Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-27

Jelgavā 2021. gada 22. decembrī (prot. Nr. 21, 2. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 202. nr.; 2020, 28. nr., 213. nr.; 2021, 1. nr., 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. punktā aiz vārda "izpilddirektora" ar simbolu un vārdiem ", izpilddirektora vietnieka".

2. Izteikt 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.9. Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa".

3. Svītrot 20.1. apakšpunktu.

4. Svītrot 21.21. apakšpunktā vārdus "domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un".

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 21-27 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ar tiem izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi), jo pašvaldības dome kā politisks orgāns ir nošķirama no pašvaldības administrācijas kā profesionālas institūcijas.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 1. punkts tiek papildināts paredzot, ka Saistošie noteikumi nosaka arī izpilddirektora vietnieka kompetenci, kā arī 9.9. apakšpunktā "Jelgavas bāriņtiesa" nosaukums tiek izteikts jaunā redakcijā "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa", atbilstoši Bāriņtiesu likuma un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma nosacījumiem.

Pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks neatrodas tiešā domes priekšsēdētāja pakļautībā. Dot saistošus rīkojumus pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam domes priekšsēdētājs likumā "Par pašvaldībām" nav pilnvarots. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 21. punktu - apturēt un atcelt pašvaldības iestāžu vadītāju lēmumus ir domes ekskluzīvā kompetence.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

23.12.2021