Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1

Madonā 2022. gada 18. janvārī
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums"
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
18.01.2022. lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 1, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centrs";

2. Svītrot 13.3.7. apakšpunktu;

3. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"Pildot pašvaldības izpilddirektora un Madonas novada Centrālās administrācijas vadītāja funkcijas, pašvaldības izpilddirektors var lietot saīsinātu amata nosaukumu – izpilddirektors.".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums""
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsMadonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums" izdarīt šādi grozījumi:

1. Izteikts jaunā redakcijā 1.3.4. apakšpunkts;

2. Svītrot 13.3.7. apakšpunktu;

3. Izteikts jaunā redakcijā 34. punkts.

2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojumsIr notikušas izmaiņas Madonas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu iestādēs, kā dēļ ir nepieciešams precizēt spēkā esošajos Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums" norādītos sociālo pakalpojumu iestāžu nosaukumus.

Ir nepieciešams precizēt Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 34. punktu par Madonas novada pašvaldības izpilddirektora, kas ir arī Madonas novada Centrālās administrācijas vadītājs, amata nosaukuma lietojumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
23.01.2022