Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdarīt likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2. nr.; 2003, 20. nr.; 2005, 9. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 157. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 131. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 64. nr.; 2017, 75., 242. nr.; 2020, 240.A nr.; 2021, 55.A, 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. panta 9. punktu pēc vārda "telpas" ar vārdu "īrei".

2. 27.1 pantā:

papildināt nosaukumu pēc vārda "telpas" ar vārdu "īrei";

papildināt otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kas ir Nacionālo bruņoto spēku karavīrs.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pašvaldības var sniegt palīdzību speciālistam to saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, sedzot dzīvojamo telpu īres maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, ja pašvaldībā nepieciešami speciālisti tās funkciju nodrošināšanai pārvaldes jomā."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19. Ar 2022. gada 15. janvāri spēku zaudē likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 15. nr.; 2018, 210. nr.).

20. Persona, kura līdz 2022. gada 14. janvārim (likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" spēka zaudēšanas brīdim) pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli saskaņā ar likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5. panta 1.1 daļas nosacījumiem, saglabā piešķirto statusu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 14. janvārī

15.01.2022