Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 869

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 53. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma
5. panta 20. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.; 2007, 54. nr.; 2008, 53., 150. nr.; 2009, 22., 138., 155. nr.; 2010, 18., 94., 172., 206. nr.; 2011, 35., 51., 170., 205. nr.; 2012, 79., 101., 120., 165. nr.; 2013, 179., 251. nr.; 2014, 217. nr.; 2015, 104., 245. nr.; 2016, 187. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 5., 158. nr.; 2019, 82., 146. nr.; 2020, 123A., 190. nr.; 2021, 180A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Kompensējamo zāļu sarakstā (saraksts, kurā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus atbilstoši šiem noteikumiem sedz no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem) iekļauto zāļu (turpmāk - kompensējamās zāles) un medicīnisko ierīču (turpmāk - kompensējamās medicīniskās ierīces) iegādes izdevumus saskaņā ar šiem noteikumiem sedz, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi un ievērojot noteiktos kompensācijas ierobežojumus un izrakstīšanas nosacījumus, pacientiem, kuriem ir diagnosticēta kāda no šo noteikumu 1. pielikumā minētajām slimībām, vai šo noteikumu 52.1 punktā vai 92.1. apakšpunktā minētajā gadījumā.";

1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Kompensējamo zāļu saraksts sastāv no četrām daļām - A saraksta, B saraksta, C saraksta un R saraksta. Kompensējamo zāļu sarakstu veido atbilstoši šādiem pamatprincipiem:
6.1. A sarakstā atbilstoši šo noteikumu 23. punktā un IV nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles zāļu vispārīgā nosaukuma, kas atbilst zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas septiņu zīmju kodam (turpmāk - zāļu vispārīgais nosaukums), vai zāļu farmakoterapeitiskās grupas ietvaros un medicīniskās ierīces ar vienādu lietošanas veidu;
6.2. B sarakstā atbilstoši šo noteikumu 23. punktā un V nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuras neatbilst IV nodaļā minētajiem kritērijiem;
6.3. C sarakstā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai pārsniedz 4268,62 euro gadā un kurām šo noteikumu 55. punktā minētie izrakstīšanas nosacījumi nav pietiekami, lai ierobežotu pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem;
6.4. R sarakstā atbilstoši šo noteikumu VI1 nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuras paredzētas retu slimību ārstēšanai. Tās kompensējamo zāļu sarakstā iekļauj šo noteikumu 52.2 punktā izveidotā komisija atbilstoši retu slimību ārstēšanai attiecīgajā kalendāra gadā piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, ja izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs vienam pacientam par papildus iegūtu dzīves gadu, dzīves gadu bez slimības progresijas vai kvalitatīvu dzīves gadu nepārsniedz 300 000 euro, kā arī ņemot vērā ražotāja piedāvāto izmaksu samazināšanas līdzdalības modeli.";

1.3. izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. zāles paredzētas lietošanai, ja ir kāda šo noteikumu 1. pielikumā minētā slimība vai zāles ir iekļautas kompensējamo zāļu R sarakstā.";

1.4. izteikt 10.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.21. jauna zāļu vispārīgā nosaukuma vai jaunas zāļu vispārīgo nosaukumu kombinācijas terapeitisko un izmaksu efektivitāti (izņemot gadījumus, ja zāļu vispārīgo nosaukumu kombinācijas sastāvā esošie atsevišķie zāļu vispārīgie nosaukumi ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā un zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai viņa pilnvarots pārstāvis vai medicīnisko ierīču ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis (turpmāk - iesniedzējs) piesaka to kompensāciju tām pašām diagnozēm un pacientu grupām, kurām atsevišķie zāļu vispārīgie nosaukumi tiek apmaksāti saskaņā ar kompensējamo zāļu sarakstu);"

1.5. izteikt 10.3 punktu šādā redakcijā:

