Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.05.2023. - 08.07.2032. / Spēkā esošā
Tiesību akts zaudēs spēku 2032. gada 9. jūlijā.
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 28

Jēkabpils novadā 2022. gada 26. maijā
Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 26.05.2022.
lēmumu Nr. 404 (prot. Nr. 11, 7. §)

PRECIZĒTI
ar Jēkabpils novada domes 30.06.2022.
lēmumu Nr. 595 (prot. Nr. 13, 111. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Jēkabpils novada Baļotes ezerā.

2. Baļotes ezers atrodas Jēkabpils novada Kūku pagastā. Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma 1102. panta pielikumu (Civillikuma I pielikums) ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā ieviesta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 5.2. apakšpunktam, lai racionāli izmantotu zivju krājumus, ierobežotu zivju resursu izmantošanu un limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kā arī, lai iegūtu papildu līdzekļus zivju krājumu papildināšanai, aizsardzībai un makšķerēšanas, kā atraktīva un veselīga dzīvesveida, attīstībai. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā tiek ieviesta, pamatojoties uz SIA "Saldūdeņu risinājumi" 2020. gadā veikto izpēti un izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

4. Licencēto makšķerēšanu Baļotes ezerā organizē Jēkabpils novada Attīstības pārvalde (turpmāk – organizētājs), reģistrācijas Nr. 40900038701, adrese Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, tālruņa numurs 20288065, tīmekļvietne: www.jekabpils.lv, e-pasts: vitolds.drozds@jekabpils.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu Baļotes ezerā, zivju ieguvei nepieciešama organizētāja izsniegta licence (turpmāk – licence), bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem makšķerēšanas laikā jābūt klāt arī dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecībai.

6. Licencētā makšķerēšana, Baļotes ezerā veicama, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", ievērojot šādus papildus nosacījumus:

6.1. makšķerēšana atļauta visā Baļotes ezera teritorijā, izņemot speciāli noteiktajā aizsardzības zonā (1. pielikums), kas ezerā ir norobežota ar bojām, zonas koordinātas 56.54235, 26.00196, 56.54283, 26.00413, 56.53957, 26.00322, 56.54033, 26.00682.

6.2. viena makšķernieka diennakts lomā, (izņemot Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajās vai ar Jēkabpils novada pašvaldību saskaņotajās sacensībās, kurās loma lielums nevar pārsniegt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" noteikto) atļauts uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

6.2.1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

6.2.2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

6.2.3. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

6.2.5. pārējo sugu zivis līdz 5 kg no katras sugas;

6.3. gada licenču īpašniekiem lomā paturēto karpu daudzums no kopējiem lomiem gadā nedrīkst pārsniegt 20 kg;

6.4. ziemas sezonā, makšķerējot no ledus, aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas.

7. Aizliegts iegūtās karpas līdz to ieguves beigām sadalīt vai citādā veidā mainīt to veselumu.

8. Makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta no krasta (izmantojot 10 metru tauvas joslu), no ledus, no laivas (laivām jābūt aprīkotām atbilstoši normatīvo aktu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos prasībām), kā arī iebrienot ūdenī.

9. Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības

10. Makšķerniekam makšķerēšanas laikā ezerā un atrodoties pie Baļotes ezera jāievēro pašvaldības saistošie noteikumi, kas reglamentē sabiedrisko kārtību.

11. Makšķerniekam ir pienākums:

11.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, personu apliecinošu dokumentu, attiecīgu licenci, makšķerēšanas rīkus un lomu;

11.2. saudzīgi izturēties pret dabu, nepiesārņot ūdenstilpi un tās piekrastes zonu;

11.3. aizpildīt makšķerēšanas licences lomu pārskatu.

12. Makšķerniekiem, jāievēro Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību, ledus periodā Baļotes ezerā aizliegts pārvietoties pa ledu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, ezera apsaimniekošanas pasākumus un uzraudzību.

