Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 169

Rīgā 2022. gada 15. martā (prot. Nr. 15 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"

Izdoti saskaņā ar Filmu likuma
9. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 173. nr.; 2018, 252. nr.; 2019, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Projekta iesniedzējs nolikumā noteiktajā kārtībā iesniedz Nacionālajam kino centram finansēšanas plānu. Plānā iekļauj informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti."

2. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajam Latvijas filmas veidošanas projektam piešķirto atbalstu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta regulas Nr. 651/2014 54. panta 6. punktā, vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 % no piešķirtā finansējuma tiek izlietots, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;

19.2. sarežģītas filmas veidošanai kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 80 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 % no piešķirtā finansējuma tiek izlietots, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;

19.3. visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, finansējuma saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publiskajiem līdzekļiem."

3. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Ievērojot komisijas sniegto atzinumu, Nacionālā kino centra vadītājs pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu. Par finansējuma piešķiršanas dienu jeb komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad tiek pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums."

4. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais Latvijas filmas veidošanas projekts saskaņā ar šo noteikumu 35. punktā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu un ar Nacionālo kino centru noslēgto finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu ir saņēmis finansējumu filmas ražošanas posmam, tas var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību, ievērojot regulas Nr. 651/2014 54. panta 9. punktu un šo noteikumu 11. punktu."

5. Papildināt ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Ja, piešķirot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto komercdarbības atbalstu, tiek pārkāptas regulas Nr. 651/2014 prasības, projekta īstenotājs atmaksā Nacionālajam kino centram visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

6. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Uzraudzības nolūkos visu ar atbalsta sniegšanu saistīto dokumentāciju attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam atbalsta sniedzējs glabā 10 gadus no dienas, kad ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, bet projekta īstenotājs šajā punktā minēto dokumentāciju glabā 10 gadus no dienas, kad tam saskaņā ar šiem noteikumiem ir piešķirts atbalsts."

7. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Ņemot vērā regulas Nr. 651/2014 darbības termiņu, lēmumu par atbalsta piešķiršanu attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam."

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
zemkopības ministrs K. Gerhards

Kultūras ministrs N. Puntulis

23.03.2022