Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 842

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 51. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
3. panta trešās daļas 12. punkta "a" apakšpunktu, 8. panta otro daļu,
8.1 panta piekto daļu, 9. panta pirmās daļas 16. un 17. punktu un
44. punkta "a" apakšpunktu, 10. panta pirmās daļas 4. punktu,
11. panta trešās daļas 15. punktu un 3.5 daļu, 11.5 panta pirmo daļu,
11.11 panta ceturto daļu, 16.1 panta ceturto daļu, 17. panta vienpadsmitās
daļas 2. punktu un 11.5 daļas 3. punktu, 38. panta otro daļu un 39. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 168., 198., 252. nr.; 2014, 190., 220. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 234. nr.; 2017, 234., 254. nr.; 2021, 123A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3. panta trešās daļas 12. punkta "a" apakšpunktu, 8. panta otro daļu, 8.1 panta piekto daļu, 9. panta pirmās daļas 16. un 17. punktu un 44. punkta "a" apakšpunktu, 10. panta pirmās daļas 4. punktu, 11. panta trešās daļas 15. punktu un 3.5 daļu, 11.5 panta pirmo daļu, 11.11 panta ceturto daļu, 16.1 panta ceturto daļu, 17. panta vienpadsmitās daļas 2. punktu un 11.5 daļas 3. punktu, 38. panta otro daļu un
39. pantu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.11., 1.12. un 1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. veidlapas un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par fiziskajai personai izsniegtajiem aizdevumiem;

1.12. informāciju, kādu darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam par akciju pirkuma tiesību plānu;

1.13. ieguldījumu konta izrakstā iekļaujamo informāciju."

3. Aizstāt 12. punktā vārdu "budžetā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā".

4. Aizstāt 14. punktā vārdu "budžetā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā".

5. Papildināt noteikumus ar 18.2 11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2 11. personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē nav ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts, neatkarīgi no tā, vai attiecīgie izdevumi ir vai nav sadalāmi personāli, kā arī izdevumi darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbiniekam nav iespējams nokļūt darbā vai pēc darba dzīvesvietā ar sabiedrisko transportu vai sabiedriskā transporta izmantošana, vērtējot pēc ceļā pavadītā laika un sabiedriskā transporta kursēšanas laika grafika, nav lietderīga salīdzinājumā ar darba devēja nodrošināto transporta pakalpojumu."

6. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Piemērojot likuma 9. panta pirmās daļas 11. punktu, ar jēdzienu uzturnauda (alimenti) saprot uzturlīdzekļus bērniem, kā arī līdzekļus iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai bijušajam laulātajam."

7. Papildināt 43.1 punktu aiz vārdiem "ēdināšanas izdevumi" ar vārdiem "neatkarīgi no organizācijas, kas sedz minētos izdevumus".

8. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Piemērojot likuma 9. panta pirmās daļas 33. un 33.1 punktu, vērtē, vai nekustamais īpašums nav izmantots saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzeklis. Ja minētais nekustamais īpašums ticis izmantots saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzeklis, apliekamo ienākumu nosaka saskaņā ar likuma 11.6 panta otro daļu. Ja likuma 9. panta pirmās daļas 33. un 33.1 punkta kritērijiem atbilstošs nekustamais īpašums ticis izmantots saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzeklis un tiek atsavināts 60 mēnešu laikā no nekustamā īpašuma (pamatlīdzekļa) pārkvalificēšanas par personiskajām vajadzībām izmantojamu lietu, fiziskās personas apliekamo ienākumu palielina par visos iepriekšējos taksācijas periodos, kuros nekustamais īpašums izmantots saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzeklis, norakstīto nolietojumu un izdevumos norakstīto procentu maksājumu summu, kas tika samaksāta par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei visā laikā, kad nekustamais īpašums kā pamatlīdzeklis lietots saimnieciskajā darbībā (likuma 9. panta pirmās daļas 33. punkta piemērošanas piemērs - šo noteikumu 2. pielikumā). Apliekamā ienākuma summai piemēro 20 % likmi."