IV. Licencētās makšķerēšanas licences

13. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta iegādājoties vai saņemot kādu no šādām licencēm (2. pielikums):
 

Nr.p.k.Licences veidsMaksa par licenci
(EUR)
13.1.Vienas diennakts licence makšķerēšanai Baļotes ezerā no krasta, no laivas vai iebrienot ūdenī10,00
13.2.Vienas diennakts licence makšķerēšanai Baļotes ezerā no ledus2,00
13.3.Gada licence makšķerēšanai Baļotes ezerā150,00
13.4.Gada licence ar atlaidi makšķerēšanai Baļotes ezerā30,00
13.5.Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Baļotes ezerā-
13.6.Vienas diennakts bezmaksas licence bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem makšķerēšanai Baļotes ezerā-

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

14. Makšķerēšanai Baļotes ezerā gada bezmaksas makšķerēšanas licenču izsniedzamais limits:

14.1. Baļotes ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem – ne vairāk kā 20 licences gadā;

14.2. politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā, – ne vairāk kā 20 licences gadā.

14.3. Personām, kuras iepriekšējā gadā ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu zivju resursu atjaunošanā, aizsardzībā, Baļotes ezera vides sakopšanā un teritorijas attīstībā, – ne vairāk kā 10 licences gadā.

15. Kopējais gada bezmaksas licenču skaits ir 70 licences, pārējo licenču skaits nav ierobežots.

16. Gada licences ar atlaidi var iegādāties personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, kā arī visu grupu personas ar invaliditāti un politiski represētas personas.

17. Gada licences ar atlaidi var iegādāties personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

18. Pēc šī Nolikuma 14. punktā norādītā licenču kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga maksas licence.

19. Licences derīguma termiņš:

19.1. vienas diennakts licence derīga licencē norādītajā datumā un laikā;

19.2. gada, gada bezmaksas licences un gada licences ar atlaidi derīgas licences izsniegšanas gadā.

V. Makšķerēšanas licences saturs un realizācijas kārtība

20. Informācija par licenču pārdošanas un iesniegšanas vietām pieejama un regulāri tiek atjaunota tiešsaistē vietnē www.jekabpils.lv

21. Elektroniski var iegādāties visa veida licences, izņemot gada bezmaksas licences makšķerēšanai Baļotes ezerā, kuras izsniedz organizētājs.

22. Iegādājoties licenci elektroniski tiešsaistes vietnē www.manacope.lv, nenorādot konkrētu datumu un laiku, elektroniski iegādātām licencēm derīguma termiņš iestājas 60 minūtes pēc to iegādes vai licencē norādītajā datumā un laikā.

23. Vienai personai nevar būt vairāk par 1 (vienu) aktīvu licenci.

24. Licence (2. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

24.1. organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

24.2. licences veids;

24.3. kārtas numurs;

24.4. licences derīguma termiņš;

24.5. licences cena;

24.6. ūdenstilpes nosaukums;

24.7. licences izsniegšanas datums;

24.8. licences saņēmēja vārds, uzvārds;

24.9. licences saņēmēja personas kods;

24.10. licences saņēmēja tālruņa numurs;

24.11. licences saņēmēja e-pasts;

24.12. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm);

24.13. pašvaldības inspektora tālruņa numurs.

24.14. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga, bet tā satur šī nolikuma 23.1. līdz 23.13. punktā noteiktos rekvizītus, izņemot 23.12. punktā noteiktos rekvizītus.

25. Personas datus un licencētās makšķerēšanas laiku vai termiņu ne elektroniski iegādātā vai saņemta licencē ieraksta tās izsniedzējs. Ne elektroniski iegādāta vai saņemta licence bez tajā ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem, labotiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās makšķerēšanas laika, termiņa norādes uzskatāma par nederīgu. Elektroniskām licencēm licencētās makšķerēšanas uzsākšanas laiku norāda licences īpašnieks, bet šo licenču derīguma termiņš tiek aprēķināts automātiski atkarībā no licences veida.

26. Organizētājs uzskaita pārdotās un izsniegtās licences.

27. Pašvaldība no makšķerēšanas licenču pārdošanas iegūtos līdzekļus sadala šādi:

27.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 20 %;

27.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam – 80 %.

28. Organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Baļotes ezera zivju resursu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

VI. Makšķernieku lomu uzskaite

29. Visiem iegādāto vai saņemto licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus iegūtos lomus licences atskaites lomu uzskaites tabulā. Noķerot un paturot lomā karpu, to jāreģistrē nekavējoties, bet pārējo sugu zivis jāreģistrē dienas beigās, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).

