Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/24

Aizkrauklē 2021. gada 16. decembrī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 16. decembra
sēdes lēmumu Nr. 572 (prot. Nr. 22, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu 13.19. punktu šādā redakcijā:

"13.19. bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu."

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2021. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 2021/24 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Spēkā esošā saistošo noteikumu redakcija paredz, ka Aizkraukles novada pašvaldība izveido starpinstitucionālo sadarbības komisiju ģimenes lietu jautājumos.

2017. gada MK noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā" 2. punkts paredz, ka institūcijas atbilstoši to kompetencē esošajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības mērķiem īsteno bērnu tiesību aizsardzību bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.

Norādīto MK noteikumu 4. punkts paredz, ka sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija.

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu sadarbības grupas nosaukumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Aizkraukles novada pašvaldība izveido bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiska ietekme.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav būtiska ietekme.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Aizkraukles novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

21.12.2021