Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2022

Ludzā 2022. gada 31. martā

Grozījums Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes 31.03.2022.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 33. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Veikt grozījumu Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā" un papildināt noteikumus ar 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. Pabalstu ir tiesības pieprasīt sešu mēnešu laikā no jubilejas dienas."

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 13/2022 "Grozījums Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu:

Sakarā ar to, ka finansiālajam pabalstam nozīmīgā dzīves jubilejā nav noteikts konkrēts pieprasīšanas termiņš, ir radušās domstarpības ar pabalsta pieprasīšanas laiku, tāpēc ir nepieciešams noteikt termiņu pabalsta pieprasīšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek papildināti saistošie noteikumi ar 16.3. apakšpunktu, kurš nosaka, ka pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā ir tiesības pieprasīt sešu mēnešu laikā no jubilejas dienas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izmaiņas saistošajos noteikumos neietekmē pašvaldības budžeta līdzekļus, jo līdzekļi šim pabalsta veidam tika paredzēti 2022. gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pabalsta piešķiršana tiek veikta uz personas iesnieguma pamata.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

20.04.2022