Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 14

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 257. nr.; 2020, 98A. nr.; 2021, 165. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 4.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.3. specifiskais iznākuma rādītājs - pašvaldību sociālo dienestu speciālistu, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu un piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē, skaits - 90;".

2. Papildināt ar 4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.4. specifiskais rezultāta rādītājs - pašvaldību sociālo dienestu speciālistu, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci, skaits - 90."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 535 395 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 955 085 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 580 310 euro."

4. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 17.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros papildus var plānot izmaksas:

19.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros supervīzijas nodrošināšanai par viena sociālā darba speciālista dalību vienā:

19.1.1. klātienes individuālajā supervīzijas sesijā - 30 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;

19.1.2. attālinātā individuālajā supervīzijas sesijā - 25 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;

19.1.3. klātienes vai attālinātā grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijā - 22 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;

19.2. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās zinātniskās metodes iegādei, tulkošanai, uzturēšanai un gada maksai par zinātniskās metodes lietošanu;

19.3. telpu nomai un kancelejas preču iegādei šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

19.4. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētās Valsts administrācijas skolas mācību sistēmas izveidei un uzturēšanai šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minēto e-apmācību nodrošināšanai;

19.5. veselības apdrošināšanai finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja un 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

19.6. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

19.7. transporta pakalpojumu iegādei (transportlīdzekļa noma un transportlīdzekļa pakalpojuma pirkšana) finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai."

5. Izteikt 35.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. tos īsteno ne ilgāk par gadu no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajos sadarbības līgumos noteiktās uzsākšanas dienas, izņemot šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minēto pilotprojektu, ko īsteno ne ilgāk par trim gadiem;".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

14.01.2022