9. Papildināt 54. punktu ar otro, trešo, ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

"Ja dāvinājumā tiek saņemts kapitāla aktīvs un dāvinājuma līgumā nav norādīta tā vērtība, šī kapitāla aktīva iegādes vērtība tiek noteikta saskaņā ar likuma 11.9 pantā un šajos noteikumos noteikto speciālo kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšanas kārtību. Ja kapitāla aktīvam likuma 11.9 pantā un šajos noteikumos nav noteikta speciāla kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšanas kārtība, par šī kapitāla aktīva iegādes vērtību tiks uzskatīta vērtība, kādu dāvinājuma saņēmējs var pierādīt, iegūstot informāciju no dāvinātāja, vai kāda ir pieejama publiskajos reģistros dāvinājuma saņemšanas brīdī. Ja dāvinājumā tiek saņemts kapitāla aktīvs un dāvinājuma līgumā nav norādīta tā vērtība, šī kapitāla aktīva iegādes vērtība tiek noteikta saskaņā ar likuma 11.9 pantā un šajos noteikumos noteikto speciālo kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšanas kārtību. Ja kapitāla aktīvam likuma 11.9 pantā un šajos noteikumos nav noteikta speciāla kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšanas kārtība, par šī kapitāla aktīva iegādes vērtību tiks uzskatīta vērtība, kādu dāvinājuma saņēmējs var pierādīt, iegūstot informāciju no dāvinātāja vai pieejamo informāciju publiskajos reģistros par kapitāla aktīva vērtību dāvinājuma saņemšanas brīdī. Iegūtā informācija no dāvinātāja ir dokumentāri pierādāmi dāvinātāja kapitāla aktīva iegādes izdevumi. Šādi noteiktā kapitāla aktīva iegādes vērtība nevar būt lielāka par kapitāla aktīva atsavināšanas cenu."

10. Papildināt noteikumus ar 64.1 un 64.2 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Piemērojot likuma 10. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu un 14. panta 1.1 daļu, nodokļa maksātājam ir tiesības attaisnotajos izdevumos ietvert tikai paša nodokļa maksātāja par sevi veiktos izdevumus vai par nodokļa maksātāju veiktos izdevumus, kurus apmaksājis laulātais.

64.2 Piemērojot likuma 10. panta 1.6 daļu, ja iemaksas privātajā pensiju fondā attaisnotajos izdevumos iekļautas daļēji, nosakot apliekamo ienākumu, ņem vērā attaisnoto izdevumu īpatsvaru attiecībā pret kopējām iemaksām privātajā pensiju fondā (likuma 10. panta 1.6 daļas piemērošanas piemērs - šo noteikumu 3.1 pielikumā)."

11. Papildināt noteikumus ar 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Piemērojot likuma 11.7 panta piekto daļu, likuma 11.7 panta trešajā daļā noteikto atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas piemēro, ja atsavina nekustamo īpašumu, kurš pēc lietošanas veida ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, bet uz tā atrodas citai personai piederošas vai nenoskaidrotas piederības ēkas vai būves."

12. Papildināt noteikumus ar 85.2 punktu šādā redakcijā:

"85.2 Piemērojot likuma 11.9 panta pirmo daļu, ja kapitāla aktīvs iegūts uz atcēlēja līguma pamata, par tā iegādes vērtību uzskata:

85.2 1. šī kapitāla aktīva vērtību, no kuras ir samaksāts nodoklis no kapitāla pieauguma ar atcēlēja līgumu atceltā atsavinājuma līguma vai atcēlēja līguma saistību izpildījuma rezultātā;

85.2 2. šī kapitāla aktīva iegādes vērtību, par kādu kapitāla aktīvs iegūts pirms atcēlēja līguma noslēgšanas, ja ar atcēlēja līgumu atceltā atsavinājuma līguma vai atcēlēja līguma saistību izpildījuma rezultātā nodoklis no kapitāla pieauguma nav samaksāts."