"10.3 Lai saņemtu atzinumu, iesniedzējs Zāļu valsts aģentūrā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda:
10.31. informāciju par iesniedzēju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un maksātāju (norēķinu rekvizīti);
10.32. informāciju par zālēm vai medicīnisko ierīci (nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, ražotāja cena un paredzētā kompensācijas bāzes cena, iepakojumā esošo devu skaits (turpmāk - iepakojuma lielums)). Zālēm papildus norāda zāļu vispārīgo nosaukumu, zāļu kodu anatomiski terapeitiski ķīmiskajā klasifikācijā ar definēto diennakts devu (turpmāk - ATC/DDD klasifikācija), zāļu formu un zāļu stiprumu (aktīvo vielu daudzums devā);
10.33. slimību, norādot diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (10. redakcija) (turpmāk - SSK klasifikācija), un pacientu mērķa grupu (pacientu grupa ar noteiktu diagnozi, kurai attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču lietošana ir pamatota), kuras ārstēšanai izvērtējama zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija.";

1.6. izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:

"16.3 Iesniegumā par zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas samazināšanu uz laiku iesniedzējs norāda zāļu vai medicīnisko ierīču nosaukumu, reģistrācijas numuru, zāļu vispārīgo nosaukumu, zāļu stiprumu, zāļu formu, iepakojuma lielumu, kompensācijas bāzes cenu, uz laiku samazināto kompensācijas bāzes cenu, paredzot samazinājumu ne mazāku kā 5 % references grupās bez references produkta, un laiku, no kura tiks piemērota samazinātā kompensācijas bāzes cena.  A saraksta zāļu un medicīnisko ierīču uz laiku samazinātā kompensācijas bāzes cena nedrīkst būt zemāka par kompensējamo zāļu sarakstā jau noteikto references cenu vai vienāda ar to, vai zemāka par atbilstoši šo noteikumu 62.3 punktam noteikto zemāko piedāvāto cenu vai vienāda ar to. Samazināto kompensācijas bāzes cenu atceļ, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu par samazinātās kompensācijas bāzes cenas atcelšanu. Ja references zāles tiek svītrotas no kompensējamo zāļu saraksta, Nacionālais veselības dienests paaugstina samazināto kompensācijas bāzes cenu, lai tā atbilstu šajā punktā noteiktajiem kritērijiem. Ja terapijas izmaksu pieaugums pēc references medikamenta svītrošanas ir lielāks par 30 %, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs noteikt references cenu, neievērojot šo noteikumu 36. punktā minētās prasības.";

1.7. izteikt 38.3 punktu šādā redakcijā:

"38.3 Ja iesniedzējs piesaka iekļaut A sarakstā jaunas zāles un Nacionālais veselības dienests pieņem šo noteikumu 45. punktā minēto lēmumu par B sarakstā esošo zāļu iekļaušanu A sarakstā, jauno references zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 30 % zemākai par B sarakstā esošo zāļu kompensācijas bāzes cenu. Nākamo divu A sarakstā iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 10 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu. Turpmāk A sarakstā iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu, bet, ja kompensējamo zāļu sarakstā attiecīgās references grupas ietvaros ir vismaz piecas zāles, tad nākamo iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cena var būt vienāda ar esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu.";

1.8. papildināt ar VI1. nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušana R sarakstā

