Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 458

Rīgā 2023. gada 15. augustā (prot. Nr. 40 26. §)

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 10. nr.) šādu grozījumu:

1.1. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 23. oktobrī.

Ministru prezidents,
ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš

Veselības ministre L. Meņģelsone

 

Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 15. augusta
noteikumiem Nr. 458

"Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 24

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc būvniecības ierosinātāja brīvprātīga pieprasījuma, tai skaitā ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām)
1.1. dzīvoklim, vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai

nosacījums

32,30

6,78

39,08

1.2. daudzdzīvokļu mājai

nosacījums

51,32

10,78

62,10

1.3. publiskai būvei

nosacījums

64,01

13,44

77,45

1.4. publiskai telpai

nosacījums

51,32

10,78

62,10

1.5. ražošanas ēkai

nosacījums

89,32

18,76

108,08

1.6. ražošanas telpai

nosacījums

51,32

10,78

62,10

1.7. inženierbūvei

nosacījums

57,65

12,11

69.76

1.8. angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

nosacījums

51,32

10,78

62,10

1.9. citam šajā punktā neminētam objektam

nosacījums

57,65

12,11

69,76

2. Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana
2.1. dzīvojamām ēkām un telpām
2.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām

atzinums

209,73

44,04

253,77

2.1.2. individuālajām dzīvojamām mājām, viensētām, dzīvokļiem

atzinums

159,05

33,40

192,45

2.2. publiskai ēkai, ražošanas objektam
2.2.1. ar platību līdz 250 m2

atzinums

76,65

16,10

92,75

2.2.2. ar platību no 251 m2 līdz 500 m2

atzinums

95,66

20,09

115,75

2.2.3. ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2

atzinums

159,05

33,40

192,45

2.2.4. ar platību no 1001 m2 līdz 5000 m2

atzinums

184,38

38,72

223,10

2.2.5. ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

260,45

54,69

315,14

2.2.6. ar platību vairāk par 10 001 m2

atzinums

323,81

68,00

391,81

2.3. inženierbūvei, inženiertīkliem

atzinums

83,00

17,43

100,43

2.4. atkāpes saskaņošana no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām1

atzinums

83,00

0,00

83,00

2.5. citam šajā punktā neminētam objektam

atzinums

70,31

14,77

85,08

3. Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai1
3.1. dzīvoklim, individuālai dzīvojamai ēkai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai
3.1.1. ar platību līdz 200 m2

atzinums

91,33

0,00

91,33

3.1.2. ar platību no 201 m2 līdz 1000 m2

atzinums

104,00

0,00

104,00

3.1.3. ar platību vairāk par 1001 m2

atzinums

110,34

0,00

110,34

3.2. daudzdzīvokļu mājai

atzinums

173,73

0,00

173,73

3.3. publiskai būvei, ražošanas objektam
3.3.1. ar platību līdz 250 m2

atzinums

91,33

0,00

91,33

3.3.2. ar platību no 251 m2 līdz 500 m2

atzinums

97,67

0,00

97,67

3.3.3. ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2

atzinums

123,01

0,00

123,01

3.3.4. ar platību no 1001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

199,06

0,00

199,06

3.3.5. ar platību vairāk par 10 001 m2

atzinums

262,43

0,00

262,43

3.4. inženierbūvei un komunikāciju tīklam
3.4.1. autostāvvietai līdz 49 automašīnām

atzinums

72,33

0,00

72,33

3.4.2. autostāvvietai no 50 automašīnām

atzinums

84,99

0,00

84,99

3.4.3. angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

atzinums

97,68

0,00

97,68

3.4.4. ceļu inženierkomunikācijai

atzinums

97,68

0,00

97,68

3.4.5. ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei

atzinums

84,99

0,00

84,99

3.5. citam šajā punktā neminētam objektam

atzinums

84,99

0,00

84,99

4. Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz šā pielikuma 4.5. apakšpunktā noteiktajiem objektiem)
4.1. ražošanas, tirdzniecības objektam, publiskai būvei vai telpām
4.1.1. ar platību līdz 500 m2

atzinums

78,69

16,52

95,21

4.1.2. ar platību vairāk par 501 m2

atzinums

91,33

19,18

110,51

4.2. šahtveida akai

atzinums

34,32

7,21

41,53

4.3. dzīvojamai mājai, dzīvoklim

atzinums

46,98

9,87

56,85

4.4. inženiertehniskai būvei

atzinums

78,69

16,52

95,21

4.5. bērnu nometnēm1 (Jaunsardzes centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)
4.5.1. dienas nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums

46,98

0,00

46,98

4.5.2. dienas nometnes ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

atzinums

53,33

0,00

53,33

4.5.3. diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums

59,65

0,00

59,65

4.5.4. diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

atzinums

66,00

0,00

66,00

5. Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, elektromagnētiskie lauki) iespējamo līmeņu aprēķiniem

atzinums

44,97

9,44

54,41

6. Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana1
6.1. kravas kuģim ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons)

apliecība

142,01

0,00

142,01

6.2. kravas kuģim ar kravnesību no 501 līdz 5000 GT (gross tons)

apliecība

186,38

0,00

186,38

6.3. kravas kuģim ar kravnesību vairāk nekā 5001 GT (gross tons)

apliecība

224,37

0,00

224,37

6.4. pasažieru prāmim/kuģim

apliecība

211,73

0,00

211,73

7. Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti1

atzinums

59,65

0,00

59,65

8. Atzinums par vietas izvēli1
8.1. dzeramā ūdens urbumam

atzinums

46,99

0,00

46,99

8.2. citam objektam

atzinums

53,33

0,00

53,33

9. Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem

atzinums

19,64

4,12

23,76

10. Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu eksportam1
10.1. par sertifikāta izsniegšanu

sertifikāts

44,99

0,00

44,99

10.2. par eksportējamā kosmētikas līdzekļa ar individuāla Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāla numura iekļaušanu sertifikātā

ieraksts par vienu produktu

0,51

0,00

0,51

11. Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
11.1. dzeramajam ūdenim

paraugs

28,41

5,97

34,38

11.2. atklāto ūdenstilpju ūdenim

paraugs

27,74

5,83

33,57

11.3. kuģa notekūdeņiem

paraugs

37,95

7,97

45,92

11.4. cita veida paraugam

paraugs

27,52

5,78

33,30

12. Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma)

novērtējums

76,74

16,12

92,86

13. Studentu prakses vadīšana1

akadēmiskā stunda

4,25

0,00

4,25

14. Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma)1

akadēmiskā stunda

37,91

0,00

37,91

15. Kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses sertifikāts kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā eksportam uz trešajām valstīm1

apliecinājums

196,07

0,00

196,07

16. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana1

apliecība

11,97

0,00

11,97

17. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana1

dublikāts

10,11

0,00

10,11

18. Paraugu atlase cigarešu emisiju testēšanai1

paraugs

25,93

0,00

25,93

19. Pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde1 par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem

izstrādājums

125,50

0,00

125,50

20. Ikgadēja sniegtās informācijas apstrāde1 par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem

izstrādājums

78,49

0,00

78,49

21. Aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs, tinamajā tabakā vai karsējamās tabakas izstrādājumā novērtējums1, 2

izstrādājums

61,20

0,00

61,20

Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2 Cenā netiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu testēšanu akreditētā laboratorijā saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 3. panta sesto daļu."

23.10.2023