Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.07.2022. - ... / Spēkā esošā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-5

Jelgavā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 3, 5. p.)
Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (turpmāk – labiekārtošanas darbi), līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kurš ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

2.2. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir izteikušas piekrišanu par piesaistīto zemesgabalu kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas;

2.3. slēgta tipa atkritumu konteineru novietne – laukums ar segumu, uz kura novietota aizslēdzama būve ar nojumi atkritumu konteineru ievietošanai.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA

5. Pašvaldības līdzfinansējums ir:

5.1. ne vairāk kā 50 % no pieteikumā norādītajām labiekārtošanas darbu, izņemot noteikumu 5.2., 5.3. apakšpunktā norādīto, izmaksām, nepārsniedzot 20 000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte, vai paskaidrojuma raksts;

5.2. ne vairāk kā 80 % no brauktuves (seguma konstrukcija, apmales) un ar to saistīto inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas tīkli brauktuves daļai, pārējo inženiertīklu aku vāku regulēšana) izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, ja brauktuvi izmanto piekļuvei vienā no šādiem gadījumiem:

5.2.1. citai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai;

5.2.2. vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgai atkritumu konteineru novietnei;

5.3. ne vairāk kā 80 % no slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, nepārsniedzot 20 000,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-19)

6. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem:

6.1. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

6.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

6.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

6.4. citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai);

6.5. būvuzraudzības veikšanai;

6.6. atkritumu konteineru novietnes izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai.

7. Noteikumu 6. punktā norādīto labiekārtošanas darbu izmaksās var iekļaut:

7.1. līdz 50 % no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām (t.sk. inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes), bet ne vairāk kā 1 000,00 euro no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma;

7.2. labiekārtojuma elementu iegādes izmaksas.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-19)

8. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" (turpmāk – iestāde "Pilsētsaimniecība") publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis", ka arī tīmekļa vietnēs www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv.

9. Paziņojumā par pieteikumu iesniegšanu norāda:

9.1. pieteikumu iesniegšanas datumu, no kura iesniedzami pieteikumi;

9.2. līdzfinansējuma apmēru.

III. PRASĪBAS IESNIEDZĒJAM

10. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja:

10.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

10.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 25 % no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;

10.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir valsts vai pašvaldības īpašumā.

11. Pieteikumu iesniedzēja vārdā paraksta un iesniedz iesniedzēja pilnvarotā persona.

IV. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

12. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pieteikuma iesniedzējs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. oktobrim, pašvaldībā iesniedz:

12.1. iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapai, kuru iestāde "Pilsētsaimniecība" publicē tīmekļa vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu;

12.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju;

12.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju, kurā:

12.3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

12.3.2. norādīti labiekārtošanas darbi atbilstoši noteikumu 6. punkta nosacījumiem un to kopējās izmaksas atbilstoši iesniegumam pievienotajai plānoto izmaksu tāmei, kā arī norādīts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos;

12.3.3. norādīta pilnvarotā persona, kura iesniedzēja vārdā ir tiesīga iesniegt pieteikumu un slēgt trīspusēju līgumu "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (turpmāk – trīspusējs līgums);

12.3.4. dots pilnvarojums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam (turpmāk – pārvaldnieks) slēgt trīspusēju līgumu un veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā maksājumus, iesniedzēja pieteikumā norādīto labiekārtošanas darbu izpildei;

12.3.5. izteikta piekrišana par piesaistīto zemesgabalu kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu, ja iesniedzējs ir divas vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

12.4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā;

12.5. plānoto izmaksu tāmi, kas sagatavota atbilstoši veidlapai "Plānoto izmaksu tāme" un saskaņota ar pārvaldnieka paraksttiesīgo personu (šo veidlapu iestāde "Pilsētsaimniecība" publicē tīmekļa vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu). Pieteikumam pievienotā plānotā izmaksu tāme jānosūta (Excel formātā) elektroniski uz e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

13. Pieteikumu iesniedz iestādē "Pilsētsaimniecība" (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001) personīgi vai nosūta elektroniski uz e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms iestādē "Pilsētsaimniecība" reģistrētais datums un laiks.

V. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA

14. Pašvaldības domes izveidota komisija viena mēneša laikā, izņemot noteikumu 15. punktā noteiktajā gadījumā, izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai pieteikuma noraidīšanu noteikumu 6. punktā noteikto labiekārtošanas darbu veikšanai. Komisija izvērtē pieteikumus to saņemšanas secībā.

15. Ja komisija pieteikumā konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt no iesniedzēja pilnvarotās personas iesniegt komisijai papildu informāciju tās noteiktajā termiņā.

16. Komisija noraida pieteikumu, ja konstatē, ka:

16.1. pieteikums neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām;

16.2. iesniedzēja pilnvarotā persona komisijas noteiktajā termiņā nav iesniegusi noteikumu 15. punktā pieprasīto informāciju;

16.3. pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto vai uz pieteikuma izvērtēšanas brīdi pieejamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru (atlikumu).

17. Komisija pēc lēmuma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas uzaicina iesniedzēja pilnvaroto personu un pārvaldnieku noslēgt trīspusēju līgumu ar iestādi "Pilsētsaimniecība", nosūtot lēmumu un uzaicinājumu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi.

18. Iesniedzēja pilnvarotā persona un pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas noslēdz ar iestādi "Pilsētsaimniecība" trīspusēju līgumu. Iesniedzējs 10 darba dienu laikā no trīspusējā līguma noslēgšanas dienas pārskaita pārvaldnieka kontā līgumā noteiktos naudas līdzekļus, ja pārvaldnieka rīcībā esošais iesniedzēja naudas līdzekļu uzkrājums plānoto labiekārtošanas darbu veikšanai nav pietiekams.

19. Ja pārvaldnieks ir fiziska persona, tā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no noteikumu 18. punktā paredzētā līguma noslēgšanas dienas atver atsevišķu norēķinu kontu bankā līgumā noteikto maksājumu veikšanai.

20. Iestāde "Pilsētsaimniecība" pēc noteikumu 17. punktā noteikto lēmumu pieņemšanas tīmekļa vietnēs www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv publicē informāciju par pieejamā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru (atlikumu).

VI. LABIEKĀRTOŠANAS DARBU VEIKŠANA UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA

21. Pārvaldniekam, organizējot iepirkuma procedūru vai tirgus izpēti par labiekārtošanas darbu veikšanu, komisijas sastāvā jāiekļauj pašvaldības un iesniedzēja pārstāvis.

22. Pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc labiekārtošanas darbu līguma noslēgšanas par to elektroniski uz e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv informē iestādi "Pilsētsaimniecība", norādot līguma izpildītāju, izpildes termiņu un līguma summu.

23. Pārvaldniekam pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim, jāiesniedz iestādē "Pilsētsaimniecība" šādi dokumenti:

23.1. pārvaldnieka un būvdarbu veicēja abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts un akta par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);

23.2. pārvaldnieka rēķins par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanu;

23.3. būvdarbu veicēja rēķina par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);

23.4. maksājuma uzdevums, kas apliecina izpildīto darbu apmaksu iesniedzēja finansējuma summas apmērā.

24. Iestāde "Pilsētsaimniecība" pašvaldības līdzfinansējumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā ieskaita pārvaldnieka kontā pēc noteikumu 23. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

25. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas ir augstākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts. Cenu starpību apmaksā iesniedzējs.

26. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas ir zemākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms tiek samazināts atbilstoši iesniegumā pieprasītajam pašvaldības līdzfinansējumam procentuālā izteiksmē. Iestāde "Pilsētsaimniecība" veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.

VII. LĒMUMA VAI FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

27. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 16-7 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

29. Iesniedzēju pieteikumus, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, izvērtē saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 16-7 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
12.07.2022