52.1 Kompensējamo zāļu R sarakstā iekļauj reto slimību diagnozes. R sarakstu veido, uztur un tīmekļvietnē ievieto Nacionālais veselības dienests. Diagnožu saraksts tiek aktualizēts pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi pusgadā.
52.2 Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs lemt par reto slimību ārstēšanai paredzēto zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu A, B, C vai R sarakstā. Nacionālais veselības dienests iesniegumu par zāļu iekļaušanu R sarakstā izskata komisijas sēdē, pieaicinot Zāļu valsts aģentūras ekspertus, klīnisko universitāšu slimnīcu ārstus speciālistus un pacientu organizāciju pārstāvjus.
52.3 Nacionālā veselības dienesta izveidotā komisija izvērtē zāles un pieņem lēmumu par zāļu iekļaušanu R sarakstā, ņemot vērā šādus kritērijus:
52.31. specifiskā medikamenta terapijas nepieciešamības pamatojums;
52.32. medikamentozās terapijas vieta ārstēšanā;
52.33. terapijas uzsākšanas un pārtraukšanas kritēriji;
52.34. kopējais pacientu skaits un attiecīgajā gadā piešķirtie līdzekļi retu slimību ārstēšanai.
52.4 Ja ir saņemti vairāku iesniedzēju iesniegumi attiecībā uz vienu zāļu vispārīgo nosaukumu, Nacionālais veselības dienests pieņem pozitīvu lēmumu par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā viena pacienta ārstēšanas izmaksas un kopējo pacientu skaitu, kam kalendāra gada ietvaros iespējams nodrošināt zāļu kompensāciju.
52.5 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pārskatīt R sarakstā iekļauto zāļu kompensācijas bāzes cenu vai kompensācijas nosacījumus, ja Nacionālā veselības dienesta rīcībā ir informācija par šo zāļu cenu izmaiņām citās Eiropas Savienības valstīs.
52.6 Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs zāles no R saraksta svītrot, ja mainījušies lietas faktiskie apstākļi vai saņemts attiecīgās jomas reto slimību ārstu speciālistu atzinums, ka zāles nav nepieciešamas konkrētas retās slimības ārstēšanai vai attiecīgā (jaunā) terapija zaudējusi aktualitāti, vai arī ir nepieciešami papildu budžeta līdzekļi un nav saņemts attiecīgās jomas reto slimību ārstu speciālistu atzinums par attiecīgo zāļu kompensācijas nepieciešamību. Nacionālais veselības dienests priekšlikumu par zāļu svītrošanu no R saraksta izskata komisijas sēdē, pieaicinot Zāļu valsts aģentūras ekspertus, klīnisko universitāšu slimnīcu ārstus speciālistus un pacientu organizāciju pārstāvjus.";

1.9. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Nacionālais veselības dienests iesniegumu par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu vai zāļu iekļaušanu citā sarakstā izskata un lēmumu pieņem ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas, neieskaitot laiku, kas nepieciešams šo noteikumu 17. punktā minētās papildu informācijas saņemšanai, un laiku no rēķina izrakstīšanas līdz tā apmaksai (ja iesniedzējs nav samaksājis par iesnieguma izskatīšanu viena mēneša laikā pēc rēķina nosūtīšanas, Nacionālais veselības dienests iesniegumu neizskata un informē par to iesnieguma iesniedzēju). Iesnieguma izskatīšanas laikā nosaka arī zāļu un medicīnisko ierīču piederību A, B, C vai R sarakstam, kompensācijas bāzes cenu un aptiekas cenu visām iekļaujamām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kā arī aprēķina references cenu A sarakstā iekļaujamām zālēm un medicīniskajām ierīcēm.";

1.10. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu par šo noteikumu 1. pielikumā minētajām slimībām un R sarakstā iekļautajām zālēm, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumi tiks kompensēti no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem. Ierobežojumus kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču izrakstīšanai jeb izrakstīšanas nosacījumus nosaka šādos gadījumos:
55.1. zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācija ir klīniski pamatota un izmaksas efektīvas tikai noteiktai pacientu mērķa grupai;
55.2. zāļu klīniskajos pētījumos ir pierādītas šo zāļu priekšrocības noteiktai pacientu grupai, bet zāļu izmaksas ir augstākas par citu zāļu izmaksām attiecīgajā zāļu farmakoterapeitiskajā grupā (trīs-piecas zīmes ATC/DDD klasifikācijā);
55.3. zāļu lietošanai ir nepieciešama īpaša speciālista uzraudzība, tādējādi to nozīmēšana ir attiecīgās ārstniecības nozares speciālista kompetencē (speciālists nosaka ārstēšanu, bet turpmāk zāles izrakstīt un uzraudzīt to lietošanu var ģimenes ārsts) vai izrakstīt zāles tiesīgs ir tikai speciālists;
55.4. zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas prognozējamās izmaksas pārsniedz attiecīgajā gadā zāļu iegādes kompensācijai piešķirtos līdzekļus.";

