Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9. nr.; 2002, 1. nr.; 2003, 11. nr.; 2004, 11. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 9., 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 183., 206. nr.; 2011, 96. nr.; 2013, 193. nr.; 2014, 92., 189. nr.; 2015, 42., 118., 127. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 204. nr.; 2019, 248.A nr.; 2021, 79.A, 104. nr.; 2022, 43. nr.; 2023, 123., 190., 246. nr.; 2024, 38. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.4 panta trešo daļu pēc vārdiem "(filiāles) Latvijā" ar vārdiem "tostarp personas, kurām ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija)".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Šā likuma 8.4 panta trešajā daļā minētie nodevas maksātāji, kuriem ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija) un kuri līdz grozījumu šā likuma 8.4 panta trešajā daļā spēkā stāšanās dienai Valsts ieņēmumu dienestam nav iesnieguši deklarāciju un iemaksājuši nodevas summu valsts pamatbudžeta speciāli šim nolūkam izveidotajā ieņēmumu kontā:

1) ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. jūlijam iesniedz Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā šā likuma 8.4 panta piektajā daļā norādīto nodevas deklarāciju par 2024. gada otro ceturksni, kurā iekļauj informāciju arī par pirmo ceturksni, ievērojot minētā panta piektajā daļā ietvertos nosacījumus, bet par turpmākajiem ceturkšņiem - saskaņā ar minētā panta piektajā daļā noteikto;

2) ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūlijam veic šā likuma 8.4 panta sestajā daļā norādīto maksājumu par 2024. gada pirmo un otro ceturksni, bet par turpmākajiem ceturkšņiem - saskaņā ar minētā panta sestajā daļā noteikto;

3) ne vēlāk kā līdz 2024. gada 10. jūlijam iesniedz šā likuma 8.4 panta divpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā noteikto informāciju par 2024. gada otro ceturksni, iekļaujot informāciju arī par pirmo ceturksni, bet par turpmākajiem ceturkšņiem - saskaņā ar minētā panta divpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā noteikto."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 30. maijā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 4. jūnijā

05.06.2024