30. Ne elektroniski iegādātās vai saņemtās licences nodod licencētās makšķerēšanas organizētājam vai kādā no licenču realizācijas vietām, vai nosūta organizētājam uz licencē norādīto adresi, vai ievieto kastītē, kas atrodas Baļotes ezera krastā.

31. Licenču nodošanas termiņi:

31.1. vienas diennakts licences – 5 dienu laikā no izmantošanas dienas;

31.2. gada licences – līdz nākošā gada 5. janvārim.

32. Interneta vietnē www.manacope.lv iegādātās elektroniskās licences īpašnieks piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām savu lomu reģistrē šajā vietnē paredzētā kārtībā.

33. Visu veidu makšķerēšanas licenču īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru par nepieciešamību ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

34. Ja šī nolikuma 32. punktā minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

35. Organizētājs ziņas par nodoto licenču aizpildītajiem lomu uzskaites datiem pēc pieprasījuma iesniedz Valsts vides dienestam, bet licences ar lomu uzskaiti par gadu līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" zivju krājumu novērtēšanai.

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

36. Organizētāja pienākumi:

36.1. nodrošināt informācijas pieejamību interneta vietnē www.jekabpils.lv angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā par saziņas iespējām ar organizētāju, par licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti Baļotes ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ezera piekrastē, un speciālās aizsardzības zonas norobežojošo boju izvietošanu Baļotes ezerā;

36.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas licenču pieejamību iespējami plašākam makšķernieku lokam un to realizāciju Baļotes ezera tuvumā;

36.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

36.4. nodrošināt no makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šajā Nolikumā paredzētajiem mērķiem;

36.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu;

36.6. nodrošināt lomu uzskaiti;

36.7. veikt realizēto licenču uzskaiti speciālā licenču uzskaites žurnālā, interneta vietnē www.manacope.lv iegādātās licences tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita, un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja;

36.8. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Baļotes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

36.9. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību ievērošanu;

36.10. iepazīstināt makšķerniekus ar ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;

36.11. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

36.12. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

36.13. Informēt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpēs, kurās ir organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības.

VIII. Kontrole un atbildība par licencētās makšķerēšanas prasību neievērošanu

37. Nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto kaitējumu.

38. Makšķerēšanai neizmantoto vai, sakarā ar pārkāpumu, izņemto licenču maksa makšķerniekiem netiek atgriezta.

39. Kontroli par licencētās makšķerēšanas nolikuma ievērošanu veic Jēkabpils novada pašvaldības pilnvarotās personas, kā arī Valsts vides dienests un Valsts vides dienesta pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori.

IX. Noslēguma jautājumi

40. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 2019/15 "Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums".

41. Licencētās makšķerēšanas nolikums publicējams Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv un tā darbības ilgums ir 10 (desmit) gadi no tā spēkā stāšanās dienas.

X. Nolikuma pielikumi

42. Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas vietas shēma (1. pielikums) uz 1 lpp.

43. Licenču paraugi (2. pielikums) uz 7 lp.

44. Saskaņojumu lapa (3. pielikums) uz 1 lp.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
1. pielikums
Jēkabpils novada domes
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28
Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas vietas shēma

– publiskā atpūtas vieta un peldvieta

 – speciāli noteiktā aizsardzības zona, kurā aizliegts makšķerēt

Koordinātas 56.54235, 26.00196, 56.54283, 26.00413, 56.53957, 26.00322, 56.54033, 26.00682

2. pielikums
Jēkabpils novada domes
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28

(Pielikums grozīts ar Jēkabpils novada domes 27.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Vienas diennakts licence no krasta,
no laivas vai iebrienot ūdenī Nr._______

makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

20__. gada __ . _________

Licences cena: 10,00 EUR

Ar Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu esmu iepazinies

 
(vārds, uzvārds)
 
(makšķernieka personas kods)
 
(tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese saziņai)
 
(licences saņēmēja paraksts)

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, www.jekabpils.lv
Vides aizsardzības speciālista t.: 20288065

VIENAS DIENNAKTS LICENCE NO KRASTA,
NO LAIVAS VAI IEBRIENOT ŪDENĪ Nr. ________

makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

Derīga no: 20___. gada _. ____ , plkst. _ līdz____20___. gada _. ____ , plkst.