1.11. svītrot 58. punktu;

1.12. svītrot 60. punktu;

1.13. papildināt ar 62.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.4. izvērtējot zāļu vietu terapijā, nepieciešamos papildu budžeta līdzekļus, pacientu skaitu un citus iesniegumus par zāļu iekļaušanu sarakstā konkrētās diagnozes gadījumā, saņemts attiecīgās jomas ārstu speciālistu asociācijas atzinums, ka zāles, kas iesniegtas iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā, nav vairs nepieciešamas.";

1.14. izteikt 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.2 Lai pārskatītu kompensācijas bāzes cenu saskaņā ar šo noteikumu 38.2 punktu, iesniegumu kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai iesniedz līdz 30. septembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. janvāri), līdz 30. decembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. aprīli), līdz 31. martam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. jūliju) vai līdz 30. jūnijam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri). Ja izmaiņas paredzētas saskaņā ar šo noteikumu 30. punktā minēto iesniedzamo informāciju uz 1. februāri, nosakot kompensācijas bāzes cenu zemāku par attiecīgajā references grupā esošo references zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu, izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā tiek veiktas ar 1. aprīli.";

1.15. izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Nacionālais veselības dienests 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju un ievieto attiecīgo informāciju Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.";

1.16. izteikt 64.2 punktu šādā redakcijā:

"64.2 Nacionālais veselības dienests šo noteikumu 61.2 3. apakšpunktā minēto lēmumu par kompensācijas bāzes cenas un aptiekas cenas samazināšanu uz noteiktu laiku elektroniski paziņo iesniedzējam, Veselības inspekcijai, aptiekām, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, un zāļu lieltirgotavām ne vēlāk kā 15 dienas pirms samazinātās cenas piemērošanas, neizdarot izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā.";

1.17. izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. C un R sarakstā iekļauto zāļu kompensācija

