Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Līvānos 2022. gada 27. janvārī

Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes 2022. gada 27. janvāra
sēdes protokola Nr. 2 lēmumu Nr. 2-7

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 14. panta sesto daļu, 25. pantu,
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
26.06.2018. noteikumiem Nr. 356 "Audžuģimenes
noteikumi
" 78. punktu

Izdarīt Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai un pievieno ar mājokli saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par kārtējā mēneša faktiskajiem izdevumiem.

12. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī."

2. Svītrot noteikumu 13. punktu.

3. Aizstāt noteikumu 15. punktā vārdus "vienu reizi" ar vārdiem "vienā vai vairākās reizēs".

4. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdu "EUR" ar vārdu "euro".

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

Līvānu novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 "Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 15. punktā ir noteikts, ka mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz mājokļa pabalsta izmaksu vienu reizi mēnesī, kā arī visā saistošo noteikumu tekstā aizstāj vārdu "EUR" ar vārdu "euro".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros un Līvānu novada Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

10.02.2022