Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 241

Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 60. §)
Par nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Satiksmes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0016) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 005 0016) 0,0966 ha platībā – Marijas ielā 7, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 505 0008) – ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 005 0016 001) – Marijas ielā 7, Rīgā.

2. Finanšu ministrijai pārņemt šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot kopā izsolē šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus.

4. Pircējs par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

5. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministrs K. Briškens
28.03.2024