67. Nacionālais veselības dienests informē ārstniecības iestādi:
67.1. par C sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensāciju, ja Nacionālajā veselības dienestā ir saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" vadītāja parakstīta vēstule, kurai pievienots attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilija lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētam pacientam, un lēmumā norādīta diagnoze, diagnozes kods saskaņā ar SSK klasifikāciju, zāļu nosaukums, forma, stiprums, deva vai medicīniskās ierīces veids, zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamības pamatojums, ieteicamais ārstēšanas kursa ilgums un nepieciešamais zāļu daudzums;
67.2. par R sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensāciju, ja Nacionālajā veselības dienestā ir saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vadītāja parakstīta vēstule, kurai pievienots attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilija lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētam pacientam, un lēmumā norādīta diagnoze, diagnozes kods saskaņā ar SSK klasifikāciju, zāļu nosaukums, forma, stiprums, deva vai medicīniskās ierīces veids, zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamības pamatojums, ieteicamais ārstēšanas kursa ilgums un nepieciešamais zāļu daudzums un ārstniecības iestāde (parenterāli ievadāmo zāļu gadījumā), kurā pacientam tiks nodrošināta zāļu ievade.
67.1 Nacionālais veselības dienests rakstiski informē ārstniecības iestādi par C vai R sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas atteikumu, ja:
67.11. konkrētais gadījums neatbilst šo noteikumu 67. punktā minētajām prasībām;
67.12. konkrētais gadījums neatbilst lēmumā par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C vai R sarakstā noteiktajiem zāļu vai medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumiem.
67.2 (Svītrots)
68. Iesniedzējs no saviem līdzekļiem ārstēšanas procesa sākumā sedz izdevumus ne mazāk kā 10 % apmērā par katram pacientam nepieciešamo zāļu daudzumu vai vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par citu līdzvērtīgu zāļu iegādes izdevumu segšanas kārtību. Nacionālais veselības dienests rakstiski informē iesniedzēju, norādot ārstniecības iestādi, kurai iesniedzējs piegādā zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noslēgtajam līgumam. Iesniedzējs zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumus kompensē līdz šo noteikumu 67. punktā minētā ārstniecības iestādes konsilija lēmumā norādītā termiņa beigām.
68.1 Šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minēto slimību ārstēšanai paredzēto parenterāli ievadāmo C vai R sarakstā iekļauto zāļu piegāde un apmaksa notiek šādā kārtībā:
68.11. ārstniecības iestāde atbilstoši Nacionālā veselības dienesta lēmumam par C vai R sarakstā iekļauto zāļu kompensāciju konkrētajam pacientam pieprasa zāles no zāļu lieltirgotavas;
68.12. zāļu lieltirgotava pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma piegādā zāles attiecīgajai ārstniecības iestādei atbilstoši noteiktajai kompensācijas bāzes cenai;
68.13. ārstniecības iestāde iesniedz Nacionālajā veselības dienestā rēķinu un pārskatu par zāļu izlietojumu, pārskatā norādot informāciju par konkrētā pacienta ārstēšanai izlietoto zāļu daudzumu;
68.14. pēc rēķina un pārskata saņemšanas Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar ārstniecības iestādi;
68.15. ārstniecības iestāde norēķinās ar zāļu lieltirgotavu par piegādāto zāļu daudzumu.
69. Nacionālais veselības dienests uzskaita visus ārstu konsiliju lēmumus, kas saņemti par C vai R sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību, un norāda:
69.1. pacientus, par kuru lietotajām zālēm vai medicīniskajām ierīcēm samaksa tiek veikta no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem vai no iesniedzēja līdzekļiem, vai abiem kopā;
69.2. ārstniecības personu (ārstniecības iestādi), kas izraksta attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces;
69.3. ārstēšanas kursa ilgumu un izmaksas.
70. Ja pacients pārtraucis attiecīgo zāļu lietošanu vai medicīnisko ierīču izmantošanu vai saņēmis pilnu ārstēšanas kursu, konkrētā ārstniecības iestāde 10 dienu laikā pēc zāļu lietošanas vai medicīnisko ierīču izmantošanas pārtraukšanas par to informē Nacionālo veselības dienestu.";

1.18. izteikt 71.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.2. paredz līdzekļus C un R sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai;"

1.19. svītrot 76. punktu;

1.20. svītrot 77. punktu;

1.21. svītrot 81. punktu;

1.22. izteikt 100.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.13. iesniedzējs ir noslēdzis šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minēto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, kas paredz finansiālu līdzdalību zāļu kompensācijas nodrošināšanā konkrētam pacientam vai pacientu lokam ar attiecīgo diagnozi.";

1.23. izteikt 102.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.4. pacientam atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajai diagnozei ir pieejamas citas kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles vai medicīniskās ierīces attiecīgās diagnozes ārstēšanai;"

1.24. izteikt 102.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.7. noteiktās diagnozes ārstēšanu vai konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču izmantošanu ārstniecībā un to apmaksas kārtību regulē citi normatīvie akti.";

1.25. svītrot 109. punktu;

1.26. svītrot 110. punktu;

1.27. svītrot 115.2 punktu;

1.28. svītrot 116. punktu;

1.29. svītrot 118. punktu;

1.30. svītrot 119. punktu;

1.31. svītrot 120. punktu;

1.32. svītrot 121. punktu;

1.33. svītrot 123. punktu;

1.34. svītrot 124. punktu;

1.35. svītrot 131. punktu;

1.36. svītrot 132. punktu;

1.37. svītrot 133. punktu;

1.38. papildināt ar 144. punktu šādā redakcijā:

"144. Zāles reto slimību ārstēšanai, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, bija iekļautas līgumā ar Nacionālo veselības dienestu, kompensējamo zāļu R sarakstā tiek iekļautas, nepiemērojot atbilstoši Nacionālā veselības dienesta cenrādim noteikto iesnieguma izskatīšanas maksu un veicot cenu atbilstības novērtējumu atbilstoši šo noteikumu prasībām."

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

01.01.2022