Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2011. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu
Grīņu dabas rezervāta likums

1.pants

Grīņu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

5.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde).

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

6.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību Grīņu dabas rezervātā saskaņo Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.421 "Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

2. Grozījums šā likuma 2.pielikumā attiecībā uz vārdu “Liepājas rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Pāvilostas novads” stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

3. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

Likums Saeima pienemts 2000.gada 16.marta.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 5.aprīlī
Grīņu dabas rezervāta likuma
1.pielikums
Grīņu dabas rezervāta shēma

Grīņu dabas rezervāta likuma
2.pielikums
Grīņu dabas rezervāta robežu apraksts

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009. Grozījums attiecībā uz vārdu “Liepājas rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Pāvilostas novads” stājas spēkā 01.07.2009. Sk. pārejas noteikumus.)

Pāvilostas novads Sakas pagasts Aizputes virsmežniecība Vērgales mežniecība
Grīņu dabas rezervātam ir šādas robežas:
no 1. līdz 2. -no valsts meža 626.kvartāla (turpmāk - kv.) dienvidaustrumu stūra pa 626., 622., 617. un 610.kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Kārpas upei;
no 2. līdz 3. -gar Kārpas upes krastu uz ziemeļiem līdz Ventspils-Liepājas autoceļam;
no 3. līdz 4. -no Kārpas upes tilta pāri Ventspils-Liepājas autoceļam pa 635.kv. austrumu un ziemeļu malas stigu līdz 631.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 4. līdz 5. -no 631.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Skolas dambim;
no 5. līdz 6. -pa Skolas dambi dienvidrietumu virzienā līdz 627.kv. rietumu stūrim;
no 6. līdz 7. -no 627.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 632.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidiem līdz 607.kv. ziemeļu stūrim;
no 7. līdz 8. -no 607.kv. ziemeļu stūra pa Legzdiņu dambi uz dienvidrietumiem līdz 601.kv. rietumu stūrim;
no 8. līdz 9. -no 601.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 611.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 611.kv. dienvidu stūrim;
no 9. līdz 10. -no 611.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz Slūžu dambim;
no 10. līdz 11. -pa Slūžu dambi uz dienvidaustrumiem līdz 623.kv. dienvidu stūrim;
no 11. līdz 1. -no 623.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 624., 625. un 626.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz sākumpunktam 626.kv. dienvidaustrumu stūrī.
01.01.2011