Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Siguldā 2022. gada 24. februārī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. februāra lēmumu (prot. Nr. 5, 53. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 18.8 un 18.9 punktu šādā redakcijā:

"18.8 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai attiecināms arī uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" grupas "Kastanītis" izglītojamiem, kuri atbilst šīs nodaļas prasībām.

18.9 Pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" grupas "Kastanītis" izglītojamie, kuri atbilst noteikumu 18.3 punkta prasībām, pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai piešķir, apmaksājot starpību pirmsskolas izglītības iestādes pusdienām, kas pārsniedz 1,35 EUR (viens eiro, trīsdesmit pieci centi) (t.sk. PVN)."

2. Šie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 2. februāri.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums [1] Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, 2021. gada 4. novembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" (turpmāk - saistošie noteikumi).

2022. gada 1. februārī apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos, paredzot jaunu atbalsta veidu "Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas pakalpojumu apmaksai". Pabalsts paredzēts kā atbalsts COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada augusta beigām, Siguldas novadā deklarētajām pirmsskolas vecuma izglītojamo un 5.-12. klašu klātienes izglītojamo ģimenēm. Ēdināšanas atbalsts COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, kad ir būtisks energoresursu sadārdzinājums, samazinās ģimeņu ikdienas izdevumus. Turklāt ar šo ēdināšanas atbalstu pakāpeniski tiek novienādota ēdināšanas atbalsta sistēma jaunizveidotā Siguldas novadā deklarētajiem izglītojamiem.

Lai noteikumos paredzēto ēdināšanas atbalstu varētu nodrošināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" grupas "Kastanītis" izglītojamiem, kuri apmeklē izglītības iestādi nepilnu dienu un izmanto tikai pusdienas piedāvājumu, nepieciešams noteikumus papildināt ar 18.8 un 18.9 punktu. Ar noteikumu 18.9 punktu tiek paredzēts, ka grupas "Kastanītis" izglītojamie, kuri atbilst noteikumu 18.3 punkta prasībām, pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai piešķir, apmaksājot starpību pirmsskolas izglītības iestādes pusdienām, kas pārsniedz 1,35 EUR (viens eiro, trīsdesmit pieci centi) (t.sk. PVN). Minētais atbalsta apmērs noteikts, vadoties no tiem pabalstiem, kādi tika piemēroti šiem pirmsskolas izglītojamiem saskaņā ar spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā".

[2] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šādā gadījumā pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Minētā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāsts Lai saistošajos noteikumos paredzēto ēdināšanas atbalstu varētu nodrošināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" grupas "Kastanītis" izglītojamiem, kuri apmeklē izglītības iestādi nepilnu dienu un izmanto tikai pusdienas piedāvājumu, saistošie noteikumi papildināti ar 18.8 un 18.9 punktu.
Ietekme uz budžetu Lai nodrošinātu grozīto saistošo noteikumu izpildi, jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniedz 5 % būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldē, Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Tornīši".
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas. Saistošo noteikumi un paskaidrojuma raksts pirms apstiprināšanas ievietots Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

08.03.2022