Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 110

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 237. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu, dzērveņu pavairojamā materiāla (stīgu) iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;".

2. Izteikt 66.1.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1.22. ilggadīgo augļkopības kultūru stādu (izņemot zemenes), dzērveņu pavairojamā materiāla (stīgu), stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādes izmaksas, kā arī to uzstādīšanas un stādījumu ierīkošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;".

3. Papildināt ar 93. punktu šādā redakcijā:

"93. Šo noteikumu 29.1. un 66.1.22. apakšpunkta nosacījumus par dzērveņu pavairojamā materiāla (stīgu) iegādi, kā arī šo noteikumu 11. pielikuma 18. punkta nosacījumu papildu atbalsta intensitātes piešķiršanai, ja, īstenojot projektu, pārstrādei izmanto vismaz 80 procentus vietējās izejvielas, piemēro projektiem, kas Lauku atbalsta dienestā iesniegti pēc 2022. gada 1. janvāra."

4. Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. februāra
noteikumiem Nr. 110

"11. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 776

Atbalsta intensitāte (procentos no projekta attiecināmajiem izdevumiem)

Nr.
p. k.

Attiecināmo izmaksu veids

Atbalsta pretendenta (tostarp kooperatīvās sabiedrības) kopējais apgrozījums (euro)

4 000-70 000

70 001-350 000

vairāk par
350 000

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"1

1.

Būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošana

40 %

40 %

40 %

1.1.

papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem par būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi vai ilggadīgo stādījumu ierīkošanu

10 %

10 %

10 %

1.2.

papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus

10 %

10 %

10 %

1.3.

papildu atbalsta intensitāte, ja projektu īsteno cūkkopības un putnkopības nozarē saskaņā ar šo noteikumu 35. punktu

10 %

10 %

10 %

1.4.

papildu atbalsta intensitāte energoefektivitātes mērķa izpildei (pēc projekta īstenošanas energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %, un to apliecina energoaudita atzinums)

10 %

10 %

10 %

1.5.

papildu atbalsta intensitāte ieguldījumiem bioloģiskajās lauku saimniecībās

10 %

10 %

10 %

1.6.

papildu atbalsta intensitāte, ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē

10 %

10 %

10 %

2.

Saimniecībā pirmā lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegāde, ja visi pārējie Eiropas Savienības finansētajā projektā iegādātie traktori ir vecāki par 10 gadiem

40 %

40 %

40 %

3.

Lauksaimniecībā izmantojamie traktori

30 %

20 %

20 %

4.

Specifiski paredzētie traktori augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē (nepārsniedzot attiecināmo izmaksu apjomu 100 000 euro)

50 %

50 %

50 %

5.

Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus), iekārtu un ražas novākšanas tehnikas iegāde

40 %

40 %

30 %

5.1.

papildu intensitāte bioloģiskajām saimniecībām par ieguldījumiem saskaņā ar šā pielikuma 5. punktu

10 %

10 %

10 %

6.

Papildu intensitāte, ja šā pielikuma 2., 3. un 5. punktā minētās pozīcijas aprīkotas atbilstoši 2. pielikumā noteiktajām prasībām

10 %

10 %

10 %

7.

Būvju būvniecība, pārbūve, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializētā transporta iegāde kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām

50 %

50 %

50 %

8.

Piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot lauksaimniecībā izmantojamus traktorus) un iekārtu iegāde kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām

40 %

40 %

40 %

9.

Atbalsta intensitāte mitrzemju izveidei barības vielu noteces mazināšanai, kā arī laistīšanas sistēmām, pretsalnas un pretkrusas sistēmām dārzkopībā

70 %

70 %

70 %

10.

Kūtsmēslu krātuves būvniecība vai pārbūve (pierādīts emisijas samazinājums atbilstoši kalkulatoram) saskaņā ar šo noteikumu 74.9.3. apakšpunktu

70 %

70 %

70 %

11.

Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai, tostarp organiskajās augsnēs

70 %

70 %

70 %

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"2

12.

Būves un iekārtas

40 %

40 %

30 %

13.

Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktu

10 %

10 %

10 %

14.

Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikumu)

10 %

10 %

10 %

15.

Papildu atbalsta intensitāte saimnieciskās darbības veicēja restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)

10 %

10 %

10 %

16.

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (pēc projekta īstenošanas energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)

10 %

10 %

10 %

17.

Papildu atbalsta intensitāte, ja līdz ar projekta īstenošanu tiek ieviesta inovācija3

10 %

10 %

10 %

18.

Papildu atbalsta intensitāte, ja, īstenojot projektu, pārstrādei (tostarp kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām iepērkot no biedriem) vismaz 80 % apmērā tiek izmantota vietējā izejviela

10 %

10 %

10 %

19.

Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos4

50 %

40 %5

-

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

20.

Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves pārbūve un atjaunošana

90 %

90 %

90 %

21.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās

100 %

100 %

100 %

22.

Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām

50 %

50 %

50 %

Piezīmes.

1 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 % vai 60 % būvniecībai, ja projektu īsteno jaunie lauksaimnieki vai īsteno apgabalā, kurā ir dabas un citi specifiski ierobežojumi, bet tehnikai un iekārtām - 50 %, izņemot specifiskos gadījumus, kad atbalsta intensitāte tiek noteikta 70 % apmērā atbilstoši 11. pielikuma 9., 10. un 11. punktam.

Jaunajiem lauksaimniekiem papildu atbalsta intensitāte tiek piemērota piecu gadu laikā kopš saimniecības dibināšanas (pārņemšanas) brīža.

Atbalsta intensitāte valsts zinātniskajām institūcijām un atvasinātām publiskām personām ir 50 %.

2 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %.

3 Papildu intensitāti piemēro projektiem, kuros paredzēta videi draudzīgu meliorācijas objektu (piemēram, sedimentācijas baseinu, meandru vai mitrāju) izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

4 Netiek piemērota lielāka atbalsta intensitāte.

5 Saimnieciskās darbības veicējam ar apgrozījumu līdz 200 000 euro."

11.02.2022