Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 34/2022

Ludzā 2022. gada 25. augustā

Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 25. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 42. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Veikt grozījumus Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums":

1.1. Papildināt noteikumus ar 15.1.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.21. Pašvaldības apbalvojumu komisija".

1.2. Izteikt 15.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.2. tradicionālo konfesiju konsultatīvo padomi".

1.3. Izslēgt 6.41., 6.44., 6.51., 10.7. apakšpunktu.

1.4. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

36.1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;

36.2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus."

1.5. Papildināt noteikumus ar 36.¹ punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"36.¹ Gadījumā, ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas loceklim jāinformē komitejas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms komitejas sēdes."

1.6. Papildināt noteikumus ar 36.² punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"36.² Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties sēdē un ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē autorizējoties dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī."

1.7. Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

"46. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss."

1.8. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Domes sēdes darba kārtība un lēmumu projekti domes deputātiem pieejami dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes. Ar domes sēdes darba kārtībā izskatāmo lēmumu projektu atzinumiem, izziņas materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem domes deputāti var iepazīties dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes."

1.9. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

69.1. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;

69.2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus."

1.10. Papildināt noteikumus ar 69.¹ punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"69.¹ Gadījumā, ja deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, deputātam jāinformē domes priekšsēdētājs ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms domes sēdes."

1.11. Papildināt noteikumus ar 69.² punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"69². Deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties sēdē un ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē autorizējoties dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī."

2. Saistošo noteikumu 1.6., 1.8., 1.11. apakšpunkts stājas spēkā ar 2022. gada 1. novembri.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 34/2022 "Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta un noteikta pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes sēžu izskatīšana dokumentu vadības sistēmas "Lietvaris" sēžu modulī. Tiek precizēta arī sēžu izskatīšana videokonferences režīmā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

26.08.2022