Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Satversmes tiesas rīcības sēdes lēmums

Rīgā 2022. gada 11. janvārī

Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. 2020-24-01

Satversmes tiesa šādā sastāvā: rīcības sēdes priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis, Artūrs Kučs un Anita Rodiņa,

izskatījusi lietas Nr. 2020-24-01 "Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta "c" apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam" (turpmāk - lieta Nr. 2020-24-01) materiālus,

konstatēja:

1. Satversmes tiesa 2020. gada 11. novembra rīcības sēdē stadijā, kamēr lieta Nr. 2020-24-01 tiek sagatavota izskatīšanai, nolēma uzdot jautājumus Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai un apturēt tiesvedību lietā līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

2. Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 1. decembrī pieņēma rīkojumu lietā C-598/20, kas ierosināta, lai prejudiciāla nolēmuma tiesvedībā sniegtu atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2020-24-01.

Satversmes tiesa secināja:

3. Saskaņā ar Satversmes tiesas 2017. gada 28. februāra lēmumu par kārtību, kādā pieņem lēmumu par jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai, stājoties spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmumam, Satversmes tiesa pieņem lēmumu atjaunot tiesvedību lietā.

Eiropas Savienības Tiesas 2021. gada 1. decembra rīkojums lietā C-598/20 ir stājies spēkā.

Tādējādi tiesvedība lietā Nr. 2020-24-01 ir atjaunojama.

4. Laikā, kamēr tiesvedība lietā Nr. 2020-24-01 bija apturēta, Satversmes tiesā saņemti dokumenti no Eiropas Savienības Tiesas. Minēti dokumenti pievienojami lietas materiāliem.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 26. panta pirmo daļu un Satversmes tiesas 2017. gada 28. februāra lēmumu par kārtību, kādā pieņem lēmumu par jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai, Satversmes tiesa

nolēma:

1. Atjaunot tiesvedību lietā Nr. 2020-24-01.

2. Pievienot lietas Nr. 2020-24-01 materiāliem Satversmes tiesā saņemtos dokumentus no Eiropas Savienības Tiesas.

3. Nosūtīt lietas Nr. 2020-24-01 dalībniekiem šā lēmuma kopiju.

4. Nosūtīt šo lēmumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums nav pārsūdzams.

Rīcības sēdes priekšsēdētāja S. Osipova

11.01.2022