Licences cena: 10,00 EUR

Licence izdota: 
 (vārds, uzvārds)
Licenci izsniedza: 
 (paraksts)


Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē – lomu uzskaites formā, (Par lomā paturamajām karpām ierakstu licences lomu uzskaites formā veic nekavējoties uzreiz pēc karpas noķeršanas, norādot karpas svaru un laiku), bet pārējās lomā paturētās zivis – dienas beigās. Loms obligāti jāreģistrē, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrā pusē.

Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Viena makšķernieka diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

3. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

4. pārējo sugu zivis, līdz 5 kg no katras sugas.

 

Lomu uzskaites forma (nododama piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām licenču nodošanas vietā).

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

SugaSkaitsSvarsLaiks
    
    
    
    
 Makšķernieka paraksts: 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Vienas diennakts licence makšķerēšanai
no ledus Nr._______

makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

20__. gada __ . _________

Licences cena: 2,00 EUR

Ar Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu esmu iepazinies

 
(vārds, uzvārds)
 
(makšķernieka personas kods)
 
(tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese saziņai)
 
(licences saņēmēja paraksts)

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, www.jekabpils.lv
Vides aizsardzības speciālista t.: 20288065

VIENAS DIENNAKTS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI
NO LEDUS Nr. ________

makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

Derīga no: 20____. gada ___ . ___ plkst.__ __līdz 20___. gada _. ____ , plkst.

Licences cena: 2,00 EUR

Licence izdota: 
 (vārds, uzvārds)
Licenci izsniedza: 
 (paraksts)


Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē – lomu uzskaites formā dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrā pusē.

Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Viena makšķernieka diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

3. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

4. pārējo sugu zivis, līdz 5 kg no katras sugas.

Lomu uzskaites forma (nododama piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām licenču nodošanas vietā).

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

SugaSkaitsSvarsLaiks
    
    
    
    
 Makšķernieka paraksts: 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Gada licence
Nr._______
makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

No 20__. gada __ . ________
līdz 20__. gada 31. decembrim

Licences cena: 150,00EUR

Ar Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu esmu iepazinies

 
(vārds, uzvārds)
 
(makšķernieka personas kods)
 
(tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese saziņai)
 
(licences saņēmēja paraksts)

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, www.jekabpils.lv
Vides aizsardzības speciālista t.: 20288065

GADA LICENCE Nr. ________
makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

Derīga: No 20__. gada __ . ________ līdz 20__. gada 31. decembrim

Licences cena: 150,00EUR

Licence izdota: 
 (vārds, uzvārds)
Licenci izsniedza: 
 (paraksts)


Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē – lomu uzskaites formā, (Par lomā paturamajām karpām ierakstu licences lomu uzskaites formā veic nekavējoties uzreiz pēc karpas noķeršanas, norādot karpas svaru un laiku), bet pārējās lomā paturētās zivis – dienas beigās. Loms obligāti jāreģistrē, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrā pusē.

Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Viena makšķernieka diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

3. lomā paturamo karpu limits ir 20 kg gadā;

4. makšķerējot no ledus, aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas;

5. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

6. pārējo sugu zivis, līdz 5 kg no katras sugas.

Lomu uzskaites forma (nododama piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām licenču nodošanas vietā).

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

SugaSkaitsSvarsLaiks
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Makšķernieka paraksts: 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Gada licence ar atlaidi Nr._______

makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

No 20__. gada __ . ________
līdz 20__. gada 31. decembrim

Licences cena: 30,00 EUR

Ar Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu esmu iepazinies

 
(vārds, uzvārds)
 
(makšķernieka personas kods)
 
(tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese saziņai)
 
(licences saņēmēja paraksts)

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, www.jekabpils.lv
Vides aizsardzības speciālista t.: 20288065

GADA LICENCE AR ATLAIDI Nr. ________
makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

Derīga: No 20__. gada __ . ________ līdz 20__. gada 31. decembrim

Licences cena: 30,00 EUR

Licence izdota: 
 (vārds, uzvārds)
Licenci izsniedza: 
 (paraksts)


Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē – lomu uzskaites formā, (Par lomā paturamajām karpām ierakstu licences lomu uzskaites formā veic nekavējoties uzreiz pēc karpas noķeršanas, norādot karpas svaru un laiku), bet pārējās lomā paturētās zivis – dienas beigās. Loms obligāti jāreģistrē, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrā pusē.

Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Viena makšķernieka diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

3. lomā paturamo karpu limits ir 20 kg gadā;

4. makšķerējot no ledus, aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas;

5. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

6. pārējo sugu zivis, līdz 5 kg no katras sugas.

Lomu uzskaites forma (nododama piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām licenču nodošanas vietā).

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

SugaSkaitsSvarsLaiks
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Makšķernieka paraksts: 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Gada bezmaksas licence
Nr._______
makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

No 20__. gada __ . ________
līdz 20__. gada 31. decembrim

Licences cena: 0,00 EUR

Ar Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu esmu iepazinies

 
(vārds, uzvārds)
 
(makšķernieka personas kods)
 
(tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese saziņai)
 
(licences saņēmēja paraksts)

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, www.jekabpils.lv
Vides aizsardzības speciālista t.: 20288065

GADA BEZMAKSAS LICENCE Nr. ________
makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

Derīga: No 20__. gada __ . ________ līdz 20__. gada 31. decembrim

Licences cena: 0,00 EUR

Licence izdota: 
 (vārds, uzvārds)
Licenci izsniedza: 
 (paraksts)


Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē – lomu uzskaites formā, (Par lomā paturamajām karpām ierakstu licences lomu uzskaites formā veic nekavējoties uzreiz pēc karpas noķeršanas, norādot karpas svaru un laiku), bet pārējās lomā paturētās zivis – dienas beigās. Loms obligāti jāreģistrē, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrā pusē.

Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Viena makšķernieka diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

3. lomā paturamo karpu limits ir 20 kg gadā;

4. makšķerējot no ledus, aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas;

5. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

6. pārējo sugu zivis, līdz 5 kg no katras sugas.

Lomu uzskaites forma (nododama piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām licenču nodošanas vietā).

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

SugaSkaitsSvarsLaiks
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Makšķernieka paraksts: 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Vienas diennakts bezmaksas licence Nr._______
bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem

makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

20__. gada __ . _________

Licences cena: 0,00 EUR

Ar Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu esmu iepazinies

 
(vārds, uzvārds)
 
(makšķernieka personas kods)
 
(tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese saziņai)
 
(licences saņēmēja paraksts)

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Reģ. Nr. 40900038701, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, www.jekabpils.lv
Vides aizsardzības speciālista t.: 20288065

VIENAS DIENNAKTS BEZMAKSAS LICENCE Nr. ________
bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem
makšķerēšanai Baļotes ezerā
 

Derīga: 20___. gada ____ . ____ plkst._____

Licences cena: 0,00EUR

Licence izdota: 
 (vārds, uzvārds)
Licenci izsniedza: 
 (paraksts)


Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē – lomu uzskaites formā, (Par lomā paturamajām karpām ierakstu licences lomu uzskaites formā veic nekavējoties uzreiz pēc karpas noķeršanas, norādot karpas svaru un laiku), bet pārējās lomā paturētās zivis – dienas beigās. Loms obligāti jāreģistrē, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrā pusē.

Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Viena makšķernieka diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;

2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;

3. makšķerējot no ledus, aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas;

4. aizliegts iegūt un paturēt lomā baltos amūrus un platpierus;

5. pārējo sugu zivis, līdz 5 kg no katras sugas.

Lomu uzskaites forma (nododama piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām licenču nodošanas vietā).

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:

SugaSkaitsSvarsLaiks
    
    
    
    
 Makšķernieka paraksts: 
3. pielikums
Jēkabpils novada domes
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28

SASKAŅOTS:
Zemkopības ministrijā 22.04.2022., Nr. 4.1-2e/681/2022

SASKAŅOTS:
Valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" 02.05.2022., Nr.30-1/101-e


SASKAŅOTS:

Valsts vides dienestā 11.05.2022., Nr. 2.3/1442/LA/2022

09.05.2023