Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 46

Talsos 2021. gada 29. decembrī
(prot. Nr. 16, 55. p., lēmums Nr. 418)

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 8.55., 8.56., 8.58., 8.59., 8.60., 8.61., 8.62., 8.64., 8.65. un 8.66. punktu;

1.2. Svītrot saistošo noteikumu IX sadaļu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Saistošo noteikumu Nr. 46 "Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada pašvaldības nolikuma, turpmāk - Nolikums, noslēguma jautājums paredzēja, ka līdz Nolikuma 8.1. punkta minētās iestādes (Centrālās administrācijas) nodaļu reorganizācijai, atbilstoši savai kompetencei un darbības teritorijai darbu turpināja atsevišķas iestādes. Lai nodrošinātu iestāžu un struktūrvienību pēc pārejas perioda, t.i. pēc 31.12.2021. ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumu Nolikumā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka aktuālo Talsu novada pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību sarakstu, attiecīgi svītrotas tiek iestādes, kuras iepriekš bija norādītas 8.55., 8.56., 8.58., 8.59., 8.60., 8.61., 8.62., 8.64., 8.65. un 8.66. punktā un kuras tika pievienotas Centrālajai administrācijai kā nodaļas vai pagastu pārvaldei kā struktūrvienības reorganizācijas procesā, t.sk., Saimnieciskais dienests (Dundagas pagasts) ir Dundagas pagasta pārvaldes struktūrvienība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

01.01.2022