Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.150

Rīgā 2000.gada 29.martā  (prot. Nr.14, 25.§)

 

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 24.decembra rīkojumā Nr.650 "Par valsts robežas joslas zemes Alūksnes rajonā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"

1. Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 24.decembra rīkojumā Nr.650 "Par valsts robežas joslas zemes Alūksnes rajonā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 342./346.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt rīkojumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Iekšlietu ministrijai līdz 2000.gada 31.maijam noslēgt ar Liepnas pagasta pašvaldību un Pededzes pagasta pašvaldību līgumu, piedaloties Madonas reģionālās vides pārvaldes pārstāvim, par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas režīma nodrošināšanu attiecīgajās teritorijās.";

1.2. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.3. papildināt 2.pielikumu ar attiecīgo Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas zemes plānu - lapām Nr.14, 15, 16, 17, 18 un 19 (2.pielikums).

2. Šī rīkojuma 2.pielikums nav publicējams.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

  Iekšlietu ministrs M.Segliņš1.pielikums

Ministru kabineta

2000.gada 29.marta rīkojumam Nr.150

 

"1.pielikums

Ministru kabineta

1997.gada 24.decembra rīkojumam Nr.650

Iekšlietu ministrijai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes nogabalu eksplikācija Alūksnes rajonā

Nr. p.k. Zemes nogabala atrašanās vieta Zemes lietotājs, no kura zemes piešķir zemes nogabalu To skaitā Lietošanā nodoto zemes nogabalu lietošanas nosacījumi Attiecīgās lapas numurs šī rīkojuma 2.pielikumā
Kopplatība (ha) lauksaimniecībā izmantojamā zeme meži pārējās zemes 
aramzeme pļavas ganības kopplatība (ha)
1. Gaujienas pagasts Valsts zeme 10,3 - 0,9 - 0,9 7,1 2,3 - 1, 2
2. Trapenes pagasts Valsts zeme 10,2 0,1 1,3 1,1 2,5 3,2 4,5 - 3, 4
3. Apes pilsētas lauku teritorija Valsts zeme 18,1 2,0 0,7 0,6 3,3 13,1 1,7 - 5, 6, 7
4. Veclaicenes pagasts Valsts zeme 16,3 0,1 - 1,0 1,1 11,1 4,1 - 8, 9, 10
5. Ziemera pagasts Valsts zeme 4,3 - - 0,2 0,2 3,7 0,4 - 11
6. Mārkalnes pagasts Valsts zeme 8,9 - 0,2 0,2 0,4 7,9 0,6 - 12, 13
7. Pededzes pagasts Valsts zeme 15,4 3,9 - 3,0 6,9 5,5 3,0 Robežas ierīkošanas darbi Kudupes, Pededzes un Virgulicas upes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Madonas reģionālo vides pārvaldi 14, 15,
Alūksnes virsmežniecība 3,8 - - - - 3,8 - 16, 17
Kopā 19,2 3,9 - 3,0 6,9 9,3 3,0    
8. Liepnas pagasts Valsts zeme 2,0 - - 0,6 0,6 0,3 1,1 Robežas ierīkošanas darbi Vorožas upes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Madonas reģionālo vides pārvaldi 18, 19
Alūksnes virsmežniecība 6,2 - - - - 6,2 -  
Žīguru virsmežniecība 2,8 - - - - 2,8 -
Kopā 11,0 - - 0,6 0,6 9,3 1,1    
    Pavisam 98,3 6,1 3,1 6,7 15,9 64,7 17,7   "

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

29.03.2000