Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 223

Rīgā 2022. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 19 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

​Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu un
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma
13.1 panta piekto un sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 33. nr.; 2016, 239. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"​Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 panta piekto un sesto daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā piešķir un administrē stipendiju ārzemniekam (turpmāk - stipendija), kā arī kritērijus, pēc kuriem ārzemnieks var pretendēt uz stipendiju;
1.2. kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem piešķir stipendiju studiju kursu apgūšanai (turpmāk - studiju stipendija) un stipendiju zinātniskā vai akadēmiskā darba veikšanai (turpmāk - pētniecības stipendija), kā arī stipendijas apmēru un termiņu, uz kādu piešķir stipendiju."

3. Papildināt ar 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.2 Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētā nosacījuma nepiemērošanu attiecībā uz studējošiem ārzemniekiem no Ukrainas."

4. Papildināt ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Ukrainas civiliedzīvotāja stipendijas
27. Studiju stipendijas saņemšanas nosacījumi Ukrainas civiliedzīvotājam ir šādi:
27.1. studējošais laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam ir imatrikulēts Latvijas augstskolā vai koledžā (turpmāk - izglītības iestāde) pilna laika studijām;
27.2. izglītības iestāde apstiprinājusi Ukrainas civiliedzīvotāja izvēlētos studiju kursus individuāli īslaicīgo studiju ietvaros no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, vai bakalaura vai maģistra, vai doktora studijām, kuras īsteno Eiropas Savienības oficiālajā valodā ne mazāk kā 20 akadēmiskās stundas nedēļā (turpmāk - īstermiņa studijas);
27.3. šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajā termiņā persona nesaņem citu studiju stipendiju no valsts budžeta līdzekļiem;
27.4. persona ir noslēgusi šo noteikumu 30. punktā minēto vienošanos.
28. Pētniecības stipendijas saņemšanas nosacījumi Ukrainas civiliedzīvotājam ir šādi:
28.1. laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam persona stažēšanās ietvaros ir iesaistīta izglītības iestādes vai Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas (turpmāk - zinātniskā institūcija) zinātniskajā vai akadēmiskajā darbībā pētnieka statusā vai akadēmiskā personāla statusā ar zinātnes doktora grādu vai tā ekvivalentu, maģistra grādu vai zinātniskā grāda pretendentam atbilstošu statusu un Ukrainā nesaņem par to atalgojumu;
28.2. persona šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētajā termiņā nav nodibinājusi darba tiesiskās attiecības ar valsts, pašvaldības institūciju vai privātpersonu un nesaņem cita veida pētniecības stipendiju;
28.3. persona ir noslēgusi šo noteikumu ​ ​30. punktā minēto vienošanos.
29. Ukrainas civiliedzīvotāju stipendijas administrē un izmaksā aģentūra.
30. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija atbilstoši noteiktajai kārtībai slēdz ar Ukrainas civiliedzīvotāju vienošanos par īstermiņa studijām vai zinātnisko vai akadēmisko darbību un iekļauj tajā studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas izmaksas kārtību.
31. Studiju stipendijas un pētniecības stipendijas izmaksā par šādu laikposmu:
31.1. studiju stipendijas - par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam;
31.2. pētniecības stipendijas - par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam.
32. Studiju stipendijas apmērs ir 140 euro mēnesī un pētniecības stipendijas apmērs - 900 euro mēnesī.
33. Studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju izmaksā par pilnu mēnesi. Studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju par attiecīgo mēnesi Ukrainas civiliedzīvotājam nepiešķir, ja Ukrainas civiliedzīvotājs studē vai veic zinātnisko vai akadēmisko darbību mazāk par 15 kalendāra dienām mēnesī.
34. Pieteikšanās kārtību studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas saņemšanai un iesniedzamo dokumentāciju nosaka Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju nolikumā (turpmāk - nolikums). Aģentūra nolikumu ievieto tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv un ministrija - tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv. Nolikumu izstrādā un pēc saskaņošanas ar ministriju un Latvijas Zinātnes padomi apstiprina aģentūra. Nolikumā nosaka:
34.1. studiju stipendijas iesnieguma un pētniecības stipendijas iesnieguma veidlapas paraugu (saturu, formu, ja nepieciešams, iesnieguma pielikumu veidlapas, citu iesniedzamo informāciju);
34.2. kārtību, kādā izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija aģentūrā iesniedz aizpildītu studiju stipendijas iesniegumu vai pētniecības stipendijas iesniegumu un, ja nepieciešams, citu iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo informāciju;
34.3. studiju stipendijas izmaksas līguma un pētniecības stipendijas izmaksas līguma paraugu (saturu, formu), kā arī līguma noslēgšanas kārtību;
34.4. finanšu pārskata veidlapas paraugu par piešķirtā studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas finansējuma izlietojumu, kā arī citu veidlapu paraugus, lai nodrošinātu piešķirto studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju izlietojuma uzskaiti un kontroli.
35. Studiju stipendijas iesniegumu un pētniecības stipendijas iesniegumu izskata aģentūras izveidota Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk - stipendiju komisija). Komisijas sastāvā iekļauj divus aģentūras pārstāvjus, divus ministrijas pārstāvjus un vienu Latvijas Zinātnes padomes pārstāvi. Aģentūra, ja nepieciešams, komisijas darbā padomdevēja statusā bez balsstiesībām var piesaistīt attiecīgās jomas ekspertus.
36. Stipendiju komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
36.1. par studiju stipendijas piešķiršanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst šo noteikumu 27. punktā ​​​​​​ minētajiem nosacījumiem;
36.2. par pētniecības stipendijas piešķiršanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst šo noteikumu 28. punktā ​​​​​​ minētajiem nosacījumiem;
36.3. par atteikumu piešķirt studiju stipendiju, ja Ukrainas civiliedzīvotājs neatbilst šo noteikumu 27. punktā minētajiem nosacījumiem;
36.4. par atteikumu piešķirt pētniecības stipendiju, ja Ukrainas civiliedzīvotājs neatbilst šo noteikumu 28. punktā minētajiem nosacījumiem;
36.5. par studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš saņem studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju, piecas darbdienas bez attaisnojuma nav īstenojis īstermiņa studijas vai veicis zinātnisku vai akadēmisku darbību šo noteikumu 30. punktā minētās vienošanās ietvaros un nav sniedzis institūcijai informāciju par kavējuma iemesliem, un izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija par to ir informējusi aģentūru.
37. Stipendiju komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram, un pārsūdzēt tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
38. Aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 36.1. vai 36.2. apakšpunktā minēto lēmumu, noslēdz ar attiecīgo izglītības iestādi vai zinātnisko institūciju studiju stipendijas izmaksas vai pētniecības stipendijas izmaksas līgumu, ar kuru saskaņā aģentūra katru mēnesi veic studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas pārskaitījumu šo noteikumu 32. punktā paredzētajā apmērā. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 30. punktā minēto vienošanos studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju Ukrainas civiliedzīvotājam izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi.
39. Izglītības iestāde līdz 2022. gada 31. jūlijam aģentūrā iesniedz finanšu pārskatu par studiju stipendijas stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta studiju stipendijas izmaksas līgumā.
40. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija līdz 2022. gada 15. septembrim aģentūrā iesniedz finanšu pārskatu par pētniecības stipendijas stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta pētniecības stipendijas izmaksas līgumā.
41. Izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas veiktā studiju stipendijas izmaksa laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam un pētniecības stipendijas izmaksa laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam ir nodrošināma no valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja tā veikta, pamatojoties uz šiem noteikumiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
 labklājības ministrs G. Eglītis

08.04.2022