13. Aizstāt 89.7 1.3. apakšpunktā vārdus "(saistīto uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē)" ar vārdiem "(saistīto personu likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē)".

14. Papildināt noteikumus ar 95.2 un 95.3 punktu šādā redakcijā:

"95.2 Likuma 13. panta pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa atvieglojumu piemēro arī par audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē) ievietotu bērnu, kā arī par pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu.

95.3 Piemērojot likuma 13. panta pirmās daļas 1. punkta "k", "l", "m" un "n" apakšpunktu, par nestrādājoša laulātā apgādībā esošu bērnu ir uzskatāms audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē) ievietots bērns (arī kas nav nestrādājošā laulātā aizgādībā), kā arī pirmsadopcijas aprūpē esošs bērns."

15. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Piemērojot likuma 17. panta piekto daļu, darba devējs, kas darbiniekiem darba samaksu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, algas nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša divdesmit trešajam datumam, ja ienākuma izmaksas mēnesī tiek aprēķināta un izmaksāta darba samaksa par iepriekšējo mēnesi, izņemot šo noteikumu 98.1 punktā noteiktos gadījumus (likuma 17. panta piektās daļas piemērošanas piemērs - šo noteikumu 14. pielikuma 1. un 2. piemērs)."

16. Papildināt noteikumus ar 98.1 punktu šādā redakcijā:

"98.1 Piemērojot likuma 17. panta piekto daļu, darba devējs algas nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam, ja:

98.1 1. darba devējs darba algas izmaksas datumu ir noteicis tajā pašā mēnesī, par kuru tiek aprēķināta un izmaksāta darba samaksa (likuma 17. panta piektās daļas piemērošanas piemērs - šo noteikumu 14. pielikuma 3. un 4. piemērs);

98.1 2. darba devējs izmaksā darbiniekam ienākumu, kas obligāti izmaksājams aprēķina mēnesī:

98.1 2.1. ja tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības;

98.1 2.2. ja tiek izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam (likuma 17. panta piektās daļas piemērošanas piemērs - šo noteikumu 14. pielikuma 5. un 6. piemērs)."

17. Aizstāt 99. punktā vārdu "budžetā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā".

18. Aizstāt 99.1 punktā vārdus "budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam".

19. Izteikt 100. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Fiziskās personas uz darba attiecību pamata gūto ienākumu pastāvīgajā pārstāvniecībā darba devējs norāda atsevišķā paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju"."

20. Aizstāt 107. punktā vārdu "budžetā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā".

21. Aizstāt 108. punktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 1. vai 2. pielikumu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju".

22. Aizstāt 116. punktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 1. vai 2. pielikumam" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju"".

23. Aizstāt 116.1 punktā vārdus "Finanšu ministrija" ar vārdiem "Valsts kanceleja".

24. Izteikt 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Šo noteikumu 117. punkts nav attiecināms uz likuma 8. panta piecpadsmitajā daļā norādītajiem darba devēja apmaksātajiem darba koplīgumā noteiktajiem darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumiem, kas kopā nepārsniedz 480 euro gadā. Par šādiem izdevumiem ir sniedzams šo noteikumu 116. punktā minētais paziņojums."

25. Papildināt 118.5. apakšpunktu aiz vārda "apmērā" ar vārdiem "izņemot ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs".

26. Papildināt noteikumus ar 118.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"118.9. labumu, kas gūts no personāla ilgtspējas pasākumiem un kas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē nav ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts."

27. Aizstāt 125. punktā vārdus "budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam".

28. Papildināt 134. punktu aiz vārdiem "personāla nomnieks" ar vārdiem "ņemot vērā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī pēc būtības līdzīgus citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvajos aktos noteiktos maksājumus".

