar parādiem" ar vārdiem "slēgt cesijas līgumus".

23. 34.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "privatizācijas uzsākšanu" ar vārdiem "nodošanu privatizācijai";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) termiņš, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas pret privatizējamo uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Pilsētas dome, rajona padome vai pagasta padome ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divi mēneši" ar vārdiem "viens mēnesis";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"4. Šā panta pirmās daļas 6.punktā minētais termiņš ir divi mēneši.

5. Šajā pantā minēto termiņu sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

24. 35. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Tiesības uz privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta pirmpirkumu un uzņēmējsabiedrības akciju vai daļu vairākuma pirmpirkumu ir:";

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta nomniekam, ja viņš nomā visu privatizējamo objektu ilgāk par vienu gadu un šis nomas līgums ir reģistrēts likumā paredzētajā kārtībā, ja nomniekam nav nomas maksas parādu un ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas nav realizējušas savas pirmpirkuma tiesības.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja tās piesakās mēneša laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas uzsākšanu, iegūst pirmpirkuma tiesības. Ja privatizācijai nodotais pašvaldības īpašuma objekts tiek reorganizēts, sadalot to vairākos privatizējamos objektos, pašvaldība atkārtoti izsludina pieteikšanās termiņu (tas nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām), kurā uz pirmpirkuma tiesību izmantošanu var pieteikties šā panta pirmajā daļā minētās personas."

25. Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta novērtēšana un kreditoru saistību ievērošana

1. Privatizējamais pašvaldības īpašuma objekts novērtējams saskaņā ar likumu "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību".

2. Pēc šā likuma 34.panta ceturtajā daļā minētā termiņa izbeigšanās savas pretenzijas nepieteikušie kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību noteikto nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, nevar prasīt, lai tiktu grozīta pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektā noteiktā privatizējamā objekta nosacītā cena un jaunajam objekta īpašniekam nododamo tiesību un saistību kopums.

3. Privatizācijas komisijai, veicot privatizējamā objekta novērtēšanu un nosakot tā nosacīto cenu, kā arī nosakot jaunajam objekta īpašniekam nododamo tiesību un saistību kopumu, jāņem vērā privatizējamā pašvaldības uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības grāmatvedības reģistros fiksētie parādi neatkarīgi no tā, vai kreditori savas pretenzijas ir vai nav pieteikuši."

26. 40.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nosacītā cena, paredzētie maksāšanas līdzekļi, to proporcijas, samaksas kārtība un noteikumi;";

papildināt trešo daļu pēc vārda "sagatavo" ar vārdiem "kā arī objekta un zemes īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus privatizācijas projektam pievieno";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja privatizācijas projektā kā privatizācijas paņēmiens ir paredzēta izsole vai piedāvājumu konkurss, privatizācijas komisija pievieno privatizācijas projektam izsoles vai piedāvājuma konkursa noteikumus."

27. 41.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"1. Iesniegtie pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa izbeigšanās jāizskata pilsētas domei, rajona padomei vai pagasta padomei, piedaloties privatizācijas subjektam un privatizējamā objekta pārstāvjiem, kā arī šā objekta darbinieku arodu organizācijas pārstāvim, bet, ja privatizējamā pašvaldību īpašuma objektā nav darbinieku arodu organizācijas, - darbinieku pilnvarotam pārstāvim, un jāpieņem lēmums par viena iesniegtā privatizācijas projekta apstiprināšanu vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai arī jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.

2. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc privatizācijas projekta apstiprināšanas lēmumu par šā privatizācijas projekta apstiprināšanu, privatizācijas projekta un to dokumentu norakstus (kopijas), kuri apliecina pašvaldības darbības likumību objekta privatizācijā un atspoguļo privatizācijas projektā minētos faktus, iesniedz Ekonomikas ministrijai.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "ne agrāk kā mēnesi pirms un ne vēlāk kā sešas nedēļasī ar vārdiem "divu nedēļu laikā";

aizstāt piektajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdu "saņemšanas";

izslēgt sestajā daļā vārdus "mēneša laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai rīkojuma izdošanas dienas".

28. Aizstāt 42.panta otrajā daļā vārdu "mēneša" ar vārdu "nedēļas".

29. 43. pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "un nosūta minēto informāciju Ekonomikas ministrijai";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un pirkuma līgumu, un pilsētas dome, rajona padome vai pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu."

30. Izslēgt 45.pantu.

31. 47.pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktu ar vārdiem "kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Sociālās apdrošināšanas pārvaldes izsniegtu izziņu par sociālā nodokļa samaksu";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Valsts vai pašvaldības īpašuma objektu nevar privatizēt privatizācijas subjekts, kurš nav izpildījis visas saistības attiecībā uz privatizējamo objektu vai attiecībā uz citiem šā paša subjekta privatizējamiem valsts vai pašvaldību īpašuma objektiem."

