Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 80

Saldū 2021. gada 23. decembrī

Par grozījumiem 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā"

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 21, 45. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.1 pantu, 5. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Saldus novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā" šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.1.7. apakšpunktu ar otro teikumu, izsakot to šādā redakcijā: "Šis apakšpunkts attiecas uz 3.3., 3.4., 3.10., 3.11. apakšpunktā minētajām personām".

2. Papildināt 4.2.3. apakšpunktu:

2.1. aiz vārda "kuras" ar vārdiem "konkrētajā īpašumā";

2.2. ar otro teikumu, izsakot to šādā redakcijā:

"Šis apakšpunkts attiecas uz 3.3., 3.4., 3.10., 3.11. apakšpunktā minētajām personām".

3. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. Ja tiek konstatēts Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu Projekta ietvaros saņemto līdzfinansējumu komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 80 "Par grozījumiem 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā""

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši Finanšu ministrijas ieteikumiem un norādījumiem.
3. Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

04.01.2022