Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN2/2022

Olainē 2022. gada 26. janvārī

Grozījumi Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

Apstiprināti ar Olaines novada domes
2022. gada 26. janvāra sēdes lēmumu
(1. prot., 11. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Publisko aģentūru likums"
17. panta ceturto daļu

Izdarīt Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem" šādus grozījumus:

1. aizstāt pielikuma 1.1. apakšpunktā ciparu "2.48" ar ciparu "3.22";

2. aizstāt pielikuma 3. un 4. punktā ciparu "1" ar ciparu "1.30".

Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece L. Gulbe

 

Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. SN2/2022 "Grozījumi Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Spēkā esošie Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem" (Saistošie noteikumi Nr. 15) nosaka Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" (turpmāk - Dienests) sniegto maksas pakalpojumu cenas un atvieglojumus.

1.2. Veicot aprēķinu par faktiskajiem izdevumiem laika periodā no 01.01.2021. līdz 31.10.2021. par pārtikas produktiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Dienesta sociālās aprūpes centrā, Dienas centrā pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem un Dienesta darbiniekiem, konstatēts, ka pārtikas produktu izmaksas ir palielinājušās par 30 %, salīdzinot ar 2020. gadu.

1.3. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 15, izdodot jaunus saistošos noteikumus "Grozījumi Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem" (turpmāk - Saistošo noteikumu projekts).

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un likuma "Publisko aģentūru likums" 17. panta ceturto daļu.

2.2. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis - grozīt Saistošos noteikumus Nr. 15:

2.2.1. noteikt Dienesta sociālās aprūpes centra ēdināšanas maksu (4 reizes dienā) - 3.22 euro;

2.2.2. noteikt ēdināšanas maksu vienam Dienas centra pieaugušām personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientam - 1.30 euro;

2.2.3. noteikt ēdināšanas maksu vienam Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" darbiniekam - 1.30 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz p/a "Olaines sociālais dienests". P/a "Olaines sociālais dienests" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines novada domē. Olaines novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības tiesības.

Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece L. Gulbe

11.02.2022