32. Papildināt 52. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība gadījumā, ja privatizācijas subjekts ir samaksājis vairāk par pusi no privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktās objekta pirkuma maksas vai ir veicis visus privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzētos ieguldījumus, vai pusotru reizi ir palielinājis uzņēmumā strādājošo skaitu salīdzinājumā ar privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzēto skaitu, ir tiesīga noteikt, ka atlikušajai pirkuma maksas daļai kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantoti privatizācijas sertifikāti vai ka privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktais samaksas termiņš tiek pagarināts (ja tam savu piekrišanu devis privatizācijas subjekts)."

33. Izteikt 53. panta trešās daļas otro rindkopu šādā redakcijā:

"Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība vienlaikus ar valsts vai pašvaldības uzņēmuma pirkuma līgumu un nodošanas un pieņemšanas aktu nodod privatizētā objekta jaunajam īpašniekam tās apstiprināto privatizētā uzņēmuma sākuma bilanci, kas kļūst par pirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu."

34. Aizstāt 56. panta otrajā daļā vārdus "Valsts īpašuma fondsī ar vārdiem "Privatizācijas aģentūra".

35. 57.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"57.pants. Zemesgabala lietošanas un pirmpirkuma tiesības

1. Privatizētā objekta jaunajam īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu, uz kura atrodas šis objekts, ja vien objekta īpašniekam ir tiesības iegādāties šo zemesgabalu īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem.";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"6. Visas darbības, kas saistītas ar zemesgabala pārdošanu uz tā esošā privatizētā objekta jaunajam īpašniekam, veic Privatizācijas aģentūra, ja privatizētais objekts ir bijis valsts īpašums, vai attiecīgā pašvaldība, ja privatizētais objekts ir bijis pašvaldības īpašums, izņemot darbības, kuras saskaņā ar likumiem veic citas institūcijas.

7. Jautājumus, kas saistīti ar valsts un pašvaldību attiecībām, pārdodot pašvaldības īpašumā esošo zemi, ja uz tās atrodas privatizēts valsts īpašuma objekts, un privatizējot valsts zemi, ja uz tās atrodas privatizēts pašvaldības īpašuma objekts, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar zemes pārdošanu šajā pantā paredzētajos gadījumos, regulē Ministru kabineta noteikumi."

36. Papildināt likumu ar 58. pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Zemesgabala privatizācija

1. Valsts vai pašvaldības īpašuma objektu var privatizēt kopā ar zemesgabalu, ja tas ir valsts vai pašvaldības īpašums. Kopā tie veido vienu privatizējamo objektu. Šajā gadījumā zeme tiek privatizēta tikai kopā ar objektu, kas uz tās atrodas.

2. Zemesgabalu var privatizēt tikai tas privatizācijas subjekts, kuram ir tiesības iegādāties šo zemesgabalu īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem.

3. Visas darbības, kas saistītas ar zemesgabala privatizāciju šajā pantā paredzētajos gadījumos, valsts vārdā veic Privatizācijas aģentūra, izņemot darbības, kuras saskaņā ar likumiem veic citas institūcijas.

4. Jautājumus, kas saistīti ar valsts un pašvaldību attiecībām, privatizējot valsts īpašuma objektus, kas atrodas uz pašvaldību īpašumā esošas zemes, vai privatizējot pašvaldību īpašuma objektus, kas atrodas uz valsts zemes, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar zemes privatizāciju šajā pantā paredzētajos gadījumos, regulē Ministru kabineta noteikumi."

37. Izteikt sadaļu "Pārejas noteikumi" šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Līdz 1996.gada 18.aprīlim saskaņā ar likumu "Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju", likumu "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" un likumu "Par maizes ražošanas valsts (pašvaldību) uzņēmumu privatizāciju" izveidotās valsts īpašuma privatizācijas komisijas darbojas tik ilgi, līdz tiek likvidētas ar Zemkopības ministrijas rīkojumu un to privatizējamie valsts īpašuma objekti tiek privatizēti vai nodoti Privatizācijas aģentūrai. Valsts īpašuma privatizācijas komisiju darbības pārraudzību veic un darba līgumus ar privatizācijas komisijas locekļiem slēdz Privatizācijas aģentūra.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem ar 1997.gada 1.janvāri šādus likumus:

1) "Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju";

2) "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju";

3) "Par maizes ražošanas valsts (pašvaldību) uzņēmumu privatizāciju".

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie:

1) Ministru kabineta noteikumi nr.7 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4. nr.);

2) Ministru kabineta noteikumi nr.135 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.);

3) Ministru kabineta noteikumi nr.298 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 19.nr.)."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 24.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1996.gada 13.novembrī

27.11.1996