29. Aizstāt 140. punktā vārdus "Studiju fonds" ar vārdiem "Valsts izglītības attīstības aģentūra".

30. Papildināt noteikumus ar 146. punktu šādā redakcijā:

"146. Grozījumi šo noteikumu 12., 14., 98., 99., 99.1, 107. un 125. punktā, noteikumu 98.1 punkts un 14. pielikums saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu ir piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri."

31. Aizstāt 1. pielikuma 3. piemērā skaitli un vārdu "2016. gada" ar skaitli un vārdu "2019. gada".

32. Izteikt 3. pielikuma apliecinājuma tekstu šādā redakcijā:

"Apliecinu, ka turpmāk minētie izstrādājumi (savs īpašums) ir mana personiskā lieta (savs īpašums) un to pārdošana nav saistīta ar manu komercdarbību (saimniecisko darbību). Esmu informēts(-a), ka par nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošanu (nereģistrētas komercdarbības (saimnieciskās darbības) veikšanu) varu tikt saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 136. pantu Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā."

33. Papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. septembra
noteikumiem Nr. 899

Likuma 10. panta 1.6 daļas piemērošanas piemērs

Nodokļa maksātājs veic iemaksas privātajā pensiju fondā no 2015. gada.

Individuālo iemaksu uzkrātais kapitāls (kas veidojas no individuālo iemaksu un individuālo izmaksu starpības, neņemot vērā ienākumu (vai zaudējumu) no ieguldījumiem ietekmi) 2016. gada 31. decembrī ir 1213,15 euro.

Nodokļa maksātājs 2017. gadā:

‒ veic individuālās iemaksas privātajā pensiju fondā - 1160 euro;

‒ attaisnotajos izdevumos iekļauj iemaksas privātajā pensiju fondā 10 % apmērā no ienākumiem - 512,37 euro.

Nodokļa maksātājs 2018. gadā:

‒ veic individuālās iemaksas privātajā pensiju fondā - 2360 euro;

‒ saņem izmaksu no privātā pensiju fonda - 1800 euro;

‒ attaisnotajos izdevumos iekļauj iemaksas privātajā pensiju fondā 10 % apmērā no ienākumiem - 1242,17 euro.

  2016 2017 2018 Kopā
Individuālo iemaksu uzkrātais kapitāls* 1213,15 x 2373,15 x 2933,15 x
Iemaksa x 1160 x 2360 x 3520
Attaisnotajos izdevumos iekļauts x 512,37 x 1242,17 X 1754,54
Izmaksas x 0 x 1800 x x
Apliekamais ienākums x 0,00 x 292,51 x x

* Individuālo iemaksu uzkrātais kapitāls (kas veidojas no individuālo iemaksu un individuālo izmaksu starpības, neņemot vērā ienākumu (vai zaudējumu) no ieguldījumiem ietekmi).

Ņemot vērā, ka 2018. gadā ir veiktas izmaksas no pensiju fonda, nodokļa maksātāja apliekamais ienākums ir palielināms šādi:

(1800 - 1213,15) x 1754,54 : 3520 = 292,51 euro.

Tādējādi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, nodokļa maksātājs palielina 2018. gada ar nodokli apliekamo ienākumu par 292,51 euro."

34. Izteikt 4.2 pielikuma pēdējo rindkopu šādā redakcijā:

"Uz nākamajiem taksācijas periodiem pārnesamie taksācijas perioda zaudējumi ir 480 euro.";

35. Izteikt 8. pielikuma 1. un 2. piemēru šādā redakcijā:

"1. Personāla iznomātājs - ārvalstu komersants - iesniedz personāla nomniekam dokumentāri apliecinātu informāciju par maksājumiem, kas veikti saistībā ar personāla nomas pakalpojumu, - 1800 euro mēnesī, t. sk. atlīdzība komersantam par pakalpojumu - 300 euro un darbaspēka izmaksas - 1500 euro, kas ietver arī Latvijā veicamās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - VSAOI) par šādām personām:

1) Anna Ziediņa (personas kods 1010XX-XXXXX, Latvijas Republika, Rīga), 400,00 euro mēnesī;

2) Jānis Kociņš (personas kods 0110XX-XXXXX, Latvijas Republika, Rīga), 500,00 euro mēnesī;

3) Juris Naudiņš (personas kods 0111XX-XXXXX, Latvijas Republika, Rīga), 600,00 euro mēnesī.

Iznomātā personāla ienākums ietver VSAOI darba devēja daļu.

Nodokļu aprēķināšanai bruto ienākumu nosaka, atskaitot VSAOI darba devēja daļu:

1) Annas Ziediņas:

‒ mēneša apliekamais ienākums (bruto ienākums) ir 323,65 euro (400 euro : 1,2359), (t. i., 400 euro = 323,65 euro + 323,65 euro x 23,59 %),

‒ iedzīvotāju ienākuma nodoklis no mēneša darba samaksas ir 70,64 euro:

• 323,65 euro x 23 % (piemērojamā IIN likme) = 74,44 euro,

• 323,65 euro x 10,5 % (VSAOI darba ņēmēja daļa) = 33,98 euro,

• 33,98 euro x 20 % (atskaitījumu daļa, kurai tiek piemērota IIN 20 % likme) = 6,80 euro,

• 77,44 euro - 6,80 euro = 70,64 euro.

2) Jāņa Kociņa:

‒ mēneša apliekamais ienākums (bruto ienākums) ir 404,56 euro (500 euro : 1,2359), (t. i., 500 euro = 404,56 euro + 404,56 euro x 23,59 %),

‒ iedzīvotāju ienākuma nodoklis no mēneša darba samaksas ir 84,55 euro:

• 404,56 euro x 23 % (piemērojamā IIN likme) = 93,05 euro,

• 404,56 euro x 10,5 % (VSAOI darba ņēmēja daļa) = 42,48 euro,

• 42,48 euro x 20 % (atskaitījumu daļa, kurai tiek piemērota IIN 20 % likme) = 8,50 euro,

• 93,05 euro - 8,50 euro = 84,55 euro.

2) Jura Naudiņa:

‒ mēneša apliekamais ienākums (bruto ienākums) ir 485,48 euro (600 euro : 1,2359), (t.i., 600 euro = 485,48 euro + 485,48 euro x 23,59 %),

‒ iedzīvotāju ienākuma nodoklis no mēneša darba samaksas ir 101,46 euro:

• 485,48 euro x 23 % (piemērojamā IIN likme) = 111,66 euro,

• 485,48 euro x 10,5 % (VSAOI darba ņēmēja daļa) = 50,98 euro,

• 50,98 euro x 20 % (atskaitījumu daļa, kurai tiek piemērota IIN 20 % likme) = 10,20 euro,

• 111,66 euro - 10,20 euro = 101,46 euro.

2. Personāla iznomātājs - ārvalstu komersants - iesniedz personāla nomniekam dokumentāri apliecinātu informāciju par maksājumiem, kas veikti saistībā ar personāla nomas pakalpojumu, - 2000 euro mēnesī, t. sk. atlīdzība komersantam par pakalpojumu - 500 euro un darbaspēka izmaksas par triju personu mēneša kopējo darba samaksu (nenorādot katras personas darbaspēka izmaksas) - 1500,00 euro, kas ietver arī Latvijā veicamās VSAOI.

Šādā gadījumā katras personas:

‒ mēneša apliekamais ienākums (bruto ienākums) ir 404,56 euro (1500 euro : 3 = 500 euro; 500 euro : 1,2359), (t. i., 500 euro = 404,56 euro + 404,56 euro x 23,59 %),

‒ iedzīvotāju ienākuma nodoklis no mēneša darba samaksas ir 84,55 euro:

• 404,56 euro x 23 % (piemērojamā IIN likme) = 93,05 euro,

• 404,56 euro x 10,5 % (VSAOI darba ņēmēja daļa) = 42,48 euro,

• 42,48 euro x 20 % (atskaitījumu daļa, kurai tiek piemērota IIN 20 % likme) = 8,50 euro,

• 93,05 euro - 8,50 euro = 84,55 euro.

Veicot algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķinu par konkrēto taksācijas periodu, piemēro aktuālās attiecīgajā taksācijas gadā likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktās likmes.

36. Papildināt noteikumus ar 14. pielikumu šādā redakcijā:

"14. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. septembra
noteikumiem Nr. 899

Likuma 17. panta piektās daļas piemērošanas piemēri

1. Algas izmaksas datums ir mēneša piektais datums. Darba devēja veiktās darbības:

a) 5. februārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli;

b) līdz 17. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu darba devēja ziņojumu, norādot tajā informāciju par 5. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

c) līdz 23. februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā 5. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

2. Algas izmaksas datums ir mēneša divdesmit ceturtais datums. Darba devēja veiktās darbības:

a) līdz 17. februārim aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru 24. februārī ieturēs no darbiniekiem izmaksātās algas par janvāri;

b) līdz 17. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu darba devēja ziņojumu, norādot tajā informāciju par aprēķināto un ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (līdz 17. februārim aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kuru darba devējs ieturēs 24. februārī);

c) līdz 23. februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

d) 24. februārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

3. Algas izmaksas datums ir mēneša divdesmit ceturtais datums par kārtējo mēnesi. Darba devēja veiktās darbības:

a) līdz 24. februārim aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru 24. februārī ieturēs no darbiniekiem izmaksātās algas par februāri;

b) 24. februārī izmaksā darbiniekiem algu par februāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

c) līdz 17. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu darba devēja ziņojumu, norādot tajā informāciju par aprēķināto un ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (līdz 24. februārim aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kuru darba devējs ieturēs 24. februārī);

d) līdz 23. martam ieskaita vienotajā nodokļu kontā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

4. Algas izmaksa ir mēneša pēdējā darba dienā, piemēram, 31. janvārī. Darba devēja veiktās darbības:

a) 31. janvārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli;

b) līdz 17. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu darba devēja ziņojumu, norādot tajā informāciju par 31. janvārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

c) līdz 23. februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā 31. janvārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

5. Algas izmaksas datums ir mēneša desmitais datums. Darba devēja veiktās darbības:

a) 10. februārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli;

b) līdz 17. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu, norādot tajā 10. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

c) līdz 23. februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā 10. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

5.1. Darba devējs 17. februārī pārtrauc darba attiecības ar darbinieku. Darba devēja veiktās darbības:

a) 17. februārī darba devējs izmaksā darbiniekam gūto ienākumu (darba algu) par februāri un citu ienākumu (piemēram, samaksu par uzkrāto, bet vēl neizmantoto atvaļinājumu) un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli;

b) līdz 17. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu, norādot tajā 17. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

c) līdz 23. martam ieskaita vienotajā nodokļu kontā 17. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

6. Algas izmaksas datums ir mēneša divdesmit piektais datums. Darba devēja veiktās darbības:

a) līdz 17. februārim aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru 25. februārī ieturēs no darbiniekiem izmaksātās darba algas par janvāri;

b) līdz 17. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu, norādot tajā aprēķināto un februārī ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli;

c) līdz 23. februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

d) 25. februārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

6.1. Darba devējs 26. februārī, vienojoties ar darbinieku, piešķir darbiniekam atvaļinājumu, sākot ar 27. februāri. Darbinieks nav sniedzis informāciju, ka vēlētos saņemt atvaļinājuma naudu nākamajā darba samaksas datumā - 25. martā. Darba devēja veiktās darbības:

a) 26. februārī darba devējs izmaksā darbiniekam samaksu par atvaļinājumu un darba algu par februāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli;

b) līdz 17. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu, norādot tajā 26. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

c) līdz 23. martam ieskaita vienotajā nodokļu kontā 26. februārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

24.12.2021